Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de onderdelen die betrekking hebben op de lokale heffingen van de gemeente Veldhoven. Dat zijn de volgende:
1.    onroerende zaakbelasting;
2.    afvalstoffenheffing;
3.    rioolheffing;
4.    hondenbelasting;
5.    begraafrechten;
6.    marktgelden;
7.    toeristenbelasting;
8.    tarieven dienstverlening aan derden;
9.    reclamebelasting Kromstraat;
10. reclamebelasting City Centrum;
11. bedrijven investeringszone City Centrum
12.  leges;
13.  parkeerbelasting;
14.  kwijtscheldingsbeleid;
15.  woonlasten (voor een gemiddeld gezin).

1. Onroerende zaakbelasting

Terug naar navigatie - 1. Onroerende zaakbelasting

WOZ-waarde is de basis voor de bepaling van de hoogte van de OZB. De waardepeildatum ligt wettelijk een jaar vóór het begin van de periode waarvoor deze wordt gebruikt. Voor 2022 is de wettelijke waardepeildatum dus 1 januari 2021. Alle WOZ-objecten worden getaxeerd op de waarde van de waardepeildatum.

De Waarderingskamer verzamelt informatie over de waarde van woningen en niet-woningen (WOZ) in Nederland. Deze informatie vormt de basis voor een schatting van de landelijke ontwikkeling. De WOZ tussen de vorige (1 januari 2020) en nieuwe peildatum 1 januari 2021) blijkt voor woningen ongeveer 9% hoger te zijn geworden. Voor de niet-woningen is dit 0,5% lager.
In Veldhoven zijn de WOZ-waarden van woningen ook ongeveer 9% gestegen. De waarden van de niet-woningen zijn ongeveer 1,5% gedaald.

Opbrengst voor 2022 
Bij de begroting van 2021 is besloten om de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 naast het inflatiepercentage extra te verhogen met 5%.

Rekening houdend met de uitbreiding van het aantal onroerende zaken (areaaluitbreiding) bedraagt de verwachte opbrengst voor 2022, met toepassing van het inflatiepercentage van 1,4% en de extra verhoging van 5% ten opzichte van 2021, € 13.115.

OZB-tarieven 2022
De tarieven worden voor 2022:
•    eigenarendeel woningen:                0,0946% (tarief 2021: 0,0963%)
•    eigenarendeel niet-woningen:      0,2396% (tarief 2021: 0,2414%)
•    gebruikersdeel niet-woningen:    0,1431% (tarief 2021: 0,1513%)

2. Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - 2. Afvalstoffenheffing

De kosten die de gemeente maakt voor het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen worden omgezet in tarieven die de kosten moeten dekken.
Het tarief voor éénpersoonshuishoudens bedraagt 70% van het tarief voor meerpersoonshuishoudens.
Voor het jaar 2022 verwachten we dat de totale kosten van het beheer van de afvalstromen € 4.954 (zonder Reserveringen voorzieningen) bedragen. Deze kosten worden over de daarvoor in aanmerking komende huishoudens omgeslagen.

Tabel 1: Ontwikkeling afvalstoffenheffing

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eenpersoonshuishoudens   166,17   169,39 192,87
Basistarief 139,13 122,7 129,98
tarief minicontainer 154,59 136,33 144,42
tarief ondergronds 139,13 122,7 129,98
meerpersoonshuishoudens   237,39   241,98 275,53
Basistarief 205,39 181,13 191,87
tarief minicontainer 220,85 194,76 206,31
tarief ondergronds 205,39 181,13 191,87

Voor het jaar 2022 wordt voor de afvalstoffenheffing geen teruggave gegeven in de vorm van een lastenvermindering op het totaalbedrag van de aanslag “Gemeentebelastingen 2022”. 

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)

kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 4.773
inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 934
netto kosten taakveld 3.839
toe te rekenen kosten:
- overhead inclusief (omslag)rente 179
- btw 936
totale kosten 4.954
opbrengst heffingen 4.954
Dekkingspercentage 100%

3. Rioolheffing

Terug naar navigatie - 3. Rioolheffing

Deze belasting wordt gebruikt om de wettelijke taken die de gemeente heeft gekregen, vanwege de Wet gemeentelijke watertaken, te kunnen betalen. 

Om de kosten volledig te kunnen betalen wordt het tarief voor 2022 verlaagd naar 
€ 183,43. 

