Uitgaven

35%

€ 49.143

x € 1.000
35% Complete

Inkomsten

7,77%

€ 10.929

x € 1.000
7,77% Complete

Saldo

16750,61%

€ -38.213

x € 1.000

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

35%

€ 49.143

x € 1.000
35% Complete

Inkomsten

7,77%

€ 10.929

x € 1.000
7,77% Complete

Saldo

16750,61%

€ -38.213

x € 1.000

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

We leven in een sterk veranderende samenleving. Een samenleving die soms grote verschillen laat zien, maar ook een samenleving waar mensen verbinding zoeken met elkaar en waar mooie nieuwe dingen bedacht worden. De samenleving verandert. Gezondheid en het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding wordt steeds belangrijker. Mensen worden steeds ouder en wonen zo lang mogelijk thuis. De vraag naar jeugdhulp neemt toe. Als gevolg van Corona is een beweging in gang gezet waarbij de focus meer dan eens gericht is op het welzijn van mensen. In de nasleep van corona hebben we te maken met een vergrote vraag naar onder andere psychische hulp. Ook na deze golf blijft echter aandacht voor de leefomgeving en sociale aspecten van groot belang. De uitdagingen waar we voor staan nu en in de toekomst vragen om een duidelijke richting. We zien hierin de volgende kernthema’s:

Preventie
We zetten sterk in op het stimuleren van preventie, positieve gezondheid en normaliseren. Preventie is gericht op alle inwoners. Hierdoor kunnen we mogelijk dure of langdurige zorg en ondersteuning voorkomen of uitstellen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de behoeften van mantelzorgers. We kunnen dit alles niet alleen en werken hierin samen met onze maatschappelijke partners en gesubsidieerde instellingen, maar ook zal de samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld het bedrijfsleven. We gaan uit van het concept Positieve gezondheid en dat is veel meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat ook over zoveel mogelijk zelf werken aan een gezonde leefstijl, op allerlei gebieden: voeding, beweging, financiën, welbevinden, opvoeding, e.d.

Meedoen
We willen in Veldhoven dat iedereen kan meedoen. We gaan daarom aan de slag met de uitvoering van een ‘Inclusie-agenda’ voor Veldhoven. Dit komt voort uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH), dat ook Nederland heeft ondertekend. Voor ons is dit een goede kapstok om te onderzoeken hoe we binnen onze mogelijkheden drempels weg kunnen nemen.

Een goede plek
Het langer thuis wonen vraagt om een samenhangende visie op wonen, zorg en de leefomgeving in wijken en buurten. Daarom zoeken we meer dan ooit de verbinding tussen het sociale en ruimtelijke domein. Zodat iedere inwoner een goede plek kan krijgen in onze samenleving. Dan gaat het om meer dan alleen zorg of ondersteuning. Ook willen we goede informatie geven over het aanbod aan wonen en zorg- en welzijnsactiviteiten. Deze informatie moet zo makkelijk mogelijk te krijgen zijn. Ook voor groepen inwoners die niet zo makkelijk overweg kunnen met digitale of schriftelijke informatie of over weinig financiële middelen beschikken.

Verbinding met het medische domein
De afgelopen jaren heeft de gemeente er ook op ingezet om tot een betere verbinding te komen tussen het sociale en medische domein, zoals de huisartsen. In 2022 willen we dit een stap verder brengen. We gaan na hoe de samenwerking binnen de Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal en de Bouwteams nog verder verbeterd kan worden. Er worden pilots uitgevoerd in het kader van preventie en positieve gezondheid. En er wordt in onze regio een betere samenwerking met de zorgverzekeraars tot stand gebracht. 

Veel van deze initiatieven worden uitgevoerd in het kader van onze actieve bijdrage aan regionale Zorgprogramma’s, zoals ‘Precies!’ en ‘Samen Verder’. Binnen deze regionale samenwerkingsverbanden worden activiteiten ontwikkeld voor kwetsbare ouderen en psychische kwetsbare mensen. Hierin werken we samen met diverse (zorg-)partijen, huisartsen, zorggroepen en zorgverzekeraars. Ook wordt de rol van technologie (‘slimme zorg’) daarbij benut, bijvoorbeeld via initiatieven door de Coöperatie Slimmer Leven, waarvan wij actief deel uitmaken.

