Uitgaven

2,47%
€ 3.470
x €1.000
2,47% Complete

Inkomsten

0,06%
€ 82
x €1.000
0,06% Complete

Saldo

1485,05%
€ -3.388
x €1.000

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

2,47%
€ 3.470
x €1.000
2,47% Complete

Inkomsten

0,06%
€ 82
x €1.000
0,06% Complete

Saldo

1485,05%
€ -3.388
x €1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Mede als gevolg van corona leven we in een sterk veranderende samenleving. Een samenleving die soms grote verschillen laat zien, maar ook een samenleving waar mensen zich veilig en prettig willen voelen in de buurt waarin hij/zij woont. 

Wij werken integraal samen aan de veiligheid met politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, de Wijkggd-ers, buurtpreventienetwerken, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en andere (maatschappelijke) organisaties en met ondernemers en inwoners. Binnen de aanpak gaan preventie, zorg en repressie hand in hand, waarbij maatwerk en werken volgens de bedoeling bovenaan staat. Er is aandacht voor de achterliggende oorzaak en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te voorkomen. Het (on)zichtbare succes van samenwerken zijn de incidenten die NIET plaats vinden.

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, hebben effect op de criminaliteit. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Uitdagingen die vragen om een duidelijke richting. We zien hierin de volgende kernthema’s:

High Impact Crimes/incidenten
High Impact Crimes (HIC) zijn ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van het slachtoffer, de directe omgeving en de samenleving. Voorbeelden van HIC zijn: (pogingen tot) woning- en auto-inbraken, fietsendiefstallen winkeldiefstallen en geweld/drugs incidenten. Het streven is om jaarlijks deze cijfers verder te laten dalen middels inzet van preventieve en repressieve maatregelen. Mede door de coronacrisis is online criminaliteit (cybercrime) toegenomen. De gevolgen voor slachtoffers zijn vaak verstrekkend. Het terugdringen en voorkomen van deze incidenten heeft continu onze aandacht en prioriteit. Daarnaast is het streven om handel in gestolen goederen minder aantrekkelijk te gaan maken, zodat potentiële kopers afhaken.

Personen met verward gedrag (met een veiligheidscomponent)
Mede ook door corona krijgen inwoners steeds meer te maken met opeenstapeling van persoonlijke problemen of vragen binnen meerdere leefgebieden zoals psychische klachten, het zich niet thuis voelen in de samenleving, een verstandelijke beperking of een verslaving.
De problemen kunnen dermate groot zijn dat ze uiteindelijk een gevaar voor zichzelf of hun
omgeving gaan vormen en/of overlast en veiligheidsproblemen veroorzaken. Van belang is
om zorg en veiligheid verder te verbinden en te versterken. Het zwaartepunt moet liggen op preventie en zorg zodat escalatie wordt voorkomen. 

Problematische jeugd(groepen)
Veldhoven kent de laatste jaren diverse problematische jeugdgroepen, met incidenteel een crimineel karakter. De intensievere aanpak die is ingezet moet problematische jeugdgroepen, maar ook individuele jongeren die voor problemen zorgen (en daarmee overlast en jeugdcriminaliteit) voorkomen, afremmen en uiteindelijk doen afnemen. Onze zorg- en veiligheidsnetwerken investeren op preventie en repressie, waarbij begrenzing en ondersteuning hand in hand gaan. In de strijd tegen ondermijning is onze ambitie om jonge aanwas in criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen. 

Ondermijning
Een collectieve aanpak van ondermijning en het bestrijden van georganiseerde criminaliteit heeft de hoogste prioriteit. We werken integraal nauw samen met onze lokale, regionale en landelijke (veiligheids)partners. Door een regionale aanpak wordt een ‘waterbedeffect’ voorkomen, waarbij criminelen de gemeentegrenzen oversteken en activiteiten elders in onze regio zouden kunnen voortzetten. We investeren in het bewustwording bij medewerkers en ketenpartners om de eerste signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen. Dit door het melden van signalen zodat deze casuïstiek integraal aangepakt wordt. De gemeente vervult hierbij de rol van projectleider. Daarnaast zijn we aan de slag met uitvoering van het actieplan ondermijnende criminaliteit en de aanpak van ondermijnend gebruik van gebouwen en terreinen. Tevens wordt geïnvesteerd in het in beeld brengen en het aanpakken van criminele familienetwerken, het verder ontwikkelen van het Kempen Interventie Team en het borgen van de opbrengst van de pilot 1 Smart Overheid (datagericht werken). Een vraag om capaciteitsuitbreiding van het Kempen Interventie Team door de teamleider is te verwachten. 
Om de aanpak van ondermijning te versterken wordt er slimmer tussen ketenpartners samengewerkt en technologie beter benut. Hiervoor wordt geïnvesteerd in goede integrale intelligence, technologie, integrale actie het bewerkstelligen van meer samenhang in de samenwerkende overheidspartners. 

