Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programmabegroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Bestuurlijke hoofdlijn Blz. 5
Werken aan de Veldhovense opgaven Blz. 6
Financiële hoofdlijn Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Actualisatie meerjarenperspectief 2023-2026 Blz. 9
Nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid Blz. 10
Financieel resumé Blz. 11
Leeswijzer Blz. 12
Opzet van de begroting Blz. 13
Autorisatie door de Raad op programmaniveau Blz. 14
Programmaopbouw Blz. 15
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 16
Inleiding Blz. 17
Doelstellingen Blz. 18
0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief Blz. 19
0.01.01 We gaan participatie en democratisering herzien en uitbreiden Blz. 20
0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening Blz. 21
0.02.01 Ontwikkelen van een (digitale) dienstverleningsopgave Blz. 22
0.02.02 Wij voldoen aan de Europese verordening Single Digital Gateway Blz. 23
0.02.03 We monitoren continu de klanttevredenheid van de kanalen website en balie Blz. 24
0.03 De gemeente Veldhoven heeft een duidelijk profiel Blz. 25
0.03.01 We ontwikkelen een visie op Veldhoven. Blz. 26
0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig Blz. 27
0.04.01 We maken strategisch personeelsbeleid. Blz. 28
0.04.02 Producten Geluksexpeditie. Blz. 29
0.05 Gezond financieel beleid Blz. 30
0.05.01 Begrotingsevenwicht en sluitende begroting Blz. 31
Meetindicatoren Blz. 32
Verbonden partijen Blz. 33
Wat gaat het kosten? Blz. 34
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Blz. 35
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 36
Overhead Blz. 37
Geraamd bedrag voor onvoorzien Blz. 38
Overzicht vennootschapsbelasting Blz. 39
Programma 1 | Veiligheid Blz. 40
Inleiding Blz. 41
Doelstellingen Blz. 42
1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021. Blz. 43
1.01.01 Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026 Blz. 44
1.01.02 In 2023 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door. Blz. 45
1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021 Blz. 46
1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen. Blz. 47
1.02.02 De Keurmerken veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden versterken en uitbreiden. Blz. 48
1.02.03 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude. Blz. 49
1.02.04 Meer inzetten op bestuursrechtelijke instrumenten zoals een dwangsom of gebiedsontzegging. Blz. 50
1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit. Blz. 51
1.03.01 In 2023 starten we met een pilot datagedreven werken op het gebied van ondermijningssignalen Blz. 52
1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit Blz. 53
1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021 Blz. 54
1.04.01 Het inzetten van het programma Hackshield (game) en Cyber 24 ter bewustwording van jeugdigen. Blz. 55
1.04.02 Gericht specifieke (kwetsbare) doelgroepen actief informeren over onderwerpen gericht op gedigitaliseerde criminaliteit. Blz. 56
1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering. Blz. 57
1.05.01 In 2023 zorgen we ervoor dat Veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening. Blz. 58
1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken. Blz. 59
1.05.03 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk. Blz. 60
1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ) Blz. 61
1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties. Blz. 62
1.06.01 Crisisorganisatie doorontwikkelen in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Blz. 63
1.06.02 Opstellen van een nieuw integraal brandweerzorgplan. Blz. 64
Meetindicatoren Blz. 65
Verbonden partijen Blz. 66
Wat gaat dat kosten? Blz. 67
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Blz. 68
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 69
Inleiding Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit Blz. 72
2.01.01 We starten met het meten van het fietsgebruik Blz. 73
2.01.02 We faciliteren deelmobiliteit Blz. 74
2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen Blz. 75
2.02.01 We stellen een mobiliteitsvisie op Blz. 76
2.02.02 We voeren 5 bewustwordingsacties uit. Blz. 77
2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden Blz. 78
2.03.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken Blz. 79
2.04 Inzicht in verkeersongevallen behouden Blz. 80
2.04.01 We willen inzicht blijven houden in verkeersongevallen Blz. 81
Meetindicatoren Blz. 82
Wat gaat dat kosten? Blz. 83
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 84
Programma 3 | Economie Blz. 85
Inleiding Blz. 86
Doelstellingen Blz. 87
3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport Blz. 88
3.01.01 Inbedden Veldhovense belangen in regionale samenwerkingen Blz. 89
3.01.02 Stimuleren werkgelegenheid in de Brainportregio Blz. 90
