Uitgaven

32,02%

€ 53.947

x € 1.000
32,02% Complete

Inkomsten

5,97%

€ 10.062

x € 1.000
5,97% Complete

Saldo

26436,75%

€ -43.885

x € 1.000

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

32,02%

€ 53.947

x € 1.000
32,02% Complete

Inkomsten

5,97%

€ 10.062

x € 1.000
5,97% Complete

Saldo

26436,75%

€ -43.885

x € 1.000

Inleiding

Vanuit het sociaal domein dragen we bij aan een duurzame toekomst voor al onze inwoners. Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie, waarbij we willen dat onze inwoners:
•    zich zo gezond, positief en veilig mogelijk ontwikkelen;
•    zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de (lokale) samenleving;
•    zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
•    zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en eigen regie over hun leven kunnen voeren.

De verantwoordelijkheid om dit te bereiken ligt primair bij de inwoner zelf vanuit oogpunt van solidariteit. Daarbij vinden we ‘een beroep doen op de naaste omgeving’ vanzelfsprekend. Inwoners die (nog) niet zelfredzaam zijn of dat tijdelijk niet kunnen zijn, ondersteunen we (tijdelijk) met als doel om hen zoveel mogelijk weer zelfredzaam te maken dan wel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie en voorliggende voorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Onze maatwerkvoorzieningen vanuit de sociaal domein-wetten zien we als vangnet en sluitstuk van onze ondersteuning.

We werken hiervoor integraal samen en zorgen voor de verbinding in de opgaven van het sociale en het fysieke domein. We betrekken hierbij  nadrukkelijk zowel externe partners als  inwoners zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van beleid. Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. 

Doelenboom

Doelstellingen

6.01 Opstellen visie sociaal domein als onderdeel van de visie op Veldhoven.

De ontwikkelingen in het sociaal domein met een toenemende zorgvraag, dubbele vergrijzing, vluchtelingen, extramuralisering en schaalsprong vragen om een overkoepelende visie waar we als Veldhoven met het sociaal domein en onze partners naartoe willen. Deze visie dient onderdeel uit te maken van de totale visie op Veldhoven. 

6.02 Behoud en versterken van een goede sociale basis

We zetten in op een goede sociale basisstructuur voor iedereen o.a. door en op het stimuleren van  preventie, vroegsignalering, positieve gezondheid en normaliseren.

6.03 We bieden een vangnet voor hen die extra ondersteuning nodig hebben

Wanneer mensen niet geholpen zijn met de voorzieningen vanuit de sociale basis bieden we hen een vangnet. 

6.04 We hebben bij complexe problematieken een integrale benadering

We benaderen complexe problematieken zoveel als mogelijk integraal . We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners.

6.05 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt.

6.06 We zijn een inclusieve samenleving

We willen toegroeien naar een inclusieve samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is en mee kan doen ongeacht herkomst, seksuele voorkeur of beperking. We hebben daarbij aandacht voor kwetsbare inwoners en hun behoeften.

6.07 Voorkomen van uitsluiting

We zetten in op het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare doelgroepen binnen onze Veldhovense gemeenschap.

6.08 We zorgen voor optimale opgroeikansen

We zorgen  ervoor dat kinderen en jongeren optimale opgroeikansen hebben en opgroeien in een omgeving die hun ontwikkeling stimuleert.

6.09 Vergroten van financiële zelfredzaamheid

We zetten in op het vergroten van de financiele zelfredzaamheid van onze inwoners door ondersteuning te bieden aan  inwoners in een financieel kwetsbare positie.

 

6.10 Uitstroom naar betaald werk

We vergroten het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar betaald werk.

6.11 Integratie van nieuwkomers

We versnellen de integratie van nieuwkomers.

