Uitgaven

15,56%
€ 21.849
x € 1.000
15,56% Complete

Inkomsten

16,37%
€ 23.026
x € 1.000
16,37% Complete

Saldo

515,62%
€ 1.176
x € 1.000

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

15,56%
€ 21.849
x € 1.000
15,56% Complete

Inkomsten

16,37%
€ 23.026
x € 1.000
16,37% Complete

Saldo

515,62%
€ 1.176
x € 1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Dat betekent dat er vanaf dat moment op een nieuwe manier wordt gewerkt in het ruimtelijk domein. Integraler, waarbij de bedoeling van de wetgeving centraal staat (en niet de letter). Onze houding verschuift van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Er is minder regeldruk. Het gehele proces van vergunningaanvragen wordt aanzienlijk versneld en voor de burger eenvoudiger en beter te begrijpen. Burgers en ondernemers worden beter en vaker betrokken bij initiatieven, waarbij de rol van de gemeente kan variëren: soms regisseren we, een andere keer kiezen we voor faciliteren of stimuleren. We betrekken mensen op verschillende manieren bij de plannen: soms gaat het om informeren, in andere gevallen om (mee)beslissen of zelfs zelfbeheer. 

Anders dan soms wordt gedacht gaat de Omgevingswet niet alleen over nieuwe werkprocessen en ICT. Het gaat voor een groot deel over de manier waarop we omgaan met betrokkenen: burgers en ondernemers. Het gaat over onze houding en ons gedrag. Heel basaal gaat het over de rol van de gemeente in de maatschappij. Die gaat sterk veranderen. Dit alles om onze dienstbaarheid naar de maatschappij te vergroten. 

In het Keuzedocument Implementatie Omgevingswet heeft de raad de kaders en richting beschreven die leidend zal zijn bij de nieuwe manier van werken. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie zijn burgers en ondernemers nadrukkelijk betrokken; we werken dus al op de ‘nieuwe’ manier. 

De Omgevingsvisie beschrijft de drie kernopgaven van Veldhoven: 
•    Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten. 
•    Verder bouwen aan de innovatieve en bereikbare maakstad
•    Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Woningbouw
Brainport is volop in ontwikkeling. Dat maakt ook de vraag naar woonruimte in het Stedelijk Gebied Eindhoven zeer groot. We maken daarom afspraken in de regio, met de provincie en het Rijk. Zo sloten we de woondeal in 2019. En werken we het MIRT-onderzoek uit tot een Verstedelijkingsakkoord in 2022. In dat akkoord zit een verstedelijkingsopgave voor Veldhoven. Onder meer door de doorontwikkeling van het City Centrum en De Run ontstaan in Veldhoven nieuwe woonmilieus. 

De huizenprijzen zijn erg hoog en er staan maar weinig huizen te koop. Met de woningbouwversnelling zorgen we ervoor dat er sneller meer woningen worden gebouwd. We vinden het belangrijk dat dit verschillende soorten woningen zijn voor verschillende groepen mensen in verschillende prijsniveaus. Zo kunnen we voor iedereen passende woonruimte bieden. Van jong tot oud, met een hoog of laag inkomen, alleen of met een gezin. 

We willen ontwikkelaars verleiden tot ambitieuze plannen door toepassing van de Q-wijzer. Dit Veldhovens document wordt gebruikt bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten en heeft als doel het borgen van de regionale Brainport Principles en het voorkomen van het stapelen van ambities. 
Ook de bestaande wijken staan onder druk. Meer kwetsbare mensen wonen (zelfstandig) in de wijken. Mensen vanuit verschillende achtergronden en culturen wonen bij elkaar. We willen dat iedereen fijn samen kan wonen in onze wijken. Inwoners ervaren zo min mogelijk  overlast en zo veel mogelijk inclusiviteit. Ook vanuit het woonbeleid dragen we daaraan bij. Door ook te investeren in de openbare ruimte en mobiliteitsoplossingen versterken we de wijken en worden deze toekomstbestendig. 

We werken hierin samen met de buurgemeenten en provincie en ook met andere partners. Denk daarbij aan de woningcorporaties, maatschappelijke partners en zorginstellingen. We faciliteren als dat gevraagd wordt en sturen als dat nodig is.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.1 Omgevingswet

In 2022 wordt de Omgevingswet verder geïmplementeerd met de daarbij behorende aanpassingen van instrumenten, regelgeving, werkprocessen en ondersteunende systemen.

Meetindicatoren
Implementatie (2e fase) per 31-12-2022 gereed. Werkprocessen zijn aangepast. Start opstellen omgevingsplan in 2022.

