Uitgaven

6,96%
€ 9.779
x €1.000
6,96% Complete

Inkomsten

5,6%
€ 7.881
x €1.000
5,6% Complete

Saldo

831,76%
€ -1.898
x €1.000

Programma 3 | Economie

Uitgaven

6,96%
€ 9.779
x €1.000
6,96% Complete

Inkomsten

5,6%
€ 7.881
x €1.000
5,6% Complete

Saldo

831,76%
€ -1.898
x €1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

We willen in Veldhoven meebewegen met de sterke groei van de regio. Met ASML in Veldhoven als motor van onze regionale economie brengt dit grote uitdagingen en verplichtingen met zich mee. De groei van de economie kunnen we als gemeente Veldhoven slechts in beperkte mate beïnvloeden. Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat de leef- en werkomgeving en de bereikbaarheid van Veldhoven de economische groei niet belemmeren. Voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven is het noodzakelijk om nog een stap verder te gaan. We investeren daarom in de omvorming van de Run naar een innovatief werklandschap. Bedrijventerrein Habraken ontwikkelen we naar een regionaal terrein voor vestiging van innovatieve circulaire bedrijven. Zorgen voor synergie tussen bedrijven is hierbij een sleutelwoord. Daarvoor moeten we de wensen van onze bedrijven nog beter leren kennen en de contacten met bedrijven verder aanhalen.
Voor het Citycentrum geldt iets vergelijkbaars: samen met ondernemers, bezoekers en bewoners werken we aan de omvorming van het centrum naar een plek waar prettig verblijven en ondernemen voorop staat. De rol van de gemeente richt zich met name op het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte, zorgen voor een goede bereikbaarheid en het mogelijk maken van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen, zodat het Citycentrum zich verder kan ontwikkelen tot een toekomstbestendig hart van Veldhoven.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1 Ondernemersimago

Terug naar navigatie - 3.1 Ondernemersimago

Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7. 
In 2022 nemen we, net als in 2021 weer deel aan het landelijke onderzoek ‘de MKB vriendelijkste gemeente’ georganiseerd door MKB Nederland.

Meetindicatoren
1.Cijfer ondernemersklimaat
   Waarstaatjegemeente.nl 
2.Resultaat (cijfer) onderzoek 
   MKB vriendelijkste gemeente 2021

3.2 Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 3.2 Bedrijventerreinen

1.    De Run is aantrekkelijk voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. Er wordt actief ingezet op omvorming van het bestaande terrein naar een innovatief werklandschap.
2.    Habraken ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk circulair bedrijventerrein. Hiervoor wordt een omgevingsplan opgesteld.

Meetindicatoren
1.    Mutatie en aanwezigheid aantal bedrijven op de Run uit de doelgroep
2.    In 2022 zal een omgevingsplan voor de doorontwikkeling van Habraken in procedure worden genomen.
3.    Mutatie en aanwezigheid aantal circulaire bedrijven op Habraken

3.3 Citycentrum

Terug naar navigatie - 3.3 Citycentrum

Het Citycentrum ontwikkelt zich tot een bruisend en toekomstbestendig hart van Veldhoven. 

Meetindicatoren
Een toekomstvisie voor het centrum van Veldhoven

3.4 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 3.4 Werkgelegenheid

Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven.

Meetindicatoren
a. Aantal gevestigde bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 65 jaar (BBV)
b. % functiemenging (% banen tov woningen) (BBV)

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1 (Ondernemersimago)
1.    Via het ondernemersloket kunnen ondernemers per mail of telefonisch rechtstreeks een vraag neerleggen bij de gemeente.  Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen.  
2.    Het Veldhovens Ondernemers Contact, VOC, is (gespreks)partner voor de Gemeente Veldhoven. Samen met hen worden onderwerpen zoals bereikbaarheid, arbeidsmarkt en verduurzaming besproken. Ook het VNO-NCW is partner in de verduurzaming van het bedrijventerrein.
3.    Parkmanagement  is de (gespreks)partner op Habraken en Zandven. Ook met hen is er voortdurend afstemming over zaken die de ondernemers en de gemeente bezighouden.
4.    Via een actieve deelname aan Veldhoven Verbindt, een samenwerking van alle ondernemersnetwerken in Veldhoven,  onderhoudt de gemeente intensief contact met een vertegenwoordiging van ondernemers in Veldhoven 

