Uitgaven

4,26%
€ 7.181
x € 1.000
4,26% Complete

Inkomsten

0,24%
€ 397
x € 1.000
0,24% Complete

Saldo

4086,75%
€ -6.784
x € 1.000

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

4,26%
€ 7.181
x € 1.000
4,26% Complete

Inkomsten

0,24%
€ 397
x € 1.000
0,24% Complete

Saldo

4086,75%
€ -6.784
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Mensen verplaatsen zich over allerlei afstanden, om verschillende redenen, op diverse tijdstippen en met verschillende vervoermiddelen. Mobiliteit stopt niet bij de gemeentegrens. We werken daarom structureel regionaal samen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarin komen strategische en tactische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit aan de orde, maar ook de relatie van bereikbaarheid met het verbeteren van ons leef-, woon- en vestigingsklimaat.

We investeren steeds meer in andere en duurzamere manieren van mobiliteit. Dit wordt de transitie duurzame mobiliteit genoemd. De geleidelijke overgang naar een duurzaam, integraal mobiliteitssysteem dat ook anticipeert op komende ontwikkelingen.

Plannen voor wonen, werken en bereikbaarheid worden in samenhang opgesteld. De hieruit voortkomende plaatselijke- en regionale maatregelen sluiten we op elkaar aan. Daarnaast richten we ons ook lokaal op de integrale verbinding met de onderwerpen als welzijn, gezonde groei en duurzame toekomst.

We gebruiken beschikbare data en moderne technieken, die ons helpen bij de opgaven waar we voor staan. Daarnaast helpen ze ons bij een objectieve monitoring en/of toetsing.

De komende jaren werken we aan het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid van Veldhoven en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we binnen de kaders van de bereikbaarheidsagenda en het actuele Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en een op te stellen mobiliteitsvisie. Ook de Omgevingsvisie en het Maatregelenpakket De Run zijn een belangrijke leidraad.

Onze aanwezige infrastructuur onderhouden we goed. Hiermee is de veiligheid en het comfort van de weggebruiker geborgd. Handvat voor de uitvoering van dit onderhoud vormt het integraal beheerkader met de bijbehorende beheerplannen.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit

Terug naar navigatie - 2.01 Inzetten op transitie duurzame mobiliteit

Met de regio en lokaal inzetten op een mobiliteitstransitie die aansluit op de veranderende maatschappelijke behoefte en ideeën.

2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen

Terug naar navigatie - 2.02 Nieuwe mobiliteitsvraagstukken integraal benaderen

Bij nieuwe mobiliteitsvraagstukken de integrale verbinding leggen met andere thema’s/ontwikkelingen en faciliteren bij de groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en mobiliteit.

2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden

Terug naar navigatie - 2.03 Onderhoudskwaliteitsniveau gemeentelijke verhardingen op peil houden

De gemeentelijke verhardingen onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau volgens het beheerplan wegen.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
2.01 Uitvoeren 0-meting fietsgebruik 0-meting Gemeente Veldhoven 2023 nvt nvt nvt 1
2.01 Monitoren en analyseren van het gebruik van deelmobiliteit Aantal gebruikers Gemeente Veldhoven 2023 nvt nvt nvt 1 1 1 1
2.02 Vaststellen mobiliteitsvisie Aantal Gemeente Veldhoven 2023 nvt nvt nvt 1
2.02 Uitvoeren bewustwordingsacties Aantal bewustwordingsacties Gemeente Veldhoven 2023 nvt nvt nvt 5 5 5 5
2.03 Analyseren van weginspecties, elke 2 jaar Aantal Gemeente Veldhoven 2023 nvt nvt nvt 1 1
2.04 Inzicht in verkeersongevallen (BBV) Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets) Via Statistiek Ongevallen 2021 * * 23 <2021 <2021 <2021 <2021 <2021
2.04 Inzicht in verkeersongevallen (BBV) Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets) Via Statistiek Ongevallen 2021 * * 133 <2021 <2021 <2021 <2021 <2021
2.04 Inzicht in verkeersongevallen (BBV) Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets) Via Statistiek Ongevallen 2021 * * 1 0 0 0 0 0
t
* Inzicht in verkeersongevallen 2021 niet bekend.

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 5.858 6.100 7.181 7.597 7.912 8.063
Baten 579 321 397 410 423 435
Saldo (- = nadeel) -5.279 -5.779 -6.784 -7.187 -7.489 -7.628

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Mobiliteitsvisie -90 0 0 0
Uitbreiding personele capaciteit programma 2 (onderhoud en realisatie infrastructuur) -44 -90 -91 -92
Laadpalen -20 0 0 0
Verbeteren fietsstructuur west-Veldhoven (investering € 2.700 in 2023) 0 -95 -94 -93
Vervanging: masten/armaturen (investering jaarlijks € 250) 0 -12 -24 -35
Bewaakte fietsenstalling (investering € 50 in 2023) 0 -3 -2 -2
Toezicht kabels & leidingen (€ 50 baten en lasten) 0 0 0 0
Vervanging: verschillende wegen (investering € 2.900 in 2026) 0 0 0 0
Vervanging: voertuigen (investering € 138 in 2026) 0 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -154 -200 -211 -222

