Uiteenzetting financiële positie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Veldhoven. Allereerst wordt aangegeven wat het meerjarige exploitatiesaldo is (gesplitst naar bestaand en nieuw beleid). Vervolgens geeft het BBV (Besluit, Begroting en verantwoording) aan om inzicht te geven in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten en de investeringen.

Naast het meerjarige exploitatiesaldo geeft ook de reservepositie inzicht in de financiële positie van de gemeente. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Ook wordt een overzicht gegeven van de opgenomen voorzieningen.

Het EMU-saldo wordt gepresenteerd  en tot slot wordt een geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven.

Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

De gepresenteerde begroting is gebaseerd op een combinatie van bestaand beleid en nieuw beleid. De financiële gevolgen van nieuw beleid en bijstellingen zijn in hoofdstuk 2 per programma zichtbaar. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd met het totaal aan lasten en baten gesplitst naar bestaand en nieuw beleid.

Bedragen (x € 1.000) Begroting
2022 2023 2024 2025
1 Lasten bestaand beleid 137.431 148.330 146.968 132.445 -/-
2 Baten bestaand beleid 138.644 150.142 149.090 133.634 +
Saldo bestaand beleid 1.213 1.812 2.122 1.189
3 Lasten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid 2.993 2.671 4.273 2.814
4 Baten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid 2.008 872 2.275 602 +
Saldo nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid (-/- = nadeel) -985 -1.799 -1.998 -2.212
5 Lasten ombuigingsmaatregelen -/-
6 Baten ombuigingsmaatregelen +
Saldo ombuigingsmaatregelen (-/- = nadeel) 0 0 0 0
Totaal (-/- = nadeel) 228 13 124 -1.023

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In onderstaand overzicht worden de arbeidskosten (loonkosten en sociale lasten) van het eigen personeel gepresenteerd. Voor een verder inzicht in en toelichting op de personele bedrijfsvoeringskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Programma 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten 25.028 25.599 28.096 28.300 28.616 28.969
Totaal 25.028 25.599 28.096 28.300 28.616 28.969

Stand en verloop van de reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop van de reserves
Bedragen (x € 1.000) 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Naam reserve saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo
Algemene reserve
Saldo rekening 132- 1.532 3.121 1.722- 228 - 1.494- 13 0 1.481- 124 0 1.356- 0- 1.023 2.379-
Risicoreserve, deel benoemde risico's 9.346 - 810 8.536 - - 8.536 - - 8.536 - - 8.536 - - 8.536
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's 10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000
Vrije reserve 26.787 3.453 401 29.839 2.920 149 32.609 4.843 669 36.783 2.920 3.072 36.630 1.550 914 37.267
Totaal algemene reserve 46.001 4.985 4.332 46.653 3.148 149 49.651 4.856 669 53.838 3.044 3.072 53.810 1.550 1.937 53.424
Bestemmingsreserve
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve uitkering HNG 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
Dekkingsreserve primair onderwijs 8.899 - 450 8.449 - 450 8.000 - 450 7.550 - 445 7.105 - 440 6.665
Dekkingsreserve bevordering energielabel 656 - 52 603 - 52 551 - 52 498 - 52 446 - 52 393
Dekkingsreserve Kempen Campus 2.097 - 117 1.980 - 117 1.862 - 117 1.745 - 117 1.628 - 117 1.510
Dekkingsreserve basis op orde 18 - 18 0 - 0- - - - - - - - - - -
Reserve voor vervangingsinvesteringen - - - - - - - - - - - - - - - -
Vervangingsreserve openbare verlichting 4.015 217 47 4.185 220 64 4.341 224 80 4.485 227 96 4.616 231 111 4.736
Vervangingsreserve openbaar groen 4.020 621 104 4.537 630 140 5.028 640 180 5.487 649 228 5.909 660 270 6.298
Vervangingsreserve VRI 1.177 61 12 1.226 62 13 1.275 62 73 1.264 63 73 1.254 64 84 1.235
Doelreserves nieuw beleid/investeringen - - - - - - - - - - - - - - - -
Stimuleringsfonds Brainport 291 - 9 283 - 9 274 - 9 266 - - 266 - - 266
Reserve deelfonds sociaal domein
Dekk.res.tijdelijke huisvestingslocaties 303 - 14 289 - 14 275 - 13 262 - 13 249 - 13 236
Afbouw complexen 99 - - 99 - - 99 - - 99 - - 99 - - 99
Totaal bestemmingsreserves 21.574 899 821 21.651 912 858 21.705 926 975 21.656 940 1.025 21.571 955 1.089 21.437
TOTAAL RESERVES 67.575 5.883 5.154 68.304 4.060 1.008 71.356 5.782 1.643 75.494 3.984 4.097 75.381 2.505 3.025 74.861

Stand en verloop van de voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop van de voorzieningen
Bedragen (x € 1.000) 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026
Naam voorziening saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo
Onderhoud eigendommen (incl. sport) 268 1.640 1.225 683 1.851 1.774 760 1.851 1.420 1.191 1.851 1.437 1.605 1.851 1.682 1.775
Onderhoud wegen 2.191 1.360 1.550 2.001 1.360 1.574 1.787 1.360 1.597 1.549 1.360 1.622 1.287 1.360 1.622 1.025
Overige
Vervangingsreserve riolen 11.024 932 2.632 9.324 920 1.894 8.350 935 438 8.846 950 445 9.351 965 6.511 3.805
Egalisatievoorziening rioolheffing 949 35 333 651 - 248 403 - 135 269 - 135 134 - 134 0-
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 4 - 4 - - - - - - - - - - - - -
Voorziening wethouderspensioenen 4.666 - 75 4.591 - 76 4.514 - 78 4.437 - 79 4.358 - 80 4.278
Voorziening landschap 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55
TOTAAL VOORZIENINGEN 19.157 3.966 5.819 17.305 4.131 5.566 15.870 4.145 3.668 16.347 4.160 3.717 16.790 4.176 10.028 10.938

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo verschaft samen met de geprognosticeerde balans (3.3.8) en het cash flow overzicht (3.3.9) meerjarig inzicht in de toekomstige verwachte ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente.

