Overzicht baten en lasten en de toelichting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in:
•    per programma (exclusief reserves) de baten, lasten en het saldo;
•    het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen;
•    het overzicht van de kosten van overhead;
•    het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
•    het bedrag voor onvoorzien;
•    de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
•    het resultaat;
•    een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma;
•    en tot slot een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
•    structureel begrotingssaldo.

Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties reserves)

De realisatie van doelstellingen op programmaniveau omvat alle geplande taken op het terrein van beleid en beheer gericht op de realisatie van de programmadoelstellingen. De hieraan verbonden baten en lasten worden per programma gespecificeerd weergegeven.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Programma 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 Bestuur en ondersteuning * 6.233 5.943 6.170 6.264 6.291 6.148
1 Veiligheid 3.784 3.722 3.665 3.832 3.846 3.918
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 5.858 6.100 7.181 7.597 7.912 8.063
3 Economie 3.746 9.895 12.353 9.247 7.579 5.873
4 Onderwijs en jeugd 5.218 6.167 6.050 6.213 6.446 6.865
5 Sport, cultuur en recreatie 11.095 12.297 12.099 12.639 12.967 13.282
6 Sociaal Domein 51.106 53.881 53.947 54.714 55.887 56.847
7 Volksgezondheid en milieu 12.206 12.502 12.731 13.166 13.667 14.189
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 10.949 23.555 34.570 38.707 15.102 22.123
Totaal lasten 110.195 134.062 148.766 152.379 129.697 137.308
0 Bestuur en ondersteuning * 2.654 2.480 2.003 1.991 2.054 2.036
1 Veiligheid 378 265 83 84 84 84
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 579 321 397 410 423 435
3 Economie 4.250 8.599 11.255 6.244 5.752 3.854
4 Onderwijs en jeugd 1.204 1.449 1.244 1.071 1.074 1.075
5 Sport, cultuur en recreatie 1.166 1.784 1.726 1.770 1.739 1.743
6 Sociaal Domein 11.453 10.915 10.062 10.203 10.430 10.577
7 Volksgezondheid en milieu 9.993 10.425 10.733 11.179 11.658 12.227
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 8.272 22.451 36.036 38.757 14.784 21.621
Totaal baten 39.949 58.689 73.539 71.709 47.998 53.652
Saldo (-/- = nadeel) -70.246 -75.373 -75.227 -80.670 -81.699 -83.656

*) De baten en lasten zijn gepresenteerd exclusief de overzichten voor algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Voor een toelichting op de geplande taken en bovenstaande bedragen wordt verwezen naar de programmabegroting.

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Naast baten die zijn verbonden aan de uitvoering van programma’s (derhalve verantwoord op het programma) beschikt de gemeente ook over baten die niet aan een specifiek programma zijn verbonden. Voorbeelden van deze algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering, dividenden en gemeentelijke belastingen. Hierna volgt een overzicht.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Lokale heffingen 13.393 14.545 15.941 17.084 17.946 18.717
2 Algemene uitkering gemeentefonds 69.182 75.013 77.120 80.765 84.322 79.299
3 Dividend 64 75 75 75 75 75
4 Saldo financieringsfunctie -226 36 23 -164 -419 -649
5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 82.413 89.669 93.159 97.760 101.924 97.442

Overzicht van de kosten van overhead

Terug naar navigatie - Overzicht van de kosten van overhead

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant worden in de betreffende taakvelden geregistreerd. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead (taakveld 0.4). Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Dit betreft de doorbelasting van overhead.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Lasten overhead 12.020 14.049 14.703 14.745 14.653 14.906
2 Baten overhead -312 -109 -88 -90 -92 -94
3 Doorbelasting overhead -1.302 -1.110 -1.397 -1.435 -1.428 -1.163
Totaal overhead 10.406 12.830 13.218 13.220 13.133 13.649

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting komt overeen met taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Vennootschapsbelasting 354 -422 810 465 400 877
Totaal vennootschapsbelasting 354 -422 810 465 400 877

Bedrag voor onvoorzien

Terug naar navigatie - Bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om onvoorziene incidentele financiële tegenvallers op te vangen. Doel hiervan is dat de realisatie van programmadoelstellingen op het geplande niveau kan worden gehandhaafd. De post is geraamd op programma 0 (onderdeel taakveld 0.8 Overige baten en lasten).

