Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programmabegroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Bestuurlijke hoofdlijn Blz. 5
Samen verder bouwen aan een mooi Veldhoven Blz. 6
Financiële hoofdlijn Blz. 7
Algemeen Blz. 8
Actualisatie meerjarenperspectief 2022-2025 Blz. 9
Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid Blz. 10
Financieel resumé Blz. 11
Leeswijzer Blz. 12
Opzet van de begroting Blz. 13
Autorisatie door de Raad op programmaniveau Blz. 14
Programmaopbouw Blz. 15
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Hoofdkader Blz. 18
Doelstellingen Blz. 19
0.1 Samenspraak Blz. 20
0.2 Toegankelijkheid van informatie Blz. 21
0.3 Meldingen Blz. 22
0.4 Woonlasten Blz. 23
0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead Blz. 24
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 25
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 26
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Blz. 27
Programma 1 | Veiligheid Blz. 28
Wat willen we bereiken? Blz. 29
Hoofdkader Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
1.1 High Impact Crimes/incidenten Blz. 32
1.2 Personen met verward gedrag Blz. 33
1.3 Problematische jeugd(groepen) Blz. 34
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 35
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 36
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Hoofdkader Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
2.1 Fietsgebruik woon-werk Blz. 41
2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat Blz. 42
2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West) Blz. 43
2.4 Parkeren Citycentrum Blz. 44
2.5 Eindhoven Airport Blz. 45
2.6 Inzicht in verkeersongevallen Blz. 46
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 47
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 48
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 49
Programma 3 | Economie Blz. 50
Wat willen we bereiken? Blz. 51
Hoofdkader Blz. 52
Doelstellingen Blz. 53
3.1 Ondernemersimago Blz. 54
3.2 Bedrijventerreinen Blz. 55
3.3 Citycentrum Blz. 56
3.4 Werkgelegenheid Blz. 57
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 58
Subsidies in dit programma Blz. 59
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 60
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 61
Programma 4 | Onderwijs Blz. 62
Wat willen we bereiken? Blz. 63
Hoofdkader Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
4.1 Huisvesting onderwijs Blz. 66
4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd” Blz. 67
4.3 Taalverwerving/beheersing Blz. 68
4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim Blz. 69
4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim Blz. 70
4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten Blz. 71
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 72
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 73
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 74
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 75
Wat willen we bereiken? Blz. 76
Hoofdkader Blz. 77
Doelstellingen Blz. 78
5.1 Groenonderhoud en zwerfafval Blz. 79
5.2 Veldhoven Beweegt! Blz. 80
5.3 Verduurzamen sportaccommodaties Blz. 81
5.4 Zwembad Blz. 82
5.5 Cultuur verbindt Veldhoven! Blz. 83
5.6 Uitbreiding foyer Art4U Blz. 84
5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte Blz. 85
5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening Blz. 86
5.9 Afname % niet-sporters Blz. 87
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 88
Subsidies in dit programma Blz. 89
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 90
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 91
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 92
Wat willen we bereiken? Blz. 93
Hoofdkader Blz. 94
Doelstellingen Blz. 95
6.1 Klanttevredenheid Blz. 96
6.2 Schulddienstverlening Blz. 97
6.3 Cliëntondersteuning Blz. 98
6.4 Kwaliteit van leven Blz. 99
6.5 Wmo Blz. 100
6.6 Jeugdhulp Blz. 101
6.7 Inclusieve arbeidsmarkt Blz. 102
6.8 Minimabeleid Blz. 103
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 104
Subsidies in dit programma Blz. 105
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 106
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 107
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 108
Wat willen we bereiken? Blz. 109
Hoofdkader Blz. 110
Doelstellingen Blz. 111
7.1 Volksgezondheid Blz. 112
7.2 Actueel laadpalenbeleid Blz. 113
7.3 Verlaging restafval Blz. 114
7.4 Hernieuwbare energie Blz. 115
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 116
Subsidies in programma Blz. 117
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 118
