Grafiek overzicht baten per programma

Baten per programma

Terug naar navigatie - Baten per programma

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling worden de volgende bedragen ontvangen:

baten per programma totalen per inwoner in %
(x € 1.000) (x € 1)
0 Bestuur en ondersteuning 85.717 1.856,75 60,8
1 Veiligheid 83 1,80 0,1
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 324 7,02 0,2
3 Economie 7.881 170,71 5,6
4 Onderwijs 931 20,17 0,7
5 Sport, cultuur en recreatie 1.683 36,46 1,2
6 Sociaal Domein 10.930 236,76 7,8
7 Volksgezondheid en milieu 10.077 218,28 7,2
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 23.026 498,78 16,4
totaal 140.652 3.046,73 100