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Stelpost onvoorziene uitgaven 0 142 151 154 159 162
Totaal onvoorzien 0 142 151 154 159 162

Overzicht mutaties in reserves per programma

Terug naar navigatie - Overzicht mutaties in reserves per programma

Hieronder een overzicht van de mutaties in reserves per programma. In paragraaf 3.3.5 wordt een meerjarig overzicht gegeven van de mutaties per onderscheiden reserve.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Taakveld 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toevoeging aan reserves
0.10 Bestuur en ondersteuning: mutaties reserves 7.443 2.317 5.451 3.738 2.979 2.651
Totaal toevoeging aan reserves 7.443 2.317 5.451 3.738 2.979 2.651
Onttrekkingen aan reserves
0.10 Bestuur en ondersteuning: mutaties reserves 6.230 1.378 1.864 2.997 1.504 1.991
Totaal onttrekking aan reserves 6.230 1.378 1.864 2.997 1.504 1.991
Saldo (- = nadeel) -1.213 -939 -3.587 -741 -1.475 -660

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het begrotingsresultaat wordt in twee stappen gepresenteerd, te weten vóór en na de mutaties in de reserves. Op deze wijze wordt de beïnvloeding door de stortingen in en onttrekkingen uit de reserves, respectievelijk ten laste en ten gunste van de exploitatiebegroting, expliciet zichtbaar gemaakt.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Paragraaf 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Raming baten en lasten per programma
Totaal lasten per programma 110.195 134.062 148.766 152.379 129.697 137.308 -/-
Totaal baten per programma 39.949 58.689 73.539 71.709 47.998 53.652 +
Geraamd saldo baten en lasten programma's -70.246 -75.373 -75.227 -80.670 -81.699 -83.656
Algemene dekkingsmiddelen 82.413 89.669 93.159 97.760 101.924 97.442 +
Overhead 10.406 12.830 13.218 13.220 13.133 13.649 -/-
Vennootschapsbelasting 354 -422 810 465 400 877 -/-
Onvoorzien 0 142 151 154 159 162 -/-
Totaal geraamd saldo baten en lasten 1.407 1.746 3.753 3.251 6.533 -902
Beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves:
Stortingen in de reserves 7.443 2.317 5.451 3.738 2.979 2.651 -/-
Bijdragen uit de reserves 6.230 1.378 1.864 2.997 1.504 1.991 +
Saldo beoogde toevoegingen/onttrekkingen -1.213 -939 -3.587 -741 -1.475 -660
Resultaat (-/- = nadeel) 194 807 166 2.511 5.058 -1.562

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

Om inzicht te krijgen in de aard (incidenteel of structureel) van de baten en lasten wordt het overzicht van incidentele baten en lasten (per programma) gepresenteerd. Hiermee wordt informatie gegeven die relevant is voor de beoordeling van de financiële positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. 

Bedragen (x € 1.000) Begroting
Taakveld 2023 2024 2025 2026
3.2/8.2 Bouwgrondexploitatie 18.844 13.674 12.258 10.537
3.2/8.2 Verrekening bouwgrondexploitatie 21.499 26.493 4.195 11.147
0.4 Invoering Wet open overheid (Woo) 68 68 68 68
8.1 Invoering omgevingswet 47 47 0 0
8.1 Afboeken Sondervick 11 tbv plan Lindehof 200 0 0 0
0.10 Reserves 4.525 2.798 2.024 1.696
0,9 Vennootschapsbelasting 798 453 387 865
3.2 Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE 0 1.500 0 0
Totaal incidentele lasten 45.980 45.033 18.933 24.313
3.2/8.2 Bouwgrondexploitatie 44.867 42.965 18.478 23.380
0.10 Reserves (VpB) 798 453 387 865
0.10 Reserves prog.afspraken bedrijventerreinen SGE 0 1.500 0 0
div. Afschrijving nieuwe investeringen 1e jaar 417 187 237 29
Totaal incidentele baten 46.082 45.105 19.102 24.274
Saldo (-/- = nadeel) 102 72 169 -39

Toelichting

Bouwgrondexploitatie
De bedragen van de bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard. De hier opgenomen lasten en baten worden per saldo verrekend met de balans of in het geval van winst of verlies verrekend met de algemene vrije reserve.

Invoering Wet open overheid (Woo)
De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur en is per 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking getreden conform het meerjarenplan Woo. Tot 2026 zal de invoering gefaseerd uitgerold worden. Incidenteel is er € 68  aan extra kosten benodigd tot 2026  voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie.