Mensenhandel en prostitutie
In 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor het controleren van de (legale en illegale) prostitutie. Dit zal extra scholing, capaciteit en/of opleiding van gemeentelijk toezichthouders met zich meebrengen. Daarnaast wordt in 2022 uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde plan van aanpak voor het thema mensenhandel. Hierbij wordt ingezet op het versterken van integrale werkprocessen en samenwerkingsverbanden. 

Polarisatie/radicalisering
Om extremistische en radicale gedragingen bij individuen en/of groepen te voorkomen, wordt ingezet op het verkleinen van een eventuele afstand naar de maatschappij en het vergroten van de betrokkenheid daarbij. Verschillende ketenpartners leveren een bijdrage, door signalen in te brengen en te verrijken. Bij (individuele) casuïstiek wordt samenwerking gezocht met het Zorg- en Veiligheidshuis als regionaal adviesorgaan op dit thema. Het doel is om een nog actievere regierol te gaan pakken in het voorkomen, signaleren en bestrijden van polarisatie, extremisme en radicalisering. 
Daarnaast wordt vanwege de veranderende samenstelling en opbouw van onze bevolking en de coronapandemie ingezet op zowel individuele casuïstiek (bijvoorbeeld eerwraak, complot denken) als op groepen (bijvoorbeeld spanningen tussen bevolkingsgroepen (demonstraties).
In 2022 wordt verder gewerkt aan het opzetten van focusgroepen voor Veldhoven en het vroegtijdig signaleren en herkennen van signalen. Verder worden er diverse collega’s en partners getraind op het herkennen van deze signalen en het handelsperspectief. Tevens neemt Veldhoven deel aan de regionale expertgroep voor de regio Oost-Brabant.

Veilige publieke taak
Wij accepteren geen agressie tegen en intimidatie van medewerkers en politieke ambtsdragers van onze gemeentelijke organisatie en van onze collega’s in de publieke sector, zoals politie, brandweer en ambulance. Bij norm overschrijdend gedrag wordt gebruik gemaakt van onze protocollen. Bij ernstige overtredingen van deze protocollen doen wij daarnaast aangifte bij de politie.

Crisisbeheersing/rampenbestrijding
Op het gebeid van crisisbeheersing heeft de coronacrisis veel gevraagd van de gemeentelijke en regionale crisisorganisaties. In de nafase gaat deze crisis nog de nodige aandacht en capaciteit vragen. 
Uitvoering van de OTO-momenten (opleiden, trainen en oefenen) en het opleiden van (nieuwe) medewerkers voor de gemeentelijke rampen- en crisisorganisatie blijft van kracht.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1 High Impact Crimes/incidenten

Terug naar navigatie - 1.1 High Impact Crimes/incidenten

Het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. 
1.    Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2020 (2020: 94 absolute aantal / 2,1 per 1000 inwoners)
2.    Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2020 (2020: 78 absolute aantal / 2,6 per 1000 inwoners)
3.    Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2020 (2020: 43 absolute aantal / 1 per 1000 inwoners)
4.    Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2020 (2020: 157 absolute aantal / 3,6 per 1000 inwoners)

Meetindicatoren
Politiecijfers: 
1.    Aantal (poging tot) woninginbraken/diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (BBV)
2.    Aantal geweldincidenten per 1.000 inwoners (BBV)
3.    Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (BBV)
4.    Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (BBV)

1.2 Personen met verward gedrag

Terug naar navigatie - 1.2 Personen met verward gedrag

Het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag in samenwerking terugdringen met 5% t.o.v. 2020. (2020: 296 absolute aantal / 4,1 per 1000 inwoners)

Meetindicatoren
Politiecijfers: het aantal meldingen personen met verward gedrag per 1.000 inwoners

1.3 Problematische jeugd(groepen)

Terug naar navigatie - 1.3 Problematische jeugd(groepen)

Het samen met ketenpartners voorkomen en aanpakken van problematische jeugdgroepen en risicojeugd. 
1.    Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020 (2020: 298)
2.    Wij streven naar het aantal criminele jeugdgroepen tot nul terug te dringen (2020: 0)
3.    Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt (2020: 37)
4.     Wij streven naar het aantal harde kern jongeren tot nul terug te dringen (2020: 0)

Meetindicatoren
1.    Politiecijfers: incidenten jeugdoverlast
2.    Politiecijfers: Aantal criminele jeugdgroepen
3.    Cijfers bureau Halt: Aantal verwijzingen Halt (BBV)
4.    Cijfers KLPD: Aantal harde kern jongeren

