Uitgaven

14,8%

€ 20.780

x € 1.000
14,8% Complete

Inkomsten

60,94%

€ 85.716

x € 1.000
60,94% Complete

Saldo

28464,33%

€ 64.936

x € 1.000

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

14,8%

€ 20.780

x € 1.000
14,8% Complete

Inkomsten

60,94%

€ 85.716

x € 1.000
60,94% Complete

Saldo

28464,33%

€ 64.936

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Wij communiceren open met onze inwoners. Wij luisteren naar en antwoorden helder op signalen uit de samenleving. We maken gebruik van samenspraak met inwoners en gemeenteraad als het gaat om te ontwikkelen beleidsthema’s. In het kader van de Omgevingswet zal burgerparticipatie een nadrukkelijker plek krijgen. Aangezien daarbinnen individuele belangen en collectieve belangen een nadrukkelijker rol spelen, kiezen we voor tijdige en goede informatieverstrekking, meer duidelijkheid over de processen, helder verwachtingsmanagement waar het gaat om de inbreng van inwoners, waarbij hun actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. Bij uiteindelijke weging van individuele en collectieve belangen wordt verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes.

Samenwerken in de regio is belangrijk, daarbij staan de belangen van onze inwoners en bedrijven voorop. Het mag niet ten koste gaan van onze democratische legitimatie. Samenwerken dient voor alle partijen inhoudelijk winst op te leveren, waarbij de bestaande capaciteit en middelen de kaders vormen. Veldhoven streeft naar een vooraanstaande rol binnen de diverse regionale samenwerkingsverbanden, zeker bij voor Veldhoven belangrijke onderwerpen.

De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en laagdrempelig. Het uitgangspunt is dat informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden aangeboden op een toegankelijke en transparante werkwijze. In alle gevallen wordt rekening gehouden met inwoners die niet over digitale technieken beschikken en laaggeletterde inwoners.

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende meerjarenbegroting. Dit houdt in dat er structureel wordt gestuurd op het terugbrengen van kosten en het genereren van inkomsten.

Doelstellingen

0.1 Samenspraak

1. De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet.
2. De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden.
3. De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema’s/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden. Van die benoemde thema’s/projecten/onderwerpen stelt de raad een procesvoorstel samenspraak vast.
4. Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld.

Meetindicatoren
1. Evaluatie tijdelijke kaders. Vaststelling nieuw beleid rond participatie in kader omgevingswet.
2. Herijking nota samenspraak.
3. Aantal procesvoorstellen samenspraak/participatie die de raad in een jaar vaststelt.
4. Beoordeelde criteria

0.2 Toegankelijkheid van informatie

We meten hoe onze klanten de dienstverlening waarderen. Dat doen we continu op de kanalen balie en website. 
Rapportcijfer ≥ 7,5 voor de klanttevredenheid balie
Rapportcijfer ≥ 6,5 voor de klanttevredenheid website
(persoonlijk contact wordt altijd hoger gewaardeerd en de ervaring is dat bezoekers eerder over een website reageren als ze iets niet kunnen vinden)

Meetindicatoren
Rapportcijfer

0.3 Meldingen

We gebruiken de feedback en waardering van inwoners om het proces van de afhandeling van meldingen openbare ruimte te verbeteren.

Rapportcijfer ≥6,5 op de gemeten onderdelen van het meldingenproces. 

Toelichting:
We meten de algemene klanttevredenheid via smileys en we meten op 4 meetfactoren met stellingen (Informatiekwaliteit, empathie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid). We meten niet in categorie ‘ongedierte/ratten’ en ‘straatverlichting’ omdat die terugkoppelingen via externe partijen worden gegeven.

Meetindicatoren
Rapportcijfer

0.4 Woonlasten

Ons uitgangspunt is dat de woonlasten in Veldhoven tot de laagste 25% van alle Nederlandse gemeenten blijven behoren.

Meetindicatoren
Als indicator geldt de plaats die Veldhoven inneemt op de lijst van de woonlasten per gemeente van de COELO-atlas.