Werk en inkomen
In 2022 ligt de aandacht op het (weer) naar werk begeleiden van inwoners die geen eigen inkomen (meer) hebben. Dit geldt uiteraard ook voor inwoners die als gevolg van corona hun baan hebben verloren. Ook willen we inwoners met geldzorgen snel in beeld brengen en ze ondersteunen. We maken de minimaregelingen beter bekend zodat meer inwoners er gebruik van maken. Zo kunnen meer inwoners met een laag inkomen meedoen in de samenleving. In de gesprekken met onze inwoners bespreken we werk, inkomen en de financiële situatie.

Op 1 januari 2022 verandert de Participatiewet. Daardoor wordt het voor werkgevers makkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te geven. Hiervoor is het nodig dat onze Verordening Sociaal Domein wordt aangepast. Dit doen we in regionaal verband, zodat werkgevers in iedere gemeente van onze arbeidsmarktregio met dezelfde regels te maken krijgen. We ondersteunen en verleiden werkgevers om meer mensen met een uitkering een baan te bieden. Als er sprake is van een arbeidsbeperking, geven we loonkostensubsidie. 

Daarnaast gaat op 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering in. Vanaf dan maken we een inburgeringsplan samen met de inburgeraar en blijven we hen volgen. We bieden een inburgeringstraject aan dat helpt bij het leren van de Nederlandse taal en het deelnemen aan de maatschappij. We maken daarbij gebruik van de lessen geleerd rondom de sociaal impact bond, waarbij gebleken is dat voor het succes van integreren een intensief traject noodzakelijk is. We verwachten meer inburgeraars in 2022 omdat het aantal vergunninghouders in Nederland stijgt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Ook in 2022 krijgt iedereen in Veldhoven de zorg en ondersteuning die nodig is om mee te doen en zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De ondersteuning is passend en van goede kwaliteit. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, benaderen we altijd vanuit de gedachte: wat kan de inwoner zelf, wat kan de omgeving bijdragen (mantelzorgers, familie, vrienden/buren), kunnen inwoners geholpen worden met voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn, of is er ondersteuning nodig die alleen via een indicatie van de gemeente bereikbaar is?

Er is een toenemende vraag naar ondersteuning. Ook is neemt de complexiteit van zorgvragen toe, doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen. Daarnaast lopen de kosten op door de invoering van een vaste, lage eigen bijdrage voor inwoners (‘abonnementstarief’); ook mensen met een ruim inkomen vallen nu terug op ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor zijn we genoodzaakt nieuwe besparingen te zoeken.  We zien mogelijkheden door de inzet van ‘slimme zorg’, waarbij we gebruik maken van nieuwe vindingen via technologie. Daarmee kan in bepaalde situaties ook goede ondersteuning geboden worden ‘op afstand’. Dit is ook nodig vanwege het tekort aan zorgpersoneel. We volgen de landelijke ontwikkelingen over het abonnementstarief. We kijken of we aan kunnen sluiten bij acties om deze maatregel af te schaffen. 

We sluiten in 2022 een nieuwe overeenkomst af voor WMO-begeleiding. Hierin zullen ook nieuwe werkwijzen en producten worden opgenomen, zoals groepsbegeleiding en begeleiding op afstand. Vergoeding vindt alleen plaats voor de uren/dagdelen waarvan onze inwoners gebruik hebben gemaakt. Hiermee geven we beter aan hoeveel hulp voor inwoners nodig is. Ook krijgen we daardoor meer inzicht in de feitelijke inzet door de aanbieder. Dan kunnen we beter sturen op de doelen en de kosten van de zorg. Daarnaast willen we beter onderzoeken of de zorgaanbieders aan de eisen van het contract (blijven) voldoen. 

