Overzicht baten en lasten en de toelichting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in:
•    per programma (exclusief reserves) de baten, lasten en het saldo;
•    het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen;
•    het overzicht van de kosten van overhead;
•    het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
•    het bedrag voor onvoorzien;
•    de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
•    het resultaat;
•    een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma;
•    en tot slot een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
•    structureel begrotingssaldo.

Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)

De realisatie van doelstellingen op programmaniveau omvat alle geplande taken op het terrein van beleid en beheer gericht op de realisatie van de programmadoelstellingen. De hieraan verbonden baten en lasten worden per programma gespecificeerd weergegeven.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Programma 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 Bestuur en ondersteuning * 11.331 6.056 5.443 5.472 5.579 5.605
1 Veiligheid 3.284 3.631 3.470 3.483 3.495 3.512
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.779 5.874 6.156 6.889 7.226 7.441
3 Economie 2.375 5.939 9.779 6.831 7.879 6.520
4 Onderwijs en jeugd 4.853 5.621 5.444 5.487 5.830 6.018
5 Sport, cultuur en recreatie 10.575 11.275 12.050 11.671 11.979 12.201
6 Sociaal Domein 50.752 48.557 49.141 49.959 50.460 51.271
7 Volksgezondheid en milieu 11.039 12.060 11.753 11.926 12.250 12.571
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 15.196 14.075 21.849 30.939 29.115 14.517
Totaal lasten 115.184 113.088 125.085 132.657 133.813 119.656
0 Bestuur en ondersteuning * 3.041 2.115 2.003 1.995 2.100 2.045
1 Veiligheid 116 197 83 83 84 85
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 361 373 324 335 344 352
3 Economie 492 4.911 7.881 6.859 4.849 4.855
4 Onderwijs en jeugd 869 1.132 931 932 969 971
5 Sport, cultuur en recreatie 1.126 1.705 1.683 1.637 1.679 1.684
6 Sociaal Domein 14.560 10.616 10.930 10.860 10.783 10.800
7 Volksgezondheid en milieu 8.945 9.656 10.077 10.404 10.754 11.065
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 17.085 13.952 23.026 32.609 30.336 14.264
Totaal baten 46.595 44.657 56.938 65.714 61.898 46.121
Saldo (-/- = nadeel) -68.589 -68.431 -68.147 -66.943 -71.915 -73.535

*) De baten en lasten zijn gepresenteerd exclusief de overzichten voor algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Voor een toelichting op de geplande taken en bovenstaande bedragen wordt verwezen naar de programmabegroting.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Naast baten die zijn verbonden aan de uitvoering van programma’s (derhalve verantwoord op het programma) beschikt de gemeente ook over baten die niet aan een specifiek programma zijn verbonden. Voorbeelden van deze algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering, dividenden en gemeentelijke belastingen. Hierna volgt een overzicht.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Lokale heffingen 12.181 13.000 14.160 15.595 16.855 17.418
2 Algemene uitkering gemeentefonds 65.194 67.557 68.341 67.879 68.348 68.512
3 Dividend 0 75 75 75 75 75
4 Saldo financieringsfunctie -61 -284 -103 55 101 85
5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 77.314 80.348 82.473 83.604 85.379 86.090

Overzicht van de kosten van overhead

Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overhead

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant worden in de betreffende taakvelden geregistreerd. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead (taakveld 0.4). Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Dit betreft de doorbelasting van overhead.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Lasten overhead 11.581 12.096 12.754 12.926 13.087 13.256
2 Baten overhead -204 -144 -90 -91 -92 -93
3 Doorbelasting overhead -851 -904 -1.110 -1.137 -1.148 -1.162
Totaal overhead 10.526 11.048 11.554 11.698 11.847 12.001

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting komt overeen met taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Vennootschapsbelasting 713 0 -422 680 1.584 925
Totaal vennootschapsbelasting 713 0 -422 680 1.584 925

Bedrag voor onvoorzien

Terug naar navigatie - Bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om onvoorziene incidentele financiële tegenvallers op te vangen. Doel hiervan is dat de realisatie van programmadoelstellingen op het geplande niveau kan worden gehandhaafd. De post is geraamd op programma 0 (onderdeel taakveld 0.8 Overige baten en lasten).