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

a.    Formatie (2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners)
b.    Bezetting (2021: 6,8 Fte per 1.000 inwoners)
c.    Apparaatskosten (in euro’s per inwoner. 2021: € 116,18)
d.    Externe inhuur (2021: 4,5%)
e.    Overhead (2021: 8,2%)

Meetindicatoren
a.    7,3 Fte per 1.000 inwoners
b.    7,3 Fte per 1.000 inwoners
c.    € 131,03 per inwoner
d.    Externe inhuur 5,3% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
e.    Overhead 8,2% van totale lasten

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling 1 (Samenspraak)
Na het benoemen van de thema’s/onderwerpen door de gemeenteraad waaraan samenspraakprocessen gekoppeld worden, wordt per thema/onderwerp een procesvoorstel met daarin kaders aan de raad voorgelegd.

In de ambtelijke organisatie is een aantal samenspraakregisseurs actief, die samenspraakprocessen ondersteunt. Elk samenspraakproces wordt door de samenspraakregisseurs geëvalueerd met de deelnemers aan het proces.

Als onderdeel van een drie-sporen aanpak, gaan we in 2022 verder met spoor 2: project Burgerparticipatie. Dat gaat over de relatie en interactie van de gemeente Veldhoven met de inwoners. We gaan kijken naar wat we nu doen, naar de behoefte van inwoners, en naar de wensen van het bestuur. Hieruit volgt hoe we met onze inwoners in contact willen staan. Hoe betrekken we ze bij beleid, uitvoering, plannen en projecten? Hoe zorgen we dat we gevraagd en ongevraagd buiten naar binnen halen? Dit is een project dat samen met inwoners, instellingen en ondernemers wordt uitgevoerd, en waar samenspraakregisseurs bij worden betrokken. De participatie bij ruimtelijke initiatieven (vervolg spoor 1) wordt hier in opgenomen.

Doelstelling 2 (Toegankelijkheid van informatie)
De website van de gemeente is opgezet met duidelijke en begrijpelijke teksten. We gaan dit verder optimaliseren. In 2022 schrijven we de 100 meest bezochte pagina’s van de website in duidelijke taal. 

Het beheer van de website is een continu proces. We verbeteren voortdurend structuur en teksten aan de hand van feedback van inwoners.
 
Doelstelling 3 (Meldingen)
In 2022 ligt de nadruk op de tekstuele verbetering van de terugkoppelingen.

Doelstelling 4 (Woonlasten)
Het uitgangspunt is dat de woonlasten in Veldhoven tot de laagste 25% van alle Nederlandse gemeenten blijven behoren.

Doelstelling 5 (Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead)
Uit personeelsmonitor Gemeenten 2020 van het A&O fonds blijkt dat de gemiddelde bezetting voor gemeenten in de categorie 20-50.000 inwoners 6,8 fte bedraagt. In de categorie 50-100.000 inwoners is dit 7,7 fte. Veldhoven bevindt zich op het snijvlak van beide categorieën. Met 7,3 fte per 1.000 inwoners in 2022 komt Veldhoven hiermee nagenoeg op het gemiddelde van beide categorieën. Gemiddeld voor alle gemeenten bedraagt dit overigens 8,7 fte per 1.000 inwoners.
De externe inhuur is in Veldhoven 5,3% van de totale loonsom. Landelijk ligt dit fors hoger. Voor gemeenten in de categorie 20-50.000 inwoners en 50-100.000 inwoners bedraagt dit percentage respectievelijk 17% en 18%.
Uit vensters voor bedrijfsvoering blijkt dat het percentage overhead voor gemeenten tussen 25-50.000 inwoners 9,7 %bedraagt. Voor gemeenten tussen de 50-100.000 inwoners is dit 8,8%. Het percentage overhead binnen de gemeente Veldhoven is 8,2%.

Binnen dit programma spelen de volgende verbonden partijen een rol:
•    Omgevingsdienst (ODZOB), op het gebied van vergunningverlening;
•    BIZOB op het gebied van inkoopondersteuning binnen de bedrijfsvoering;
•    BNG op het gebied van bankdiensten.

