Uitgaven

8,37%
€ 11.752
x €1.000
8,37% Complete

Inkomsten

7,16%
€ 10.077
x €1.000
7,16% Complete

Saldo

734,2%
€ -1.675
x €1.000

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

8,37%
€ 11.752
x €1.000
8,37% Complete

Inkomsten

7,16%
€ 10.077
x €1.000
7,16% Complete

Saldo

734,2%
€ -1.675
x €1.000

Hoofdkader

Terug naar navigatie - Hoofdkader

Volksgezondheid
Met de komst van Corona lijkt het thema gezondheid belangrijker dan ooit. Als samenleving zullen we hier nog jarenlang de effecten van ondervinden. We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. Gezondheid is daarom een thema dat verweven is met het gehele sociaal domein. Positieve gezondheid vormt het uitgangspunt aangezien gezondheid veel meer betekent dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de Veldhovense samenleving. We willen de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in een omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven. We zetten in op preventie, houden gezondheidsbescherming op peil en bieden nieuwe bedreigingen het hoofd (deze veelal structurele taken zijn belegd bij de GGD). Tevens zetten we in op het stabiliseren en terugbrengen van de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Uit recent onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving blijkt dat dit vraagt op een brede langjarige aanpak waarbij verschillende leefgebieden met elkaar worden verbonden. 

Actueel laadpalenbeleid
In Nederland komen grote veranderingen in het wagenpark. De regering maakte de afspraak dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Tegen 2030 zijn er 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in Nederland. Organisaties legden hierover afspraken vast in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL staan acties die ervoor zorgen dat we straks altijd, overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een actie is dat iedere Nederlandse gemeente eind 2020 een integrale visie op laadinfrastructuur vaststelt. Deze visie stelt de gemeente steeds voor 2 jaar op. Uitgangspunt van Veldhoven is daarin dat de groei van het aantal laadpalen afgestemd is op de groei van het elektrische wagenpark.

Verminderen huishoudelijk afval
Op 20 april 2021 stelde de raad een nieuw afvaldoel vast: 100 kilo restafval (inclusief milieustraat) per inwoner in 2025. In 2020 bood elke inwoner 138,5 kilo restafval aan. Het college stelde op 6 juli 2021 het Uitvoeringsprogramma Afval 2021-2025 vast. Hierin staan acties om de hoeveelheid restafval te verminderen. 

Duurzame energie
In 2015 hebben bijna alle landen in Parijs afgesproken dat ze maatregelen gaan nemen om de klimaatverandering te beperken. Dit moet er voor zorgen dat de uitstoot van CO2 in 2030 de helft is ten opzichte van 1990. Dit is een enorme uitdaging. Zeker voor Veldhoven waar de uitstoot van CO2 de afgelopen 30 jaar bijna verdubbeld is. In 2019 heeft de regering het klimaatakkoord vastgesteld met daarin de maatregelen die we in Nederland gaan nemen. Gemeenten krijgen hierbij een belangrijke rol. Samen met de andere gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven, de waterschappen, de provincie en de elektriciteitsbeheerder Enexis werken we aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin maken we afspraken over de opwekking van schone elektriciteit, het verminderen van ons aardgasverbruik en maatregelen om energie te besparen. De raad stelde eind 2021 de eerste versie van de Regionale Energiestrategie vast. In december 2021 stelde de raad ook de Transitievisie warmte vast. In de Transitievisie warmte zijn afspraken gemaakt over het verminderen van het aardgasverbruik voor het koken en verwarmen van gebouwen. In het voorjaar van 2022 stelt de raad verder het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing vast. Dit bevat afspraken over de opwekking van schone elektriciteit en het besparing van energie. De afspraken uit de Transitievisie warmte en het beleidskader worden in de kadernota 2023 verwerkt.

Duurzaamheid
In 2021 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid. De aanbevelingen die de rekenkamercommissie in dit onderzoek heeft gedaan zijn door het college overgenomen. In de eerste helft van 2022 worden de beleidsambities en -doelen voor duurzaamheid door de raad vastgesteld. Deze vormen de basis voor het duurzaamheidsprogramma dat in de tweede helft van 2022 wordt opgesteld.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

De uitvoering van taken van de Wet Publieke Gezondheid wordt gedaan door de GGD. Een actuele nota lokaal gezondheidsbeleid, conform de uitgangspunten van het Rijk, vormt daarbij het kompas.

Meetindicatoren
Vaststelling in 2022 van een geactualiseerde nota lokaal gezondheidsbeleid.

7.2 Actueel laadpalenbeleid

Terug naar navigatie - 7.2 Actueel laadpalenbeleid

Het lokale laadpalenbeleid afgestemd houden op de landelijke ontwikkelingen en de groei van het elektrische wagenpark.

2022: 15 nieuwe gereserveerde parkeerplekken voor laden van elektrische auto’s bij bestaande en nieuwe laadpalen.

Meetindicatoren
Groei van het aantal openbare laadpalen. 

7.3 Verlaging restafval

Terug naar navigatie - 7.3 Verlaging restafval

Verdere verlaging van restafval per inwoner naar 100 kilo (incl. Milieustraat) in 2025 (peil 2020: 138,5 kg/inw incl. Milieustraat).

