Uitgaven

3,88%
€ 5.444
x €1.000
3,88% Complete

Inkomsten

0,66%
€ 931
x €1.000
0,66% Complete

Saldo

1978,19%
€ -4.513
x €1.000

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

3,88%
€ 5.444
x €1.000
3,88% Complete

Inkomsten

0,66%
€ 931
x €1.000
0,66% Complete

Saldo

1978,19%
€ -4.513
x €1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Jongeren moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen wanneer ze later volwassen zijn. Onderwijs helpt jongeren om dit te leren. Op school leren kinderen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We proberen ervoor te zorgen dat kinderen dicht bij huis naar school kunnen. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. Om goed onderwijs te kunnen geven is een goed schoolgebouw belangrijk. In de wet staat dat gemeenten moeten zorgen voor de schoolgebouwen van basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs.

Internationalisering van onderwijs vinden wij een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de leerlingen ook tijdens de coronacrisis alle kansen te geven op goed onderwijs en een goede toekomst. Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra geld van de overheid om achterstanden in te halen en het onderwijs te verbeteren. Als gemeente helpen we waar mogelijk. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de sociale ontwikkeling van jongeren. Samen met onze CJG-partners blijven we jongeren en ouders hiermee helpen. 

De kadernota jeugd “Focus op alle jeugd” geeft voor ons de richting aan waar we naartoe willen. De nota legt de nadruk op àlle jeugd. Samen met onze partners zetten we in op het   versterken van de omgeving van de jongere. Daarnaast zetten we ons in om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten. De voorzieningen waar alle jeugdigen gebruik van kunnen maken in Veldhoven willen we overeind houden en op sommige plekken versterken.

De onderwerpen ‘Participatie aan de samenleving’ en ‘Woon- en leefomgeving’ in de kadernota ‘Focus op alle jeugd’ zullen meer aandacht krijgen in het komende jaar. Dit betekent:
•    Meer aandacht voor kwetsbare jongeren.
•    Naast onze jeugdpartners ook samen met andere organisaties de onderwerpen ‘Participatie aan de samenleving’ en ‘Woon- en leefomgeving’ verder oppakken.
•    Jeugdigen meer betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Scholen en de gemeente stemmen Passend onderwijs en jeugdbeleid op elkaar af. Hier besteden we de komende periode extra aandacht aan, omdat de samenwerking nog verbeterd kan worden. Ook als een jongere gebruik maakt van jeugdhulp stimuleren we dat zij onderwijs blijven volgen. We werken hierbij nauw samen met partijen uit het jeugd- en onderwijsveld. Samen zorgen we ervoor dat de jeugd uit Veldhoven zo veel mogelijk kans krijgt om goed op te groeien en om zich te ontwikkelen. 

We willen taalachterstand voorkomen en oplossen, zowel bij jeugdigen als bij volwassenen. We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in Veldhoven. Dat is moeilijk als je de Nederlandse taal niet goed beheerst. Of als je digitaal niet zo handig bent. Veldhoven heeft inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond met deze problemen (NT2-doelgroep). We zorgen ervoor dat statushouders versneld Nederlands leren. In Veldhoven zijn ook mensen met een Nederlandse achtergrond die moeite hebben met lezen, schrijven en de digitale wereld. Zij hebben daardoor moeite met meedoen in de maatschappij. Deze mensen doen vaak niet mee aan activiteiten om beter te leren lezen en met de computer om te gaan. We gaan ons inspannen om deze doelgroep te vinden en te helpen. We bieden in Veldhoven en omgeving trainingen, cursussen en activiteiten aan. Hier leren Veldhovenaren beter met taal en met de computer om te gaan. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.1 Huisvesting onderwijs

Terug naar navigatie - 4.1 Huisvesting onderwijs

Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde IHP, door het opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen.

Meetindicatoren
Volgens de planning uit het IHP (na amendement) uitvoering geven aan de diverse projecten.

4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

Terug naar navigatie - 4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

1.    Nadrukkelijke aandacht voor achterstandsleerlingen. We streven een doelgroepbereik na van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)hoger dan 90%. 
2.    Sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren. De focus ligt op het vergroten van het bereik onder de NT1 doelgroep en het verbeteren van de samenwerking tussen DigiTaalhuispartners en regionale partners van het Regionaal Educatief Plan. We streven naar een stijging van het percentage NT1-ers dat gebruik maakt van het aanbod van het STERcollege van 8,5% (peil 2020) naar 15%.

Meetindicatoren
1. % doelgroepbereik VVE
2. Bereik volwasseneneducatie activiteiten onder NT1 doelgroep

4.3 Taalverwerving/beheersing

Terug naar navigatie - 4.3 Taalverwerving/beheersing

Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de  uitvoering van de nota opgepakt. We ontwikkelen activiteiten en evalueren elke twee jaar, o.a. op de voortgang van de vier pijlers. In 2022 streven we naar een gelijke of betere scores binnen de vier afzonderlijke pijlers.

Meetindicatoren
Scores inzake de voortgang binnen de pijlers, zoals uitgevraagd in de tweejaarlijkse evaluatie van de activiteiten (in 2020 en 2022).

4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

Terug naar navigatie - 4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Meetindicatoren
% vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (BBV-indicator).