3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat Blz. 91
3.02.01 Opzetten (meerjaren) activiteitenplan en professionele samenwerkingsvorm op De Run Blz. 92
3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen Blz. 93
3.02.03 Aanhaken op initiatieven om de effecten van de congestie op energienetwerk te beperken Blz. 94
3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels Blz. 95
3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run Blz. 96
3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven Blz. 97
3.03.01 Opstellen Ontwikkelstrategie en Masterplan Citycentrum Blz. 98
3.03.02 Opstellen lokaal en regionaal detailhandelsbeleid Blz. 99
3.03.03 Realiseren van een bewaakte fietsenstalling Blz. 100
3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente Blz. 101
3.04.01 Doorontwikkelen overleg gemeente met parkmanagement- en centrummanagementorganisaties Blz. 102
3.04.02 Verbeteren digitale zichtbaarheid en bereikbaarheid voor ondernemers Blz. 103
Meetindicatoren Blz. 104
Verbonden partijen Blz. 105
Subsidies in dit programma Blz. 106
Wat gaat dat kosten? Blz. 107
Programma 4 | Onderwijs Blz. 108
Inleiding Blz. 109
Doelstellingen Blz. 110
4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen Blz. 111
4.01.01 Uitvoering geven aan het IHP Blz. 112
4.01.02 Er adequaat leerlingenvervoer beschikbaar is Blz. 113
4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen Blz. 114
4.02.01 Uitvoering te geven aan de visie verwoord in de Kadernota 'Focus op alle jeugd' Blz. 115
4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen Blz. 116
4.03.01 Doorontwikkeling afspraken VVE-werkgroep Blz. 117
4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd Blz. 118
4.04.01 Meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden Blz. 119
4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen Blz. 120
4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim Blz. 121
4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim Blz. 122
4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten Blz. 123
4.05.04 Inzet op overig verzuim Blz. 124
Meetindicatoren Blz. 125
Wat gaat dat kosten? Blz. 126
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 127
Inleiding Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan Blz. 130
5.01.01 We doen dit door het opstellen van een uitvoeringsplan 2023-2024 op basis van ‘Cultuur verbindt Veldhoven’ Blz. 131
5.01.02 We doen dit door uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma Veldhoven Beweegt 2.0, het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord Blz. 132
5.01.03 Uitvoeren verduurzamen sportaccommodaties Blz. 133
5.01.04 We ontwikkelen een visie op een volwaardige bibliotheekvoorziening Blz. 134
5.02 Behouden van historisch erfgoed Blz. 135
5.02.01 Actualiseren van het gemeentelijk erfgoedbeleid Blz. 136
5.02.02 Invoering van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Blz. 137
5.02.03 Opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst Blz. 138
5.02.04 Vaststellen van een kerkenvisie Blz. 139
5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan Blz. 140
5.03.01 We voeren acties uit om biodiversiteit uit te breiden of in stand te houden Blz. 141
5.04 Onderhoudskwaliteitsniveau openbaar groen op peil houden Blz. 142
5.04.01 We controleren de bestaande kwaliteitsafspraken Blz. 143
Meetindicatoren Blz. 144
Subsidies in dit programma Blz. 145
Wat gaat dat kosten? Blz. 146
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 147
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 148
Inleiding Blz. 149
Doelstellingen Blz. 150
6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven. Blz. 151
6.01.01 Start visietraject sociaal domein Blz. 152
6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis Blz. 153
6.02.01 Alle basisvoorzieningen zijn vindbaar op Steunwijzer Blz. 154
6.02.02 Ouders en verzorgers kennen het Centrum voor Jeugd en Gezin Blz. 155
6.02.03 We zorgen voor de beschikbaarheid van toegankelijke, laagdrempelige collectieve voorzieningen in de sociale basis Blz. 156
6.02.04 We zetten in op Wmo-transformatie Blz. 157
6.02.05 Het wijkgericht werken ontwikkelen we door Blz. 158
6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben Blz. 159
6.03.01 Uitwerken van de vastgestelde Regiovisie Beschermd Wonen Blz. 160
6.03.02 Voorbereiden doordecentralisatie Beschermd Wonen Blz. 161
6.03.03 Deelname aan de regionale aanpak Preventie dak- en thuisloosheid. Blz. 162
6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering Blz. 163
6.04.01 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ) Blz. 164
6.04.02 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen voor de invoering van de wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams) Blz. 165
6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk Blz. 166