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Stelpost onvoorziene uitgaven 0 140 142 144 146 149
Totaal onvoorzien 0 140 142 144 146 149

Overzicht mutaties in reserves per programma

Terug naar navigatie - Overzicht mutaties in reserves per programma

Hieronder een overzicht van de mutaties in reserves per programma. In paragraaf 3.3.5 wordt een meerjarig overzicht gegeven van de mutaties per onderscheiden reserve.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Taakveld 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Toevoeging aan reserves
0.10 Bestuur en ondersteuning: mutaties reserves 12.895 4.351 3.832 5.769 3.859 2.505
Totaal toevoeging aan reserves 12.895 4.351 3.832 5.769 3.859 2.505
Onttrekkingen aan reserves
0.10 Bestuur en ondersteuning: mutaties reserves 15.276 1.900 1.008 1.643 4.097 2.002
Totaal onttrekking aan reserves 15.276 1.900 1.008 1.643 4.097 2.002
Saldo (- = nadeel) 2.381 -2.451 -2.824 -4.126 238 -503

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het begrotingsresultaat wordt in twee stappen gepresenteerd, te weten vóór en na de mutaties in de reserves. Op deze wijze wordt de beïnvloeding door de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves, respectievelijk ten laste en ten gunste van de exploitatiebegroting, expliciet zichtbaar gemaakt.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Paragraaf 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Raming baten en lasten per programma
Totaal lasten per programma 115.184 113.088 125.085 132.657 133.813 119.656 -/-
Totaal baten per programma 46.595 44.657 56.938 65.714 61.898 46.121 +
Geraamd saldo baten en lasten programma's -68.589 -68.431 -68.147 -66.943 -71.916 -73.535
Algemene dekkingsmiddelen 77.314 80.348 82.473 83.604 85.379 86.090 +
Overhead 10.526 11.048 11.554 11.698 11.847 12.001 -/-
Vennootschapsbelasting 713 0 -422 680 1.584 925 -/-
Onvoorzien 0 140 142 144 146 149 -/-
Totaal geraamd saldo baten en lasten -2.514 729 3.052 4.139 -114 -520
Beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves:
Stortingen in de reserves 12.895 4.351 3.832 5.769 3.859 2.505 -/-
Bijdragen uit de reserves 15.276 1.900 1.008 1.643 4.097 2.002 +
Saldo beoogde toevoegingen/onttrekkingen 2.381 -2.451 -2.824 -4.126 238 -503
Resultaat (-/- = nadeel) -133 -1.722 228 13 124 -1.023

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

Om inzicht te krijgen in de aard (incidenteel of structureel) van de baten en lasten wordt het overzicht van incidentele baten en lasten (per programma) gepresenteerd. Hiermee wordt informatie gegeven die relevant is voor de beoordeling van de financiële positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. 

Bedragen (x € 1.000) Begroting
Taakveld 2022 2023 2024 2025
LASTEN:
3.2/8.2 Bouwgrondexploitatie 19.420 13.623 10.941 7.076
3.2/8.2 Verrekening bouwgrondexploitatie 6.293 18.268 19.068 8.474
0.9 Vennootschapsbelasting -433 668 1.572 914
0.10 Reserves 2.920 4.843 2.920 1.550
3.2 Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 1.500
5.2 Gebouwen sportaccommodaties 523
6.1 Gebouwen burgerparticipatie 33
7.4 Regionale energietransitie 100
7.4 Subsidie RREW 123
8.1 Inhuur door uitstel invoering omgevingswet 99
Totaal incidentele lasten 29.078 37.401 36.001 18.014
BATEN:
3.2/8.2 Bouwgrondexploitatie 28.633 36.733 32.928 17.100
0.10 Reserves 591 9
0.10 Reserves (VpB) -433 668 1.572 914
0.10 Dekking subsidie RREW 123
0.10 Dekking reserve progr.afspraken bedrijventerr.SGE 1.500
div Afschrijving nieuwe investeringen 1e jaar 239 319 180 167
Totaal incidentele baten 29.153 37.729 36.180 18.180
Saldo (-/- = nadeel) 74 327 180 167