Tabel 2 toont het tarievenverloop. Vanwege extra inkomsten over voorafgaande jaren wordt, conform besluit gemeenteraad, een bedrag van € 11,85 (2021 € 10,73) aan de burgers teruggegeven middels een korting op het aanslagbiljet “Gemeentebelastingen 2022”.

Tabel 2: Tarievenverloop rioolheffing

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rioolrechten 134,46 139,83 146,38 151,55 158,16 186,32 183,43

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)

kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 3.113
inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 284
netto kosten taakveld 2.829
toe te rekenen kosten:
- overhead inclusief (omslag)rente 204
- btw 599
totale kosten 3.632
opbrengst heffingen 3.632
Dekkingspercentage 100%

4. Hondenbelasting

Terug naar navigatie - 4. Hondenbelasting

Bij de invoering van de hondenbelasting gaf de raad aan dat het bedrag van de belasting in principe de kosten moet dekken. 

Het bedrag voor het houden van een hond voor het jaar 2022 bedraagt € 83,24. Dit is
€ 3,43 hoger dan 2021.
De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 3: Tarievenverloop hondenbelasting

2017 2018 2019 2020 2021 2022
tarief per hond 82,53 83,23 84,18 89,12 79,81 83,24
kenneltarief 247,59 249,69 252,54 267,36 239,43 249,72

6. Marktgelden

Terug naar navigatie - 6. Marktgelden

De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. De gemeente heeft het Meiveld aangewezen als marktplaats voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is. Zij betalen deze vergoeding voor het innemen van een standplaats op de marktplaats.
Voor het jaar 2022 worden de marktgelden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. 
De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 4: Tarievenverloop marktgelden

2017 2018 2019 2020 2021 2022
losse standplaats, per dag per meter 1,74 1,77 1,81 1,84 1,87  1,90
vaste standplaats, per kwartaal per meter 19,35 19,66 20,07 20,35 20,68   20,97
standwerkersplaats, per dag 1,74 1,77 1,81 1,84 1,87   1,90

7. Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - 7. Toeristenbelasting

Mensen die binnen de gemeente verblijven door overnachting tegen vergoeding moeten deze belasting betalen. Toeristen maken namelijk wel gebruik van gemeentelijke voorzieningen, maar betalen geen belastingen binnen Veldhoven. 

In de begroting 2021 is een verhoging van de toeristenbelasting voorzien van 50% vanaf 2022. De ondernemers hebben aangegeven dat ze de voorkeur geven aan verschillende tarieven voor overnachtingen in hotels, groepsaccommodaties en op kampeerterreinen. Dit doet meer recht aan de procentuele verhouding tussen de prijs die een persoon per overnachting betaalt en de prijs die moet worden betaald voor bijvoorbeeld een seizoenplaats of een hotelovernachting. Na overleg met de ondernemers is gekozen voor een gedifferentieerd tarief, waarbij de tariefsverhoging (25% in 2022 en 25% in 2023) gefaseerd wordt ingevoerd. Voor 2022 betekent dit de volgende tarieven:

Met ingang van 2022 bedraagt het tarief per persoon per overnachting:
in hotels                                           € 2,15
in groepsaccommodaties      € 1,60
op kampeerterreinen              € 1,60

9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

Terug naar navigatie - 9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

In Veldhoven-Dorp (Kromstraat) is een Centrummanagement in het leven geroepen. Om ervoor te zorgen dat alle ondernemers meebetalen om de kwaliteit van deze winkelstraat te verbeteren is vanaf 2011 reclamebelasting ingevoerd. De belasting bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van € 200 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2022 een bedrag van € 3,56  per € 1.000 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de WOZ-waarde € 56.000 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is € 700. De opbrengsten worden rechtstreeks, met uitzondering van de kosten die de gemeente maakt, in een ondernemersfonds gestort. Uit dit fonds worden activiteiten betaald die de kwaliteit van het winkelgebied moet stimuleren en het winkelklimaat aantrekkelijk maken.

