Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten begroting 2022-2025

Bedragen x €1.000
Taakveld Baten 2022 Lasten 2022 Baten 2023 Lasten 2023 Baten 2024 Lasten 2024 Baten 2025 Lasten 2025
0.1 Bestuur 693 2.558 704 2.597 715 2.636 726 2.677
0.2 Burgerzaken 516 1.084 563 1.114 649 1.165 580 1.134
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 273 596 273 601 273 594 273 599
0.4 Overhead 90 11.644 91 11.789 92 11.939 93 12.094
0.5 Treasury 152 161 138 -15 135 -78 161 -47
0.61 OZB woningen 7.249 512 8.041 483 8.762 490 9.094 497
0.62 OZB niet-woningen 5.866 421 6.426 397 6.951 403 7.163 408
0.63 Parkeerbelasting 819 1 819 2 819 2 819 2
0.64 Belastingen overig 710 27 718 27 726 28 737 28
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 68.341 6 67.879 6 68.348 6 68.512 6
0.8 Overige baten en lasten 0 359 0 366 0 377 0 382
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -422 0 680 0 1.584 0 925
0.10 Mutaties reserves 1.008 3.832 1.643 5.769 4.097 3.859 2.002 2.505
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 228 0 13 0 124 1.023 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 66 2.444 66 2.444 66 2.444 66 2.445
1.2 Openbare orde en veiligheid 17 1.026 17 1.039 18 1.051 19 1.067
2.1 Verkeer en vervoer 324 5.090 335 5.824 344 6.152 352 6.361
2.2 Parkeren 0 1.026 0 1.028 0 1.036 0 1.041
2.5 Openbaar vervoer 0 40 0 37 0 38 0 39
3.1 Economische ontwikkeling 0 1.368 0 1.312 0 1.315 0 1.327
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.526 7.991 6.429 5.098 4.412 6.142 4.412 4.768
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 352 20 353 20 354 20 356
3.4 Economische promotie 335 68 410 68 417 68 423 69
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 8 0 8 0 8 0 8
4.2 Onderwijshuisvesting 639 3.740 640 3.756 677 4.072 678 4.232
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 292 1.696 292 1.723 292 1.750 293 1.778
5.1 Sportbeleid en activering 1 405 1 360 1 385 1 391
5.2 Sportaccommodaties 1.087 3.917 1.038 3.430 1.040 3.455 1.043 3.474
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 365 2.507 365 2.506 404 2.541 404 2.568
5.4 Musea 67 279 67 283 67 287 67 291
5.5 Cultureel erfgoed 0 148 0 117 0 119 0 121
5.6 Media 88 1.153 88 1.129 88 1.144 88 1.156
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 75 3.641 78 3.846 79 4.048 81 4.200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 512 5.201 512 5.204 513 5.275 513 5.386
6.2 Wijkteams 2 4.031 2 4.091 2 4.152 2 4.215
6.3 Inkomensregelingen 10.005 11.450 9.929 11.621 9.844 11.803 9.855 11.990
6.4 Begeleide participatie 0 4.094 0 3.957 0 3.757 0 3.808
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.414 0 1.438 0 1.460 0 1.482
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 401 1.111 407 1.180 414 1.198 420 1.218
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 10.732 0 11.179 0 11.351 0 11.531
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10 7.122 10 7.239 10 7.350 10 7.461
6.81 Ge?aleerde zorg 18+ 0 166 0 168 0 170 0 173
6.82 Ge?aleerde zorg 18- 0 3.820 0 3.882 0 3.944 0 4.007
7.1 Volksgezondheid 19 2.442 19 2.487 19 2.535 19 2.574
7.2 Riolering 3.916 3.113 4.096 3.266 4.242 3.387 4.351 3.476
7.3 Afval 5.888 4.743 6.157 4.963 6.361 5.130 6.563 5.296
7.4 Milieubeheer 122 1.257 0 998 0 997 0 1.004
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 198 132 212 132 201 132 221
8.1 Ruimtelijke ordening 590 1.824 807 1.822 402 1.403 404 1.367
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 21.107 18.341 30.304 27.416 28.517 25.988 12.688 11.401
8.3 Wonen en bouwen 1.329 1.684 1.498 1.701 1.417 1.724 1.172 1.749