Toelichting:
Bouwgrondexploitatie
De bedragen van de bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard. De hier opgenomen lasten en baten worden per saldo verrekend met de balans of in het geval van winst of verlies verrekend met de algemene vrije reserve.

Vennootschapsbelasting
Het deel van de vennootschapsbelasting dat gaat over de winst van de bouwgrondex-ploitatie is incidenteel van aard. De winst per individuele bouwgrondexploitatie komt namelijk maar één keer voor en zo ook de daaruit voortvloeiende vennootschapsbelasting. De hier opgenomen lasten worden verrekend met de algemene vrije reserve.

Reserves:
onttrekkingen:
2022: dekking eenmalige exploitatielasten (naast bouwkrediet nieuwe zwembad) voor sloop oude zwembad € 323, afboeken boekwaarde oude zwembad € 218, sloop D’n Uitwijk € 33 en afboeken boekwaarde D’n Uitwijk € 8;
2022 en 2023: samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park beide jaren € 9.
stortingen:
Bijstelling resultaat grondexploitatie: 2022 € 2.920/2023 € 4.843/2024 € 2.920/2025 € 1.550.

Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE (€ 1.500 in 2024)
De “Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021” en het daarin opgenomen financieel arrangement hebben financiële gevolgen voor de negen SGE-gemeenten. In 2017 heeft Veldhoven vanuit de regio € 2 mln ontvangen voor het uit de markt nemen van bedrijventerreinen. Dit bedrag is toen in de vrije reserve gestort. In de Jaarstukken 2017 is een risico benoemd over een mogelijke terugbetaling. Dit risico heeft een kans van 70% en een maximaal financieel gevolg van € 2,3 mln. Met de afrekening van de programmeringsafspraken uit 2016 is dit bedrag verminderd met € 0,8 mln. Met de herziene afspraken kunnen zich in 2024 de volgende 3 mogelijkheden voordoen:
1.    Vanwege programmeringsafspraken moet Veldhoven € 1,5 mln betalen;
2.    Als mogelijkheid 1 zich niet voordoet, kan het zijn dat Veldhoven € 1,5 mln uitgeeft aan ‘andere doeleinden’. Hiervoor is wel een unaniem besluit nodig;
3.    Veldhoven hoeft niets te betalen.
Mogelijkheid 1 hebben we tot deze begroting afgedekt met een risico.
Mogelijkheid 2 leent zich er niet voor om dit met een risico af te dekken. Met een tegenstem heeft Veldhoven de mogelijkheid om in 2024 mogelijkheid 2 niet door te laten gaan. Deze keuze zal afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden op dat moment. Om in de toekomst het mogelijke probleem te voorkomen dat er geen dekking is, is het nodig om de dekking nu te borgen voor 2024. Dit doen we door het risico te laten vervallen. En een kostenbudget in de jaarschijf 2024 te ramen van € 1,5 mln voor of terugbetalen vanwege programmeringsafspraken over rode gronden of voor de andere doeleinden uit de afspraken. En dit kostenbudget in de jaarschijf 2024 te dekken met een onttrekking aan de vrije reserve. Deze dekking is opgenomen in programma 0.

Gebouwen sportaccommodaties (€ 523 in 2022)
De incidentele uitgaven betreffen de sloop en boekwaarde van het huidige zwembad. 

Gebouwen burgerparticipatie (€ 33 in 2022)
De incidentele uitgaven betreffen de sloop en boekwaarde van D’n Uitwijk.