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
Taakvelden programma 0 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 4.480 2.637 2.558 2.597 2.636 2.677
0.2 Burgerzaken 983 1.041 1.084 1.114 1.165 1.134
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 4.693 484 596 601 594 599
0.4 Overhead 10.730 11.192 11.644 11.789 11.939 12.094
0.5 Treasury 103 348 161 -15 -78 -47
0.61 OZB woningen 426 429 512 483 490 497
0.62 OZB niet-woningen 346 353 421 397 403 408
0.63 Parkeerbelasting 0 1 1 2 2 2
0.64 Belastingen overig 21 26 27 27 28 28
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 5 6 6 6 6 6
0.8 Overige baten en lasten 278 1.204 359 366 377 382
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 713 0 -422 680 1.584 925
0.10 Mutaties reserves 12.895 4.351 3.832 5.769 3.859 2.505
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.527 1.532 228 13 124 0
Totaal Lasten 37.200 23.605 21.008 23.829 23.129 21.210
Baten
0.1 Bestuur 577 683 693 704 715 726
0.2 Burgerzaken 576 527 516 563 649 580
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 819 273 273 273 273 273
0.4 Overhead 204 144 90 91 92 93
0.5 Treasury 78 161 152 138 135 161
0.61 OZB woningen 6.257 6.694 7.249 8.041 8.762 9.094
0.62 OZB niet-woningen 5.288 5.441 5.866 6.426 6.951 7.163
0.63 Parkeerbelasting 891 762 819 819 819 819
0.64 Belastingen overig 543 699 710 718 726 737
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 65.194 67.557 68.341 67.879 68.348 68.512
0.8 Overige baten en lasten 132 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 15.276 1.900 1.008 1.643 4.097 2.002
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.660 3.254 0 0 0 1.023
Totaal Baten 97.495 88.094 85.716 87.295 91.568 91.186

Bijstelling bestaand en nieuw beleid

Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
div div Premiestijging uitgebreide gevarenpolis opstallen/inventarissen -42 -42 -42 -42
div div Actualisatie meerjarig onderhoudsplan -87 -65 -41 -41
0 div Uitbreiding personeel programma 0 -429 -373 -379 -384
0 0.4 Aanschaf Basis Registratie Kadaster 2.0 -13 0 0 0
0 0.4 Licentiekosten BRK 2.0 -2 -2 -2 -2
0 0.4 Licentiekosten kostendekkendheid.nl -4 -4 -4 -4
0 0.4 Aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR) -13 0 0 0
0 0.4 Licentiekosten NHR -1 -1 -1 -1
0 0.4 Uitbrieding basispakket E-Diensten digitale belastingbalie -7 0 0 0
0 0.4 Licentiekosten uitbreiding E-Diensten digitale belastingbalie -7 -7 -7 -7
0 0.4 ICT-werkplekken -200 -200 -200 -200
0 0.7 Uitkering Gemeentefonds 1.845 721 578 406
0 0.9 Actualisatie VPB 2022 t/m 2026 -11 -11 3 3
0 0.10 Dekking programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 0 0 1.500 0
Saldo (- = nadeel) 1.029 16 1.404 -273

Premiestijging uitgebreide gevarenpolis opstallen/inventaris 
Door het aflopen van het 3-jarige contract voor de uitgebreide gevarenverzekering voor opstallen en inventarissen is het noodzakelijk, om in 2021 Europees te gaan aanbesteden voor de contractperiode 2022 t/m 2024. Het huidige premiepromillage op de brandverzekeringsmarkt ligt gemiddeld op 0,70 per € 1.000 verzekerd bedrag. Ons huidige contract kent nog een premiepromillage van ruim 0,50. Dit komt neer op € 42 premiestijging bij een verzekerde waarde van in totaal € 222 miljoen. 

Actualisatie meerjarig onderhoudsplan
In 2021 is het beheerplan gebouwen vernieuwd en zijn de onderhoudsplannen in het nieuwe vastgoedsysteem ingevoerd. Er is gerekend met actuele eenheidsprijzen en een gelijkblijvend onderhoudsniveau. Deze nieuwe berekening lijdt structureel tot hogere kosten. De toename bedraagt € 87 in 2022, € 65 in 2023 en € 41 in 2024 en 2025.