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Terug naar navigatie - 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

De nieuwe projecten die vanaf 2020 zijn opgepakt conform de aanpak woningbouwversnelling leiden in 2022 tot opgeleverde woningen. Bovendien zijn/worden in 2021 6 nieuwe projecten opgestart waarvan de woningen in 2023 worden opgeleverd. 
De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024.

Zilverackers
De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.
Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd.

Meetindicatoren
De aanpak WBV leidt tot meer dan 450 opgeleverde woningen in 2022.
In 2022 worden in Zilverackers ca. 350 woningen opgeleverd (onderdeel van WBV).

8.3 Woningcorporaties

Terug naar navigatie - 8.3 Woningcorporaties

Waarborgen van een goed functionerende sociale huurwoningenmarkt in Veldhoven. Prestatieafspraken worden met de woningcorporaties gemaakt.

Meetindicatoren
De prestatieafspraken.

8.4 Actueel woonbeleid

Terug naar navigatie - 8.4 Actueel woonbeleid

Actualisatie van de woonvisie uit 2016 en een specificatie op wonen en zorg zodat deze beter aansluiten op de actualiteiten zoals de WBV. Implementatie van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

Meetindicatoren
Vastgestelde woonvisie en een vastgestelde visie wonen en zorg in 2022.

8.5 Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - 8.5 Woningbouwprogramma

Sturing op kwalitatieve naast kwantitatieve aspecten van het woningbouwprogramma om gevolg te geven aan de uitgangspunten en doelgroepen uit de Woonvisie 2016.
In 2022 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd.

Meetindicatoren
Nieuw gebouwde woningen (BAG) (BBV): Gerealiseerde woningen

Het aantal of aandeel gerealiseerde woningen in specifieke segmenten of doelgroepen zoals deze inclusief streefwaarde in de geactualiseerde woonvisie zullen worden aangegeven.

Streefwaarde sociale huur op basis van woonvisie 2016: 22%.

8.6 Regionaal bouwperspectief

Terug naar navigatie - 8.6 Regionaal bouwperspectief

Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio. Ook wordt de kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal beoordeeld en op elkaar afgestemd.

Meetindicatoren
a. Demografische druk (CBS) (BBV): De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
b. De woningbouwplanning wordt jaarlijks in kaart gebracht.

8.7 WOZ-waarde

Terug naar navigatie - 8.7 WOZ-waarde

We bepalen de WOZ-waardes als grondslag voor de berekening van de onroerende zaakbelasting (onderdeel woonlasten).

Meetindicatoren
Gemiddelde WOZ waarde per woning (BBV) bedraagt 378 (x € 1.000), peildatum 1-1-2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1 (Omgevingswet)
In 2021 lag het accent op het technisch voorbereiden van het werken volgens de Omgevingswet: de ICT en het goed beschrijven van de werkprocessen. Ook is het opstellen van de Omgevingsvisie afgerond. In 2022 gaan we verder met het Omgevingsplan, dat uiteindelijk alle huidige bestemmingsplannen vervangt. Verder zullen we heel veel gaan ‘oefenen’ met de nieuwe manier van werken. Opdat iedereen op de invoeringsdatum van de Omgevingswet (1 juli) daarmee voldoende vertrouwd is. We zullen ook veel aandacht besteden aan het aspect ‘houding en gedrag’. Wat betekent de Omgevingswet nu precies voor onze houding en gedrag naar burgers en ondernemers? Hoe gaan we om met participatie? Hoe geven we de transitie van een  ‘nee, tenzij’ instelling naar een ‘ja, mits’ instelling handen en voeten? Hoe maken we de stap van werken volgens de letter van de wet naar werken volgens het doel daarvan? Dat is een enorme opgave, omdat we moeten leren anders te werken dan we gewend zijn. Het Programmateam zal alle clusters daarbij op maat ondersteunen.

Doelstelling 2 (Woningbouwversnelling)
Het opstarten van projecten gebeurt volgens de werkwijze van de aanpak WBV. Door de aanpak WBV is capaciteitsinzet, proces en planning inzichtelijk en kan daarop worden gestuurd.
-    Iedere 4 weken wordt de projectenlijst bijgewerkt op aantallen, jaar van start project, jaar van start bouw en jaar van oplevering.
Zo is er altijd beeld van de stand van zaken en zien we snel als de voortgang stokt. Daar kan dan op worden ingegrepen. 
-    Ieder jaar berekenen we het aantal benodigde uren per project en het totaal aantal uren. Dit doen we aan de hand van de woningbouwprojectenlijst van desbetreffend jaar. We kunnen daarom een jaarlijkse urenplanning maken per cluster en kunnen we zien of er voldoende medewerkers zijn.
In de begroting 2020-2024 zijn middelen opgenomen voor de personele capaciteit van de WBV.