Regionale energietransitie (€ 100 in 2022)
Voor de energietransitie gaan we in 2022 aan de slag met de uitvoering van de acties die voortkomen uit de transitievisie warmte die in december 2021 vastgesteld wordt door de raad. Het gaat hierbij om acties gericht op het stimuleren en ontzorgen van inwoners (individueel en collectief) bij het verduurzamen van hun woning richting een aardgasvrije toekomst. Daarnaast werken we in 2022 aan een beleids- en afwegingskader voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Gekoppeld aan de transitievisie warmte en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit zal er een uitvoeringsprogramma uitgewerkt worden met daarin een 4-jarige financiële doorkijk. De inspanningen van de gemeente zijn er in belangrijke mate op gericht om het handelingsperspectief en de organisatiegraad van inwoners en ondernemers in het kader van de energietransitie te vergroten. Dit doen we onder andere door slimme samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld het Veldhovens Ondernemerscontact, Veldhoven Duurzaam, de woningbouwcorporaties, buurtverenigingen, enzovoort. Het is de verwachting dat er vanuit het Rijk opnieuw een éénmalige (en mogelijk een structurelere) bijdrage komt voor het uitvoeren van de nieuwe taken die de gemeente vanuit het klimaatakkoord toegewezen heeft gekregen.

Doordat de RES 1.0 een half jaar vertraging heeft opgelopen loopt het beleids-, uitvoerings- en afwegingskader hernieuwbare elektriciteit vertraging op. Een gedeelte van de werkzaamheden en de vaststelling zal in 2022 plaatsvinden.

Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (€ 123 in 2022)
Dit is een subsidie (€ 244 waarvan € 122 in 2021 en € 122 in 2022) die wij ontvangen voor projecten gericht op energiebesparing huiseigenaren en huurders. De projecten worden uitgevoerd met het Regionaal Energieloket en Veldhoven Duurzaam.

Inhuur door uitstel invoering omgevingswet (€ 99 in 2022)
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op rijksniveau verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. De reden hiervoor is dat de technische uitwerking van het onderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) landelijk meer tijd kost en ook voor Veldhoven heeft dit gevolgen. Nu het project ‘Implementatie omgevingswet’ langer duurt dan eerder gepland, is ook langer de inzet van personele capaciteit nodig. Incidenteel nadeel € 99.

Afschrijving investeringen 1e jaar
Het startjaar van afschrijving is volgend op het jaar van ingebruikname van investeringen. Doordat het startjaar van afschrijving niet gelijk is aan het jaar van ingebruikname, ziet de provincie dit als een incidentele baat.

Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat het effect op het exploitatiesaldo is van de structurele stortingen en onttrekkingen reserves.

Bedragen (x € 1.000) Begroting
Programma 2022 2023 2024 2025
4 Vervangingsreserve openbare verlichting 220 224 227 231
5 Vervangingsreserve openbaar groen 630 640 649 660
6 Vervangingsreserve VRI 62 62 63 64
Totaal structurele toevoegingen reserves 912 926 940 955
4 Vervangingsreserve openbare verlichting 64 80 96 111
5 Vervangingsreserve openbaar groen 140 180 228 270
6 Vervangingsreserve VRI 13 73 73 84
10 Dekkingsreserve primair onderwijs 450 450 445 440
10 Dekkingsreserve bevordering energielabel 52 52 52 52
10 Dekkingsreserve Kempen Campus 117 117 117 117
10 Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties 14 13 13 13
Totaal structurele onttrekkingen reserves 850 966 1.025 1.089
Saldo (-/- = nadeel) -62 40 85 134

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het structurele begrotingssaldo.

Bedragen (x € 1.000) Begroting
Paragraaf 2022 2023 2024 2025
Resultaat 228 13 124 -1.023
Incidentele baten en lasten 74 327 180 167
Strutureel saldo (-/- = nadeel) 154 -314 -55 -1.190