Kerngegevens

Sociaal

Terug naar navigatie - Sociaal
Kengetallen sociaal (per 1-1) 2022 2023 2024 2025 2026
           
Aantal inwoners: 45.823 46.300 46.800 47.300 47.800
waarvan:          
- 0 t/m 4 jaar 2.089 2.100 2.200 2.300 2.400
- 5 t/m 14 jaar 4.815 4.900 5.000 5.100 5.200
- 15 t/m 64 jaar 28.749 29.000 29.200 29.400 29.600
- 65 jaar en ouder 10.170 10.300 10.400 10.500 10.600
           
Aantal uitkeringsgerechtigden:          
- Participatiewet 457 480 500 520 540
- BBZ 8 9 9 9 9
- IOAW 26 27 25 25 25
- IOAZ 1 1 1 1 1
           
Aantal WSW'ers:          
- aantal SE ¹ 142 135 130 125 120
           
Aantal leerlingen per 1/10: ²          
- primair onderwijs: 3.382 3.555 3.643 3.726 3.747
  . openbaar onderwijs 789 863 893 919 898
  . bijzonder basisonderwijs 2.593 2.692 2.750 2.807 2.849
- speciale school voor basisonderwijs 113 96 96 96 95
- speciaal onderwijs (ZMLK) 237 224 223 222 222
- speciaal onderwijs (LZK) 70 74 74 74 74
- voortgezet onderwijs 1.312 1.172 1.112 1.120 1.152
           

Samenstelling gemeenteraad:

         
- Hart voor Veldhoven   9 9 9 9
- GBV 6 6 6 6 6
- VVD 6 5 5 5 5
- Groen Links/PvdA   3 3 3 3
- Senioren Veldhoven 3 2 2 2 2
- D66 2 2 2 2 2
- CDA 2 2 2 2 2
- VSA 3        
- PvdA 2        
- BPV 2        
- Lokaal Liberaal 1        
Totaal 27 29 29 29 29


¹  SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie "matig".
² De leerlingenaantallen vanaf het jaar 2022 zijn gebaseerd op leerlingenprognoses die door een extern bureau worden opgesteld. Bij het Sondervick College worden deze prognoses relatief sterk beïnvloed door het teruglopende leerlingenaantal van voorgaande jaren. Activiteiten die inmiddels door het Sondervick College zijn ondernomen met als doel deze trend te doorbreken, kunnen in de prognoses niet worden doorberekend. De feitelijke leerlingenaantallen zullen hierdoor waarschijnlijk hoger zijn dan de prognoses voor de komende jaren laten zien. Voor de nieuwe voorziening in Zilverackers is uitgegaan van een gelijke verdeling van het geprognotiseerde leerlingenaantal over beide scholen die zich in dit gebouw hebben gevestigd.

Fysiek

Terug naar navigatie - Fysiek
Kengetallen fysiek (per 1-1) 2022 2023 2024 2025 2026
           
Oppervlakte gemeente in hectaren: 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188
waarvan:          
- binnenwater 19 19 19 19 19
- historische stads- of dorpskern - - - - -
           
Aantal woningen: 20.240 20.410 20.930 21.580 21.980
waarvan:          
- huurwoningen 6.655 6.704 6.930 7.350 7.510
- eigen woningen 13.585 13.706 14.000 14.230 14.470
           
Wegen en fietspaden in m²          
- totaal wegen en fietspaden 2.988.713 2.988.713 2.988.713 2.988.713 2.988.713
- gemiddeld belaste wegen 358.550 358.550 358.550 358.550 358.550
- licht belaste wegen 199.050 199.050 199.050 199.050 199.050
- wegen in woongebied 1.402.473 1.402.473 1.402.473 1.402.473 1.402.473
- wegen in verblijfsgebied 788.333 788.333 788.333 788.333 788.333
- fietspaden 240.306 240.306 240.306 240.306 240.306
           
Aantal hectaren openbaar groen: 290 290 290 290 290

Financieel

Terug naar navigatie - Financieel
Kengetallen financieel (per 1-1) 2022 2023 2024 2025 2026
           
Debt-ratio 65% 66% 64% 58% 59%
Netto-schuld in % van het balanstotaal 54% 60% 58% 52% 53%
Eigen vermogen in % van het balanstotaal 27% 27% 29% 34% 36%
Eigen vermogen in % totale lasten 57% 48% 46% 47% 59%
Netto externe financiering 139.391 158.379 151.120 123.144 129.595
Netto schuld per inwoner 2.995 3.355 3.150 2.516 2.626