Beschermd wonen
Onderdeel van de Wmo is het Beschermd Wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij werken samen met 15 regiogemeenten (Eindhoven, BOV, Kempen, A2 en Dommelvallei+). Eindhoven ontvangt de regiomiddelen voor de bestaande cliënten. Vanaf 2023 krijgt Veldhoven zelf van het Rijk de middelen voor de nieuwe cliënten. De 15 regiogemeenten krijgen elk jaar meer geld en het regiobudget voor bestaande cliënten wordt steeds lager. Na 7 jaar is deze financiële doordecentralisatie klaar. Maar we blijven als regio verplicht samenwerken. Daarom maken we nieuwe bestuurlijke afspraken in de regio. Bijvoorbeeld over de voorzieningen die we gezamenlijk willen blijven betalen. 

Het doel is om mensen zoveel mogelijk in de wijken – zo thuis mogelijk- te ondersteunen. We willen samen met de regiogemeenten kijken naar welk aanbod nodig is en of we ook nieuwe vormen van Beschermd Wonen kunnen regelen. Transformatie en innovatie zijn belangrijk. Dit moet er toe leiden dat inwoners op tijd de goede hulp krijgen. En dat we in het voorliggend veld ondersteuning kunnen bieden. We gaan met woningbouwcorporaties en zorgaanbieders zorgprestatieafspraken maken. Dit zijn afspraken over voldoende geschikte woningen, voldoende mogelijkheden voor terugkeer naar de eigen gemeente en voldoende juiste zorg en ondersteuning in de wijk. Dit is geen eenvoudige opgave met de huidige woningnood. We gaan hierbij aansluiting zoeken bij het thema ‘wonen en zorg’ in het algemeen. Het is een brede opdracht. We gaan daarom actief samenwerken met de ketenpartners en de zorgverzekeraars.

Maatschappelijke opvang
Naast Beschermd Wonen heeft de gemeente ook een rol in de Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozen, vrouwenopvang, en dergelijke). Die rol is nu nog maar klein, omdat centrumgemeente Eindhoven nu nog verantwoordelijk is namens de regio. Maar ook hier wil het Rijk gaan doordecentraliseren naar elke gemeente. Dit vraagt nu al inzet op preventie, voorzieningen, goede steunnetwerken, vroegtijdige signalering en goede afstemming met ketenpartners bij uitstroom en ondersteuning. Bij dit onderwerp is het belangrijk dat we een goede relatie leggen met Integrale Veiligheid en de aanpak verwarde personen.

Jeugdhulp
De inzet van ons jeugdbeleid is en blijft om zoveel als mogelijk het ontstaan van problemen bij jeugdigen en gezinnen te voorkomen. Ook willen we dat kwetsbare jeugd en gezinnen de professionele ondersteuning en zorg krijgen die nodig is. Samen met de partners uit het jeugdveld wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de kadernota jeugd ‘Focus op alle jeugd’. In 2022 ligt de aandacht op de twee pijlers ‘participatie aan de samenleving’ en ‘woon- en leefomgeving’. Dit betekent in de praktijk het volgende:
•    Meer aandacht voor specifieke kwetsbare doelgroepen.
•    Integraliteit met andere beleidsterreinen op de genoemde pijlers (participatie aan de samenleving en woon- en leefomgeving).
•    Vergroten jeugdparticipatie aan beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) vormt steeds meer de voordeur voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien. Het CJG speelt een belangrijke rol in de ambitie om zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijke opvoed- en opgroeihulp te bieden. Het CJG kijkt naar de inzet van het eigen netwerk van het gezin. Het CJG is gericht op normaliseren van vragen rondom opgroeien en opvoeden. En het CJG voorkomt onnodige inzet van zwaardere hulp. Als zwaardere/gespecialiseerde hulp nodig is, schakelt het CJG met de toegang tot geïndiceerde hulp. We zetten deze periode nog nadrukkelijker in op het vergroten van de bekendheid van het CJG onder ouders en professionals. Zo willen we dat het onderwijs meer gebruik gaat maken van het CJG. Ook streven we naar een meer uniforme werkwijze van de CJG-contactpersonen binnen het onderwijs. En we zetten in op een sterke en regelmatige afstemming met de huisartsenpraktijken. 
Naast het nog nadrukkelijker neerzetten van het CJG zetten we in op:
•    het aanpakken van “meldverlegenheid” bij vermoedens van kindermishandeling, en
•    een sluitend aanbod voor (v)echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. 

Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Veldhoven aangesloten bij de regionale samenwerking in de inkoopregio ‘Een 10 voor de jeugd’. De gemeente Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+ gemeenten en de gemeente Veldhoven werken hierin samen voor de inkoop en doorontwikkeling van de jeugdhulp. De inhoudelijke doorontwikkeling wordt vormgegeven in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders. De algemene doelen die we hierin nastreven zijn:
•    Passende zorg bieden bij de vraag van de jeugdige en zijn of haar omgeving (matched care)
•    Het verminderen van uithuisplaatsingen
•    Zorgen voor voldoende woonvoorzieningen voor jongeren in onze regio
•    Aanpak van wachttijden
•    Het omlaag brengen van de gemiddelde kosten per cliënt
•    Kwalitatief goede dagbehandeling en dagbesteding
•    Een goede aansluiting van jeugdhulp op het onderwijs

Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

We meten jaarlijks de klanttevredenheid van onze cliënten op de terreinen van Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Specialistische jeugdhulp. 
We streven naar een minimaal gemiddeld rapportcijfer van 7,5 per vakgebied.

Meetindicatoren
Rapportcijfer op basis van cliëntervaringsonderzoeken over 2021

6.2 Schulddienstverlening

Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld danwel het voorkomen van (nieuwe) schulden. Wij streven naar:
1. een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021. 
2. het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021.
3. toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021.
4. Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde
5. Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021).
6. Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021).

Meetindicatoren
1. Het aantal personen met budgetcoaching en/of budgetbeheer vanuit gemeente
2. Aantal toekenningen bewindvoering (vanuit bijz.bijst.)
3. Aantal geslaagde regelingen
4. Gemiddelde schuld inwoner start van minnelijk traject
5 Aantal toekenningen meedoen-voorziening aan klanten schulddienstverlening
6. Aantal meldingen inwoners met schulden

6.3 Cliëntondersteuning

Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning onder cliënten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulddienstverlening:  
-Wij streven naar een toename van de bekendheid onder Wmo- en Jeugdhulpcliënten tot minimaal 50% (2019: Wmo 49% en Jeugdhulp 27%)
-Wij streven naar een afname van het aantal cliënten van werk&inkomen dat graag hulp had bij het contact met de gemeente maar niet wist waar zij hulp konden krijgen. 
(2019: 15%)

Meetindicatoren
Percentages op basis van de cliëntervaringsonderzoeken over 2020

6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.
Wij streven er naar dat minimaal 75% van de Wmo-cliënten verbetering in de kwaliteit van leven ervaart (2019: 85%)

Meetindicatoren
Percentage van de Wmo-cliënten dat verbetering in de kwaliteit van leven ervaart

6.5 Wmo

Wij streven er naar dat het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo stabiliseert ten opzichte van 2020.

Meetindicatoren
Aantal cliënten met 1 of meerdere maatwerkarrangementen WMO 10.000 inwoners (BBV)

6.6 Jeugdhulp

Jongeren hebben het recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning. 

We streven naar:
1.    Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit)
2.    Matched care in plaats  van stepped care (kwaliteit)
3.    Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021
4.    Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021
5.    Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021
6.    Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021

Meetindicatoren
1.    Gemeten in dagen (niet verplicht)
2.    Cliënttevredenheidsonderzoek (niet verplicht)
3.    % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)
4.    % 12 t/m 21-jarigen (BBV)
5.    % van alle jongeren tot 18 jaar (BBV)
6.    % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (BBV)

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Wij streven naar: 
1. een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021
2. een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021
3. een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021
4. 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie
5. het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk
6. ≥ 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
7. het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot ≤ 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021

Meetindicatoren
1.    % van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking (BBV)
2.    % werkzame jongeren 16 t/m 22 jaar (BBV)
3.    Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)
4.    Aantal inwoners dat werkzaam is met loonkostensubsidie (niet verplicht)
5.    Aantal uitkeringsgerechtigden dat volledig uitstroomt naar betaalde baan (niet verplicht)
6.    Aantal lopende re-integratie-voorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV)
7.    Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 (BBV)

