Grafiek overzicht lasten per programma

Lasten per programma

Terug naar navigatie - Lasten per programma

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling wordt het geld aan de volgende doeleinden besteed:

lasten per programma totalen per inwoner in %
(x € 1.000) (x € 1)
0 Bestuur en ondersteuning 21.010 455,11 14,9
1 Veiligheid 3.470 75,17 2,5
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 6.156 133,35 4,4
3 Economie 9.779 211,83 7,0
4 Onderwijs 5.448 118,01 3,9
5 Sport, cultuur en recreatie 12.046 260,93 8,6
6 Sociaal Domein 49.141 1.064,46 34,8
7 Volksgezondheid en milieu 11.753 254,59 8,4
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 21.849 473,28 15,5
totaal 140.652 3.046,73 100