Toelichting uitbreiding personele capaciteit

Capaciteitsuitbreiding Juridische zaken
Om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken van het behandelen van WOB- (waar strikte termijnen aan verbonden zijn) en planschadeverzoeken is uitbreiding van capaciteit noodzakelijk. De toename van het aantal WOB-verzoeken komt o.a. doordat burgers steeds mondiger worden en door de toename van het aantal woningbouwprojecten. In 2020 waren er in totaal 19 WOB-verzoeken, in de eerste helft van 2021 al 23. Daarnaast heeft een planschaderisicoanalyse aangetoond dat met het vaststellen van het bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp er een stijging van het aantal planschadeverzoeken te verwachten is. Om aan de juridische vraag te kunnen voldoen is uitbreiding noodzakelijk met 1,5 fte. 

Capaciteitsuitbreiding WOZ belastingen
Er is al jaren een forse stijging van het aantal bezwaarschriften OZB. Het aantal bezwaren OZB stijgt van 382 bezwaren p/j in 2018 naar 634 p/j in 2021. Daarbinnen is een toename van 165% van het aandeel No-cure-no-pay bureaus. 
Daarnaast zien we een toename van het aantal informele bezwaren van 100 informele bezwaren in 2019 naar 191 informele bezwaren in 2021. De toename wordt verklaard door  de stimulering van het informeel contact. Tot slot neemt het aantal werkzaamheden toe door een groeiend objectenbestand. We zien een stijging in het objectenbestand van 22.981 objecten in 2017 naar 23.636 objecten in 2021. De effecten van de woningbouwversnelling zijn daar nog slechts beperkt in zichtbaar. Voor WOZ belastingen is uitbreiding nodig van 1 fte.

Capaciteitsuitbreiding Servicedesk (IT)
Sinds corona zien we een toename van het aantal service-meldingen door medewerkers i.v.m. de hybride manier van werken (deels thuis/ op kantoor). Dit wordt met name veroorzaakt door een grotere diversiteit aan service devices (thuis werkt men op eigen devices). Ook in de toekomst zal een hybride manier van werk de norm zijn. Voor de servicedesk is uitbreiding nodig van 1 fte. 

Capaciteitsuitbreiding bevolkingsadministratie
Het aantal baliebezoeken stijgt jaarlijks, mede veroorzaakt door een stijging van het aantal inwoners. Ook zien we een toename van het aantal werkzaamheden dat uitgevoerd moet worden door de bevolkingsadministratie.
Vorig jaar is in de aanloop naar de begroting besloten om de noodzakelijke uitbreiding niet door te voeren en als bezuiniging te bestempelen. Hiervan worden de effecten nu zichtbaar. De werkdruk neemt toe, burgers ervaren een lager serviceniveau en langere wachttijden. Voor de bevolkingsadministratie is uitbreiding nodig van 1 fte. 

Capaciteitsuitbreiding informatiebeheer 
De gemeente Veldhoven is onder (ambtelijk) toezicht geplaatst door het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant. Dit n.a.v. de beoordeling 'voldoet gedeeltelijk' (3e jaar op rij) door het IBT, voor de wijze waarop het college aan de raad rapporteert over de zorg voor het informatiebeheer. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van het informatiebeheer als sterk verbeterbaar beschouwd. Voor het informatiebeheer is uitbreiding nodig van 1,33 fte waarvan 1 fte tijdelijk in 2022 en 0,33 fte structureel.

Aanschaf en licenties Basis Registratie Kadaster 2.0 (BRK)
Om aan de uitvoering van wettelijke taken te kunnen blijven voldoen is een upgrade van de Basisregistratie Kadaster naar Basisregistratie Kadaster 2.0 noodzakelijk. De incidente lasten voor aanschaf van deze applicatie worden geraamd op € 13 en de structurele licentiekosten zijn € 2.