Meetindicatoren
Aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner (incl. milieustraat) (BBV)

7.4 Hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.4 Hernieuwbare energie

Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt.

Meetindicatoren
Hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit¹ (TJ en %) (BBV)

¹  Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit opgewekt door zon. Er kunnen ook andere bronnen zijn, bijvoorbeeld uit wind, water of verbranding van afval, maar dat is momenteel niet van toepassing in Veldhoven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te realiseren.

Doelstelling 1  (Volksgezondheid)
In 2022 wordt de opgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid in samenwerking met de GGD en voorliggend veld vastgesteld en start de uitvoering. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met het lokaal sport- en het lokaal preventieakkoord. Bij de totstandkoming van de nota wordt gebruik gemaakt van beschikbare data zoals de Gezondheidsmonitor 2020-2021 van de GGD.

We zetten met onze partners sterk in op het stimuleren van preventie, positieve gezondheid en normaliseren. Hiervoor brengen wij een betere verbinding tot stand tussen de domeinen preventie, zorg en welzijn en domeinen als wonen (met zorg), fysieke leefomgeving, veiligheid, omgevingswet en energietransitie. Door uit te gaan van de leefwereld van de inwoner zien we steeds beter wat er vanuit die domeinen nodig is om eigen regie te faciliteren. Preventie is gericht op alle inwoners. Hierdoor kunnen we mogelijk dure of langdurige zorg en ondersteuning voorkomen of uitstellen. We werken hierin samen met onze maatschappelijke partners en gesubsidieerde instellingen. Positieve gezondheid zien wij als veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat over mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat ook over zoveel mogelijk zelf werken aan een gezonde leefstijl, op allerlei gebieden. Er worden pilots uitgevoerd in het kader van preventie en positieve gezondheid. 

Doelstelling 2 (Actueel laadpalenbeleid)
In Veldhoven is behoefte aan laadpalen om auto’s te laden. Veldhoven stelde eind 2019 een laadbeleid vast vooral gericht op personenauto’s. Vanuit het landelijke Klimaatakkoord is daarna Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. In de NAL staan voorwaarden waaraan een visie op laadbeleid moet voldoen. Het Veldhovense laadbeleid voldoet niet op alle punten aan de landelijke voorwaarden, zo zijn niet alle verschillende vormen van laden opgenomen voor alle verschillende vormen van elektrische voertuigen. 

In 2022 evalueert Veldhoven het laadbeleid en stelt een nieuwe visie op die voldoet aan de eisen van de NAL. Ook besluit Veldhoven in 2022 over verlenging van het contract met Vattenfall voor het plaatsen van laadpalen.

Doelstelling 3 (Verminderen restafval)
Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Afval 2021-2025:
a) Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan afval;
b) Uitvoeren pilot milieustraat met aangepaste openingstijden en tarieven;
c) Verhogen van de ophaalservice van Kringloopwinkel De Kempen;
d) Uitvoeren onderzoek Groente-, Fruit-, en Tuinafval + Etensresten (GFT+E) en aanbieden
    GFT+E-keukenbakje;
e) Uitvoeren pilot afval hoogbouw en uitrol hiervan;
f) Ondergronds plaatsen van de huidige luiercontainer.

Doelstelling 4 (Stimuleren hoger percentage hernieuwbare energie)
Om de CO2 uitstoot te verminderen gaan we energie besparen, minder aardgas verbruiken en schone elektriciteit opwekken. Dit doen we door het maken van beleid, het uitvoeren van projecten, het informeren en helpen van inwoners en ondernemers en door zelf maatregelen te nemen.

Welk beleid gaan we in 2022 maken?
•    Beleid voor het besparen van energie en het opwekken van schone elektriciteit.
•    Spelregels voor het opwekken van schone elektriciteit in het buitengebied.
•    De tweede versie van de Regionale Energiestrategie die in 2023 klaar moet zijn.

Welke projecten gaan we in 2022 uitvoeren?
•    In ’t Look gaan we verder met het project dat in 2021 is gestart. Hierbij helpen we eigenaren bij het maken van een plan voor hun huis om minder aardgas te verbruiken.
•    In een aantal buurten gaan we inwoners helpen om samen minder elektriciteit en aardgas te verbruiken.
•    Samen met de woningbouwcorporaties, bedrijven, Veldhoven Duurzaam en andere organisaties werken we aan projecten om schone elektriciteit op te wekken.

Hoe gaan we in 2022 onze inwoners informeren en helpen?
•    We gaan huiseigenaren en huurders helpen bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Bijvoorbeeld cadeaubonnen voor ledlampen, radiatorfolie enzovoort.
•    We werken nauw samen met Veldhoven Duurzaam.
•    Via een digitaal energieloket informeren we inwoners over energiebesparing, het verminderen van hun aardgasverbruik en het opwekken van schone elektriciteit.

Wat doen we zelf in 2022?
•    We onderzoeken welke maatregelen we de komende jaren in onze eigen gebouwen kunnen nemen.

Binnen dit programma voert de Omgevingsdienst (ODZOB) de wettelijke milieutaken uit.

