Uitgaven

8,58%
€ 12.050
x € 1.000
8,58% Complete

Inkomsten

1,2%
€ 1.684
x € 1.000
1,2% Complete

Saldo

4543,9%
€ -10.366
x € 1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

8,58%
€ 12.050
x € 1.000
8,58% Complete

Inkomsten

1,2%
€ 1.684
x € 1.000
1,2% Complete

Saldo

4543,9%
€ -10.366
x € 1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Veldhoven is een levendige gemeente met een goed voorzieningenniveau en een prettige en uitnodigende woon- en leefomgeving. Met name het groenonderhoud en het verwijderen van zwerfvuil, zijn belangrijk voor de netheid van deze woon- en leefomgeving. De blijvende aandacht hiervoor zorgt ervoor dat de openbare ruimte uitnodigt om daar te verblijven en vormt daarmee een belangrijke bijdrage in het welbevinden van de Veldhovense inwoners.

Veldhoven heeft heel veel sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen zijn belangrijk voor onze inwoners;
•    Vrijetijdsbesteding
•    Mensen worden dan gezonder
•    Ontwikkeling voor de kinderen
•    Sociale cohesie
Samengevat spelen zij een belangrijke rol in het welzijn en welbevinden van de Veldhovense inwoners. Deze verenigingen kunnen ook (financiële) steun van de gemeente krijgen, als daar behoefte aan is.

In het visiedocument “Cultuur verbindt Veldhoven!” hebben we de culturele toekomst van Veldhoven beschreven. We werken in 2022 in vervolg hierop enkele belangrijke onderwerpen uit. 

Als eerste onderwerp ontwikkelen we een visie op beeldende kunst in het openbaar gebied en op het onderhoud daarvan. Hierin beschrijven we onze opvattingen en aanpak. We hebben gemerkt dat het nodig is om uit te werken hoe we bijvoorbeeld omgaan met nieuwe kunstwerken, met schenkingen, met verplaatsingen van bestaande kunstwerken en met niet voorzien onderhoud. Kunstwerken moeten goed onderhouden worden. Dat staat in de wet.  We starten met de voorbereidingen voor de visie in 2022. De visie en het onderhoudsplan zijn in 2023 klaar. 

Ten tweede werken we aan een visie op de openbare bibliotheekvoorziening. We willen graag een volwaardige bibliotheekvoorziening. Maar wat is volwaardig? Om de vraag te beantwoorden wat een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven betekent en wat dat mag kosten hebben we heldere gemeentelijke opvattingen hierover nodig. De basis van het onderzoek is een volwaardige bibliotheekvoorziening zoals die is beschreven in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Daarnaast is ook het onlangs ondertekende bibliotheekconvenant een uitgangspunt. We starten met de voorbereidingen in 2022. De visie is in 2023 klaar.

Ten derde wordt in 2022 het reeds ingezette proces om te komen tot een kerkenvisie voortgezet. Dit proces waarbij wordt ingezet op behoud van dit cultureel erfgoed en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen zal in 2023 worden afgerond, waarna de visie ter vaststelling wordt voorgelegd.

Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij nog altijd het visiedocument “Veldhoven Beweegt”. De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel vanuit. Duurzaamheid is uiteraard ook belangrijk voor de sport. In 2022 besluiten wij wat nodig is om de binnen – en buitensportaccommodaties te verduurzamen.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Terug naar navigatie - 5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

1.    Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil en onderhoud groenvoorzieningen onder andere door bewustwordingsacties. In 2022 voeren wij 6 bewustwordingsacties uit.
2.    Openbaar groen verder vormgeven en uitbouwen naar groen met een grotere biodiversiteit. In 2022 leggen we 10.000 m2 groen/gazon aan met een grotere ruimte voor biodiversiteit en voeren we daarnaast 3 acties uit.

Meetindicatoren
1.    6 bewustwordingsacties. 
2.    10.000 m2 en 3 acties realiseren.

5.2 Veldhoven Beweegt!

Terug naar navigatie - 5.2 Veldhoven Beweegt!

Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsprogramma ‘Veldhoven Beweegt’. Er wordt met sportstimulering en nieuwe activiteiten nog meer ingezet op het in beweging krijgen van Veldhovense inwoners. 

Meetindicatoren
1.    Realisatie website Veldhoven actief
2.    Uitbreiding beweegtuinen (beweegapparaten in de openbare ruimte)
3.    Aantal activiteiten seniorensport, jong volwassenen en aangepast sporten

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

1.    Onderzoek uitvoeren naar wat er nodig is om de binnen- en buitensportaccommodaties te verduurzamen.
2.    Opstellen van afwegingskader hoe om te gaan met kunstgrasvelden (aanvragen hiervan) 

Meetindicatoren
1.    Onderzoek in 2022 uitgevoerd
2.    Oplevering afwegingskader kunstgrasvelden 2022

5.4 Zwembad

Terug naar navigatie - 5.4 Zwembad

In 2021 wordt het nieuwe nieuw zwembad in gebruik genomen. Het oude zwembad zal in 2022 gesloopt worden.