Tabel 5: Tarievenverloop reclamebelasting Veldhoven-Dorp 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tarief per € 1.000,- WOZ-waarde 2,74 2,48 4,51 3 2,77 3,49 3,56

10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum

Terug naar navigatie - 10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum

De raad heeft op 15 december 2020 de ‘Verordening voor de Bedrijveninvesteringszone Citycentrum Veldhoven 2021-2025’ vastgesteld. Uit de draagkrachtmeting is gebleken dat een meerderheid van de ondernemers akkoord gaat met de invoering van een bedrijven-investeringszone. Daarmee wordt de reclamebelasting voor het Citycentrum door de raad afgeschaft.

11. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum

Terug naar navigatie - 11. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum

De ondernemers in het Citycentrum hebben in samenwerking met de gemeente voor het parkeren blauwe zones in het leven geroepen. Binnen deze blauwe zones kan dan 2 uur gratis worden geparkeerd. Op sommige terreinen geldt na verloop van die tijd het normale parkeertarief.

Om dit te realiseren is op 15 december 2020 door de raad de verordening vastgesteld en geldt voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het tarief bedraagt 0,55% van de WOZ-waarde zoals deze voor belastingjaar 2019 is vastgesteld met een minimum van € 800,- en een maximum bijdrage van € 8.000,-.

12. Leges

Terug naar navigatie - 12. Leges

De gemeente probeert een goede balans te vinden tussen de kosten en de opbrengsten van de leges. De wettelijk voorgeschreven tarieven vormen hierop een uitzondering.
Bij de vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met de uitgangspunten die voor de leges zijn vastgesteld.

Aan het einde van deze paragraaf zijn de dekkingspercentages van de verschillende hoofdstukken en titels van de legesverordening duidelijker weergegeven.

Tabel 6: kostendekendheid leges

Titel I Taakveld (A) Overhead (B) BTW BCF (C) Kosten (A+B+C) Leges Kstdek %
hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 43 7 4 54 103 192%
hoofdstuk 2 Reisdocumenten 134 47 5 186 149 80%
hoofdstuk 3 Rijbewijzen 140 42 4 186 192 103%
hoofdstuk 4 Verstrekkingen GBA persoonsgegevens 14 6 2 22 23 103%
hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 13 6 0 19 15 80%
hoofdstuk 10 Gemeentearchief 0 0 0 0 2 0%
hoofdstuk 12 Leegstandswet 0 0 0 0 1 0%
hoofdstuk 15 Kansspelen 2 2 0 4 1 13%
hoofdstuk 16 Kinderopvang 0 0 0 0 7 0%
hoofdstuk 17 Telecommunicatie 39 23 2 64 42 65%
hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 10 0%
hoofdstuk 19 Diversen (niet in titel I genoemd) 35 14 3 53 3 6%
Totaal titel I 420 147 21 588 548 93%
Titel II Taakveld (A) Overhead (B) BTW BCF (C) Kosten (A+B+C) Leges Kstdek %
Omgevingsvergunningen algemeen -301 291 26 16 44 267%
hoofdstuk 3.1 Bouwactiviteiten 730 51 69 850 1.254 148%
hoofdstuk 3.2 Aanlegactiviteiten 10 1 0 11 1 11%
hoofdstuk 3.3 Planologisch strijdig gebruik 359 28 2 390 124 32%
hoofdstuk 3.5 Gebruik bouwwerken irt brandveiligheid 14 1 0 15 7 45%
hoofdstuk 3.6 Monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 9 1 0 10 0 2%
hoofdstuk 3.10 Kappen 14 1 0 15 0 3%
hoofdstuk 3.13 Flora- en Faunawet 0 0 0 0 1 0%
hoofdstuk 4 Vermindering 0 0 0 0 -116 0%
hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteit 8 1 0 8 0 0%
Totaal titel II 842 374 98 1.315 1.315 100%
Titel III Taakveld (A) Overhead (B) BTW BCF (C) Kosten (A+B+C) Leges Kstdek %
hoofdstuk 1 Horeca 6 3 0 9 8 91%
hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 49 25 2 75 4 6%
Totaal titel I 54 28 2 84 13 15%
Totaal legesverordening 1.317 549 121 1.987 1.875 94%
Kostendekkendheid %: Leges/Kosten
Hoofdstukken waar geen kosten en leges te verwachten zijn, zijn niet gepresenteerd.

13. Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - 13. Parkeerbelasting

De gemeente heeft ingevoerd dat je moet betalen als je parkeert. Je moet dan parkeerbelasting betalen. Als bij een controle niet zichtbaar is dat parkeerders het tarief hebben betaald, volgt een naheffing. 
Dit geldt op de parkeerterreinen Repel en Bree. Hier kan men lang parkeren. De eerste 2 uur zijn gratis. Daarna betaal je het uurtarief van € 1,30 met een maximum van € 4,00 per dag.
In de parkeergarage Geer (onder het Minneveld/Meiveld), geldt na 2 uur gratis parkeren een uurtarief van € 1,30 zonder maximum. Je moet daar betalen bij het verlaten van de garage.
Om het Citycentrum aantrekkelijker te maken zijn blauwe zones van 2 uur ingevoerd op parkeerterreinen Braak Noord en Zuid, Geer, Lei, Meent Noord en Zuid en Meiveld en is het betaald parkeren hier afgeschaft. Je kan hier maximaal 2 uur gratis parkeren.

Tabel 7: Tarievenverloop parkeerbelasting

2017 2018 2019 2020 2021 2022
parkeertarief per uur 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

14. Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - 14. Kwijtscheldingsbeleid

Als je de belastingen niet kunt betalen, kun je in aanmerking komen voor (volledige) kwijtschelding. Dit geldt voor de onroerende zaakbelasting (onder voorwaarden), de hondenbelasting (alleen voor één hond) en de riool- en afvalstoffenheffing.
Voor leges, marktgelden en begraafrechten krijg je geen kwijtschelding omdat het hier gaat om diensten die de gemeente op aanvraag van de mensen verleent.

Onder bepaalde voorwaarden kan men in aanmerking komen voor geautomatiseerde toetsing van hun kwijtscheldingsverzoek.
Ondernemers kunnen voor hun privé-belastingschulden ook in aanmerking komen voor kwijtschelding.

15. Woonlasten gemiddeld gezin

Terug naar navigatie - 15. Woonlasten gemiddeld gezin

Voor een gemiddeld gezin stijgen de lasten in 2022 gemiddeld met € 54,14 ten opzichte van 2021. Uitgaande van een gemiddelde waardestijging van de woningen van 9% bedraagt de te verwachte WOZ-waarde voor een gemiddelde woning voor het jaar 2022 ongeveer 
€ 378.000,-.
Voor de berekening van de gemiddelde onroerende zaakbelasting is van deze waarde uitgegaan.

Tabel 8: Verloop woonlasten

2017 2018 2019 2020 2021 2022
OZB eigenaren 252,89 256,23 274,16 312,01 333,2 357,59
afvalstoffenheffing 220,85 194,76 206,31 237,39 241,98 275,53
rioolrechten 139,83 146,38 151,55 158,16 186,32 183,43
613,57 597,37 632,02 707,56 761,5 816,55
lastenvermindering:
- afvalstoffenheffing -3,4 -4,86 0 -0,24 -0,21 0
- rioolrechten -17,76 -21,08 -16,44 -6,93 -10,73 -11,85
totale woonlasten 592,41 571,43 615,58 700,39 750,56 804,7

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, kortweg COELO genaamd, doet jaarlijks onderzoek naar de economische en financiële kanten van decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies. In 2021 staat de gemeente Veldhoven op plaats 68 van de goedkoopste gemeenten van Nederland. Hiermee behoort Veldhoven tot de goedkoopste 20% van alle Nederlandse gemeenten.

Tabel 9: Begrote opbrengsten belastingen en heffingen (x € 1.000,-)

begr. 2019 rek. 2019 begr. 2020 rek. 2020 begr. 2021 begr. 2022
OZB 10.079 10.076 11.286 11.546 12.135 13.115
parkeerbelasting 1.219 1.175 819 891 819 819
toeristenbelasting 283 282 263 92 266 335
hondenbelasting * 377 361 387 381 351 362
marktgelden * 20 24 20 21 20 20
(bouw)leges 2.128 2.489 1.178 1.317 1.282 1.270
begraafrechten * 123 129 127 113 132 132
afvalstoffenheffing * 3.631 3.625 4.203 4.259 4.324 4.953
rioolheffing * 2.863 2.867 3.194 3.237 3.766 3.632
reclamebelasting Dorp 46 50 46 43 47 48
Bedrijveninvesteringszone 107 113 105 119 107 300
totaal 20.876 21.191 21.628 22.019 23.249 24.986
* Deze belastingen en heffingen worden geheven met kostendekkendheid als uitgangspunt