Financiering

Uitgangspunten treasurybeleid

Terug naar navigatie - Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om de financiering van het gemeentelijke beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Dit omvat het zorgen voor voldoende liquide middelen, het beleggen van een tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement en het daarbij afdekken van de risico’s, met name op het gebied van rente en krediet. En dat alles op de meest doelmatige wijze en volgens de wettelijke voorschriften.

Het begrip treasury is als volgt te definiëren: het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille is op dit gebied het nodige wettelijk verankerd, met name in de Wet Fido en de Ruddo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. In het treasury statuut zijn uitgangspunten met betrekking tot risicobeheer (rente, koers, krediet en liquiditeit) opgenomen. Met inachtneming van wet- en regelgeving is het beleid van de gemeente Veldhoven gericht op minimalisatie van de kosten en optimalisatie van de opbrengsten.  

Vermogenspositie

Terug naar navigatie - Vermogenspositie

Wie de vermogenspositie van een organisatie beoordeelt, kijkt naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn echter feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost om aan het eind van een boekjaar het verschil tussen baten en lasten uit te drukken. De onderstaande tabel laat zien hoe de vermogenspositie van de gemeente Veldhoven zich in de begrotingsperiode ontwikkelt. 

Tabel 1: Ontwikkeling vermogenspositie gemeente Veldhoven (bedragen x € 1.000,-)

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Eigen vermogen 68.980 70.727 74.480 77.733 84.266 83.365
Algemene reserve 47.345 48.914 52.807 56.164 62.859 62.129
Bestemmingsreserves 21.635 21.813 21.673 21.569 21.407 21.235
Vreemd vermogen 185.851 188.839 178.549 151.217 152.089 145.535
Voorzieningen * 20.764 17.460 17.388 17.554 11.425 7.246
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 143.312 129.560 136.058 120.056 119.454 119.552
Vlottende schulden 21.775 41.819 25.103 13.608 21.210 18.736
Totaal vermogen 254.831 259.566 253.029 228.950 236.355 228.899
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ totaal vermogen) 27,1% 27,2% 29,4% 34,0% 35,7% 36,4%
Vreemd vermogen/ totaal vermogen 72,9% 72,8% 70,6% 66,0% 64,3% 63,6%
* exclusief verliesvoorziening bouwgrondexploitatie

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van onze gemeente, het geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. De solvabiliteit wordt vaak uitgedrukt als in een ratio.

De solvabiliteitsratio laat vanaf 2021 een stijgende trend zien. Dit komt met name door een daling van het vreemd vermogen en een stijging van het eigen vermogen. Met name de verwachte resultaten uit de bouwgrondexploitatie zorgen hiervoor. De gemiddelde solvabiliteitsratio van alle Nederlandse gemeenten ultimo 2020 (bron waar staat je gemeente) is 36,5%. We zijn op de goede weg om onze solvabiliteit te versterken. Het blijft belangrijk om onze schulden te reduceren en het eigen vermogen op peil te houden c.q. te versterken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een sluitende begroting en het daadwerkelijke realiseren van resultaten uit de bouwgrondexploitatie.

Treasury acties 2023

Terug naar navigatie - Treasury acties 2023

De uitvoering op het gebied van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium van de planning & control cyclus.

Liquiditeitenplanning en financiering
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dat houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven worden betrokken. Door deze “totaalfinanciering” worden de rentekosten geminimaliseerd. Leningen worden op de meest optimale momenten aangetrokken, rekening houdend met de gemeentelijke rentevisie, de Wet Fido, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De situatie in Oekraïne zorgt in 2022 voor een verdere voortzetting van de stijgende trend in de rentemarkt. Daarnaast zorgt het voor tekorten in aanbod en heeft het weerslag op het consumentenvertrouwen. De ECB verwacht dat, mede door meer economische activiteit na de coronapandemie, de inflatie voorlopig hoog zal blijven. Dit heeft ook duidelijk zijn weerslag op de rentecurve. Vanaf het begin van 2022 is de 10-jaars swaprente gestegen van ca. 0,34% naar 2,1% (begin augustus 2022). Als de inflatie rond de huidige niveaus blijft, zijn verdere rentestijgingen waarschijnlijk. Voor een rentedaling zal een verlichting van de inflatie nodig zijn, door bijvoorbeeld een daling van de olieprijs.

De verwachting is dat we de komende jaren (tot en met 2026) ca.  € 50  miljoen  financiering aan moeten trekken. 

Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht schatkistbankieren van lagere overheden bij het rijk ingevoerd. Tegoeden (boven het drempelbedrag) worden dagelijks ‘afgeroomd’ naar een rekening-courant bij het rijk. Debetsaldi (rood staan) wordt nog steeds op de gebruikelijke wijze afgedekt door kasgeldleningen. Het drempelbedrag wordt bepaald op 2% van het begrotingstotaal boven de € 500 miljoen. Voor 2023 komt het drempelbedrag op € 3,2 miljoen uit. In 2023 monitoren we of het drempelbedrag niet wordt overschreden. 

Leningenportefeuille

Terug naar navigatie - Leningenportefeuille

De onderstaande tabel toont de leningenportefeuille (o/g) van de gemeente.

Tabel 2: Leningenportefeuille per 31 december 2022

Leningnummer

Afsluitdatum/
herzieningsdatum
Soort lening/
aflossing
Oorspr.
bedrag
Oorspr.
looptijd
Rente
%
Rente
herziening
Restschuld
herziening
Nwb I-27963 29-05-2013 Ineens (einde looptijd) 15.000.000 25 3,404 - -
Nwb I-27965 29-05-2013 Ineens (einde looptijd) 20.000.000 30 3,473 - -
Nwb I-27964 29-05-2013 Ineens (einde looptijd) 15.000.000 30 3,594 - -
Nwb 10028477 01-10-2014 Lineair 24.000.000 10 0,923 - -
BNG 40.111202 01-06-2017 Lineair 10.000.000 10 0,538 - -
BNG 40.111296* 17-07-2017 Lineair 48.519.898 10 2,065 - -
BNG 40.111882 02-05-2018 Lineair 10.000.000 10 0,667 - -
BNG 40.114397 02-12-2020 Lineair 10.000.000 10 -0,155 - -
NWB 1-31001 08-06-2021 Lineair 25.000.000 10 -0,150 - -
BNG 40.115229 25-11-2021 Lineair 10.000.000 10 0,00 - -

Op basis van de huidige leningenportefeuille zal het saldo van de opgenomen geldleningen op 31 december 2022 ca. € 129,6 miljoen bedragen. 
Voor 2023 tot en met 2026 gaan we uit van nog aan te trekken geldleningen van € 22,5 miljoen in 2023, € 13 miljoen in 2025 en € 25 miljoen in 2026..

Taakveld treasury

Terug naar navigatie - Taakveld treasury

Tabel 3: Taakveld treasury begroting 2023-2026 (bedragen x € 1.000,-)

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Externe rentelasten 2.685 2.745 2.666 2.952
Externe rentebaten 74 85 97 101
Saldo rentelasten en rentebaten 2.611 2.660 2.569 2.851
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 991 652 274 198
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1.620 2.008 2.295 2.653
Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 1.673 1.891 1.940 2.077
Renteresultaat op het taakveld Treasury -53 117 355 576

Algemeen
De rentelasten en –baten en de toerekening aan de taakvelden zijn in de begroting opgenomen conform de richtlijnen van de commissie BBV. 
Het aantrekken en verstrekken van een lening betreft een treasury activiteit. De rentelasten en –baten hiervan moeten verantwoord worden op het taakveld treasury. 

Externe rentelasten over korte en lange financiering
De rente van de langlopende geldleningen is voor 2023 begroot op € 2.517 . Hierbij is uitgegaan van een leningenportefeuille van € 129,6 miljoen per 1 januari 2023. Voor wat betreft korte financiering is voor de verwachte rente in 2023 een bedrag begroot van € 168 opgenomen.

Externe rentebaten
De geraamde rentebaten bestaan uit rente van opgenomen langlopende geldleningen € 44 en rente van verstrekte startersleningen € 30 .

Rente die moet worden doorberekend aan bouwgrondexploitatie (BGE)
Conform de BBV voorschriften moet de toe te rekenen rente aan de bouwgrondexploitatie worden gebaseerd op de werkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage wordt bepaald als het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen, indien geen sprake is van projectfinanciering. Aangezien het principe van ’totaalfinanciering’ wordt toegepast, is bij de gemeente Veldhoven geen sprake van projectfinanciering voor de BGE. Dit percentage is berekend op 1,3%.  De doorberekende rente voor 2023 naar de BGE bedraagt dan ook 1,3% van de boekwaarde per 1 januari 2023, zijnde € 991.

Aan taakvelden toe te rekenen rente
De aan taakvelden toe te rekenen rente wordt bepaald als het saldo van de externe rentelasten en –baten minus de rente die wordt toegerekend aan de bouwgrondexploitatie. Voor 2023 is dit € 1.620.

Aan taakvelden toegerekende rente via renteomslag
De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente is berekend op 1,0 %. De doorberekende rente voor 2023 naar de taakvelden is 1,0 % van de boekwaarde per 1 januari 2023 en bedraagt € 1.673.

Saldo rente taakveld treasury
Het rentesaldo van het taakveld treasury ontstaat door het verschil tussen de rente die aan taakvelden moet worden doorberekend en de werkelijke doorberekende rente via de renteomslag. Er resulteert een positief saldo op het taakveld treasury van € 53. Dit heeft overigens geen effect op het saldo van de begroting (doorberekenen van rente aan taakvelden is budgettair neutraal). Bij de jaarrekening zal een nacalculatie plaatsvinden als de afwijking groter is dan 25% van de gerealiseerde aan taakvelden toe te rekenen rente.

Kasgeldlimiet

Terug naar navigatie - Kasgeldlimiet

Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet gekoppeld aan het begrotingstotaal; dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2023 komt dit neer op € 13,9 miljoen. Volgens de Wet Fido is het toegestaan om de kasgeldlimiet twee kwartalen achter elkaar te overschrijden. We monitoren de kasgeldlimiet per kwartaal en stellen de liquiditeitenplanning periodiek bij. 
De verwachting is dat we € 22,5 miljoen aantrekken in 2023, nog € 13 miljoen in 2025 en € 15 miljoen in 2026.

Renterisiconorm

Terug naar navigatie - Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Voor 2023 komt dit neer op ca € 32,6miljoen. Dit wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen dit bedrag niet mogen overschrijden. De gemeente loopt een renterisico over de zo nodig te herfinancieren aflossingen. De te betalen aflossingen en renteherzieningen overschrijden deze norm niet.

Overige financieringsrisico’s

Terug naar navigatie - Overige financieringsrisico’s

Er zijn verschillende financieringsrisico’s te definiëren:
•    Renterisico. Als het gaat om uitstaande geldleningen neemt de gemeente door het vertrekken van startersleningen een bescheiden positie in. Daardoor lopen we een gering renterisico. Dit wordt overigens meegenomen in de berekening van de renterisiconorm.
•    Liquiditeitsrisico. Dit hangt nauw samen met de wijze waarop de gemeente in het liquiditeitsbeheer stuurt op de handhaving van de kasgeldlimiet. De gemeente Veldhoven loopt dankzij haar aanpak geen liquiditeitsrisico.
•    Koersrisico. De gemeente houdt geen vorderingen, liquiditeiten en beleggingen aan in vreemde valuta en loopt daardoor geen koersrisico.
•    Kredietrisico. Voor het risico van oninbare debiteuren heeft de gemeente Veldhoven een voorziening gevormd. Het kredietrisico is daardoor afgedekt.