Doelstelling 3 (Woningcorporaties)
In 2022 wordt een nieuwe woonvisie vastgesteld. Die vormt het uitgangspunt voor nieuwe prestatieafspraken met de drie woningcorporaties. Ook de huurders praten mee over deze afspraken. De afspraken worden jaarlijks aangepast. 

Doelstelling 4 (Actueel woonbeleid)
In 2022 wordt een nieuwe woonvisie vastgesteld. In de voorbereiding wordt met verschillende partijen overleg gevoerd.
De woonvisie wordt in ieder geval gebaseerd op:
-    Afspraken met het Rijk (woondeal, verstedelijkingsakkoord)
-    Het nieuwe Afsprakenkader wonen van het Stedelijk Gebied
-    De (concept) Omgevingsvisie
-    Het woningbehoefteonderzoek SGE
-    Het woningmarktonderzoek corporaties MRE
-    De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie (mei 2020)

Doelstelling 5 (Woningbouwprogramma)
In de woonvisie worden doelen gesteld ten aanzien van het te realiseren woningbouwprogramma. In de woningbouwprojecten wordt gestuurd op de realisatie van deze doelen. Mogelijk wordt ook bijgestuurd in lopende projecten. Deze aansturing heeft effect over meerdere jaren. 

Doelstelling 6 (Regionaal bouwperspectief)
Vanuit het Afsprakenkader Wonen wordt de woningbouwprogrammering in SGE-verband afgestemd en gemonitord. In het jaarprogramma SGE (deel wonen) ligt bovendien vast op welke andere onderwerpen rondom wonen de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken.

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 8 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 774 2.217 1.824 1.822 1.403 1.367
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.014 10.197 18.341 27.416 25.988 11.401
8.3 Wonen en bouwen 1.645 1.661 1.684 1.701 1.724 1.749
Totaal Lasten 14.433 14.075 21.849 30.940 29.115 14.518
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 39 913 590 807 402 404
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 14.105 11.703 21.107 30.304 28.517 12.688
8.3 Wonen en bouwen 1.318 1.336 1.329 1.498 1.417 1.172
Totaal Baten 15.462 13.952 23.026 32.610 30.335 14.263

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
8 div. Uitbreiding personeel programma 8 -177 -179 -162 -165
8 8.1 Inhuur i.v.m. uitstel invoering omgevingswet -99 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -276 -179 -162 -165

Uitbreiding personele capaciteit ruimtelijke ontwikkelingen
De capaciteit in de gemeente om ruimtelijke ontwikkelingen te begeleiden (procesmatig, juridisch en vakinhoudelijk) is de afgelopen 10 jaar nauwelijks gewijzigd. De groei van het aantal initiatieven is de afgelopen jaren deels opgevangen door te prioriteren en deels door voor specifieke projecten of programma’s tijdelijk capaciteit in te huren. Met de toegenomen complexiteit van plannen en bijbehorende participatieprocessen is dit niet langer houdbaar en is er sprake van een structureel capaciteitstekort. Er is op dit moment al een wachtlijst van principeverzoeken. Gelet op de ontwikkelingen in de regio en de economische groei is de verwachting dat deze situatie nog zeker tot 2030 zal aanhouden. De benodigde capaciteit betreft 1,5 fte ruimtelijk-juridisch (RO), 2 fte projectleiding/ begeleiding en advisering openbaar gebied (1fte groen en 1fte mobiliteit en verkeer). 

Uitbreiding personele capaciteit volkshuisvesting
Het is voor starters op zowel de koop- als huurmarkt lastig om een passende woning te verkrijgen, er is te weinig doorstroming en het is de vraag of er voldoende passende woningen zijn voor de vergrijzende bevolking. Daarnaast spelen nieuwe taken op het vlak van wonen met zorg en vragen arbeidsmigranten en kenniswerkers om specifieke inzet. De bestaande capaciteit wordt volledig ingezet voor de woningbouwversnelling, de regionale samenwerking in het SGE en de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hierdoor is een structureel tekort in capaciteit ontstaan, waardoor het niet komt van de uitvoering en actualisatie van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Als gevolg daarvan kan er onvoldoende ingezet worden op het afdwingen van huur- en koopwoningen in de lagere prijssegmenten (sociaal en middelduur). Om aan de volkshuisvestingsvraag te kunnen voldoen is uitbreiding noodzakelijk met 1 fte. 

Meer capaciteit invoering omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op rijksniveau verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. De reden hiervoor is dat de technische uitwerking van het onderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) landelijk meer tijd kost en ook voor Veldhoven heeft dit gevolgen. Nu het project ‘Implementatie omgevingswet’ langer duurt dan eerder gepland, is ook langer de inzet van personele capaciteit nodig. Incidenteel nadeel € 99.