Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren dat uit voor de gemeente. De gemeente blijft beleidsmatig verantwoordelijk. 

Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. Het kan daarbij gaan om een samenwerking met andere gemeenten. Zoals Metropool Regio Eindhoven (MRE). Het kan ook gaan over een samenwerking met private partijen. Bijvoorbeeld een ontwikkelingsmaatschappij voor de realisatie van een groot project.

Gemeenten kunnen vier redenen hebben om met elkaar samen te werken in de vorm van een verbonden partij:
•    vanwege het grensoverschrijdende karakter van de problematiek;
•    om efficiënter te zijn;
•    vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking;
•    kennisvergroting en –borging.

De samenwerking kan publiekrechtelijk of privaatrechtelijk zijn. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. Voor deze vormen van samenwerking geldt het Burgerlijk Wetboek. Voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen:
•    MRE; 
•    GGD Brabant-Zuidoost;
•    Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon);
•    Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en 
•    OmgevingsDienst ZuidOost Brabant (ODZOB). 
Ook heeft de gemeente Veldhoven aandelen in bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), en is BIZOB een belangrijke partij. Een compleet overzicht staat in tabel 1 achteraan in deze paragraaf.

Wettelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking
Volgens de Wgr zijn de raad, het college van B en W en de burgemeester afzonderlijk of samen bevoegd om met twee of meer andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling te treffen. Het college en de burgemeester kunnen alleen een gemeenschappelijke regeling treffen als de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar geeft. Dit geldt ook voor het wijzigen van een regeling, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

Privaatrechtelijke samenwerking
Volgens de Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten te nemen voor deelname in en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen. Wel is sprake van een zogeheten voorhangprocedure (op basis van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet). Hiermee heeft de raad de mogelijkheid om – voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit tot deelname – zijn ‘wensen en bedenkingen’ kenbaar te maken aan het college. Gedeputeerde Staten moeten vervolgens goedkeuring verlenen voor de deelname in een private rechtspersoon. Deze goedkeuring is alleen mogelijk als de deelname ‘in het bijzonder aangewezen moet worden geacht’ voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. 
Deze privaatrechtelijke samenwerking kan via vennootschappen, coöperaties, stichtingen en verenigingen.

Volgens de Wet fido (financiering decentrale overheden) mogen we geen aandelen hebben als belegging.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Hieronder schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen voor deze paragraaf.
Ook verwijzen we naar de jaarstukken en begrotingen van verbonden partijen die regulier door de raad worden behandeld en ontvangen.

Metropool Regio Eindhoven
Binnen de MRE werken we volgens het Samenwerkingsakkoord. Dit akkoord loopt in 2022 af. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om het samenwerkingsakkoord te actualiseren. 
Verder rondt het algemeen bestuur in 2021 de besluitvorming af over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Dan werkt de MRE vanaf 2022 met een actuele gemeenschappelijke regeling.

Ergon
Ergon heeft een wasserij. Deze wasserij is aan vervanging toe. Binnen Ergon lopen de voorbereidingen om de wasserij te vernieuwen en uit te breiden. Hiermee blijven in de toekomst arbeidsplaatsen beschikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veiligheidsregio
Ook de Veiligheidsregio past de gemeenschappelijke regeling aan. Dit gaat in vanaf 2022

Financiële risico’s gemeenschappelijke regelingen
Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente naar rato inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een samenwerkingsverband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed en nemen financiële risico’s af. De begrotingen van gemeenschappelijke regelingen worden behandeld in de raad. De gemeenschappelijke regelingen hebben passende reserves om risico’s en tegenvallers op te kunnen vangen.
Het financiële risico is pas te berekenen als de verbonden partij zich in een liquidatiefase bevindt.

Financiële risico’s privaatrechtelijke verbondenheden
De financiële risico’s voor Veldhoven bij privaatrechtelijke verbonden partijen blijven beperkt tot de waarde van de belangen. Een aanvullend risico is dat enkele dividenduitkeringen structureel als opbrengst in de begroting zijn geraamd. Die ramingen zijn in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende ondernemingen.
De waarde van de betreffende aandelenbelangen worden hieronder weergegeven om een beeld te geven van de omvang van de mogelijke risico’s.

Waarde aandelenbelang op 31-12-2020
Verbonden partij  
NV BNG € 80
NV Brabant Water €    4
Brainport Development NV € 92

Het risico op vermindering van de waarde van de aandelenbelangen van NV BNG en NV Brabant Water schatten wij verwaarloosbaar klein in.

De financiële risico’s voor de overige privaatrechtelijke verbondenheden (voor een volledig overzicht zie  tabel 2) schatten wij ook verwaarloosbaar klein in. Deze partijen hebben zelf reserves om risico’s op te vangen.

Samenvattend zien wij binnen onze verbonden partijen voor één partij een financieel risico, namelijk voor Brainport Development NV. 
Binnen ons risicomanagement (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen) hebben wij hiervoor een risico opgenomen van 10% kans met een schade van € 100. Hiermee achten wij de financiële risico’s samenhangend met verbonden partijen voldoende te hebben ondervangen.

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 31 december 2020

Verbonden partij
(en vestigingsplaats)
Behartigd openbaar belang
Gemeenschappelijke regelingen
MRE

(Eindhoven)
Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant

(Helmond)
Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van Gezondheid(szorg)
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

(Eindhoven)
Sociale werkvoorziening en participatiebedrijf
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

(Eindhoven)
De taken op het gebied van brandweerzorg, regionaal ambulance vervoer, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) regionaal vormgeven en uitvoeren. Met als doel incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
Omgevingsdienst  Zuidoost-Brabant

(Eindhoven)
Met provincie en gemeenten samenwerken om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe bovenlokale milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.
Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten

(Den Haag) 
Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten

Belang: 35.100 aandelen (0,06%)
NV Brabant Water

( ’s-Hertogenbosch)
Het in stand houden van de benodigde infrastructuur om water te distribueren

Belang: 40.860 aandelen (1,47%)
Brainport Development NV


(Eindhoven)
De positie van Veldhoven binnen de Brainport-regio versterken en een actieve bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur in de regio

Belang: 202 aandelen (3,25%)
Stichtingen en verenigingen
Stichting BIZOB

(Oirschot)
Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid, ook voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

(Helmond)
Een coördinerende en faciliterende rol nemen bij aanpak van complexe casuïstiek binnen de thema's (risico)jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, relationeel geweld en overlast en verslaving, waarbij zorg en veiligheid een rol spelen. Gezamenlijke inspanning van gemeenten en ketenpartners is hierbij een randvoorwaarde
Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE Het bundelen van gemeentelijke expertise, netwerk en financiële slagkracht om (her)ontwikkelingsprojecten te realiseren die leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers, versterking van bestaande en nieuwe regionale clusters en campussen en realisatie van opgaven uit een eventuele toekomstige regionale economische strategie, en het investeren in en de realisatie van dergelijke (her)ontwikkelingsprojecten.


Tabel 2: Financiële positie verbonden partijen
(Bedragen in € 1.000)

Naam verbonden partij Resultaat 2021 Vreemd vermogen
1-1-2022
Vreemd vermogen
31-12-2022
Eigen Vermogen
1-1-2022
Eigen Vermogen
31-12-2022
Gemeenschappelijke regelingen
Metropool Regio Eindhoven (MRE) 0 12.848 11.682 13.809 13.809
GGD 0 12.021 12.523 3.540 3.755
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 0 * * 7.959 7.274
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 0 35.626 40.493 2.218 2.218
Omgevingsdienst  Zuidoost-Brabant 0 4.373 4.223 1.522 1.522
Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse Gemeenten * * * *  
NV Brabant Water * * * * *
Brainport Development NV * * * * *
Stichtingen en verenigingen
Stichting BIZOB * * * * *
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost * * * * *
Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE * * * * *

Toelichting*:
In de begroting 2022 van Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven is het vreemd vermogen niet opgenomen.
Voor vennootschappen, coöperaties, stichtingen en verenigingen geldt het BBV niet, zij kennen geen wettelijke verplichting om een begroting te publiceren. Daarom zijn deze cijfers niet (allemaal) voorhanden.

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

De bijdragen aan onze gemeenschappelijke regelingen zijn een belangrijk deel van de begroting. In tabel 3 hieronder geven we de bijdrage per regeling meerjarig weer.

Tabel 3: Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling 2022 2023 2024 2025
Metropool Regio Eindhoven (MRE) 622 622 622 622
GGD 1.543 1.577 1.612 1.647
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 4.617 4.602 4.524 4.525*
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2.390 2.390 2.390 2.390
Omgevingsdienst  Zuidoost-Brabant 378 378 378 378
Totaal 9.550 9.569 9.526 9.562

Toelichting*:
De WSW middelen die wij van het Rijk ontvangen, zijn onderdeel van de bijdrage. Voor 2025 is dit bedrag nog niet bekend. Dit hebben we zelf ingeschat.