Licentiekosten kostendekkendheid.nl
Om aan te sluiten bij een webapplicatie waarmee de kostendekkendheid van de leges, rioolrechten, afvalrechten, begraafplaatsen, naheffingsaanslagen kunnen worden berekend is structureel € 4 nodig voor licenties Kostendekkendheid.nl.

Aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR)
Om aan uitvoering van wettelijke taken te kunnen blijven voldoen is het realiseren van een wettelijke verplichte koppeling tussen ons belasting applicatie en het Nieuw Handelsregister (NHR) noodzakelijk. De incidente lasten voor deze koppeling worden geraamd op € 13 en de structurele licentiekosten zijn € 1.

Uitbreiding basispakket E-Diensten digitale belastingbalie
Om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren is het wenselijk om de E-Diensten digitale belastingbalie uit te breiden. Hierdoor kunnen onze inwoners zelfstandig basiszaken regelen (bijv. E-Herkenning, Openstaande posten/stand betalingen, Gewijzigde grondslagen, Taxatieverslagen MijnOverheid, WOZ-inzage). De incidente lasten voor deze uitbreiding worden geraamd op € 7 en de structurele licentiekosten zijn € 7.

ICT werkplekken
Mede door corona zal ook in de toekomst een hybride manier van werk de norm zijn. Dit stelt andere eisen aan de inrichting van de werkplekken. De exacte gevolgen zijn nog niet bekend en worden thans in kaart gebracht. Vooralsnog worden de extra kosten geraamd op structureel € 200.

Uitkering gemeentefonds
Het gemeentefonds is conform onderstaand overzicht voor de jaren 2022 tot en met 2025 naar boven bijgesteld. 

Bijstelling gemeentefonds voor de jaren 2022 tot en met 2025 x € 1.000 2022 2023 2024 2025
Gemeentefonds meicirculaire 2021 vermindering ivm woonplaatsbeginsel voogdij/18+ -975 -975 -975 -975
Verdeelwijze middelen jeugdzorg vanaf 2022 in het gemeentefonds 2.820 1.696 1.553 1.381
Bijstelling begroting 2022-2025 1.845 721 578 406


Woonplaatsbeginsel voogdij/18+
Vanaf 2022 gaan we over naar een nieuw woonplaatsbeginsel voogdij/18+: de voogdijregeling wordt afgeschaft en wij worden als gemeente verantwoordelijk voor de kinderen die uit eigen gemeente ter behandeling worden doorgezonden. Het gaat landelijk om naar schatting 20.000 jongeren die over gaan van de ene naar de andere gemeente. Voor de gemeente Veldhoven geeft dit een verlaging in het gemeentefonds van € 975 structureel. Hier staat een voordeel tegenover op programma 6 (sociaal domein) van structureel lagere lasten van € 200.

Verdeelwijze middelen jeugdzorg vanaf 2022

2022
Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage uitspraak van de Commissie van Wijzen. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,3 miljard extra beschikbaar, bovenop de eerder toegezegd € 300 mln. De provinciale toezichthouders merken deze middelen - in de lijn van de eerder toegestane € 300 mln. – aan als structureel dekkingsmiddel. Voor Veldhoven komt dit neer op € 2.820.
 
2023 - 2025
De structurele bekostiging vanaf 2023 is (nog steeds) overgelaten aan het nieuwe kabinet. Vanuit de koepels (IPO en VNG) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet. 
Tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Voor Veldhoven is dit voor 2023: € 1.696, 2024: € 1.553 en 2025: € 1.381.

Actualisatie vennootschapsbelasting 2022-2025
De actualisatie en doorrekening van de vennootschapsbelasting geeft kleine bijstellingen voor de jaren 2022 tot en met 2025 en betreft met name de vennootschapsbelasting voor belastbare resultaten voor de weg Kempen Campus, afval en samenwerking Waalre.

Dekking programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE
In 2021 zijn de afspraken herzien over de bedrijventerreinen binnen SGE. Dit kan in 2024 tot lasten leiden. Om deze lasten te dekken, wordt een onttrekking aan de vrije reserve gedaan in 2024. Binnen programma 3 zijn de mogelijke lasten nader toegelicht.