Uitgaven

4,38%
€ 6.156
x € 1.000
4,38% Complete

Inkomsten

0,23%
€ 324
x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

2556,23%
€ -5.832
x € 1.000

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

4,38%
€ 6.156
x € 1.000
4,38% Complete

Inkomsten

0,23%
€ 324
x € 1.000
0,23% Complete

Saldo

2556,23%
€ -5.832
x € 1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Mobiliteit houdt niet op bij de gemeentegrens. Mensen verplaatsen zich over allerlei afstanden, om verschillende redenen, op diverse tijdstippen en met verschillende vervoerswijzen.
Daarom werken we structureel regionaal samen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarin komen strategische en tactische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit aan de orde, maar ook de relatie van bereikbaarheid met het verbeteren van ons leef- en vestigingsklimaat. We investeren steeds meer in andere, meer duurzame, vormen van mobiliteit en richten ons bovenal op het bewerkstelligen van een ‘mobiliteitstransitie’ (thema mobiliteit kadernota). De hieruit voortvloeiende plaatselijke- en regionale maatregelen sluiten we op elkaar aan. Tevens richten we ons ook lokaal op de integrale verbinding met de thema’s Positieve gezondheid, Omgeving en Toekomstbestendigheid.

De komende jaren werken we aan het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid van Veldhoven en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we binnen de kaders van de bereikbaarheidsagenda en het actuele Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

Terug naar navigatie - 2.1 Fietsgebruik woon-werk

Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus (slowlane). Realisatie in 2022.

Meetindicatoren
Realisatie aanleg fietsverbinding gereed.

2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

Terug naar navigatie - 2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)

De bereikbaarheid verbeteren voor De Run en de rest van Veldhoven.
1. West: De nieuwe aansluiting en Kempenbaan zijn opengesteld voor verkeer.
2. Oost: Ontwerpfase wordt afgerond en de realisatie wordt gestart.

Meetindicatoren
1. Kempenbaan West: Weg open voor verkeer.
2. Kempenbaan Oost: Start realisatie.

2.4 Parkeren Citycentrum

Terug naar navigatie - 2.4 Parkeren Citycentrum

Herijken betaald parkeren om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming leegstand. 
Monitoren in 2022.

Meetindicatoren
Monitoren van effecten.

2.5 Eindhoven Airport

Terug naar navigatie - 2.5 Eindhoven Airport

De aanbevelingen uit de Proefcasus worden, samen met betrokken partijen, uitgevoerd.
1. Invoeren nieuw sturingsmodel voor geluid ten behoeve van de luchthaven
2. In stand houden van een permanente overlegstructuur
3. Doorontwikkeling van meerwaarde voor de regio

Meetindicatoren
1 t/m 3. Betrokken zijn bij de regionale samenwerking van gemeenten rondom de luchthaven en totaalpakket aan maatregelen monitoren.

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Inzichten in ziekenhuisopname na een verkeersongeval met een voertuig en inzicht hebben in verkeersongevallen met een gewonde fietser.
1. Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets) (BBV)
2019: 16 (8,9%)
2. Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets) (BBV)
2019: 163 (90,6%)
3. Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets) (BBV)
2019: 1 (0,5%)

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling 1 (Fietsgebruik woon-werk)
In 2022 starten we met de aanleg van de fietsroute De Run – High Tech Campus. De aanleg ronden we in 2022 ook volledig af.

Doelstelling 2 (Kruising Nieuwstraat-Kromstraat)
Door de nieuwe aansluiting A67 is inzicht ontstaan in de werkelijke verkeersstromen en de eventuele gevolgen voor de verkeersveiligheid op dit kruispunt.
In 2022 gaan we  voorbereidingen treffen voor een definitief besluit over de aanpak van de verkeerssituatie. De mogelijke maatregelen worden in 2022/2023 uitgevoerd.

Doelstelling 3 (Doorstroming Kempenbaan Oost en West)
In 2022 hebben we Kempenbaan West aangelegd en hebben we de weg opengesteld. Enkele restpunten pakken we nog op en we ronden het project af.
We starten in het eerste kwartaal 2022 met de voorbereidingen voor de aanleg Kempenbaan Oost. We starten de aanleg als het bestemmingsplan onherroepelijk is. We  verwachten dat dit in het tweede kwartaal 2022 bekend is.

Doelstelling 4 (Parkeren Citycentrum)
We gaan de effecten van de ingevoerde blauwe zone nauwlettend in de gaten houden en in overleg met belanghebbenden bepalen we hoe effectief de maatregel is.

Doelstelling 5 (Eindhoven Airport)
Veldhoven neemt actief deel aan het Luchthaven Eindhoven Overleg en levert de ambtelijke inzet namens de randgemeenten. Veldhoven is daarmee ook actief betrokken bij de voorbereiding van voorstellen die voortkomen uit de proefcasus. Bestuurlijk worden de randgemeenten vertegenwoordigd door de portefeuillehouders van de gemeenten Best en Eersel. Veldhoven neemt daarnaast deel aan de werkgroepen ‘klachten en meldingen’ en ‘meerwaarde voor de regio’. In de overige werkgroepen zit een vertegenwoordiger uit een andere randgemeente, waardoor we de capacitaire inzet verdelen over de gemeenten.

Doelstelling 6 (Inzicht in verkeersongevallen)
We willen inzicht hebben in het aantal verkeersongevallen; VeiligheidNL maakt de percentages bekend. Provincie Noord-Brabant en dus ook Veldhoven, streeft naar 0 verkeersdoden.

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 2 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 4.746 4.907 5.090 5.824 6.152 6.361
2.2 Parkeren 1.026 932 1.026 1.028 1.036 1.041
2.5 Openbaar vervoer 7 35 40 37 38 39
Totaal Lasten 5.779 5.874 6.156 6.890 7.225 7.440
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 361 373 324 335 344 352

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
2 div Uitbreiding personeel programma 2 -31 -31 -32 -32
Saldo (- = nadeel) -31 -31 -32 -32

Uitbreiding personele capaciteit
Door de groei van de werkzaamheden en toegenomen complexiteit is er meer capaciteit noodzakelijk. Het betreft hier advisering op het gebied van verkeer en openbaar groen. Deze uitbreiding kost structureel € 31.