Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Algemeen
    1. Blz. 5 Bestuurlijke hoofdlijn
     1. Blz. 6 Samen verder bouwen aan een mooi Veldhoven
    2. Blz. 7 Financiële hoofdlijn
     1. Blz. 8 Algemeen
     2. Blz. 9 Actualisatie meerjarenperspectief 2022-2025
     3. Blz. 10 Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid
     4. Blz. 11 Financieel resumé
    3. Blz. 12 Leeswijzer
     1. Blz. 13 Opzet van de begroting
     2. Blz. 14 Autorisatie door de Raad op programmaniveau
     3. Blz. 15 Programmaopbouw
   2. Blz. 16 Programma 0 | Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 18 Hoofdkader
    3. Blz. 19 Doelstellingen
     1. Blz. 20 0.1 Samenspraak
     2. Blz. 21 0.2 Toegankelijkheid van informatie
     3. Blz. 22 0.3 Meldingen
     4. Blz. 23 0.4 Woonlasten
     5. Blz. 24 0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead
    4. Blz. 25 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 26 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    6. Blz. 27 Bijstelling bestaand en nieuw beleid
   3. Blz. 28 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 29 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 30 Hoofdkader
    3. Blz. 31 Doelstellingen
     1. Blz. 32 1.1 High Impact Crimes/incidenten
     2. Blz. 33 1.2 Personen met verward gedrag
     3. Blz. 34 1.3 Problematische jeugd(groepen)
    4. Blz. 35 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 36 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
   4. Blz. 37 Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 39 Hoofdkader
    3. Blz. 40 Doelstellingen
     1. Blz. 41 2.1 Fietsgebruik woon-werk
     2. Blz. 42 2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat
     3. Blz. 43 2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)
     4. Blz. 44 2.4 Parkeren Citycentrum
     5. Blz. 45 2.5 Eindhoven Airport
     6. Blz. 46 2.6 Inzicht in verkeersongevallen
    4. Blz. 47 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 48 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    6. Blz. 49 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
   5. Blz. 50 Programma 3 | Economie
    1. Blz. 51 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 52 Hoofdkader
    3. Blz. 53 Doelstellingen
     1. Blz. 54 3.1 Ondernemersimago
     2. Blz. 55 3.2 Bedrijventerreinen
     3. Blz. 56 3.3 Citycentrum
     4. Blz. 57 3.4 Werkgelegenheid
    4. Blz. 58 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 59 Subsidies in dit programma
    6. Blz. 60 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    7. Blz. 61 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
   6. Blz. 62 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 64 Hoofdkader
    3. Blz. 65 Doelstellingen
     1. Blz. 66 4.1 Huisvesting onderwijs
     2. Blz. 67 4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”
     3. Blz. 68 4.3 Taalverwerving/beheersing
     4. Blz. 69 4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim
     5. Blz. 70 4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim
     6. Blz. 71 4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten
    4. Blz. 72 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 73 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    6. Blz. 74 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
   7. Blz. 75 Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 77 Hoofdkader
    3. Blz. 78 Doelstellingen
     1. Blz. 79 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval
     2. Blz. 80 5.2 Veldhoven Beweegt!
     3. Blz. 81 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties
     4. Blz. 82 5.4 Zwembad
     5. Blz. 83 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!
     6. Blz. 84 5.6 Uitbreiding foyer Art4U
     7. Blz. 85 5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte
     8. Blz. 86 5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening
     9. Blz. 87 5.9 Afname % niet-sporters
    4. Blz. 88 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 89 Subsidies in dit programma
    6. Blz. 90 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    7. Blz. 91 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
   8. Blz. 92 Programma 6 | Sociaal Domein
    1. Blz. 93 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 94 Hoofdkader
    3. Blz. 95 Doelstellingen
     1. Blz. 96 6.1 Klanttevredenheid
     2. Blz. 97 6.2 Schulddienstverlening
     3. Blz. 98 6.3 Cliëntondersteuning
     4. Blz. 99 6.4 Kwaliteit van leven
     5. Blz. 100 6.5 Wmo
     6. Blz. 101 6.6 Jeugdhulp
     7. Blz. 102 6.7 Inclusieve arbeidsmarkt
     8. Blz. 103 6.8 Minimabeleid
    4. Blz. 104 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 105 Subsidies in dit programma
    6. Blz. 106 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    7. Blz. 107 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
   9. Blz. 108 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
    2. Blz. 110 Hoofdkader
    3. Blz. 111 Doelstellingen
     1. Blz. 112 7.1 Volksgezondheid
     2. Blz. 113 7.2 Actueel laadpalenbeleid
     3. Blz. 114 7.3 Verlaging restafval
     4. Blz. 115 7.4 Hernieuwbare energie
    4. Blz. 116 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 117 Subsidies in programma
    6. Blz. 118 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    7. Blz. 119 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
