Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de onderdelen die betrekking hebben op de lokale heffingen van de gemeente Veldhoven. Dat zijn de volgende:
1.    onroerende zaakbelasting;
2.    afvalstoffenheffing;
3.    rioolheffing;
4.    hondenbelasting;
5.    begraafrechten;
6.    marktgelden;
7.    toeristenbelasting;
8.    tarieven dienstverlening aan derden;
9.    reclamebelasting Kromstraat;
10. bedrijven investeringszone City Centrum
11.  leges;
12.  parkeerbelasting;
13.  kwijtscheldingsbeleid;
14.  woonlasten (voor een gemiddeld gezin).

1. Onroerende zaakbelasting

Terug naar navigatie - 1. Onroerende zaakbelasting

WOZ-waarde is de basis voor de bepaling van de hoogte van de OZB. De waardepeildatum ligt wettelijk een jaar vóór het begin van de periode waarvoor deze wordt gebruikt. Voor 2023 is de wettelijke waardepeildatum dus 1 januari 2022. Alle WOZ-objecten worden getaxeerd naar de waarde op de waardepeildatum.

In Veldhoven zijn de WOZ-waarden van woningen 19% gestegen. De gemiddelde woningwaarde komt daarmee op € 448.000 (2022 was € 377.000) De waarden van de niet-woningen zijn ongeveer 1% gestegen. Bij beide categorieën wijkt Veldhoven niet af van de landelijke trend.

Opbrengst voor 2023
Bij de begroting van 2021 is besloten om de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 naast het inflatiepercentage extra te verhogen met 5%. Echter is nu met de begroting van 2023 besloten om voor het jaar 2023 niet met extra 5% te verhogen, maar met 4%. Voor het jaar 2024 is de 5% extra verhoging aangepast naar 2%.

Rekening houdend met de uitbreiding van het aantal onroerende zaken (areaaluitbreiding) bedraagt de verwachte opbrengst voor 2023, met toepassing van het inflatiepercentage van 2,4% over 2023 plus de inflatiecorrectie over 2022, € 14.753.446.

OZB-tarieven 2023
De tarieven worden voor 2023:
•    eigenarendeel woningen:                0,0888% (tarief 2022: 0,0946%)
•    eigenarendeel niet-woningen:      0,2451% (tarief 2022: 0,2396%)
•    gebruikersdeel niet-woningen:    0,1399% (tarief 2022: 0,1431%)

2. Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - 2. Afvalstoffenheffing

De kosten die de gemeente maakt voor het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen worden omgezet in tarieven die de kosten moeten dekken.
Het tarief voor éénpersoonshuishoudens bedraagt 70% van het tarief voor meerpersoonshuishoudens.
Voor het jaar 2023 verwachten we dat de totale kosten van het beheer van de afvalstromen € 5.407.461 bedragen. Deze kosten worden over de daarvoor in aanmerking komende huishoudens omgeslagen.

Tabel 1: Ontwikkeling afvalstoffenheffing

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eenpersoonshuishoudens   166,17   169,39 192,87 207,69
Basistarief 122,7 129,98
tarief minicontainer 136,33 144,42
tarief ondergronds 122,7 129,98
meerpersoonshuishoudens   237,39   241,98 275,53 296,70
Basistarief 181,13 191,87
tarief minicontainer 194,76 206,31
tarief ondergronds 181,13 191,87

Voor het jaar 2023 geldt voor de afvalstoffenheffing een teruggave van € 0,93 in de vorm van een lastenvermindering op het totaalbedrag van de aanslag “Gemeentebelastingen 2023”.  Dat gaat om een totaalbedrag van € 18.750.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)

kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 5.196
inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 1.012
netto kosten taakveld 4.184
toe te rekenen kosten:
- overhead inclusief (omslag)rente 206
- btw 1.017
totale kosten 5.407
opbrengst heffingen 5.407
Dekkingspercentage 100%

3. Rioolheffing

Terug naar navigatie - 3. Rioolheffing

Gemeenten hebben vanuit de Wet gemeentelijke watertaken de zorg voor het transport voor afval- en hemelwater en ook de zorg om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand tegen te gaan. De rioolheffing is het instrument om deze taken te bekostigen. 

Om de kosten volledig te kunnen betalen wordt het tarief voor 2023 verhoogd naar € 186,69. 