Doelstelling 2 (Bedrijventerreinen)
1.    a. Via een programmatische aanpak wil de gemeente samen met onder andere bedrijven, vastgoedeigenaren en ondernemersorganisaties een innovatief werklandschap realiseren met een duidelijk profiel en aandacht voor de diversiteit in de verschillende deelterreinen.
        b. Via bedrijfsgesprekken en een plan van aanpak wordt gewerkt aan het faciliteren van mogelijkheden voor bedrijven om uit te breiden, te verhuizen of te verkleuren en daarbij bij te dragen aan de realisatie van een innovatief werklandschap.
2.    Er is een beleidskader Habraken circulair in de maak, met daarin de koers voor een concreet businessplan. Op basis hiervan wordt in 2022 een omgevingsplan gemaakt, zodat in 2023 gestart kan worden met de uitgifte op Habraken.

Doelstelling 3 (Citycentrum)
1.    Aansluitend op de verkenning voor de toekomst voor het Citycentrum (2021) wordt een participatietraject gestart om de verkenning verder uit werken in een visie met concrete kaders. Op basis hiervan moeten vervolgstappen worden gezet.  
2.    De gemeente neemt actief deel in het Centrum Ontwikkelings Programma (COPr). Binnen het COPr wordt samen met ondernemers, vastgoed, bewoners, culturele instellingen gewerkt aan projecten en activiteiten die het Citycentrum aantrekkelijk maken. 
3.    De gemeente geeft uitvoering aan de Bedrijveninvesteringszone Citycentrum (BIZ).  

Doelstelling 4 (Werkgelegenheid)
1.    Binnen de arbeidsmarktregio’s geeft de Gemeente Veldhoven samen met andere gemeenten en het UWV vorm aan de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.
2.    Door ondernemingen de ruimte te bieden zich te vestigen in Veldhoven of uit te breiden is voldoende bedrijfsgrond nodig. Hiermee borgen we de werkgelegenheid.

De verbonden partijen Metropoolregio Eindhoven, Brainport Development en stichting ROW zijn betrokken bij de invulling van het hoofdkader.

Subsidies in dit programma

Terug naar navigatie - Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

    Bedragen x € 1.000

nummer

taakveld

WBP bedrag

3.4 Volksfeesten 16

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 3 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 1.144 2.138 1.368 1.312 1.315 1.327
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.719 3.382 7.991 5.098 6.142 4.768
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 177 353 352 353 354 356
3.4 Economische promotie 98 66 68 68 68 69
Totaal Lasten 3.138 5.940 9.779 6.830 7.879 6.521
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 30 55 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.972 4.670 7.526 6.429 4.412 4.412
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 21 20 20 20 20 20
3.4 Economische promotie 92 166 335 410 417 423
Totaal Baten 2.116 4.912 7.881 6.859 4.848 4.855

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
3 div. Uitbreiding personeel programma 3 -111 -113 -114 -116
3 3.2 Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 0 0 -1.500 0
3 3.4 Toeristenbelasting variabele tarieven -69 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -180 -113 -1.614 -116

Capaciteitsuitbreiding economische zaken (incl. Citycentrum)
Op dit moment is er onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het onderhouden van contacten met bedrijven. Daardoor kunnen we onvoldoende inspelen op de behoeften van de ondernemers, het ontwikkelen van nieuw detailhandelsbeleid, het verbinden van het economisch beleid op het sociaal domein en het versterken van de strategische positie in de Brainportsamenwerking. Het aantal banen in Veldhoven is de afgelopen 10 jaar met 45% gestegen. Om de bedrijvigheid en daarmee ook de werkgelegenheid op peil te laten blijven, zullen inspanningen verricht moeten worden. De vooruitzichten voor de detailhandel zijn minder rooskleurig. Nieuw beleid moet leegstand op in het oog springende plekken voorkomen en het voorzieningenniveau in Veldhoven op peil houden. Vandaar dat er ook specifiek aandacht moet zijn voor het doorontwikkelen van het Citycentrum. Om aan de economische capaciteitsvraag te kunnen voldoen is uitbreiding noodzakelijk met 1 fte.

Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE
De ‘Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021’ en het daarin opgenomen financieel arrangement hebben financiële gevolgen voor de negen SGE-gemeenten. 
In 2017 heeft Veldhoven vanuit de regio € 2mln ontvangen voor het uit de markt nemen van bedrijventerreinen. Dit bedrag is toen in de vrije reserve gestort. In de Jaarstukken 2017 is een risico benoemd over een mogelijke terugbetaling. Dit risico heeft een kans van 70% en een maximaal financieel gevolg van € 2,3 mln. Met de afrekening van de programmeringsafspraken uit 2016 is dit bedrag verminderd met € 0,8 mln. Met de herziene afspraken kunnen zich in 2024 de volgende 3 mogelijkheden voordoen:
1.    Vanwege programmeringsafspraken moet Veldhoven € 1,5 mln betalen;
2.    Als mogelijkheid 1 zich niet voordoet, kan het zijn dat Veldhoven € 1,5 mln uitgeeft aan ‘andere doeleinden’. Hiervoor is wel een unaniem besluit nodig;
3.    Veldhoven hoeft niets te betalen.

Mogelijkheid 1 hebben we tot deze begroting afgedekt met een risico.
Mogelijkheid 2 leent zich er niet voor om dit met een risico af te dekken. Met een tegenstem heeft Veldhoven de mogelijkheid om in 2024 mogelijkheid 2 niet door te laten gaan. Deze keuze zal afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden op dat moment. Om in de toekomst het mogelijke probleem te voorkomen dat er geen dekking is, is het nodig om de dekking nu te borgen voor 2024. Dit doen we door het risico te laten vervallen. En een kostenbudget in de jaarschijf 2024 te ramen van € 1,5 mln voor of terugbetalen vanwege programmeringsafspraken over rode gronden of voor de andere doeleinden uit de afspraken. En dit kostenbudget in de jaarschijf 2024 te dekken met een onttrekking aan de vrije reserve. Deze dekking is opgenomen in programma 0.

Gefaseerde invoering verhoging toeristenbelasting
In de begroting 2021 is een verhoging van de toeristenbelasting voorzien van 50% vanaf 2022. Zowel vanuit uw Raad als vanuit het werkveld is het verzoek gekomen om te kijken of een gedifferentieerd tarief voor campings en hotels mogelijk/haalbaar is. In overleg met de Lokaal Toeristische Adviesraad Veldhoven (LTA) is hier een oplossing voor gevonden, zonder dat dit een noemenswaardige uitvoeringslast tot gevolg heeft. Afgesproken is dat de verhoging van de toeristenbelasting in z’n geheel door de hotelovernachtingen wordt ‘gedragen’. Het tarief voor campings en groepsaccommodaties blijft gelijk aan het huidige tarief (€ 1,60). De voorziene verhoging van 50% wordt doorgevoerd op het tarief voor een hotelovernachting (inclusief B&B). Omdat dit een aanzienlijke verhoging betekent (van € 1,60 naar € 2,70 per overnachting) heeft het LTA verzocht deze verhoging gefaseerd door te voeren. Het college  vindt dit een redelijk verzoek. Voorgesteld wordt de verhoging in twee stappen door te voeren (voor 2022 een tarief € 2,15 per overnachting en voor 2023 € 2,70 per overnachting). Het incidentele nadelige effect op de begroting 2022 bedraagt € 69.