Financiering

Uitgangspunten treasurybeleid

Terug naar navigatie - Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om de financiering van het gemeentelijke beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Dit omvat het zorgen voor voldoende liquide middelen, het beleggen van een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement en het daarbij afdekken van de risico’s, met name op het gebied van rente en krediet. En dat alles op de meest doelmatige wijze en volgens de wettelijke voorschriften.

Het begrip treasury is als volgt te definiëren: het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille is op dit gebied het nodige wettelijk verankerd, met name in de Wet Fido en de Ruddo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. In het treasury statuut zijn uitgangspunten met betrekking tot risicobeheer (rente, koers, krediet en liquiditeit) opgenomen. Met inachtneming van wet- en regelgeving is het beleid van de gemeente Veldhoven gericht op minimalisatie van de kosten en optimalisatie van de opbrengsten.  

Vermogenspositie

Terug naar navigatie - Vermogenspositie

Wie de vermogenspositie van een organisatie beoordeelt, kijkt naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn echter feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost om aan het eind van een boekjaar het verschil tussen baten en lasten uit te drukken. De onderstaande tabel laat zien hoe de vermogenspositie van de gemeente Veldhoven zich in de begrotingsperiode ontwikkelt. 

Tabel 1: Ontwikkeling vermogenspositie gemeente Veldhoven (bedragen x € 1.000,-)

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigen vermogen 67.575 68.304 71.356 75.494 75.381 74.861
Algemene reserve 46.001 46.653 49.651 53.838 53.810 53.424
Bestemmingsreserves 21.574 21.651 21.705 21.656 21.571 21.437
Vreemd vermogen 164.715 186.218 189.100 173.643 156.082 158.985
Voorzieningen * 19.157 17.305 15.870 16.347 16.790 10.938
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 118.564 148.312 169.060 153.808 135.806 120.204
Vlottende schulden 26.994 20.601 4.170 3.487 3.486 27.844
Totaal vermogen 232.290 254.522 260.456 249.137 231.463 233.846
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ totaal vermogen) 29,1% 26,8% 27,4% 30,3% 32,6% 32,0%
Vreemd vermogen/ totaal vermogen 70,9% 73,2% 72,6% 69,7% 67,4% 68,0%
* exclusief verliesvoorziening bouwgrondexploitatie

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van onze gemeente, het geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. De solvabiliteit wordt vaak uitgedrukt als in een ratio.

De solvabiliteitsratio laat vanaf 2021 een stijgende trend zien die in 2025 weer licht afneemt. Dit komt met name door een daling van het vreemd vermogen en een stijging van het eigen vermogen. Met name de verwachte resultaten uit de bouwgrondexploitatie zorgen hiervoor. De gemiddelde solvabiliteitsratio van alle Nederlandse gemeenten ultimo 2019 (bron waar staat je gemeente) is 33%. We zijn op de goede weg om onze solvabiliteit te versterken. Het blijft belangrijk om onze schulden te reduceren en het eigen vermogen op peil te houden c.q. te versterken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een sluitende begroting en het daadwerkelijke realiseren van resultaten uit de bouwgrondexploitatie.

Treasury acties 2022

Terug naar navigatie - Treasury acties 2022

De uitvoering op het gebied van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium van de planning & control cyclus.

Liquiditeitenplanning en financiering
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dat houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven worden betrokken. Door deze “totaalfinanciering” worden de rentekosten geminimaliseerd. Leningen worden op de meest optimale momenten aangetrokken, rekening houdend met de gemeentelijke rentevisie, de Wet Fido, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Door de ECB wordt aangegeven dat er blijvend gezorgd dient te worden voor ‘gunstige financieringsvoorwaarden’. Impliciet wordt hiermee door de ECB gezegd dat de rente nog jaren laag blijft of er in ieder geval veel aan gedaan zal worden om de rente laag te houden. Voor 2022 wordt dan ook, ten opzichte van het huidige niveau, een zeer bescheiden stijging verwacht van de lange rente, die overigens nog steeds op een uitzonderlijk laag niveau ligt. 