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling 1 (High Impact Crimes/incidenten)
Wij blijven investeren in preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie.
Integrale handhaving wordt waar mogelijk ingezet. Daarbij koppelen we steeds meer de bestuursrechtelijke interventies aan strafrechtelijke trajecten. Met diverse netwerken zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband keurmerk veilig ondernemen wordt steeds verder ingezet op participatie, preventie, signalering en aanpak. Daarnaast wordt actief ingezet op wijkgericht werken en preventie-activiteiten zoals het opzetten en uitvoeren van een preventiekalender en voorlichtingscampagnes (online veiligheid, diefstalpreventie).
In 2022 wordt er verder ingezet op de zelfredzaamheid van onze inwoners: hen bewust maken zodat zij alert zijn op verdachte situaties en bijvoorbeeld op de inbraakbestendigheid van woningen. Verder wordt in 2022 een aanpak op heling samen met de politie en partners opgesteld met een bijbehorend werkproces/stappenplan.

Doelstelling 2 (Personen met verward gedrag)
In 2022 blijven we samen met zorg- en veiligheidspartners werken aan het uitvoeren en versterken van de in 2019 vastgestelde aanpak ‘Vat op Verwarring’ van verwarde personen. Zo blijven we de inzet van de twee wijkggd’ers en het Meldpunt Zorg en Veiligheid continueren en verder ontwikkelen. Daarnaast blijven we met onze partners uit de regio werken aan en investeren in de zorg- en veiligheidsnetwerken om de samenleving te beschermen tegen personen met verward gedrag.
Escalaties vanuit verwarde en/of overspannen personen vormen nog een (groeiend) probleem. De verbinding tussen zorg en veiligheid is blijvend belegd zowel op beleids- als uitvoerend niveau. Er wordt tijdig ingegrepen en bijgestuurd waar nodig om hiermee onder andere de politie, boa’s en huisartsen te ontlasten. In die zin is onder meer het meldpunt Zorg en Veiligheid van belang, om snel personen met verward gedrag te lokaliseren en de juiste zorg in te zetten. Vroegtijdig signaleren betekent vaak minder escalatie. 

Doelstelling 3 (Problematische (jeugd)groepen)
In coronatijd, met al zijn beperkingen, zijn de lontjes korter en de frustraties groter  geworden onder jongeren. Vele jongeren zijn of worden afhankelijk van jeugdhulp.  Veldhoven ziet zowel stadse als dorpse problematiek op zich afkomen. De invloeden van social media zijn enorm. We blijven daarom samen met partners inzetten op het vroegtijdig (online en offline) signaleren en delen van informatie en voorkomen van problematische jeugd (groepen). De gemeente is ketenregisseur op jeugd (groepen) die problemen hebben en/of veiligheidsissues veroorzaken. Door intensieve samenwerking van alle zorg- en veiligheidspartners wordt ingezet op positieve alternatieven, jeugd -en ouderbetrokkenheid, begrenzing en waar nodig persoonsgerichte en gezinsaanpakken. Daarnaast investeren we op het versterken van de ketenaanpak van school, jeugd- en jongerenwerk tot en met politie en interne en externe zorgpartners. De insteek is praten waar kan en integraal doorpakken waar moet. Ouders/verzorgers dienen hier, met de noodzakelijke ondersteuning van jeugd(hulp)aanbieders en scholen, een significantere rol in te vervullen. Onze handhavers en toezichthouders hebben een belangrijke rol bij preventie, bewustwording en communicatie met al onze inwoners (jong en oud). Ook wordt geleerd van de opgedane ervaringen tijdens de coronacrisis. Meer en slimmere inzet van (laagdrempelige) middelen en samenwerking met Zorg en Veiligheidspartners om jeugdoverlast te voorkomen is essentieel. Het creëren van een weerbare jeugd in weerbare wijken is van groot belang. We blijven daarnaast een prominente rol vervullen in het regionaal project “Drugs, wat doet het met jou?” om te komen tot de-normalisatie van het drugsgebruik. Ook blijft de inzet gericht op alcoholmatiging en preventie.

De verbonden partijen Veiligheidshuis, Brabant Water (bluswatervoorziening) en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zijn betrokken bij de invulling van het hoofdkader.

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 1 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.390 2.392 2.444 2.444 2.444 2.445
1.2 Openbare orde en veiligheid 894 1.239 1.026 1.039 1.051 1.067
Totaal Lasten 3.284 3.631 3.470 3.483 3.496 3.512
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 65 66 66 66 66 66
1.2 Openbare orde en veiligheid 51 131 17 17 18 19
Totaal Baten 116 197 82 83 84 85