Meetindicatoren

Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
6.01 Visie sociaal domein Opleveren visie 1
6.02 Subsidies sociaal domein Aantal gesubsidieerde organisaties WelzijnsBudgetPlan
6.05 Jongeren met jeugdreclassering (BBV) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 2022 0,3 0,2 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
6.05 Jongeren met jeugdbescherming (BBV) % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 2022 1,2 1,0 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
6.05 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (BBV) Aantal per 10.000 inwoners GMSD 2021 700 494 760 <800 <800 <800 <800 <800
6.05 Jongeren met jeugdhulp (BBV) % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 2021 12,9 10,9 13,3 < 13,3 <13,3 <13,3 <13,3 <13,3
6.08 Presentaties aan scholen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aantal presentaties op scholen - 2023 - - 5 5 Gereed Gereed
6.08 Jongeren met een delict voor de rechter (BBV) % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 2022 1 1 1 1 1 1 1
6.09 Inkomensnorm Een onderzoek naar de effecten van ophogen inkomensnorm bijzondere bijstand 2023 nvt gereed nvt nvt nvt
6.09 Vroegsignalering Aantal inwoners dat zich meldt voor schulddienstverlening naar aanleiding van vroegsignalering klantvolgsysteem schulddienstverlening 2023 nvt nvt > aantal in jaar 2023 > aantal in jaar 2024 > aantal in jaar 2025
6.09 Minimaregelingen Aantal unieke inwoners dat gebruik maakt van een minimaregeling suite  2022 nvt > aantal in jaar 2022 > aantal in jaar 2023 > aantal in jaar 2024 > aantal in jaar 2025
6.09 Kinderen in uitkeringsgezin (BBV) % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 2022 6 3 3 <4 <4 <4 <4 <4
6.10 Banen (BBV) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar LISA 2022 805,5 781,0 1.215,0 >1000 >1.000 >1.000 >1.000 >1.000
6.10 Netto arbeidsparticipatie (BBV) % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 2022 68,4 72,1 71,5 >70 >70 >70 >70 >70
6.10 Werkloze jongeren (BBV) % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 2020 2 2 2 <3 <3 <3 <3 <3
6.10 Personen met een bijstandsuitkering (BBV) Aantal per 10.000 inwoners CBS 2022 431,7 241,4 211,7 <250 <250 <250 <250 <250
6.10 Lopende re-integratievoorzieningen (BBV) Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS 2022 202,2 216,4 205,4 >200 >200 >200 >200 >200
6.10 Opstellen van een uitvoeringsplan Focus op alle jeugd Document Nxt 2023 - - Gereed Gereed Gereed Gereed
6.10 Bemiddeling naar werk Aantal klanten naar werk suite 2022 >50 >55 >60 >65 >70 >75
6.10 Begeleiding naar vrijwilligerswerk Aantal klanten naar vrijwilligerswerk suite 2022 >30 >30 >30 >30 >30 >30
6.11 Asielinburgeraars Percentage geslaagde inburgeringstrajecten binnen termijn suite/CBS 2022 nnb nnb nnb >75% >75% >75%
6.11 Nieuwkomers naar werk Percentage nieuwkomers met betaalde baan binnen inburgeringstermijn suite/CBS 2022 nnb nnb nnb >50% >50% >50%
t

Verbonden partijen

Binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:
- GRWRE / Ergon.

Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

WBP bedrag

Jeugdactiviteiten en scouting 102
Jeugdgezondheidszorg 112
Vluchtelingen 64
Maatschappelijke participatie 1.343
Mantelzorg 35
Clientondersteuning 215
Armoedebeleid 232
Indicatievrije inloop 134

Wat gaat dat kosten?

Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 51.106 53.881 53.947 54.714 55.887 56.847
Baten 11.453 10.915 10.062 10.203 10.430 10.577
Saldo (- = nadeel) -39.653 -42.966 -43.885 -44.511 -45.457 -46.270

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Wet inburgering lasten -470 -470 -470 -470
Wet inburgering baten 286 286 286 286
Uitbreiding personele capaciteit programma 6 (SROI) -26 -53 -53 -54
Lasten uitvoering SROI -10 -7 -7 0
Saldo (- = nadeel) -220 -244 -244 -238

Wet inburgering
Voor het aanbieden van inburgeringstrajecten aan inburgeraars ontvangt de gemeente een SPUK-uitkering van het Rijk. Voor het jaar 2022 bedraagt deze uitkering € 286. Deze specifieke uitkering zal ieder jaar worden vastgesteld aan de hand van de realisatie. Bij BURAP-I was deze uitkering en de lasten die worden verwacht nog niet structureel opgenomen in de begroting. 
Daarnaast wordt er € 170 opgevoerd voor de uitvoeringskosten, waarvoor we middelen ontvangen in de algemene uitkering. Deze loopt af naar € 152 in 2026.

Uitbreiding personele capaciteit programma 6 (SROI)
Binnen ons inkoopbeleid hebben we vastgelegd dat leveranciers een deel van de contractwaarde besteden aan Social Return. Dit heet Social Return On Investment (SROI). Ook hebben we hierover een regionaal convenant afgesloten. Leveranciers zijn verplicht om een bepaald percentage van de contractwaarde te besteden aan het stimuleren van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met werkervaringsplaatsen voor mensen met een uitkering. Om de afspraken te registreren en de nakoming ervan te monitoren is personele capaciteit nodig.

Lasten uitvoering SROI
Om de afspraken en nakoming van SROI vast te leggen en te monitoren is een applicatie nodig. Om deze aan te schaffen en te implementeren is tijdelijk budget nodig.