De verwachting is dat we de komende jaren voor ca. € 37,5 miljoen aan financiering aan moeten trekken. 

Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht schatkistbankieren van lagere overheden bij het rijk definitief ingevoerd. Tegoeden (boven het drempelbedrag) worden dagelijks ‘afgeroomd’ naar een rekening-courant bij het rijk. Debetsaldi (rood staan) wordt nog steeds op de gebruikelijke wijze afgedekt door kasgeldleningen. Per 1 juli 2021 is de berekening van het drempelbedrag aangepast. Het is 2% (was 0,75%) van het begrotingstotaal boven de € 500 miljoen. Voor 2022 komt het drempelbedrag op € 2,7 miljoen uit. In 2022 monitoren we of het drempelbedrag niet wordt overschreden. 

Leningenportefeuille

Terug naar navigatie - Leningenportefeuille

De onderstaande tabel toont de leningenportefeuille (o/g) van de gemeente.

Tabel 2: Leningenportefeuille per 31 december 2021

Leningnummer

Afsluitdatum/
herzieningsdatum
Soort lening/
aflossing
Oorspr.
bedrag
Oorspr.
looptijd
Rente
%
Rente
herziening
Restschuld
herziening
Nwb I-27963 29-05-2013 Ineens (einde looptijd) 15.000.000 25 3,404 - -
Nwb I-27965 29-05-2013 Ineens (einde looptijd) 20.000.000 30 3,473 - -
Nwb I-27964 29-05-2013 Ineens (einde looptijd) 15.000.000 30 3,594 - -
Nwb 10028477 01-10-2014 Lineair 24.000.000 10 0,923 - -
BNG 40.111202 01-06-2017 Lineair 10.000.000 10 0,538 - -
BNG 40.111296* 17-07-2017 Lineair 48.519.898 10 2,065 - -
BNG 40.111882 02-05-2018 Lineair 10.000.000 10 0,667 - -
BNG 40.114397 02-12-2020 Lineair 10.000.000 10 -0,155 - -
NWB 1-31001 08-06-2021 Lineair 25.000.000 10 -0,150 - -

Op basis van de huidige leningenportefeuille zal het totaalbedrag van opgenomen geldleningen op 31 december 2021 ca. € 133,3 miljoen bedragen. 

Voor het jaar 2021 gaan we uit van nog aan te trekken lening van € 15 miljoen. Voor 2022 tot en met 2025 gaan we uit van nog aan te trekken geldleningen van € 35 miljoen in 2022 en € 2,5 miljoen in 2023.

Taakveld treasury

Terug naar navigatie - Taakveld treasury

Tabel 3: Taakveld treasury begroting 2022-2025 (bedragen x € 1.000,-)

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Externe rentelasten 2.435 2.338 2.201 2.069
Externe rentebaten 76 63 60 85
Saldo rentelasten en rentebaten 2.359 2.275 2.142 1.983
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 709,968 629,3 424,682 230,458
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1.649 1.645 1.717 1.753
Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 1.582 1.747 1.877 1.908
Renteresultaat op het taakveld Treasury -67 101 160 155

Algemeen
De rentelasten en –baten en de toerekening aan de taakvelden zijn in de begroting opgenomen conform de richtlijnen van de commissie BBV. 
Het aantrekken en verstrekken van een lening betreft een treasury activiteit. De rentelasten en –baten hiervan moeten verantwoord worden op het taakveld treasury. 

Externe rentelasten over korte en lange financiering
De rente van de langlopende geldleningen is voor 2022 geraamd op € 2.435. Hierbij is uitgegaan van een leningenportefeuille van € 148,3 miljoen per 1 januari 2022. Voor wat betreft korte financiering is voor de verwachte negatieve rente een rente bate opgenomen.

Externe rentebaten
De geraamde rentebaten bestaan uit rentebaten over verstrekte startersleningen € 36 en rentebaten kortlopende financiering € 40. 