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waarde mutaties, etc.) op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van onze gemeente. Het kan worden gezien als een extra financieel kengetal.

Het EMU-saldo vervult ook een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort op nationaal niveau om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden. Om de afzonderlijke provincies en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK (vooruitlopend op instemming van het parlement) in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden in de septembercirculaire. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De septembercirculaire 2021 is ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet beschikbaar. Uit de septembercirculaire 2020¹  blijkt dat de individuele referentie waarde 2021 voor onze gemeente € 4.747 bedraagt. Zoals uit onderstaande tabel is af te lezen verwachten wij in 2021 binnen deze waarde te blijven. 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(x € 1.000)
Volgens rekening 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -2.514 729 3.052 4.139 -114 -520
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 5.196 25.203 16.427 13.026 3.084 13.404
3. Mutatie voorzieningen 2.009 -1.852 -1.435 477 443 -5.852
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -7.147 127 -8.864 -22.735 -21.580 -9.929
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo 1.446 -26.454 -5.946 14.325 18.826 -9.847

¹ Deze berekening is een momentopname o.b.v. een voorlopige voorspelling van het BBP 2022 uit de Macro Economische Verkenning (MEV) en op basis van de begrotingstotalen 2021 zoals in februari aangeleverd door het CBS op basis van de primitieve begrotingen van gemeenten en provincies.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Conform gewijzigde BBV van 5 maart 2016 is hieronder de geprognosticeerde balans van de begroting en meerjarenbegroting opgenomen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Activa
Immateriele vaste activa 213 1.745 1.629 1.527 1.436 1.346
Materiele vaste activa 132.642 156.313 172.856 185.985 189.159 202.653
Leningen woningcorporaties 0 0 0 0 0 0
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0
Overige uitzettingen 8 8 8 8 8 8
Overige langlopende leningen 1.411 2.262 3.138 3.938 3.846 3.755
Overige financiële vaste activa 175 175 175 175 175 175
Financiele vaste activa 1.594 2.446 3.322 4.122 4.030 3.938
Totaal vaste activa 134.449 160.504 177.807 191.633 194.625 207.937
Overige grond- en hulpstoffen 987 227 227 227 227 227
Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie 77.899 78.786 69.922 47.187 25.606 15.677
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 11.410 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Liquide middelen 5 5 500 89 5 5
Overlopende activa 7.540 7.000 7.000 5.000 6.000 5.000
Totaal vlottende activa 97.841 94.018 82.649 57.503 36.838 25.909
Totaal activa 232.290 254.522 260.456 249.136 231.463 233.846
Passiva
Eigen vermogen 67.575 68.304 71.356 75.493 75.381 74.861
Voorzieningen 19.157 17.305 15.870 16.347 16.790 10.938
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 118.564 148.312 169.060 153.808 135.806 120.204
Totaal vaste passiva 205.296 233.921 256.286 245.649 227.978 206.003
Totaal vlottende passiva 26.994 20.601 4.170 3.487 3.486 27.844
Totaal passiva 232.290 254.522 260.456 249.136 231.463 233.846

Cash flow overzicht

Terug naar navigatie - Cash flow overzicht
Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Operationele activeiten
Resultaat voor ontrekkingen en stortingen aan reserves -2.514 729 3.052 4.139 -114 -520
af: Resultaat BGE (incl. mutatie voorziening) 2.700 3.453 2.920 4.843 2.920 1.550
-5.214 -2.724 132 -704 -3.033 -2.070
Mutatie uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar -2.653 3.410 3.000 0 0 0
Mutatie overlopende activa 1.775 540 0 2.000 -1.000 1.000
Mutatie vlottende passiva -8.955 -6.393 -16.431 -684 -1 24.358
Mutatie voorzieningen 2.009 -1.852 -1.435 477 443 -5.852
-13.038 -7.019 -14.733 1.089 -3.591 17.435
Afschrijvingen (en desinvesteringen) -4.309 -4.515 -5.477 -5.860 -6.488 -6.809
Resultaat uit operationele activiteiten (excl BGE) -8.729 -2.504 -9.256 6.950 2.897 24.244
Investeringsactiveiten
Uitgaven investeringen (im)materiële vaste activa 24.409 58.455 35.339 24.428 10.122 26.821
Inkomsten (subsidies) 18.837 28.736 13.435 5.541 550 6.608
-5.572 -29.719 -21.904 -18.887 -9.572 -20.213
Financieringsactiviteiten
Opnemen langlopende financiering 10.000 40.000 35.000 2.500 0 0
Betaalde aflossingen opgenomen langlopende leningen 9.252 10.252 14.252 17.752 18.002 15.602
Verstrekte langlopende financiering 788 1.043 1.072 1.015 156 156
Ontvangen aflossingen verstrekte leningen 615 191 196 215 248 248
574 28.896 19.872 -16.052 -17.910 -15.511
Bouwgrondexploitatie (incl.overige grondstoffen)
Uitgaven 6.128 13.048 16.850 9.155 8.428 5.620
Inkomsten BGE 15.975 16.374 28.633 36.733 32.928 17.100
9.847 3.325 11.783 27.578 24.500 11.479
Mutatie liquide middelen -3.880 -1 495 -410 -85 0