6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling
Wij streven naar: 
1.  een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021  
2. < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin

Meetindicatoren
1. aantal toekenningen (niet verplicht)
2. % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin (BBV)

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1 (Klanttevredenheid)
We meten eens per jaar de klanttevredenheid onder inwoners die ondersteund worden vanuit het sociaal domein. Dit doen we met schriftelijke vragenlijsten: online en op papier. In 2022 beslissen we of we overgaan op een ‘continumeting’ van de klanttevredenheid. Hierbij worden inwoners vaker per jaar bevraagd over de kwaliteit van dienstverlening. Zo krijgen we een beter beeld van de voortgang van de klanttevredenheid. Daarbij zal tevens aandacht zijn aan het verder vergroten van de respons.

Doelstelling 2 (Schulddienstverlening)
We gaan verder met de speerpunten uit het beleidsplan schulddienstverlening. We zorgen ervoor dat inwoners met geldzorgen eerder in beeld komen. Dit doen we door de weg naar hulp bij geldzorgen bekender te maken. En de stap naar schuldhulp te vergemakkelijken. In 2021 hebben we verschillende activiteiten opgestart die hieraan bijdragen. Deze activiteiten worden geëvalueerd en aangevuld. Bij nieuwe activiteiten spelen werkgevers en hulpverleners een belangrijke rol. 

We hebben oog voor de stress en gevolgen die schulden met zich meebrengen. Vaak spelen er problemen op andere leefgebieden. Daarom werken we toe naar een stress-sensitievere dienstverlening. 

Doelstelling 3 (Cliëntondersteuning)
Inwoners kunnen gratis gebruikmaken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner geeft informatie, advies en algemene ondersteuning. De organisaties MEE, GGzE, BSR, SWOVE, KBO en PVGE bieden cliëntondersteuning. Samen met deze partners zorgen we ervoor dat inwoners de cliëntondersteuning makkelijker kunnen vinden. We zorgen dat deze partners elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast brengen we de cliëntondersteuning enkele keren per jaar onder de aandacht bij inwoners. Bijvoorbeeld via het Veldhovens weekblad, sociale media, de gemeentelijke website en kernpartners.

Doelstelling 4 (Kwaliteit van leven)
We letten op dat de gemeentelijke Wmo-voorzieningen en informele inzet goed op elkaar aansluiten. De ondersteuning die de inwoner ontvangt moet bijdragen aan de kwaliteit van leven. In 2020 ervaart 82% van de cliënten door de Wmo-ondersteuning een positief effect op hun kwaliteit van leven. Zij kunnen beter de dingen doen die ze willen. Ook kunnen ze zichzelf beter redden. Doel is om deze hoge tevredenheid op minimaal 75% te houden. Dit ondanks de gevolgen van de Corana-crisis.

Doelstelling 5 (Wmo)
Bij de toegang van de Wmo beoordelen we wat de inwoner zelf kan en wat de sociale omgeving kan bijdragen. Bijvoorbeeld door mantelzorgers, familie, vrienden en buren. Ook kijken we wat vrij toegankelijke algemene voorzieningen kunnen betekenen. Dit is aanbod waar iedere inwoner zo terecht kan, zonder indicatie van de gemeente. Hiermee willen we het aantal Wmo-voorzieningen beperken. Ook biedt de nieuwe aanbesteding voor Wmo-begeleiding kansen voor transformatie. De Wmo biedt verder weinig mogelijkheden om stijging van het gebruik, mede als gevolg van het langer thuis wonen, te beperken. Om dit doel te kunnen bereiken, zijn we ook afhankelijk van het Rijk. Bijvoorbeeld bij het abonnementstarief. Bij de formatie van het nieuwe kabinet zal ook blijken of er meer geld beschikbaar komt voor uitvoering van de Wmo. 