Invoering omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op rijksniveau verplaatst van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De reden hiervoor is dat de technische uitwerking van het onderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) landelijk meer tijd kost en ook voor Veldhoven heeft dit gevolgen. Nu het project ‘Implementatie omgevingswet’ langer duurt dan eerder gepland, is ook langer de inzet van personele capaciteit nodig. Incidenteel benodigd budget voor 2023 en 2024 € 47.

Afboeken boekwaarde Sondervick 11 tbv plan Lindehof
De incidentele last betreft de boekwaarde van Sondervick 11 welke gesloopt zal worden tbv het plan Lindehof.

Vennootschapsbelasting
Het deel van de vennootschapsbelasting dat gaat over de winst van de bouwgrondex-ploitatie is incidenteel van aard. De winst per individuele bouwgrondexploitatie komt namelijk maar één keer voor en zo ook de daaruit voortvloeiende vennootschapsbelasting. De hier opgenomen lasten worden verrekend met de algemene vrije reserve.

Programmeringsafspraken bedrijventerreinen SGE (€ 1.500 in 2024)
De “Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021” en het daarin opgenomen financieel arrangement hebben financiële gevolgen voor de negen SGE-gemeenten. In 2017 heeft Veldhoven vanuit de regio € 2 mln ontvangen voor het uit de markt nemen van bedrijventerreinen. Dit bedrag is toen in de vrije reserve gestort. In de Jaarstukken 2017 is een risico benoemd over een mogelijke terugbetaling. Dit risico heeft een kans van 70% en een maximaal financieel gevolg van € 2,3 mln. Met de afrekening van de programmeringsafspraken uit 2016 is dit bedrag verminderd met € 0,8 mln. Met de herziene afspraken kunnen zich in 2024 de volgende 3 mogelijkheden voordoen:
1.    Vanwege programmeringsafspraken moet Veldhoven € 1,5 mln betalen;
2.    Als mogelijkheid 1 zich niet voordoet, kan het zijn dat Veldhoven € 1,5 mln uitgeeft aan ‘andere doeleinden’. Hiervoor is wel een unaniem besluit nodig;
3.    Veldhoven hoeft niets te betalen.
Mogelijkheid 1 hebben we tot deze begroting afgedekt met een risico.
Mogelijkheid 2 leent zich er niet voor om dit met een risico af te dekken. Met een tegenstem heeft Veldhoven de mogelijkheid om in 2024 mogelijkheid 2 niet door te laten gaan. Deze keuze zal afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden op dat moment. Om in de toekomst het mogelijke probleem te voorkomen dat er geen dekking is, is het nodig om de dekking nu te borgen voor 2024. Dit doen we door het risico te laten vervallen. En een kostenbudget in de jaarschijf 2024 te ramen van € 1,5 mln voor of terugbetalen vanwege programmeringsafspraken over rode gronden of voor de andere doeleinden uit de afspraken. En dit kostenbudget in de jaarschijf 2024 te dekken met een onttrekking aan de vrije reserve. Deze dekking is opgenomen in programma 0.

Afschrijving investeringen 1e jaar
Het startjaar van afschrijving is volgend op het jaar van ingebruikname van investeringen. Doordat het startjaar van afschrijving niet gelijk is aan het jaar van ingebruikname, ziet de provincie dit als een incidentele baat.

Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat het effect op het exploitatiesaldo is van de structurele stortingen en onttrekkingen reserves.

Bedragen (x € 1.000) Begroting
Programma 2023 2024 2025 2026
4 Vervangingsreserve openbare verlichting 224 227 231 231
5 Vervangingsreserve openbaar groen 640 649 660 660
6 Vervangingsreserve VRI 62 63 64 64
Totaal structurele toevoegingen reserves 926 940 955 955
4 Vervangingsreserve openbare verlichting 93 119 144 153
5 Vervangingsreserve openbaar groen 177 224 267 267
6 Vervangingsreserve VRI 34 73 83 83
10 Dekkingsreserve primair onderwijs 450 445 440 440
10 Dekkingsreserve bevordering energielabel 52 52 52 52
10 Dekkingsreserve Kempen Campus 117 117 117 117
10 Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties 13 13 13 13
Totaal structurele onttrekkingen reserves 937 1.044 1.117 1.126
Saldo (-/- = nadeel) 11 104 162 171

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het structurele begrotingssaldo.

Bedragen (x € 1.000) Begroting
Paragraaf 2023 2024 2025 2026
Resultaat 166 2.511 5.058 -1.562
Incidentele baten en lasten 102 72 169 -39
Strutureel saldo (-/- = nadeel) 64 2.439 4.889 -1.523