6.05.01 We zetten in op een nieuwe structuur van toezicht en handhaving Blz. 167
6.05.02 We monitoren het aantal maatwerkvoorzieningen Blz. 168
6.06 We zijn een inclusieve samenleving Blz. 169
6.06.01 We geven uitvoering aan de inclusieagenda Blz. 170
6.06.02 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie Blz. 171
6.07 Voorkomen van uitsluiting Blz. 172
6.07.01 Continueren inzet Wijk-GGD'ers Blz. 173
6.07.02 Maken van regionale afspraken rondom woonbegeleiding Blz. 174
6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen Blz. 175
6.08.01 Uitvoering geven aan de Kadernota 'Focus op alle jeugd' Blz. 176
6.08.02 We vergroten de meldbereidheid van vermoedens van kindermishandeling Blz. 177
6.08.03 We zetten in op criminaliteitspreventie onder jeugdigen Blz. 178
6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid Blz. 179
6.09.01 We evalueren het effect van het minimabeleid Blz. 180
6.09.02 Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en ondersteunen Blz. 181
6.09.03 Vergroten van het bereik van de minimaregelingen Blz. 182
6.10 Uitstroom naar betaald werk Blz. 183
6.10.01 We bemiddelen bijstandsgerechtigden naar een betaalde baan Blz. 184
6.10.02 We begeleiden bijstandsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk Blz. 185
6.10.03 In 2023 voeren we een project uit gericht op het treffen van alle benodigde voorbereidingen en uitvoeringsaspecten in verband met de wijzigingen van de participatiewet Blz. 186
6.11 Integratie van nieuwkomers Blz. 187
6.11.01 We begeleiden nieuwkomers bij hun inburgeringstraject. Blz. 188
6.11.02 We bemiddelen nieuwkomers naar werk Blz. 189
Meetindicatoren Blz. 190
Verbonden partijen Blz. 191
Subsidies in dit programma Blz. 192
Wat gaat dat kosten? Blz. 193
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 194
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Doelstellingen Blz. 197
7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl Blz. 198
7.01.01 Opstellen nota Lokaal Gezondheidsbeleid Blz. 199
7.01.02 Uitvoering geven aan het Lokaal Preventieakkoord Blz. 200
7.01.03 We onderzoeken de mogelijkheid voor een breder aanbod en doorontwikkeling van het aanbod voor dementerenden Blz. 201
7.01.04 Versterking samenwerking met eerstelijnszorg Blz. 202
7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen Blz. 203
7.02.01 Ontwikkelen van activiteiten gericht op het creëren van gelijke kansen en goede gezondheid van alle inwoners Blz. 204
7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak Blz. 205
7.03.01 Opstellen integrale duurzaamheidsvisie/-agenda Blz. 206
7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval Blz. 207
7.04.01 Communicatie-activiteiten naar bewoners over scheiden van huishoudelijk afval Blz. 208
7.04.02 Opstellen plan van aanpak verplichte scheiding GFT+E Blz. 209
7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie Blz. 210
7.05.01 Collectieve inkoop-/ontzorgingsprojecten zonnepanelen voor inwoners Blz. 211
7.05.02 Verduurzamingsproject ondernemers De Run i.s.m. VNO-NCW en VOC Blz. 212
7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik Blz. 213
7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie Blz. 214
7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look Blz. 215
7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven Blz. 216
7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen Blz. 217
7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor Blz. 218
7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark Blz. 219
7.07.01 Plaatsen van openbare oplaadpalen voor auto's. Blz. 220
7.08 Actief bijdragen aan klimaatadaptatie Blz. 221
7.08.01 We voeren bewustwordingsacties uit. Blz. 222
7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven Blz. 223
7.09.01 Actieve deelname aan diverse overleggen inzake Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Blz. 224
7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners Blz. 225
7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving Blz. 226
7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede Blz. 227
7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven Blz. 228
7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst Blz. 229
7.11.01 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Blz. 230
7.11.02 Opstellen Routekaart Maatschappelijk Vastgoed. Blz. 231
7.12 Beheersen van rattenproblematiek Blz. 232
7.12.01 We voeren bewustwordingsacties uit Blz. 233
Meetindicatoren Blz. 234
Verbonden partijen Blz. 235
Subsidies in programma Blz. 236
Wat gaat dat kosten? Blz. 237
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 238
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 239
Inleiding Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad Blz. 242
8.01.01 Uitwerken regionale afspraak m.b.t. groen bij woningbouwplannen Blz. 243