Doelstelling 6 (Jeugdhulp)

 • Doelstelling 6.1: De wachttijden worden vanaf 1 januari 2022 gemonitord via de beschikbaarheidstool. Dit instrument wordt aangeboden via een app en via een online versie. Hierdoor zijn de actuele wachttijden van alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in beeld. Daarnaast blijven de wachttijden onderwerp van gesprek via het contractmanagementteam in de regio ‘Een 10 voor de jeugd’.
 • Doelstelling 6.2: De cliënttevredenheid meten we één keer per jaar schriftelijk, op papier en online. Daarnaast onderzoeken we in 2022 en verder de ervaring en tevredenheid van jeugdigen: in de toeleiding naar jeugdhulp binnen segment 1 en in de routing naar plaatsing binnen segment 2. 
  Per 1 januari 2022 zijn er in de regio ‘Een 10 voor de jeugd’ 2 teams. Die zorgen ervoor dat jeugdigen met een ondersteuningsvraag voor segment 1 of 2, direct passende zorg ontvangen en/of direct in de juiste woonvorm worden geplaatst. Dit zijn de volgende teams:
  1.    Regionaal Matchtingsteam (toeleiding naar segment 1)
  2.    Aanmeldteam Wonen (toeleiding naar segment 2)
 • Doelstelling 6.3: Het CJG zetten we nadrukkelijker neer. We versterken de samenwerking tussen het CJG, de kinderopvang, het onderwijs en de huisartsenpraktijken. Hierdoor zijn jeugdigen eerder in beeld. Door de betere samenwerking en bekendheid van het CJG, hebben we sneller in beeld welke mogelijke problemen er spelen bij jeugdigen. Het doel is om eerder, sneller en lichtere vormen van hulp in te zetten. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat zwaardere vormen van jeugdhulp ingezet moeten worden. In 2022 stellen we samen met onze partners een meerjarig uitvoeringsplan op voor de verdere versterking van het voorliggend veld. We denken hierbij in ieder geval aan de volgende onderwerpen:
  o    Ondersteuning bij (v)echtscheidingen.
  o    Verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  o    Ondersteunen bij de gevolgen van de coronacrisis. Denk hierbij aan leerachterstanden, depressies en agressiever gedrag bij jeugdigen. 
 • Doelstelling 6.4: Om het aantal jeugddelicten te verlagen, is de inzet vanuit Integrale Veiligheid binnen de gemeente Veldhoven van groot belang. Ook door de intensieve samenwerking met welzijnsorganisaties voor jeugdigen en hun gerichte activiteiten, verwachten we minder jeugddelicten.
 • Doelstelling 6.5 en 6.6: Het generalisten- en specialistenteam werkt eraan om zoveel mogelijk jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te voorkomen. Momenteel staan de Gecertificeerde Instellingen en alle gemeentelijke toegangen binnen de provincie Noord-Brabant onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Het tarief voor de Gecertificeerde Instellingen wordt verhoogd. Daarnaast zijn we op provinciaal niveau bezig om deze instellingen weer gezond te krijgen: financieel en qua bedrijfsvoering.  In 2022 wordt bepaald of we de zorg voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering nog regionaal mogen uitvoeren. De wens van de regering is om dit toch weer landelijk te organiseren en in te kopen. 

Doelstelling 7 (Inclusieve arbeidsmarkt)
We verstrekken een uitkering aan inwoners die zelfstandig niet voldoende inkomen hebben. Daarnaast ondersteunen we hen om zo snel mogelijk weer een eigen inkomen te krijgen: met werk of met een zelfstandig beroep. Daarvoor ontwikkelen we in samenwerking met ons participatiebedrijf Ergon projecten en trajecten.

We benaderen werkgevers in Veldhoven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. We ondersteunen deze werkgevers (financieel of immaterieel) bij het in dienst nemen van deze doelgroep.

Inwoners met een uitkering die nog niet naar betaalde arbeid kunnen, stimuleren we om maximaal vrijwilligerswerk te doen. Of om op een andere manier sociaal actief te worden.

Verbonden partij GRWRE/ Ergon (WSW en Participatiebedrijf) draagt bij aan deze doelstelling.

Doelstelling 8 (Minimabeleid)
We blijven werken aan de bekendheid van de minimaregelingen. Hiervoor gebruiken we bestaande media, zoals de gemeentelijke website en de gemeentenieuwspagina in het Veldhovens Weekblad. Daarnaast gebruiken we ook de samenwerking met onze partners in Veldwijzer.

Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

nummer

taakveld

WBP bedrag

6.1 Jeugdactiviteiten en scouting 102
6.1 Jeugdgezondheidszorg 112
6.1 Vluchtelingen 64
6.1 Maatschappelijke participatie 1.343
6.1 Mantelzorg 35
6.2 Clientondersteuning 215
6.3 Armoedebeleid 232
6.8 Indicatievrije inloop 134

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 6 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.103 5.159 5.201 5.204 5.275 5.386
6.2 Wijkteams 3.266 3.528 4.031 4.091 4.152 4.215
6.3 Inkomensregelingen 14.964 11.937 11.450 11.621 11.803 11.990
6.4 Begeleide participatie 4.412 4.197 4.094 3.957 3.757 3.808
6.5 Arbeidsparticipatie 2.569 1.428 1.414 1.438 1.460 1.482
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.035 1.047 1.111 1.180 1.198 1.218
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 9.782 10.491 10.732 11.179 11.351 11.531
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.228 6.786 7.122 7.239 7.350 7.461
6.81 Ge?aleerde zorg 18+ 132 166 166 168 170 173
6.82 Ge?aleerde zorg 18- 5.261 3.818 3.820 3.882 3.944 4.007
Totaal Lasten 50.751 48.558 49.143 49.958 50.461 51.270
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 431 488 512 512 513 513
6.2 Wijkteams 57 3 2 2 2 2
6.3 Inkomensregelingen 13.626 9.665 10.005 9.929 9.844 9.855
6.5 Arbeidsparticipatie 7 50 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 364 400 401 407 414 420
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 65 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10 10 10 10 10 10
Totaal Baten 14.560 10.617 10.929 10.860 10.782 10.800

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
6 div. Uitbreiding personeel programma 6 -599 -608 -617 -627
6 6.72 Verhoging/index tarieven jeugdhulp -317 -317 -317 -317
6 6.82 Verhoging/index tarieven jeugdhulp -183 -183 -183 -183
6 6.8 Lagere lasten woonplaatsbeginsel voogdij/18+ 200 200 200 200
Saldo (- = nadeel) -899 -908 -917 -927

Uitbreiding personele capaciteit
De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben grote veranderingen in het gemeentelijk takenpakket teweeg gebracht. Door al deze wetgeving zijn er veel uitvoeringsvraagstukken bij ons als gemeente belegd, zonder dat de formatie in voldoende mate is bijgesteld op de toename van het werk. Het betreffen uitvoeringsvraagstukken die vragen om: de ontwikkeling van lokaal en regionaal beleid, vergaande regionale samenwerking op verschillende schaalgroottes, de inkoop van een breed palet aan zorg en ondersteuningsaanbod, afstemming met o.a. onderwijspartners, huisartsen en voorliggend veld en afstemming met zorgaanbieders om te komen tot een voldoende dekkend zorglandschap en de noodzakelijke transformatie van zorg.

Om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken op het terrein van genoemde wetten is uitbreiding van capaciteit noodzakelijk. Deze uitbreiding is onder andere nodig om de bestaande wachtlijsten bij de gemeentelijke toegang terug te dringen en aanvragen voor voorzieningen in behandeling te kunnen nemen. Hiervoor worden klantmanagers en kwaliteitsmedewerkers aangetrokken. 

Zoals bekend is sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 de gemeente voortaan verantwoordelijk voor de geïndiceerde Jeugdhulp. Grip krijgen op de kwaliteit en uitgaven van de Jeugdhulp en het in gang zetten van de noodzakelijke transformatie is een complexe opgave. Het gaat hierbij over kwetsbare kinderen en gezinnen en over veel geld. Sinds de invoering van de Jeugdwet zijn er voortdurend wijzigingen in wet-en regelgeving die extra taken en werkzaamheden voor zowel beleid als uitvoering tot gevolg hebben. Het aantal aanvragen en de complexiteit van aanvragen neemt daarbij ook nog toe (aantal Jeugd cliënten /soort indicaties-zwaarte zorg). 

Wat betreft de WMO zijn er sinds 2015 nieuwe doelgroepen met complexere problematieken bijgekomen. Ook heeft er een verdere uitbreiding van taken plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. In 2022 volgt dan nog de doordecentralisatie van Beschermd Wonen.