Subsidies in programma

Terug naar navigatie - Subsidies in programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

nummer

taakveld

WBP bedrag

7.1 Verslavingszorg en slachtofferhulp 85
7.1  Jeugdgezondheidszorg
402

Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten? (taakveldenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de taakveldenraming:

Bedragen x €1.000
taakvelden programma 7 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
7.1 Volksgezondheid 2.241 2.453 2.442 2.487 2.535 2.574
7.2 Riolering 3.307 3.188 3.113 3.266 3.387 3.476
7.3 Afval 4.259 4.452 4.743 4.963 5.130 5.296
7.4 Milieubeheer 1.061 1.746 1.257 998 997 1.004
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 171 221 198 212 201 221
Totaal Lasten 11.039 12.061 11.752 11.927 12.249 12.571
Baten
7.1 Volksgezondheid 20 50 19 19 19 19
7.2 Riolering 3.679 4.022 3.916 4.096 4.242 4.351
7.3 Afval 5.058 5.195 5.888 6.157 6.361 6.563
7.4 Milieubeheer 75 257 122 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 113 132 132 132 132 132
Totaal Baten 8.945 9.657 10.077 10.405 10.754 11.065

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Progr. Taakveld Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2022 2023 2024 2025
7 div. Uitbreiding personeel programma 7 -64 -65 -66 -67
7 7.3 Vervangingsinvestering ondergrondse containers 2025 (€ 200) 0 0 0 0
7 7.3 Uitvoeringsprogramma afval -163 -151 -161 -161
7 7.3 Opbrengsten n.a.v. uitvoeringsprogramma afval 163 151 161 161
7 7.4 Regionale energietransitie -100 0 0 0
7 7.5 Elektrisch voertuig begraafplaats 0 0 0 -20
Saldo (- = nadeel) -164 -65 -66 -87

Uitbreiding personele capaciteit gezondheid
Om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachten op het terrein van (positieve) gezondheid is uitbreiding van de beleidscapaciteit noodzakelijk. Deze uitbreiding is nodig om uitvoering te geven aan de geactualiseerde nota lokaal gezondheidsbeleid, om de verbinding tot stand te brengen tussen sociaal, ruimtelijk en medisch domein en pilots uit te voeren in het kader van preventie en positieve gezondheid. In totaal betreft het een uitbreiding met in totaal 0,58 Fte. 

Vervangingsinvestering ondergrondse containers (investering in 2025 van € 200)
In 2025 worden 20 ondergrondse containers vervangen. Deze containers zijn speciaal voor de inzameling van luiers. De 20 containers kosten in totaal € 200.000. 

Uitvoeringsprogramma afval (budgettair neutraal)
In de zomer van 2021 is het uitvoeringsprogramma Afval vastgesteld door het College. Het uitvoeringsprogramma dient ter invulling aan de doelstelling van de gemeenteraad. De doelstelling is naar 100 kg restafval per persoon per jaar in 2025. In het uitvoeringsprogramma worden een aantal maatregelen getroffen om de hoeveelheid restafval in Veldhoven naar beneden te brengen. De maatregelen zijn onder te brengen in de volgende categorieën; Communicatie en gemak, Milieustraat, Kringloopwinkel, GFT, Hoogbouw en Ondergrondse containers luiers.
Vanaf 2022 zullen de kosten voor huisafval door dit programma toenemen. De totale kosten komen uit op € 163 in 2022, € 150 in 2023, € 160 in 2024 en € 160 in 2025. Daartegenover staan meer structurele opbrengsten vanaf 2022 van € 72 op de milieustraat door een verhoging van de tarieven. Het restant wordt meegenomen in de tarieven afvalstoffenheffing.

Regionale energietransitie (nadeel in 2022 van € 100)
Voor de energietransitie gaan we in 2022 aan de slag met de uitvoering van de acties die voortkomen uit de transitievisie warmte die in december 2021 vastgesteld wordt door de raad. Het gaat hierbij om acties gericht op het stimuleren en ontzorgen van inwoners (individueel en collectief) bij het verduurzamen van hun woning richting een aardgasvrije toekomst. Daarnaast werken we in 2022 aan een beleids- en afwegingskader voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Gekoppeld aan de transitievisie warmte en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit zal er een uitvoeringsprogramma uitgewerkt worden met daarin een 4-jarige financiële doorkijk. De inspanningen van de gemeente zijn er in belangrijke mate op gericht om het handelingsperspectief en de organisatiegraad van inwoners en ondernemers in het kader van de energietransitie te vergroten. Dit doen we onder andere door slimme samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld het Veldhovens Ondernemerscontact, Veldhoven Duurzaam, de woningbouwcorporaties, buurtverenigingen, enzovoort. Het is de verwachting dat er vanuit het Rijk opnieuw een éénmalige (en mogelijk een structurelere) bijdrage komt voor het uitvoeren van de nieuwe taken die de gemeente vanuit het klimaatakkoord toegewezen heeft gekregen. 

Elektrisch voertuig begraafplaats (nadeel in 2025 van € 20)
In 2025 is het voertuig voor de begraafplaats toe aan vervanging.