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 119
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 120
Wat willen bereiken? Blz. 121
Hoofdkader Blz. 122
Doelstellingen Blz. 123
8.1 Omgevingswet Blz. 124
8.2 Woningbouwversnelling (WBV) Blz. 125
8.3 Woningcorporaties Blz. 126
8.4 Actueel woonbeleid Blz. 127
8.5 Woningbouwprogramma Blz. 128
8.6 Regionaal bouwperspectief Blz. 129
8.7 WOZ-waarde Blz. 130
8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden. Blz. 131
8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. Blz. 132
Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 133
Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming) Blz. 134
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 135
Paragrafen Blz. 136
Lokale heffingen Blz. 137
Inleiding Blz. 138
1. Onroerende zaakbelasting Blz. 139
2. Afvalstoffenheffing Blz. 140
3. Rioolheffing Blz. 141
4. Hondenbelasting Blz. 142
5. Begraafrechten Blz. 143
6. Marktgelden Blz. 144
7. Toeristenbelasting Blz. 145
8. Tarieven dienstverlening aan derden Blz. 146
9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp Blz. 147
10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum Blz. 148
11. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum Blz. 149
12. Leges Blz. 150
13. Parkeerbelasting Blz. 151
14. Kwijtscheldingsbeleid Blz. 152
15. Woonlasten gemiddeld gezin Blz. 153
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 154
Inleiding Blz. 155
Risico’s Blz. 156
Weerstandscapaciteit Blz. 157
Weerstandsvermogen Blz. 158
Ontwikkelingen Blz. 159
Kengetallen Blz. 160
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 161
Algemeen Blz. 162
Wegen Blz. 163
Openbaar groen Blz. 164
Openbare verlichting Blz. 165
Riolering Blz. 166
Verkeersregelinstallaties (VRI’s) Blz. 167
Financiering Blz. 168
Uitgangspunten treasurybeleid Blz. 169
Vermogenspositie Blz. 170
Treasury acties 2022 Blz. 171
Leningenportefeuille Blz. 172
Taakveld treasury Blz. 173
Algemeen Blz. 174
Kasgeldlimiet Blz. 175
Renterisiconorm Blz. 176
Overige financieringsrisico’s Blz. 177
Bedrijfsvoering Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Missie / Visie Blz. 180
Personeel Blz. 181
(Netwerk)organisatie Blz. 182
Huisvesting Blz. 183
Samenwerking Blz. 184
Dienstverlening Blz. 185
Juridische kwaliteitszorg Blz. 186
Centrale inkoop Blz. 187
Informatievoorziening Blz. 188
Planning en Control Blz. 189
Bedrijfsvoeringskosten Blz. 190
Verbonden partijen Blz. 191
Inleiding Blz. 192
Wettelijk kader Blz. 193
Ontwikkelingen Blz. 194
Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen Blz. 195
Grondbeleid Blz. 196
1. Inleiding Blz. 197
2. Gemeentelijke grondprijzen Blz. 198
3. Projecten gebiedsontwikkeling Blz. 199
4. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen) Blz. 200
5. Gemeentelijk kostenverhaal en Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO) Blz. 201
6. Richtlijnen en aanbevelingen van de Commissie besluit begroting en verantwoording (BBV) Blz. 202
7. Invoering vennootschapsbelasting voor overheden Blz. 203
Financiële begroting Blz. 204
Kerngegevens Blz. 205
Sociaal Blz. 206
Fysiek Blz. 207
Financieel Blz. 208
Overzicht baten en lasten en de toelichting Blz. 209
Inleiding Blz. 210
Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves) Blz. 211
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 212
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 213
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 214
Bedrag voor onvoorzien Blz. 215
Overzicht mutaties in reserves per programma Blz. 216
Resultaat Blz. 217
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 218
Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 219
Structureel begrotingssaldo Blz. 220
Uiteenzetting financiële positie Blz. 221
Inleiding Blz. 222
Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid Blz. 223
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 224
Investeringen 2022 Blz. 225
Stand en verloop van de reserves Blz. 226
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 227
EMU-saldo Blz. 228
Geprognosticeerde balans Blz. 229
Cash flow overzicht Blz. 230
Bijlagen Blz. 231
Baten en lasten per taakveld Blz. 232
Baten en lasten begroting 2022-2025 Blz. 233
Totaal nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid Blz. 234
Bijstellingen Blz. 235
Grafiek overzicht lasten per programma Blz. 236
Lasten per programma Blz. 237
Lasten in % per programma Blz. 238
Grafiek overzicht baten per programma Blz. 239
Baten per programma Blz. 240
Baten in % per programma Blz. 241
Specificatie baten Blz. 242
Baten per categorie Blz. 243
Specificatie baten in % Blz. 244
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap