Kerngegevens

Sociaal

Terug naar navigatie - Sociaal
Kengetallen sociaal 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
           
Aantal inwoners: 45.505 46.165 46.700 47.200 47.700
waarvan:          
- 0 t/m 4 jaar 2.102 2.200 2.300 2.325 2.425
- 5 t/m 14 jaar 4.756 4.955 5.105 5.150 5.220
- 15 t/m 64 jaar 28.695 29.000 29.200 29.575 29.800
- 65 jaar en ouder 9.952 10.010 10.095 10.150 10.255
           
Aantal uitkeringsgerechtigden:          
- Participatiewet 465 488 488 488 488
- BBZ 4 4 4 4 4
- IOAW 30 30 30 30 30
- IOAZ 0 0 0 0 0
           
Aantal WSW'ers:          
- aantal SE ¹ 148 140 133 126 120
           
Aantal leerlingen per 1/10: ²          
- primair onderwijs: 3.366 3.500 3.555 3.643 3.726
  . openbaar onderwijs 792 852 863 893 919
  . bijzonder basisonderwijs 2.574 2.648 2.692 2.750 2.807
- speciale school voor basisonderwijs 102 96 96 96 96
- speciaal onderwijs (ZMLK) 229 226 224 223 222
- speciaal onderwijs (LZK) 75 76 74 74 74
- voortgezet onderwijs 1.451 1.281 1.172 1.112 1.120
           
Samenstelling gemeenteraad: ³          
- VVD 6 6      
- GBV 6 6      
- Senioren Veldhoven 3 3      
- VSA 3 3      
- CDA 2 2      
- PvdA 2 2      
- D66 2 2      
- BPV 2 2      
- Lokaal Liberaal 1 1      
Totaal 27 27      


¹  SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie "matig".
² De leerlingenaantallen vanaf het jaar 2022 zijn gebaseerd op leerlingenprognoses die door een extern bureau worden opgesteld. Bij het Sondervick College worden deze prognoses relatief sterk beïnvloed door het teruglopende leerlingenaantal van voorgaande jaren. Activiteiten die inmiddels door het Sondervick College zijn ondernomen met als doel deze trend te doorbreken, kunnen in de prognoses niet worden doorberekend. De feitelijke leerlingenaantallen zullen hierdoor waarschijnlijk hoger zijn dan de prognoses voor de komende jaren laten zien. Voor de nieuwe voorziening in Zilverackers is uitgegaan van een gelijke verdeling van het geprognotiseerde leerlingenaantal over beide scholen die zich in dit gebouw hebben gevestigd.
³ In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. De samenstelling vanaf 2023 en verder is nog niet bekend.

Fysiek

Terug naar navigatie - Fysiek
Kengetallen sociaal 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
           
Oppervlakte gemeente in hectaren: 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188
waarvan:          
- binnenwater 19 19 19 19 19
- historische stads- of dorpskern - - - - -
           
Aantal woningen: 19.979 20.288 20.680 21.656 22.255
waarvan:          
- huurwoningen 6.473 6.643 6.777 7.295 7.519
- eigen woningen 13.506 13.645 13.903 14.361 14.736
           
Wegen en fietspaden in m²          
- totaal wegen en fietspaden 2.986.921 2.988.712 2.988.712 2.988.712 2.988.712
- gemiddeld belaste wegen 358.335 358.550 358.550 358.550 358.550
- licht belaste wegen 198.931 199.050 199.050 199.050 199.050
- wegen in woongebied 1.401.633 1.402.473 1.402.473 1.402.473 1.402.473
- wegen in verblijfsgebied 787.860 788.333 788.333 788.333 788.333
- fietspaden 240.162 240.306 240.306 240.306 240.306
           
Aantal hectaren openbaar groen: 290 290 290 290 290

Financieel

Terug naar navigatie - Financieel
Kengetallen sociaal 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025
           
Debt-ratio 63% 66% 67% 63% 60%
Netto-schuld in % van het balanstotaal 54% 60% 61% 58% 54%
Eigen vermogen in % van het balanstotaal 29% 27% 27% 30% 33%
Eigen vermogen in % totale lasten 53% 55% 52% 52% 51%
Netto externe financiering (bedrag x €1,000) 126.603 153.908 160.730 147.206 128.287
Netto schuld per inwoner (bedrag x €1) 2.751 3.285 3.375 3.035 2.609
           
Inwoners 45.505 46.165 46.700 47.200 47.700