   10. Blz. 120 Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 121 Wat willen bereiken?
    2. Blz. 122 Hoofdkader
    3. Blz. 123 Doelstellingen
     1. Blz. 124 8.1 Omgevingswet
     2. Blz. 125 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)
     3. Blz. 126 8.3 Woningcorporaties
     4. Blz. 127 8.4 Actueel woonbeleid
     5. Blz. 128 8.5 Woningbouwprogramma
     6. Blz. 129 8.6 Regionaal bouwperspectief
     7. Blz. 130 8.7 WOZ-waarde
     8. Blz. 131 8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden.
     9. Blz. 132 8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.
    4. Blz. 133 Wat gaan we daarvoor doen?
    5. Blz. 134 Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)
    6. Blz. 135 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
  3. Blz. 136 Paragrafen
   1. Blz. 137 Lokale heffingen
    1. Blz. 138 Inleiding
    2. Blz. 139 1. Onroerende zaakbelasting
    3. Blz. 140 2. Afvalstoffenheffing
    4. Blz. 141 3. Rioolheffing
    5. Blz. 142 4. Hondenbelasting
    6. Blz. 143 5. Begraafrechten
    7. Blz. 144 6. Marktgelden
    8. Blz. 145 7. Toeristenbelasting
    9. Blz. 146 8. Tarieven dienstverlening aan derden
    10. Blz. 147 9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp
    11. Blz. 148 10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum
    12. Blz. 149 11. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum
    13. Blz. 150 12. Leges
    14. Blz. 151 13. Parkeerbelasting
    15. Blz. 152 14. Kwijtscheldingsbeleid
    16. Blz. 153 15. Woonlasten gemiddeld gezin
   2. Blz. 154 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 155 Inleiding
    2. Blz. 156 Risico’s
    3. Blz. 157 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 158 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 159 Ontwikkelingen
    6. Blz. 160 Kengetallen
   3. Blz. 161 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 162 Algemeen
    2. Blz. 163 Wegen
    3. Blz. 164 Openbaar groen
    4. Blz. 165 Openbare verlichting
    5. Blz. 166 Riolering
    6. Blz. 167 Verkeersregelinstallaties (VRI’s)
   4. Blz. 168 Financiering
    1. Blz. 169 Uitgangspunten treasurybeleid
    2. Blz. 170 Vermogenspositie
    3. Blz. 171 Treasury acties 2022
    4. Blz. 172 Leningenportefeuille
    5. Blz. 173 Taakveld treasury
    6. Blz. 174 Algemeen
    7. Blz. 175 Kasgeldlimiet
    8. Blz. 176 Renterisiconorm
    9. Blz. 177 Overige financieringsrisico’s
   5. Blz. 178 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 179 Inleiding
    2. Blz. 180 Missie / Visie
    3. Blz. 181 Personeel
    4. Blz. 182 (Netwerk)organisatie
    5. Blz. 183 Huisvesting
    6. Blz. 184 Samenwerking
    7. Blz. 185 Dienstverlening
    8. Blz. 186 Juridische kwaliteitszorg
    9. Blz. 187 Centrale inkoop
    10. Blz. 188 Informatievoorziening
    11. Blz. 189 Planning en Control
    12. Blz. 190 Bedrijfsvoeringskosten
   6. Blz. 191 Verbonden partijen
    1. Blz. 192 Inleiding
    2. Blz. 193 Wettelijk kader
    3. Blz. 194 Ontwikkelingen
    4. Blz. 195 Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
   7. Blz. 196 Grondbeleid
    1. Blz. 197 1. Inleiding
    2. Blz. 198 2. Gemeentelijke grondprijzen
    3. Blz. 199 3. Projecten gebiedsontwikkeling
    4. Blz. 200 4. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen)
    5. Blz. 201 5. Gemeentelijk kostenverhaal en Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO)
    6. Blz. 202 6. Richtlijnen en aanbevelingen van de Commissie besluit begroting en verantwoording (BBV)
    7. Blz. 203 7. Invoering vennootschapsbelasting voor overheden
  4. Blz. 204 Financiële begroting
   1. Blz. 205 Kerngegevens
    1. Blz. 206 Sociaal
    2. Blz. 207 Fysiek
    3. Blz. 208 Financieel
   2. Blz. 209 Overzicht baten en lasten en de toelichting
    1. Blz. 210 Inleiding
    2. Blz. 211 Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)
    3. Blz. 212 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 213 Overzicht van de kosten van overhead
    5. Blz. 214 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
    6. Blz. 215 Bedrag voor onvoorzien
    7. Blz. 216 Overzicht mutaties in reserves per programma
    8. Blz. 217 Resultaat
    9. Blz. 218 Overzicht incidentele baten en lasten
    10. Blz. 219 Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    11. Blz. 220 Structureel begrotingssaldo
   3. Blz. 221 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 222 Inleiding
    2. Blz. 223 Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid
    3. Blz. 224 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
    4. Blz. 225 Investeringen 2022
    5. Blz. 226 Stand en verloop van de reserves
    6. Blz. 227 Stand en verloop van de voorzieningen
    7. Blz. 228 EMU-saldo
    8. Blz. 229 Geprognosticeerde balans
    9. Blz. 230 Cash flow overzicht
  5. Blz. 231 Bijlagen
   1. Blz. 232 Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 233 Baten en lasten begroting 2022-2025
   2. Blz. 234 Totaal nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid
    1. Blz. 235 Bijstellingen
   3. Blz. 236 Grafiek overzicht lasten per programma
    1. Blz. 237 Lasten per programma
    2. Blz. 238 Lasten in % per programma
   4. Blz. 239 Grafiek overzicht baten per programma
    1. Blz. 240 Baten per programma
    2. Blz. 241 Baten in % per programma
   5. Blz. 242 Specificatie baten
    1. Blz. 243 Baten per categorie
    2. Blz. 244 Specificatie baten in %
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap