Uiteenzetting financiële positie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Veldhoven. Allereerst wordt aangegeven wat het meerjarige exploitatiesaldo is (gesplitst naar bestaand en nieuw beleid). Vervolgens geeft het BBV (Besluit, Begroting en verantwoording) aan om inzicht te geven in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten en de investeringen.

Naast het meerjarige exploitatiesaldo geeft ook de reservepositie inzicht in de financiële positie van de gemeente. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Ook wordt een overzicht gegeven van de opgenomen voorzieningen.

Het EMU-saldo wordt gepresenteerd  en tot slot wordt een geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven.

Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

De gepresenteerde begroting is gebaseerd op een combinatie van bestaand beleid en nieuw beleid. De financiële gevolgen van nieuw beleid en bijstellingen zijn in hoofdstuk 2 per programma zichtbaar. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd met het totaal aan lasten en baten gesplitst naar bestaand en nieuw beleid.

Bedragen (x € 1.000) Begroting
2023 2024 2025 2026
1 Lasten bestaand beleid 165.983 168.456 144.685 153.085 -/-
2 Baten bestaand beleid 160.586 163.157 138.661 146.274 +
Saldo bestaand beleid -5.397 -5.299 -6.024 -6.811
3 Lasten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid 2.522 1.792 2.227 2.333
4 Baten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid 8.085 9.602 13.309 7.582 +
Saldo nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid (-/- = nadeel) 5.563 7.810 11.082 5.249
5 Lasten ombuigingsmaatregelen 0 0 0 0 -/-
6 Baten ombuigingsmaatregelen 0 0 0 0 +
Saldo ombuigingsmaatregelen (-/- = nadeel) 0 0 0 0
Totaal (-/- = nadeel) 166 2.511 5.058 -1.562

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In onderstaand overzicht worden de arbeidskosten (loonkosten en sociale lasten) van het eigen personeel gepresenteerd. Voor een verder inzicht in en toelichting op de personele bedrijfsvoeringskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
Programma 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten 24.920 27.831 29.583 30.562 30.846 31.307
Totaal 24.920 27.831 29.583 30.562 30.846 31.307

Stand en verloop van de reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop van de reserves
Bedragen (x € 1.000) 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Naam reserve saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo
Algemene reserve
Saldo rekening 194 807 194 807 166 0 973 2.511 0 3.484 5.058 0 8.543 0- 1.562 6.981
Risicoreserve, deel benoemde risico's 4.309 - - 4.309 - - 4.309 - - 4.309 - - 4.309 - - 4.309
Risicoreserve, deel onbenoemde risico's 10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000
Vrije reserve 32.843 1.442 487 33.798 4.525 798 37.525 2.798 1.953 38.370 2.024 387 40.008 1.696 865 40.839
Totaal algemene reserve 47.345 2.249 681 48.914 4.691 798 52.807 5.309 1.953 56.164 7.083 387 62.859 1.696 2.426 62.129
Bestemmingsreserve
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve uitkering HNG 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0
Dekkingsreserve primair onderwijs 8.450 - 450 8.000 - 450 7.550 - 445 7.105 - 440 6.665 - 440 6.224
Dekkingsreserve bevordering energielabel 603 - 52 551 - 52 498 - 52 446 - 52 393 - 52 341
Dekkingsreserve Kempen Campus 1.980 - 117 1.862 - 117 1.745 - 117 1.628 - 117 1.510 - 117 1.393
Dekkingsreserve basis op orde 0 - 0- 0 - 0- - - - - - - - - - -
Reserve voor vervangingsinvesteringen
Vervangingsreserve openbare verlichting 4.185 220 59 4.347 224 93 4.477 227 119 4.586 231 144 4.672 231 153 4.750
Vervangingsreserve openbaar groen 4.537 630 113 5.055 640 177 5.517 649 224 5.942 660 267 6.335 660 267 6.729
Vervangingsreserve VRI 1.226 62 12 1.276 62 34 1.305 63 73 1.296 64 83 1.277 64 83 1.258
Doelreserves nieuw beleid/investeringen - - - - - - - - - - - - - - - -
Stimuleringsfonds Brainport 283 - 9 274 - 9 266 - - 266 - - 266 - - 266
Reserve deelfonds sociaal domein - - - - - - - - - - - - - - - -
Dekk.res.tijdelijke huisvestingslocaties 272 - 14 259 - 13 246 - 13 233 - 13 219 - 13 206
Afbouw complexen 99 156 66 189 - 120 69 - - 69 - - 69 - - 69
Totaal bestemmingsreserves 21.635 1.068 890 21.813 926 1.066 21.673 940 1.044 21.569 955 1.117 21.407 955 1.126 21.235
- - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAAL RESERVES 68.980 3.318 1.571 70.727 5.617 1.864 74.480 6.249 2.997 77.733 8.038 1.504 84.266 2.651 3.553 83.365

Stand en verloop van de voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop van de voorzieningen
Bedragen (x € 1.000) 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Naam voorziening saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo + -/- saldo
Onderhoud eigendommen (incl. sport) 636 1.851 1.817 671 1.851 1.429 1.093 1.851 1.444 1.501 1.851 1.687 1.665 1.851 1.691 1.825
Onderhoud wegen 2.566 1.360 1.574 2.352 1.360 1.597 2.114 1.360 1.622 1.852 1.360 1.622 1.590 1.360 1.622 1.328
Overige
Vervangingsreserve riolen 11.652 920 4.023 8.549 903 708 8.743 917 445 9.215 932 6.511 3.636 947 4.570 13
Egalisatievoorziening rioolheffing 1.436 227 248 1.416 - 354 1.061 - 354 707 - 353 353 - 353 -
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 0 75 - 75 - 19 56 - 19 38 - 19 19 - 19 -
Voorziening wethouderspensioenen 4.419 - 76 4.342 - 78 4.265 - 79 4.186 - 80 4.106 - 81 4.025
Voorziening landschap 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55 - - 55
TOTAAL VOORZIENINGEN 20.764 4.433 7.737 17.460 4.113 4.185 17.388 4.128 3.962 17.554 4.142 10.271 11.425 4.157 8.336 7.246

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo verschaft samen met de geprognosticeerde balans meerjarig inzicht in de toekomstige verwachte ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente.

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waarde mutaties, etc.) op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van onze gemeente. Het kan worden gezien als een extra financieel kengetal.

Het EMU-saldo vervult ook een rol bij de afspraken die in Europees verband zijn gemaakt over het toegestane maximale tekort op nationaal niveau om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden. Om de afzonderlijke provincies en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie BZK (vooruitlopend op instemming van het parlement) in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden in de septembercirculaire. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De septembercirculaire 2022 is ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet beschikbaar. Uit de septembercirculaire 2021¹  blijkt dat de individuele referentie waarde 2022 voor onze gemeente € 4.824 bedraagt.

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(x € 1.000)
Volgens rekening Volgens meerjarenraming in begroting Volgens meerjarenraming in begroting Volgens meerjarenraming in begroting Volgens meerjarenraming in begroting Volgens meerjarenraming in begroting
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 1.407 1.746 3.753 3.251 6.532 -902
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 10.933 23.282 21.871 4.829 13.704 5.473
3. Mutatie voorzieningen 1.607 -3.304 -72 166 -6.129 -4.179
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 4.130 -6.750 -26.060 -29.328 -6.257 -12.907
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -12.049 -18.091 7.871 27.916 -7.044 2.353

¹ Deze berekening is een momentopname o.b.v. een voorlopige voorspelling van het BBP 2023 uit de Macro Economische Verkenning (MEV) en op basis van de begrotingstotalen 2022 zoals in februari aangeleverd door het CBS op basis van de primitieve begrotingen van gemeenten en provincies.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Conform gewijzigde BBV van 5 maart 2016 is hieronder de geprognosticeerde balans van de begroting en meerjarenbegroting opgenomen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Activa
Immateriele vaste activa 732 899 368 340 311 283
Materiele vaste activa 143.056 166.171 188.573 193.430 207.163 212.664
Leningen woningcorporaties 0 0 0 0 0 0
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0
Overige uitzettingen 8 8 8 8 8 8
Overige langlopende leningen 2.149 3.046 3.699 4.117 4.076 4.054
Overige financiële vaste activa 175 175 175 175 175 175
Financiele vaste activa 2.332 3.229 3.882 4.301 4.259 4.238
Totaal vaste activa 146.120 170.300 192.823 198.071 211.734 217.185
Overige grond- en hulpstoffen 228 227 227 227 227 227
Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie 82.788 76.039 49.979 20.651 14.394 1.487
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 14.509 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Liquide middelen 1.754 0 0 0 0 0
Overlopende activa 9.433 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Totaal vlottende activa 108.712 89.266 60.206 30.878 24.621 11.714
Totaal activa 254.832 259.566 253.029 228.949 236.355 228.899
Passiva
Eigen vermogen 68.981 70.727 74.480 77.732 84.266 83.365
Voorzieningen 20.764 17.460 17.388 17.554 11.425 7.246
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 143.312 129.560 136.058 120.056 119.454 119.552
Totaal vaste passiva 233.057 217.747 227.926 215.341 215.145 210.163
Totaal vlottende passiva 21.775 41.819 25.103 13.608 21.210 18.736
Totaal passiva 254.832 259.566 253.029 228.949 236.355 228.899