Totaal nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid

Bijstellingen

Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
div div Premiestijging uitgebreide gevarenpolis opstallen/inventarissen -42 -42 -42 -42
div div Actualisatie meerjarig onderhoudsplan -87 -65 -41 -41
0 div Uitbreiding personeel programma 0 -429 -373 -379 -384
0 0.4 Aanschaf Basis Registratie Kadaster 2.0 -13 0 0 0
0 0.4 Licentiekosten BRK 2.0 -2 -2 -2 -2
0 0.4 Licentiekosten kostendekkendheid.nl -4 -4 -4 -4
0 0.4 Aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR) -13 0 0 0
0 0.4 Licentiekosten NRH -1 -1 -1 -1
0 0.4 ICT-werkplekken -200 -200 -200 -200
0 0.4 Uitbreiding basispakket E-Diensten digitale belastingbalie -7 0 0 0
0 0.4 Licentiekosten uitbreiding E-Diensten digitale belastingbalie -7 -7 -7 -7
0 0.7 Uitkering Gemeentefonds 1.845 721 578 406
0 0.9 Actualisatie VPB 2022 t/m 2026 -11 -11 3 3
0 0.10 Dekking programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 1.500
2 div Uitbreiding personeel programma 2 -31 -31 -32 -32
3 div. Uitbreiding personeel programma 3 -111 -113 -114 -116
3 3.2 Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 0 0 -1.500 0
3 3.4 Toeristenbelasting variabele tarieven -69 0 0 0
4 div. Uitbreiding personeel programma 4 -96 -97 -99 -100
4 4.2 Aanvullend krediet brede school Zilverackers 2022 (€ 1.125) 0 -11 -36 -36
4 4.2 Huurinkomsten kinderopvang brede school Zilverackers 0 0 36 36
5 div. Uitbreiding personeel programma 5 -7 -7 -7 -7
5 5.2 Vervanging binnensport 2025 (€109) 0 0 0 0
5 5.5 Opstellen nieuw erfgoedbeleid -20 0 0 0
5 5.6 Terugdraaien bezuiniging bibliotheek -141 -203 -305 -305
5 5.7 Vervanging voertuigen groen/klusploeg 2025 (€ 156) 0 0 0 0
5 5.7 Gevolgen hoge prijsstijgingen openbaar groen -200 -200 -200 -200
6 div. Uitbreiding personeel programma 6 -599 -608 -617 -627
6 6.72 Verhoging/index tarieven jeugdhulp -317 -317 -317 -317
6 6.82 Verhoging/index tarieven jeugdhulp -183 -183 -183 -183
6 6.8 Lagere lasten woonplaatsbeginsel voogdij/18+ 200 200 200 200
7 div. Uitbreiding personeel programma 7 -64 -65 -66 -67
7 7.3 Vervangingsinvestering ondergrondse containers 2025 (€ 200) 0 0 0 0
7 7.3 Uitvoeringsprogramma afval -163 -151 -161 -161
7 7.3 Opbrengsten n.a.v. uitvoeringsprogramma afval 163 151 161 161
7 7.4 Regionale energietransitie -100 0 0 0
7 7.5 Elektrisch voertuig begraafplaats 0 0 0 -20
8 div. Uitbreiding personeel programma 8 -177 -179 -162 -165
8 8.1 Inhuur i.v.m. uitstel invoering omgevingswet -99 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -985 -1.799 -1.998 -2.212