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1 (Huisvesting onderwijs)
In 2020 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Dit plan hebben we opgesteld in nauw overleg met onze kinderopvang- en onderwijspartners. In het IHP staat in grote lijnen hoe we de komende 16 jaar omgaan met onderwijshuisvesting in Veldhoven. In 2022 treffen we de voorbereidingen voor het permanente schoolgebouw in Zilverackers. De oplevering hiervan staat eind 2023 gepland. Wij houden in de gaten hoeveel leerlingen in het tijdelijke gebouw zitten in Zilverackers. Dit doen we samen met de schoolbesturen. Zo weten we of het tijdelijke gebouw nog groot genoeg is. Daarnaast actualiseren we de verordening huisvesting onderwijs. 

Doelstelling 2 (Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”)
De regiegroep van de kadernota ‘Focus op alle Jeugd’ gaat verder met de adviezen uit de evaluatie van de nota. De regiegroep bestaat uit medewerkers van het CJG, de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente. In de regiegroep bespreken we hoe we meer aandachtgeven aan de volgende onderwerpen:
•    Meer aandacht voor kwetsbare jongeren.
•    Naast onze jeugdpartners ook samen met andere organisaties de onderwerpen ‘Participatie aan de samenleving’ en ‘Woon- en leefomgeving’ verder oppakken.
•    Jeugdigen meer betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering.
Daarnaast blijven we met de regiegroep aandacht besteden aan de onderwerpen ‘Ontwikkeling’ en ‘Opgroeien en Opvoeden’. In 2022 stellen we samen met onze partners een meerjarig uitvoeringsplan op. Dit voor de verdere versterking van het voorliggend veld.

Doelstelling 3 (Taalverwerving/beheersing)
1. We geven zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 6 jaar met (een risico op) een taalachterstand de kans om gebruik te maken van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). We hebben een VVE-werkgroep waarin het onderwijs, de kinderopvang, de GGD, de Bibliotheek en de gemeente bij elkaar komen. Samen maken we in deze werkgroep afspraken om het bereik van de doelgroep en de ouderbetrokkenheid te vergroten. En om de doorgaande leerlijn te verbeteren. 
2a. Leerlingen die nog geen Nederlands praten, krijgen hiervoor hulp. De Wereldwijzer in Eindhoven biedt hen de eerste opvang voor anderstaligen aan. Of ze kunnen terecht in een schakelklas op één van de basisscholen in Veldhoven.
2b. We zoeken inwoners met een Nederlandse achtergrond en helpen ze om beter te worden met taal en computer. We onderzoeken welke groepen het moeilijk vinden om mee te doen in de samenleving, zodat we hen kunnen helpen. Medewerkers van organisaties waar veel mensen met taalproblemen komen, krijgen training om het probleem te herkennen. Ook leren we ze om mensen aan te moedigen om naar een cursus te gaan. In 2022 zoeken we samen met de regio contact met werkgevers. Dit doen we samen met het DigiTaalhuis Veldhoven en de Stichting Lezen en Schrijven. Met de partners in de regio voeren we het Regionaal Educatief Plan uit. Hierin staan afspraken die gaan over een gezinsgerichte aanpak, de manier waarop we werkgevers benaderen, kwaliteit en monitoring. 

Doelstelling 4 (Absoluut schoolverzuim)
De leerplichtambtenaren controleren of alle jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Als een jongere niet is ingeschreven bij een school, onderneemt de leerplichtambtenaar meteen actie.

Doelstelling 5 (Relatief schoolverzuim)
Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel bij een school staat ingeschreven, maar zonder goede reden niet naar school gaat. Door preventieve maatregelen proberen we het relatieve schoolverzuim te verminderen. Zoals: goede contacten met scholen, het op tijd voeren van gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het generalisten- en specialistenteam. 

Doelstelling 6 (Voorkomen voortijdig schoolverlaten)
RMC-regio’s (Regionale Meld- Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters), scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen proberen samen te voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook wordt er voor kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, gebruikgemaakt van ‘Intergrip’. Intergrip is een applicatie waarin jongeren in een kwetsbare positie door het onderwijs worden geregistreerd en door meerdere partijen worden gemonitord. Hierdoor zijn en blijven deze jongeren in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen.

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
Taakvelden programma 4 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 3 7 8 8 8 8
4.2 Onderwijshuisvesting 3.552 3.940 3.740 3.756 4.072 4.232
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.298 1.674 1.696 1.723 1.750 1.778
Totaal Lasten 4.853 5.621 5.444 5.486 5.830 6.017
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 581 761 639 640 677 678
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 288 371 292 292 292 293
Totaal Baten 868 1.132 931 932 970 971

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
4 div. Uitbreiding personeel programma 4 -96 -97 -99 -100
4 4.2 Aanvullend krediet brede school Zilverackers 2022 (€ 1.125) 0 -11 -36 -36
4 4.2 Huurinkomsten kinderopvang brede school Zilverackers 0 0 36 36
Saldo (- = nadeel) -96 -108 -99 -100

Uitbreiding personele capaciteit onderwijs
Om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken op het terrein van onderwijs en leerlingenvervoer is uitbreiding van uitvoerings- en beleidscapaciteit noodzakelijk. Deze uitbreiding is nodig om aanvragen leerlingenvervoer goed en tijdig te kunnen behandelen (0,66 Fte). De uitbreiding beleid is noodzakelijk om te komen tot een goede aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp (0,5 Fte) en de gewenste transformatie op gang te brengen door extra te investeren in preventie en vroegsignalering in het voorliggend veld. Hiertoe wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Om aan de capaciteitsvraag te kunnen voldoen is uitbreiding noodzakelijk met 1,16 fte.

Aanvullend krediet brede school Zilverackers
Voor de brede school Zilverackers is uitbreiding van het gebouw voor kinderopvang nodig. Deze aanvullende ruimte wordt kostenneutraal verhuurd. De investeringskosten hiervoor zijn € 1.125.