Meetindicatoren
Sloop oude zwembad.

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Terug naar navigatie - 5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsdocument  ‘Cultuur verbindt Veldhoven!’ vanuit de drie ambities:
•    Cultuur leeft bij iedereen; 
•    Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname;
•    Ruimte voor innovatie en experiment.

Meetindicatoren
1.    Realisatie van Kunstroute Het Groene Lint
2.    Uitbreiding project ‘Muziek in de Klas’ binnen het basisonderwijs
3.    Mogelijkheden creëren binnen het WBP voor innovatie en experiment

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

Terug naar navigatie - 5.6 Uitbreiding foyer Art4U

De uitbreiding van de foyer van de muziekschool is vanwege Corona doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. 

Meetindicatoren
Oplevering onderzoek financiële haalbaarheid verbouwing foyer 2022

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

Terug naar navigatie - 5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

In de visie op cultuur ‘Cultuur verbindt Veldhoven’ zijn geen uitspraken gedaan over de positie van beeldende kunst in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Om hieraan invulling te geven is een nadere uitwerking noodzakelijk. 
Wij koersen op vaststelling van de visie in 2022 en het opstellen van een onderhoudsplan in 2023. 

Meetindicatoren
Vastgestelde visie beeldende kunst in 2022

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Terug naar navigatie - 5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Om de regie over de bibliotheekvoorziening te blijven houden is het noodzakelijk een visie te ontwikkelen op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven. 
Gezien de ontwikkeling in het centrumgebied en de verkenningen binnen het SGE koersen wij op vaststelling van de visie in 2023. De voorbereidingen hiertoe worden in 2022 getroffen.

Meetindicatoren
Oplevering startnotitie visieontwikkeling bibliotheek 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling 1 (Groenonderhoud en zwerfafval)
We letten op de kwaliteit van het groenonderhoud en op het opruimen van zwerfafval. In 2022 houden we samen met scholen, buurtbewoners en Stichting GoClean acties om zwerfafval op te ruimen en te voorkomen. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan de World Clean Up Day. Stichting Go Clean zet zich in voor de ruim 170 Veldhovense vrijwilligers die zwerfafval opruimen.

Om meer biodiversiteit te bereiken, maaien we bermen voortaan op de meest gunstige tijdstippen. De aanplant van bomen en struiken wordt vriendelijker voor bijen en vlinders, bijvoorbeeld in Huysakkers en Vogelakkers. We leggen akkerranden aan met veel kruiden en bloemen. We houden deze in stand en breiden ze uit als dat kan. Akkers worden hierdoor een voedselbron voor allerlei akkervogels. We werken hierbij samen met verschillende vrijwilligersorganisaties. In 2022 leggen we 10.000 vierkante meter groen en gazon aan voor meer biodiversiteit.

Doelstelling 2 (Veldhoven Beweegt!)
Om meer Veldhovenaren te laten bewegen, zijn er veel activiteiten. Deze worden aangeboden door verschillende organisaties. We gebruiken hiervoor ook een aantal bestaande projecten, zoals;
•    Lokaal Sportakkoord
•    Lokaal Preventieakkoord
•    Regionale samenwerking aangepast sporten
Op de nieuwe website ‘Veldhoven Actief!’ komen al deze (nieuwe) activiteiten te staan.

Het is goed om de openbare ruimte meer te gebruiken voor ontmoeten, spelen, sporten en bewegen. Daarom plaatsen we in Veldhoven beweegtoestellen. Doelstelling is om in elke wijk enkele toestellen te plaatsen . De eerste locatie wordt in 2022 ingericht. Deze toestellen kan iedereen gebruiken. We willen dat hierdoor meer mensen gaan bewegen. 

Doelstelling 3 (Verduurzamen sportaccommodaties)
Duurzaamheid is uiteraard ook belangrijk voor de sport. In 2022 besluiten wij wat nodig is om de binnen– en buitensportaccommodaties te verduurzamen.

In 2022 is het afwegingskader klaar waarin staat hoe we omgaan met verzoeken voor de aanleg van kunstgrasvelden.

Doelstelling 4 (Zwembad)
Het nieuwe zwembad in het centrumgebied gaat in 2022 open. In 2022 slopen wij het oude zwembad.

Doelstelling 5 (Cultuur verbindt Veldhoven!)
1. We maken Kunstroute Het Groene Lint:
•    We planten het landschapskunstwerk Het Groene Lint aan.
•    We bereiden de plaatsing van de kunstwerken langs deze kunstroute voor.

2. We bereiden het project ‘Muziek in de Klas’ uit binnen het basisonderwijs 
Muziekschool Art4U dan geeft muziekles aan alle kinderen op de basisschool.

3. We creëren mogelijkheden binnen het WBP voor innovatie en experiment
We zetten het beschikbare geld in voor vernieuwing en proefprojecten.

Doelstelling 6 (Uitbreiding foyer Art4U)
We onderzoeken of de muziekschool de uitbreiding van de foyer (koffiekamer/kantine) zelf kan betalen. Daarna nemen we een besluit over de verbouwing.

Doelstelling 7 (Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte)
Er komen nog steeds kunstwerken bij in Veldhoven. We krijgen geregeld een kunstwerk aangeboden. Af en toe wil er iemand een monument of gedenkteken plaatsen. Kunstroute Het Groene Lint komt in Veldhoven te liggen. Museum ’t Oude Slot wil een beeldenpark aanleggen. We beschrijven in de visie op beeldende kunst hoe we met deze onderwerpen omgaan. Kunstwerken moeten goed onderhouden worden. In 2022 starten we met de voorbereidingen voor de visie en het onderhoudsplan. 

Doelstelling 8 (Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening)
Samen met gebruikers onderzoeken we in 2022 wat een volwaardige bibliotheekvoorziening is voor Veldhoven. 

Doelstelling 9 (Afname % niet-sporters)
Uit de gezondheidsmonitor van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat vanwege de coronacrisis mensen minder zijn gaan sporten en bewegen. We proberen het sporten en bewegen weer op gang te brengen en nog meer te stimuleren door activiteiten aan te bieden;
•    vanuit de beweegcoach
•    met sportstimuleringsprojecten (o.a. Sjors Sportief en Max Vitaal) 
•    en vanuit het Lokaal Sportakkoord

In 2022 zijn de resultaten bekend van het sportdeelname onderzoek.

Subsidies in dit programma

Terug naar navigatie - Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

nummer

taakveld

WBP bedrag

5.1 Aangepast sporten 4
5.1 Jeugdsport 88
5.2 Zwemsport 648
5.3 Muziekschool 666
5.3 Theater 1.207
5.3 Evenementen 30
5.3 Amateurkunst 102
5.3 Emancipatie 17
5.4 Cultuurhistorie 226
5.6 Bibliotheek 967
5.6 Lokale Omroep 32
5.7 Natuur en milieueducatie 1

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 5 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 438 465 405 360 385 391
5.2 Sportaccommodaties 2.863 3.219 3.917 3.430 3.455 3.474
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.444 2.676 2.507 2.506 2.541 2.568
5.4 Musea 286 297 279 283 287 291
5.5 Cultureel erfgoed 82 212 148 117 119 121
5.6 Media 1.052 1.065 1.153 1.129 1.144 1.156
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.410 3.341 3.641 3.846 4.048 4.200
Totaal Lasten 10.574 11.274 12.050 11.672 11.979 12.201
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 41 1 1 1 1 1
5.2 Sportaccommodaties 760 1.084 1.087 1.038 1.040 1.043
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 183 355 365 365 404 404
5.4 Musea 33 66 67 67 67 67
5.6 Media 42 84 88 88 88 88
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 67 115 75 78 79 81
Totaal Baten 1.126 1.705 1.684 1.636 1.679 1.684

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
5 div. Uitbreiding personeel programma 5 -7 -7 -7 -7
5 5.2 Vervanging binnensport 2025 (€109) 0 0 0 0
5 5.5 Opstellen nieuw erfgoedbeleid -20 0 0 0
5 5.6 Terugdraaien bezuiniging bibliotheek -141 -203 -305 -305
5 5.7 Gevolgen hoge prijsstijgingen openbaar groen -200 -200 -200 -200
5 5.7 Vervanging voertuigen groen/klusploeg 2025 (€ 156) 0 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -368 -410 -512 -512

Vervangingsinvestering binnensport 2025
Het vervangen van de sportmaterialen voor de binnensportaccommodaties kost voor 2025 € 109. 

Opstellen nieuw erfgoedbeleid
In 2022 wordt een nieuw erfgoedbeleid opgesteld. Hiervoor is externe deskundigheid noodzakelijk. De kosten worden begroot op € 20.

Terugdraaien bezuiniging bibliotheekvoorziening
Er is een verkennend haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herhuisvesting van een volwaardige bibliotheekvoorziening binnen het gemeentehuis. Gebleken is dat het binnen de gestelde kaders niet haalbaar is om de bibliotheekvoorziening te herhuisvesten. De bibliotheek blijft voorlopig op dezelfde locatie gehuisvest en de bezuiniging gaat niet door.

Prijsontwikkeling openbaar groen
De verwachte prijsstijgingen voor het onderhoud in de openbare ruimten zullen naar verwachting zeer fors zijn door huidige marktontwikkelingen en de scherpe inschrijving van de vorige onderhoudsbestekken. Bij een vergelijkbaar onderhoudsniveau betekent dit bij de nieuw aan te besteden bestekken een toename van het onderhoudsbudget van geïntegreerd groenonderhoud van ca. € 200.

Vervanging voertuigen groen/klusploeg 2025
In 2025 zijn vier voertuigen aan vervanging toe die gebruikt worden door de groen-/klus-ploeg. Deze voertuigen kosten € 156.