Tabel 2 toont het tarievenverloop. Vanwege extra inkomsten over voorafgaande jaren wordt, conform besluit gemeenteraad, een bedrag van € 16,75 aan de inwoners teruggegeven middels een korting op het aanslagbiljet “Gemeentebelastingen 2023”.

Tabel 2: Tarievenverloop rioolheffing

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rioolheffing 139,83 146,38 151,55 158,16 186,32 183,43 186,69


Berekening kostendekkendheid rioolheffing (bedragen x € 1.000)

kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 3.207
inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen 393
netto kosten taakveld 2.814
toe te rekenen kosten:
- overhead inclusief (omslag)rente 204
- btw 619
totale kosten 3.637
opbrengst heffingen 3.637
Dekkingspercentage 100%

4. Hondenbelasting

Terug naar navigatie - 4. Hondenbelasting

Bij de invoering van de hondenbelasting gaf de raad aan dat het bedrag van de belasting in principe de kosten moet dekken. 

Het bedrag voor het houden van een hond voor het jaar 2023 bedraagt € 90,25.

De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 3: Tarievenverloop hondenbelasting

2018 2019 2020 2021 2022 2023
tarief per hond 83,23 84,18 89,12 79,81 83,24 90,25
kenneltarief 249,69 252,54 267,36 239,43 249,72 270,75

6. Marktgelden

Terug naar navigatie - 6. Marktgelden

De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. De gemeente heeft het Meiveld aangewezen als marktplaats voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is. Zij betalen deze vergoeding voor het innemen van een standplaats op de marktplaats.
Voor het jaar 2023 worden de marktgelden verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%. 
De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 4: Tarievenverloop marktgelden

2018 2019 2020 2021 2022 2023
losse standplaats, per dag per meter 1,77 1,81 1,84 1,87 1,90 1,95
vaste standplaats, per kwartaal per meter 19,66 20,07 20,35 20,68 20,97 21,47
standwerkersplaats, per dag 1,77 1,81 1,84 1,87 1,90 1,95

7. Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - 7. Toeristenbelasting

Mensen die binnen de gemeente verblijven door overnachting tegen vergoeding moeten deze belasting betalen. Toeristen maken namelijk wel gebruik van gemeentelijke voorzieningen, maar betalen geen belastingen binnen Veldhoven. 

In de begroting 2021 is een verhoging van de toeristenbelasting voorzien van 50% vanaf 2022. De ondernemers hebben aangegeven dat ze de voorkeur geven aan verschillende tarieven voor overnachtingen in hotels, groepsaccommodaties en op kampeerterreinen. Dit doet meer recht aan de procentuele verhouding tussen de prijs die een persoon per overnachting betaalt en de prijs die moet worden betaald voor bijvoorbeeld een seizoenplaats of een hotelovernachting. Na overleg met de ondernemers is gekozen voor een gedifferentieerd tarief, waarbij de tariefsverhoging (25% in 2022 en 25% in 2023) gefaseerd wordt ingevoerd. Voor 2023 betekent dit de volgende tarieven:

Met ingang van 2023 bedraagt het tarief per persoon per overnachting:
in hotels                                           € 2,15 wordt € 2,70
in groepsaccommodaties      € 1,60 wordt € 1,60
op kampeerterreinen              € 1,60 wordt € 1,60

9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

Terug naar navigatie - 9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

In Veldhoven-Dorp (Kromstraat) is een Centrummanagement in het leven geroepen. Om ervoor te zorgen dat alle ondernemers meebetalen om de kwaliteit van deze winkelstraat te verbeteren is vanaf 2011 reclamebelasting ingevoerd. De belasting bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van € 200 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2023 een bedrag van € 3,20  per € 1.000 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de WOZ-waarde € 62.000 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is € 700. De opbrengsten worden rechtstreeks, met uitzondering van de kosten die de gemeente maakt, in een ondernemersfonds gestort. Uit dit fonds worden activiteiten betaald die de kwaliteit van het winkelgebied moet stimuleren en het winkelklimaat aantrekkelijk maken.

Tabel 5: Tarievenverloop reclamebelasting Veldhoven-Dorp 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
tarief per € 1.000,- WOZ-waarde 2,48 4,51 3,00 2,77 3,49 3,56 3,20

10. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum

Terug naar navigatie - 10. Bedrijveninvesteringszone Citycentrum

De ondernemers in het Citycentrum hebben in samenwerking met de gemeente voor het parkeren blauwe zones in het leven geroepen. Binnen deze blauwe zones kan dan 2 uur gratis worden geparkeerd. Op sommige terreinen geldt na verloop van die tijd het normale parkeertarief.

Om dit te realiseren is op 15 december 2020 door de raad de verordening vastgesteld en geldt voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het tarief bedraagt 0,55% van de WOZ-waarde zoals deze voor belastingjaar 2019 is vastgesteld met een minimum van € 800,- en een maximum bijdrage van € 8.000,-.

11. Leges

Terug naar navigatie - 11. Leges

De gemeente probeert een goede balans te vinden tussen de kosten en de opbrengsten van de leges. De wettelijk voorgeschreven tarieven vormen hierop een uitzondering. Bij de vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met de uitgangspunten die voor de leges zijn vastgesteld. Op het moment van vaststellen van deze programmabegroting is nog niet helder of de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking treden op 1 januari 2023. Dat besluit valt pas in de tweede helft van november 2022, dus na vaststelling van de begroting. In de huidige programmabegroting is nog uitgegaan van uitstel van de Omgevingswet. Zodra duidelijk is welk besluit het Rijk heeft genomen over de inwerkingtreding wordt daarop zowel begrotingstechnisch als in de legesverordening geanticipeerd.

Aan het einde van deze paragraaf zijn de dekkingspercentages van de verschillende hoofdstukken en titels van de legesverordening, oude stijl, duidelijker weergegeven.

Tabel 6: kostendekendheid leges

Titel I Taakveld (A) Overhead (B) BTW BCF (C) Kosten (A+B+C) Leges Kstdek %
hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 44 7 5 56 106 189%
hoofdstuk 2 Reisdocumenten 136 51 5 192 58 30%
hoofdstuk 3 Rijbewijzen 142 45 5 192 207 108%
hoofdstuk 4 Verstrekkingen GBA persoonsgegevens 14 7 2 23 23 98%
hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 13 7 0 20 150 747%
hoofdstuk 10 Gemeentearchief 0 0 0 0 1 0%
hoofdstuk 12 Leegstandswet 0 0 0 0 0 0%
hoofdstuk 15 Kansspelen 2 2 0 4 0 12%
hoofdstuk 16 Kinderopvang 0 0 0 0 7 0%
hoofdstuk 17 Telecommunicatie 35 22 2 59 43 72%
hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 10 0%
hoofdstuk 19 Diversen (niet in titel I genoemd) 37 18 3 58 1 2%
Totaal titel I 423 158 22 606 606 100%
Titel II Taakveld (A) Overhead (B) BTW BCF (C) Kosten (A+B+C) Leges Kstdek %
Omgevingsvergunningen algemeen 16 2 0 18 44 251%
hoofdstuk 3.1 Bouwactiviteiten 796 56 75 927 1.373 148%
hoofdstuk 3.2 Aanlegactiviteiten 11 1 0 12 1 11%
hoofdstuk 3.3 Planologisch strijdig gebruik 404 33 2 439 137 31%
hoofdstuk 3.5 Gebruik bouwwerken irt brandveiligheid 16 1 0 17 7 44%
hoofdstuk 3.6 Monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 10 1 0 11 0 2%
hoofdstuk 3.10 Kappen 16 1 0 17 1 3%
hoofdstuk 3.13 Flora- en Faunawet 0 0 0 0 1 0%
hoofdstuk 4 Vermindering 0 0 0 0 -116 0%
hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteit 8 1 0 9 0 0%
Totaal titel II 1.277 95 78 1.450 1.448 100%
Titel III Taakveld (A) Overhead (B) BTW BCF (C) Kosten (A+B+C) Leges Kstdek %
hoofdstuk 1 Horeca 6 4 1 11 11 100%
hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 52 35 3 90 5 5%
Totaal titel III 58 39 4 101 16 15%
Totaal legesverordening 1.317 549 121 1.987 1.875 94%
Kostendekkendheid %: Leges/Kosten
Hoofdstukken waar geen kosten en leges te verwachten zijn, zijn niet gepresenteerd.

12. Parkeerbelasting

Terug naar navigatie - 12. Parkeerbelasting

De gemeente heeft ingevoerd dat je moet betalen als je parkeert. Je moet dan parkeerbelasting betalen. Als bij een controle niet zichtbaar is dat parkeerders het tarief hebben betaald, volgt een naheffing. Dit geldt op de parkeerterreinen Repel en Bree. Hier kan men lang parkeren. De eerste 2 uur zijn gratis. Daarna betaal je het uurtarief van € 1,30 met een maximum van € 4,00 per dag. In de parkeergarage Geer (onder het Minneveld/Meiveld), geldt na 2 uur gratis parkeren een uurtarief van € 1,30 zonder maximum. Je moet daar betalen bij het verlaten van de garage.
Om het Citycentrum aantrekkelijker te maken zijn blauwe zones van 2 uur ingevoerd op parkeerterreinen Braak Noord en Zuid, Geer, Lei, Meent Noord en Zuid en Meiveld en is het betaald parkeren hier afgeschaft. Je kan hier maximaal 2 uur gratis parkeren. De tarieven wijzigen in 2023 niet.

Tabel 7: Tarievenverloop parkeerbelasting

2018 2019 2020 2021 2022 2023
parkeertarief per uur 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

13. Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - 13. Kwijtscheldingsbeleid

Als je de belastingen niet kunt betalen, kun je in aanmerking komen voor (volledige) kwijtschelding. Dit geldt voor de onroerende zaakbelasting (onder voorwaarden), de hondenbelasting (alleen voor één hond) en de riool- en afvalstoffenheffing.
Voor leges, marktgelden en begraafrechten krijg je geen kwijtschelding omdat het hier gaat om diensten die de gemeente op aanvraag van de mensen verleent.

Onder bepaalde voorwaarden kan men in aanmerking komen voor geautomatiseerde toetsing van hun kwijtscheldingsverzoek.
Ondernemers kunnen voor hun privé-belastingschulden ook in aanmerking komen voor kwijtschelding.

14. Woonlasten gemiddeld gezin

Terug naar navigatie - 14. Woonlasten gemiddeld gezin

Voor een gemiddeld gezin stijgen de lasten in 2023 gemiddeld met € 58,83 ten opzichte van 2022. Uitgaande van een gemiddelde waardestijging van de woningen van 19% bedraagt de te verwachte WOZ-waarde voor een gemiddelde woning voor het jaar 2023 ongeveer € 448.000. Voor de berekening van de gemiddelde onroerende zaakbelasting is van deze waarde uitgegaan.

Tabel 8: Verloop woonlasten

2018 2019 2020 2021 2022 2023
OZB eigenaren 256,23 274,16 312,01 333,20 357,59 397,82
afvalstoffenheffing 194,76 206,31 237,39 241,98 275,53 296,70
rioolrechten 146,38 151,55 158,16 186,32 183,43 186,69
597,37 632,02 707,56 761,50 816,55 881,21
lastenvermindering:
- afvalstoffenheffing -4,86 0,00 -0,24 -0,21 0,00 -0,93
- rioolrechten -21,08 -16,44 -6,93 -10,73 11,85 -16,75
totale woonlasten 571,43 615,58 700,39 750,56 804,70 863,53

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, kortweg COELO genaamd, doet jaarlijks onderzoek naar de economische en financiële kanten van decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies. In 2022 staat de gemeente Veldhoven op plaats 104 van de goedkoopste gemeenten van Nederland. 

Tabel 9: Begrote opbrengsten belastingen en heffingen (x € 1.000,-)

begr. 2020 rek. 2020 begr. 2021 rek. 2021 begr. 2022 begr. 2023
OZB 11.286 11.546 12.135 12.577 13.115 14.753
parkeerbelasting 819 891 819 606 819 819
toeristenbelasting 263 92 266 128 335 429
hondenbelasting * 387 381 351 335 362 394
marktgelden * 20 21 20 19 20 20
(bouw)leges 1.178 1.317 1.282 764 1.270 1.407
begraafrechten * 127 113 132 168 132 132
afvalstoffenheffing * 4.203 4.259 4.324 4.377 4.953 5.389
rioolheffing * 3.194 3.237 3.766 3.789 3.632 3.637
reclamebelasting Dorp 46 43 47 49 48 51
Bedrijveninvesteringszone 105 119 107 304 300 314
totaal 21.628 22.019 23.249 23.116 24.986 27.345
* Deze belastingen en heffingen worden geheven met kostendekkendheid als uitgangspunt