Rente die moet worden doorberekend aan bouwgrondexploitatie (BGE)
Conform de BBV voorschriften moet de toe te rekenen rente aan de bouwgrondexploitatie worden gebaseerd op de werkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage wordt bepaald als het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen, indien geen sprake is van projectfinanciering. Aangezien het principe van ’totaalfinanciering’ wordt toegepast, is bij de gemeente Veldhoven geen sprake van projectfinanciering voor de BGE. Dit percentage is bij de kadernota berekend op 1,1%. Door de dalende rente is dit percentage verder gezakt naar 0,9%. De doorberekende rente voor 2022 naar de BGE bedraagt dan ook 0,9% van de boekwaarde per 1 januari 2022, zijnde € 710.

Aan taakvelden toe te rekenen rente
De aan taakvelden toe te rekenen rente wordt bepaald als het saldo van de externe rentelasten en –baten minus de rente die wordt toegerekend aan de bouwgrondexploitatie. Voor 2022 is dit € 1.649.

Aan taakvelden toegerekende rente via renteomslag
De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente is berekend op 1,0%. De doorberekende rente voor 2022 naar de taakvelden is 1,0% van de boekwaarde per 1 januari 2022 en bedraagt € 1.582.

Saldo rente taakveld treasury
Het rentesaldo van het taakveld treasury ontstaat door het verschil tussen de rente die aan taakvelden moet worden doorberekend en de werkelijke doorberekende rente via de renteomslag. Er resulteert een negatief saldo op het taakveld treasury van € 67. Dit heeft overigens geen effect op het saldo van de begroting (doorberekenen van rente aan taakvelden is budgettair neutraal). Bij de jaarrekening zal een nacalculatie plaatsvinden als de afwijking groter is dan 25% van de gerealiseerde aan taakvelden toe te rekenen rente.

Kasgeldlimiet

Terug naar navigatie - Kasgeldlimiet

Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet gekoppeld aan het begrotingstotaal; dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2022 komt dit neer op € 11,6 miljoen. Volgens de Wet Fido is het toegestaan om de kasgeldlimiet twee kwartalen achter elkaar te overschrijden. We monitoren de kasgeldlimiet per kwartaal en stellen de liquiditeitenplanning periodiek bij. 
Gezien de huidige zeer lage rente op langlopende geldleningen en de verwachting dat deze maar heel licht gaat stijgen zal een oplopende financieringsbehoefte snel worden ingevuld met een langlopende lening. Eind 2021 is de verwachting dat we € 15 miljoen aantrekken, nog € 35 miljoen in 2022 en € 2,5 miljoen in 2023.

Renterisiconorm

Terug naar navigatie - Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Voor 2022 komt dit neer op ca € 27 miljoen. Dit wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen dit bedrag niet mogen overschrijden. De gemeente loopt een renterisico over de zo nodig te herfinancieren aflossingen. De te betalen aflossingen en renteherzieningen overschrijden deze norm niet.

Overige financieringsrisico’s

Terug naar navigatie - Overige financieringsrisico’s

Er zijn verschillende financieringsrisico’s te definiëren:
•    Renterisico. Als het gaat om uitstaande geldleningen neemt de gemeente door het vertrekken van startersleningen een bescheiden positie in. Daardoor lopen we een gering renterisico. Dit wordt overigens meegenomen in de berekening van de renterisiconorm.
•    Liquiditeitsrisico. Dit hangt nauw samen met de wijze waarop de gemeente in het liquiditeitsbeheer stuurt op de handhaving van de kasgeldlimiet. De gemeente Veldhoven loopt dankzij haar aanpak geen liquiditeitsrisico.
•    Koersrisico. De gemeente houdt geen vorderingen, liquiditeiten en beleggingen aan in vreemde valuta en loopt daardoor geen koersrisico.
•    Kredietrisico. Voor het risico van oninbare debiteuren heeft de gemeente Veldhoven een voorziening gevormd. Het kredietrisico is daardoor afgedekt.