Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeente.

Om dit beheer te ondersteunen, heeft de gemeente een allesomvattend beheerkader openbare ruimte. 
Dit beheerkader beschrijft het doel van het beheer van wegen, openbaar groen, openbare verlichting, riolering, verkeersregelinstallaties en gebouwen. Deze doelen zijn vertaald naar beheerplannen (assetsheets). De reden hiervan is om duidelijk de kaders voor het beheer van de openbare ruimte vast te leggen. Hierbij wordt uitgegaan van het bestaande beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De beheerplannen hebben een looptijd van 4 jaar. Voor de uitvoering stelt de gemeente plannen op in de vorm van projecten en (onderhouds-)bestekken.

In 2020 zijn de beheerplannen OV, VRI, Riool (voorheen vGRP), Groen en Wegen vernieuwd. In 2021 is het beheerplan voor gebouwen vernieuwd. Dit betekent dat de gemeente op dit moment nog altijd beschikt over actuele beheerplannen voor deze vakgebieden.

De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine) noodzakelijke reparaties en het groot onderhoud dat in het eerste planjaar in het beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend op de ongeplande reparaties na. Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het onderhoud dat in het tweede tot het vierde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn valt het onderhoud dat na het vierde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts in grote lijnen bekend.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Kader
Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de ‘‘Systematiek van het rationele wegbeheer’’ van het CROW. Hierdoor wordt op een logische manier kennis verkregen over waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde CROW-norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. Deze systematiek geeft aan welke middelen hiervoor vereist zijn.

Prestaties en kwaliteit
De gemeente gaat uit van het ‘‘basiskwaliteit onderhoudsniveau’’, waarbij wegen veilig worden gehouden, om ongevallen en aansprakelijkheidstellingen tot een minimum te beperken.
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het totale wegennet laat de gemeente Veldhoven geregeld inspecties uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de door het CROW opgestelde en landelijk geaccepteerde ‘‘Methodiek voor de globale visuele inspectie’’. Deze methode is toepasbaar voor alle verharde wegen. Onverharde zandwegen worden daarom in het kwaliteitsonderzoek niet meegenomen.

Financiën
Voor groot onderhoud van wegen zijn de onderstaande stortingen in de voorziening nodig.

Wegen 2023 2024 2025 2026
Groot onderhoud € 1.360 € 1.360 € 1.360 € 1.360

De verschillende producten, projecten en voorzieningen maken deel uit van programma 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat). Voor vervangingswerkzaamheden aan wegen worden per werk aparte kredieten aangevraagd. 

Openbaar groen

Terug naar navigatie - Openbaar groen

Kader
Het gewenste onderhoudspeil is omschreven in het groenbeleidsplan. Om het groenonderhoud in de openbare ruimte zo doeltreffend mogelijk uit te voeren, vinden onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het groenbeheerplan, de waardevolle bomenlijst, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.

Prestaties en kwaliteit
Bij het onderhoud onderscheiden we de kwaliteitsniveaus A, B en C. Deze sluiten aan op de landelijke kwaliteitsniveaus van CROW en geven achtereenvolgens een hoogst verzorgd niveau, een normaal niveau (basiskwaliteit) en een natuurgericht niveau weer. De verdeling van het openbaar groen in Veldhoven over deze drie niveaus is in onderstaande tabel weergegeven.

Groen Niveau A (optimaal) Niveau B (basis) Niveau C (natuurlijk)
% van totale oppervlakte 3 % 40 % 57 %

In 2021 is het dagelijks groenonderhoud voor 4 jaar, met een mogelijke verlenging van 1 keer 2 jaar, aanbesteed via een onderhandse aanbesteding.

Financiën
Voor vervanging van groen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Groen 2023 2024 2025 2026
Vervanging €  640 € 649 € 660 € 670

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van programma 5 (Sport, cultuur en recreatie).

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan openbare verlichting. Het actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsaanpak aan de openbare verlichting.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor openbare verlichting geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en herstellen van schades aan de openbare verlichting.

Financiën
Voor vervanging van openbare verlichting zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Openbare verlichting 2023 2024 2025 2026
Vervanging € 224 € 227 € 231 € 234

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van programma 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Kader
Het beheer van de riolering is beschreven in het ‘‘Integraal beheerkader openbare ruimte’’ en het beheerplan. In het beheerplan staan alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, wat betreft beleid, beheer en renovaties.

Prestaties en kwaliteit
Met regelmaat wordt de kwaliteit van het rioolstelsel in beeld gebracht. Schades zijn volgens de norm EN 13508-2 ingedeeld in 5 klassen naar mate van ernst. Als schades in de categorie ’ingrijpmaatstaaf’ vallen, heeft dit invloed op de restlevensduur (die korter wordt).

Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van riolering zijn de onderstaande stortingen in de voorziening nodig.

Riolering 2023 2024 2025 2026
Voorziening € 903 € 917 € 932 € 947

De kosten worden gedekt uit de rioolheffing waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekking binnen de planperiode.
De onderhoudslasten van het beheerplan zijn gelijk aan de opgenomen bedragen in de begroting. De investeringen in deze begroting zijn gelijk aan de vervangingsinvesteringen uit het beheerplan, op wat verschuivingen in tijd na. Verschuivingen in tijd kunnen ontstaan door aangepaste planningen bijvoorbeeld door wijziging in prioriteit.
Het bijbehorende product, de projecten en de voorzieningen maken deel uit van programma 7 (Volksgezondheid en milieu).

Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Terug naar navigatie - Verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan voor VRI’s. Het actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en het onderhoudsplan.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de VRI’s geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en herstellen van schades aan de VRI’s.

Financiën
Voor vervanging van VRI’s zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Riolering 2023 2024 2025 2026
Vervanging € 62 € 63 € 64 € 65

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van programma 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Kader
De basis voor het gebouwenbeheer vormt de door het college vastgestelde “Leidraad vastgoed Veldhoven”. Deze leidraad is een bundeling van de beschikbare informatie over het gemeentelijk vastgoedbeleid. Door het benoemen van spelregels is het gemeentelijk vastgoedbeleid weergegeven.

Prestaties en kwaliteit
Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt voorbereid en ingepland volgens meerjaren-onderhoudsplannen. De basis voor deze plannen is het gewenste/vereiste conditieniveau (niveau 3: redelijk, het verouderingsproces is overal duidelijk aanwezig). Voor het bereiken en handhaven van het gewenste conditieniveau is het noodzakelijk plannen en begrotingen actueel te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van het beheerpakket Axxerion. Voor alle gebouwen wordt via dit beheersysteem een meerjaren-onderhoudsplanning opgesteld.

Financiën
Voor onderhoud van gebouwen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Gebouwen 2023 2024 2025 2026
Voorziening € 1.851 € 1.851 € 1.851 € 1.851

Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van programma's 0 (Bestuur en ondersteuning), 4 (Onderwijs), 5 (Sport cultuur recreatie) en 7 (Volkshuisvesting RO en stedelijke vernieuwing).