Ten aanzien van de participatiewet staan onder meer handhavingstaken, ontwikkelvraagstukken vanuit de organisatie, beëindigings-onderzoeken en hercontroles onder druk. Zonder externe ondersteuning, kunnen we onze reguliere taken niet goed uitvoeren. Om een rechtmatige verstrekken van de BUIG gelden te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen, is extra capaciteit noodzakelijk.

Ook het takenpakket van de kwaliteitsmedewerkers is enorm uitgebreid. Wijzigingen in wet-en regelgeving zorgen ervoor dat het takenpakket steeds verder toeneemt. Dit zijn wettelijke taken zoals bijvoorbeeld schulddienstverlening.

Voor al deze taken is de afgelopen jaren geprobeerd door procesoptimalisatie de stijging van de werkvoorraad binnen de huidige formatie op te vangen. Gebleken is dat dit onvoldoende is in verhouding tot het vele werk wat er ligt. 

Om de noodzakelijke transformatie op gang te brengen wordt extra geïnvesteerd in preventie en vroegsignalering. Daarnaast worden nieuwe taken voorbereid. Hiervoor is uitbreiding van beleidscapaciteit noodzakelijk (0,81 Fte). In totaal betreft het een uitbreiding van 7 fte. 

Verhogen index/tarieven jeugdhulp
Sinds 1 januari 2021 is Veldhoven aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Een 10 voor de jeugd’. Hier is voor gekozen omdat er noodzaak is tot innovatie en we de inhoud van de jeugdhulp leidend willen laten zijn. Met de 10 gemeenten in dit samenwerkingsverband zijn een aantal doelen gesteld voor de jeugdhulp in de komende jaren. Deze doelen hebben betrekking op de passendheid van de jeugdhulp, op het voorkomen van wachtlijsten en op de kwaliteit van de geboden hulp. Vanaf 1 januari 2022 wordt er daarom gewerkt met een nieuwe overeenkomst met bijbehorende vernieuwde producten- en dienstencatalogus (PDC). Er is de afgelopen anderhalf jaar naar alle producten gekeken samen met jeugdhulpaanbieders. Dit heeft erin geresulteerd dat er producten zijn vervallen, nieuwe producten zijn ontwikkeld en dat diverse tarieven van de producten zijn verhoogd op basis van inhoudelijke gronden. Voor het werken met deze nieuwe PDC is extra budget noodzakelijk. Het is niet mogelijk daar nu reeds een bedrag aan te koppelen, omdat dit afhankelijk is van het daadwerkelijke gebruik van jeugdhulp. Naast een verhoging van de kosten door de nieuwe PDC wordt op de huidige tarieven een landelijk vastgesteld indexeringspercentage toegepast van 2,68%. Dit zou op basis van de huidige PDC en tarieven reeds een verhoging betekenen van €281.400,-. Tot slot worden voor 2022 de tarieven voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering met 9% verhoogd. Dit is een afspraak die provincie-breed is ingevoerd. Landelijk wordt er momenteel ook gekeken naar de jeugdbescherming en jeugdreclassering en het ligt in de lijn der verwachting dat er een nog verdere ophoging van deze tarieven zal worden doorgevoerd. Uit de optelsom van het bovenstaande feiten blijkt dat we minimaal €500.000,- extra nodig hebben voor uitgaven jeugdhulp. In de praktijk zal moeten blijken of dit bedrag ook toereikend is.

Woonplaatsbeginsel Voogdij 18+
Vanaf 2022 gaan we over naar een nieuw woonplaatsbeginsel voogdij/18+. Dit is een beslissing van het Rijk. De voogdijregeling wordt afgeschaft. En wij worden als gemeente verantwoordelijk voor de kinderen die uit eigen gemeente voor behandeling worden doorgezonden. Het gaat landelijk om naar schatting 20.000 jongeren die over gaan van de ene naar de andere gemeente.  Voor Veldhoven betekent dit structureel lagere lasten voor € 200. Hier staat een structurele verlaging van het gemeentefonds van € 975 tegenover op programma 0.