Mobiliteitsvisie
De gemeente Veldhoven mist op dit moment een visie op hoe we als gemeente, lokaal en regionaal, met mobiliteit om willen gaan (zowel voor de korte als de lange termijn). Er spelen diverse ontwikkelingen die weerslag hebben op de mobiliteit. Denk hierbij onder andere aan de schaalsprong, het bereikbaarheidsakkoord, HOV4, de Brainportlijn, effecten van deelmobiliteit en de transitie naar duurzame mobiliteit. Door een mobiliteitsvisie op te stellen kunnen de kaders gesteld worden op basis waarvan de gemeente de juiste keuzes richting de toekomst kan maken. De kosten bedragen € 90. Deze kosten zijn ten behoeve van onder andere het uitvoeren van verkeerskundige scenariostudies, het opstellen van de visie en het participatietraject. 

Uitbreiding personele capaciteit programma 2 (onderhoud en realisatie infrastructuur)

Aan de hand van de capaciteitsplanning 2023 is er een tekort van civiel adviseur/ontwerper en toezichthouders naar voren gekomen om aan de huidige vraag vanuit het projectenbureau te kunnen voldoen. De afgelopen jaren zien we een toename in de gevraagde capaciteit van de clusters planvorming en uitvoering werken op projecten. De binnen de organisatie beschikbaar gestelde capaciteit bleek niet toereikend en maakte prioritering van werkzaamheden noodzakelijk. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in het doorschuiven van reguliere (onderhouds)projecten in de planning. Dit is echter vanaf 2023 en verder niet langer wenselijk en daarom worden de onderhoudsprojecten volgens planning uitgevoerd. De grote vraag naar inzet van personeel op (realisatie)projecten (onder andere woningbouw, infra, onderwijs blijft de komende jaren onverminderd groot en daarom is structurele uitbreiding van capaciteit benodigd. Nadeel vanaf april 2023 € 66 en structureel vanaf 2024 van € 90. 

Laadpalen
Er komen steeds meer elektrische auto's in Nederland die moeten laden aan een elektrische laadpaal. Er zijn binnen Veldhoven een aantal plekken waar de hoeveelheid laadpalen achterblijft. Door een aantal kleine aanvullende werkzaamheden kunnen we ook op die plekken het dekkingspercentage van het aantal laadpalen vergroten. De totale kosten bedragen incidenteel €20.

Verbeteren fietsstructuur west-Veldhoven
Het plan voor een fietspad in het park Vogelzang gaat niet door. De vraag voor een betere fietsstructuur in het westen van Veldhoven blijft staan om fietsgebruik te stimuleren. Mogelijk wordt het nieuwe plan ontwikkeld rondom de Sitterlaan. Om een project te kunnen starten is een budget benodigd van € 2.700. 

Vervanging: masten/armaturen
Investeringen in ombouw naar energiezuinige LED verlichting is duurder per lamp omdat bestaande lampen niet meer leverbaar zijn. Het beschikbare budget is  hierdoor niet toereikend om de gewenst grootschalige toepassing van LED lampen in uitvoering te brengen. In de begroting 2023 vragen we hiervoor structureel € 250 aan.

Bewaakte fietsenstalling
Om het fietsgebruik te stimuleren en het autogebruik voor de kleine afstanden binnen Veldhoven te ontmoedigen wordt een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum gecreëerd. Voor dit plan uit het coalitieakkoord is een eenmalige investering nodig van € 50.

Toezicht kabels & leidingen
De werkzaamheden rondom het toezicht op het leggen van kabels en leidingen voor derde partijen zijn toegenomen de afgelopen jaren. Op dit moment zijn we niet in staat om overal toezicht op te kunnen houden waardoor we mogelijke degeneratievergoedingen mislopen. Door het onregelmatige karakter van het werk is vaste formatie niet wenselijk. Door een inhuurbudget van €50 kunnen we een flexibel inzetbare toezichthouder inhuren. Daartegenover staan meer inkomsten uit de degeneratievergoedingen van € 50.

Vervanging: verschillende wegen
Volgens de beheerkaders staan er 4 wegen op de planning die in 2026 vervangen moeten worden. Het gaat om de wegen de Adriaansdreef (€ 1.000), de Europalaan (€ 400), de Riethovensedijk (€ 600) en de Hogeloonsedijk/Molenvelden (€ 900).

Vervanging: voertuigen
Een gedeelte van de voertuigen voor het dagelijkse werk in het wijkonderhoud is de aankomende jaren aan vervanging toe. Vanuit de regeling 'bevordering schone werkvoertuigen' is het verplicht het wagenpark verder te verduurzamen. De huidige budgetten in de vervangingsinvesteringen voor het wagenpark zijn niet toereikend om deze verduurzamingsslag uit te voeren. Extra krediet voor deze verduurzaming is daarom noodzakelijk. Het gaat om € 138 in 2023.