8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad Blz. 244
8.02.01 Opstellen van een nieuwe woonvisie, inclusief woonzorgvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma Blz. 245
8.02.02 Opstellen of actualiseren van de meerjaren-prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging Blz. 246
8.02.03 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Startersleningen Blz. 247
8.02.04 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Stimuleringsleningen Blz. 248
8.02.05 In SGE-verband werken we aan een actualisatie van de Huisvestingsverordening per 1-1-2024, zodat de regionale urgentieregeling opnieuw kan worden verankerd Blz. 249
8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit Blz. 250
8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024 Blz. 251
8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030 Blz. 252
8.03.03 In regionaal verband sluiten we een (nieuwe) woondeal met provincie en het Rijk, in het kader van de nationale bouw- en woonagenda Blz. 253
8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast Blz. 254
8.04 Werken met de Omgevingswet Blz. 255
8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat Blz. 256
8.04.02 Stellen we een participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven op en dragen deze ook uit Blz. 257
8.04.03 Stellen we vóór 2030 één omgevingsplan voor heel Veldhoven op. Daarvoor zijn we in 2022 aan een pilot gestart voor de wijk Zonderwijk en bouwen we in 2023 voort op de inzichten uit deze pilot Blz. 258
Meetindicatoren Blz. 259
Wat gaat dat kosten? Blz. 260
Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Blz. 261
Paragrafen Blz. 262
Lokale heffingen Blz. 263
Inleiding Blz. 264
1. Onroerende zaakbelasting Blz. 265
2. Afvalstoffenheffing Blz. 266
3. Rioolheffing Blz. 267
4. Hondenbelasting Blz. 268
5. Begraafrechten Blz. 269
6. Marktgelden Blz. 270
7. Toeristenbelasting Blz. 271
8. Tarieven dienstverlening aan derden Blz. 272
9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp Blz. 273
10. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum Blz. 274
11. Leges Blz. 275
12. Parkeerbelasting Blz. 276
13. Kwijtscheldingsbeleid Blz. 277
14. Woonlasten gemiddeld gezin Blz. 278
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 279
Inleiding Blz. 280
Risico’s Blz. 281
Weerstandscapaciteit Blz. 282
Weerstandsvermogen Blz. 283
Ontwikkelingen Blz. 284
Kengetallen Blz. 285
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 286
Algemeen Blz. 287
Wegen Blz. 288
Openbaar groen Blz. 289
Openbare verlichting Blz. 290
Riolering Blz. 291
Verkeersregelinstallaties (VRI’s) Blz. 292
Gebouwen Blz. 293
Financiering Blz. 294
Uitgangspunten treasurybeleid Blz. 295
Vermogenspositie Blz. 296
Treasury acties 2023 Blz. 297
Leningenportefeuille Blz. 298
Taakveld treasury Blz. 299
Algemeen Blz. 300
Kasgeldlimiet Blz. 301
Renterisiconorm Blz. 302
Overige financieringsrisico’s Blz. 303
Bedrijfsvoering Blz. 304
Inleiding Blz. 305
Bedrijfsvoeringsdoelstellingen Blz. 306
Planning en Control Blz. 307
Bedrijfsvoeringskosten Blz. 308
Verbonden partijen Blz. 309
Inleiding Blz. 310
Wettelijk kader Blz. 311
Ontwikkelingen Blz. 312
Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen Blz. 313
Grondbeleid Blz. 314
1. Inleiding Blz. 315
2. Gemeentelijke grondprijzen Blz. 316
3. Projecten gebiedsontwikkeling Blz. 317
4. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen) Blz. 318
5. Gemeentelijk kostenverhaal en Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO) Blz. 319
6. Richtlijnen en aanbevelingen van de Commissie besluit begroting en verantwoording (BBV) Blz. 320
7. Invoering vennootschapsbelasting voor overheden Blz. 321
Financiële begroting Blz. 322
Kerngegevens Blz. 323
Sociaal Blz. 324
Fysiek Blz. 325
Financieel Blz. 326
Overzicht baten en lasten en de toelichting Blz. 327
Inleiding Blz. 328
Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves) Blz. 329
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 330
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 331
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 332
Bedrag voor onvoorzien Blz. 333
Overzicht mutaties in reserves per programma Blz. 334
Resultaat Blz. 335
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 336
Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 337
Structureel begrotingssaldo Blz. 338
Uiteenzetting financiële positie Blz. 339
Inleiding Blz. 340
Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid Blz. 341
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Blz. 342
Investeringen Blz. 343
Stand en verloop van de reserves Blz. 344
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 345
EMU-saldo Blz. 346
Geprognosticeerde balans Blz. 347
Baten en lasten per taakveld Blz. 348
Baten en lasten begroting 2023-2026 Blz. 349
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap