Uitgaven

7,33%

€ 12.353

x € 1.000
7,33% Complete

Inkomsten

6,67%

€ 11.255

x € 1.000
6,67% Complete

Saldo

661,45%

€ -1.098

x € 1.000

Programma 3 | Economie

Uitgaven

7,33%

€ 12.353

x € 1.000
7,33% Complete

Inkomsten

6,67%

€ 11.255

x € 1.000
6,67% Complete

Saldo

661,45%

€ -1.098

x € 1.000

Inleiding

Met open innovatie en wereldwijde netwerken in toptechnologiesectoren heeft onze Brainportregio de welverdiende signatuur als mainport van Nederland gekregen. Het innovatie-ecosysteem van Brainport is de kraamkamer van nieuwe technologieën en bedrijvigheid voor de maatschappelijke opgaven van de toekomst.  Dit vormt een belangrijke basis voor de forse groei van de economie in de Brainportregio. Het gegeven dat in Veldhoven enkele sleutelspelers van de Brainportregio zijn gevestigd, schept ook een verantwoordelijkheid. De mogelijkheden van deze bedrijven om zich in Veldhoven door te ontwikkelen zijn mede bepalend voor het succes van Brainport en inmiddels voor de groei van de Nederlandse economie.

De opgave van de gemeente Veldhoven richt zich voornamelijk op het begeleiden  van die economische groei. Het gaat daarbij niet enkel om het faciliteren van de high-tech(maak)industrie, health en circulaire bedrijvigheid, maar zeker ook over het beschikbaar houden van (bedrijven)locaties voor ons lokaal MKB. De kwaliteit van werklocaties en het voorzieningenniveau is daarbij net zo belangrijk als de kwantiteit. We ons geen zorgen te maken of er voldoende werkgelegenheid is.  We hebben in Veldhoven een ongekende werkgelegenheidsfactor, omdat er meer banen zijn dan aanwezige beroepsbevolking.  We staan aan de vooravond van een grote schaalsprong wat voordelen met zich meebrengt, maar ook andere opgaven en uitdagingen kent.  We moeten onze bereikbaarheid  op orde houden, ons voorzieningenniveau (detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs) op peil houden. We moeten voorzien in voldoende huisvesting en tegelijkertijd borgen dat iedereen in Veldhoven mee kan blijven doen. We zijn het aan onze inwoners en ondernemers verplicht om de grote opgaven voor ons woon- werk en leefomgeving adequaat en gezamenlijk aan te pakken.

Het Citycentrum voldoet steeds minder aan de huidige en toekomstige wensen van bewoners en bezoekers. Ondanks de inzet van ondernemers en gemeente om meer bezoekers aan te trekken en ze langer in het centrum te houden, en leegstand te voorkomen. Daarbij staat de leefbaarheid onder druk. Een heroriëntatie op en investeringen in de toekomst van het Citycentrum zijn noodzakelijk om van het Citycentrum een toekomstbestendig en kloppend hart voor alle Veldhovenaren te maken. 

Doelenboom

Doelstellingen

3.01 Bijdragen aan doorontwikkeling mainportstatus Brainport

De gemeente Veldhoven is een belangrijke partner voor de verdere doorontwikkeling van de mainportstatus. We zijn de derde grootste gemeente èn de grootste economische speler is in onze gemeente gevestigd. Om die positie te behouden en te versterken is het nodig om een actieve bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de mainportstatus. Soms betekent dat dat we een actieve volger zijn (lobby richting het Rijk), soms moeten we koploper zijn (bereikbaarheid De Run, innovatieve stedelijke mix omgeving Kempenbaan).

3.02 Verdere doorontwikkeling duurzaam en gezond vestigingsklimaat

De bestaande bedrijventerreinen ontwikkelen we door naar aantrekkelijke werklandschappen voor de high-tech (maak)industrie,  health, circulaire bedrijvigheid en het lokale MKB.  

3.02.01 Opzetten (meerjaren) activiteitenplan en professionele samenwerkingsvorm op De Run

We hebben de ambitie om bedrijventerrein De Run bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig te maken.  Deze ambitie kunnen we niet alleen realiseren, een  gezamenlijke aanpak met bedrijven is noodzakelijk.  Op De Run ontbreekt momenteel een professionele samenwerkingsvorm die een goede vertegenwoordiging vormt van het aanwezige bedrijfsleven.

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

3.02.02 Verduurzamen bedrijventerreinen

De energietransitie maakt onlosmakelijk onderdeel uit van een duurzaam en gezond vestigingsklimaat.  Het gaat over de (versnelde) verduurzaming van bedrijven met de focus op energiebesparing, -opwek en -opslag. Hiervoor verwijzen we u door naar Programma 7 Duurzaamheid van deze programmabegroting. 

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

3.02.03 Aanhaken op initiatieven om de effecten van de congestie op energienetwerk te beperken

Op korte termijn gaat over lokale grid oplossingen, op lange termijn over het maken van regionale programmeringsafspraken. Hiervoor gaan we in gesprek over de kansen en mogelijkheden met betrokken ondernemers, energiepartners en regionale partners.

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

3.02.04 Uitgifte bedrijfskavels

We realiseren de juridische basis om in 2023  kavels op Habraken uit te geven. Habraken gaat ruimte bieden voor (lokale) MKB-bedrijvigheid en circulaire bedrijven.  Ook ontstaat hierdoor op Habraken de kans om de milieustraat met circulair ambachtscentrum te ontwikkelen, waardoor deze verder kunnen bijdragen aan een goede dienstverlening aan (de groei van) onze inwoners en aan onze duurzaamheidsdoelen (zie ook programma 7, beperken percentage restafval)

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

3.02.05 Omgevingsvisie vertalen naar omgevingsprogramma De Run

Naast ruimte voor innovatie en economische groei,  spelen op bedrijventerrein De Run opgaven op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, onderwijs, brede welvaart.  Met dit Omgevingsprogramma Bedrijventerrein De Run wordt de omgevingsvisie vertaald naar een gebiedsgerichte visie. 

Portefeuillehouder

  • Jeroen Rooijakkers

3.03 het Citycentrum hervormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven

Het Citycentrum staat momenteel sterk onder druk. Leegstand neemt toe en differentiatie aan winkels en andere functies neemt steeds verder af. Dit vormt een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van het centrum, maar biedt ook een kans om het gebied verder te verstedelijken en om te vormen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig hart van Veldhoven waarin wonen, winkelen, werken, cultuur en recreëren een plek krijgen.

3.04 Stimuleren synergie bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente

Bij het versterken van de relatie met onze omgeving, is het niet alleen belangrijk om de mening van de inwoner beter te leren kennen. Om goed te kunnen anticiperen op de wensen van onze bedrijven moeten we ze goed kennen.  Het is daarom belangrijk in contact blijven met onze bedrijven en haar belangenorganisaties. Zeker nu de opgaven in de toekomst steeds meer in samenwerking met de bedrijven moeten worden opgepakt.

Meetindicatoren

Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
3.01 9 voor 1 loket Aantal aanvragen van bedrijven dat per jaar een beroep heeft gedaan op het 9 voor 1 loket. Registratie 9 voor 1 loket 2021 121*
3.01 Stimuleringsregeling Metropoolregio Eindhoven Aantal toegekende aanvragen Stimuleringsregeling Metropoolregio Eindhoven. Registratie Metropoolregio 2021 48 in MRE regio
3.01 Functiemenging (BBV) Verhouding tussen banen en woningen. 0=Alleen wonen, 100=alleen werken. waarstaatjegemeente.nl/LISA 2021 53,3% 54,9% 63,5% <75% <75% <75% <75% <75%
3.01 Vestigingen (van bedrijven) (BBV) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar waarstaatjegemeente.nl/ LISA 2021 165,1 157,4 143,1
3.02 Uitgifte bedrijfskavels Aantal hectaren uitgegeven kavels per jaar Registratie gemeente Veldhoven - - - 3,0 4,0 4,0 4,0
3.04 Digitaal ondernemersloket Aantal bezoekers digitaal ondernemersloket per jaar Registratie gemeente Veldhoven  vanaf 1-1-2023 0,0 50,0 75,0 75,0 100,0
3.04 Waardering ondernemersklimaat Cijfer MKB vriendelijkste gemeente (indien onderzoek wordt uitgevoerd, eerstvolgende in 2023) MKB Nederland 2020 7,3 - 7,0
t
* 9 voor 1 loket. Van de 121 aanvragen is 1/3 begeleid naar andere passende huisvesting

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:
- Brainport Development NV;
- MRE;
- Stichting ROW.

Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

    Bedragen x € 1.000

Omschrijving

WBP bedrag

Volksfeesten 16

Wat gaat dat kosten?

Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 3.746 9.895 12.353 9.247 7.579 5.873
Baten 4.250 8.599 11.255 6.244 5.752 3.854
Saldo (- = nadeel) 504 -1.296 -1.098 -3.003 -1.827 -2.019