Uitgaven

20,52%
€ 34.570
x €1.000
20,52% Complete

Inkomsten

21,36%
€ 36.036
x €1.000
21,36% Complete

Saldo

883,13%
€ 1.466
x €1.000

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

20,52%
€ 34.570
x €1.000
20,52% Complete

Inkomsten

21,36%
€ 36.036
x €1.000
21,36% Complete

Saldo

883,13%
€ 1.466
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing dragen we bij aan het behoud en versterking van onze fysieke leefomgeving en het Veldhovense DNA. We willen dat Veldhoven niet alleen nu, maar ook in de toekomst een fijne gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven. Het programma sluit nauw aan bij doel 11 - 'duurzame steden en gemeenschappen' van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn afgesproken. Om dat te bereiken hebben we in de Veldhovense Omgevingsvisie samen met de inwoners van Veldhoven beschreven hoe de gewenste toekomst van de fysieke leefomgeving van Veldhoven  eruit ziet. Veldhoven groeit al flink sinds de tweede helft van de vorige eeuw en is nog steeds niet uitgegroeid. De aanhoudende  economische groei (er wordt nu zelfs gesproken van een schaalsprong) van onze Brainportregio zorgt dat er ook de komende jaren nog een grote vraag naar ruimte om te wonen en werken in Veldhoven blijft. Anders dan de afgelopen decennia, zal die groei steeds plaatsvinden binnen het bestaande stedelijke gebied, we spreken dan over 'inbreiding en transformatie'.  Het mogelijk maken van die groei,  zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat in Veldhoven (we noemen dat 'gezonde groei'), vraagt wat van onze manier van werken. Zo zullen we anders naar ontwikkelingen moeten kijken (meer integraal, in samenhang met andere thema's, visiegericht, gebieds- en opgavegericht, lerend) én de samenleving actiever moeten betrekken (vanuit een structurele dialoog over de toekomst van de gemeente, met een open houding en vanuit wederkerigheid). Deze 'gezonde groei' is alleen mogelijk als ook op onder meer het vlak van mobiliteit, voorzieningen, sociaal domein, duurzaamheid en milieu en beheer van de buitenruimte voldoende ambities worden waargemaakt. 

Wonen betreft een belangrijk thema binnen de fysieke leefomgeving. Het betreft een primaire levensbehoefte. Wij willen dan ook dat er voor iedereen die in Veldhoven woont, of wil wonen, een passende woning is te vinden. Om dat te bereiken werken we ook op dit specifieke thema ook visiegericht. Naast de Omgevingsvisie hebben we meer specifiek beleid op het vlak van  wonen vastgelegd in een Woonvisie.  Zowel op het vlak van 'ruimte' als dat van 'wonen' maken we afspraken in de regio. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

Terug naar navigatie - 8.01 Inzetten op aantrekkelijke en groene groei van de stad

Veldhoven maakt een verdere groei van de stad mogelijk door in te zetten op een aantrekkelijke en groene manier, zodat de groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de gemeente.

8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

Terug naar navigatie - 8.02 Naar een toekomstbestendige en kwalitatieve woningvoorraad

Als gemeente willen we prettig en passend wonen faciliteren voor huidige en toekomstige inwoners. De Veldhovense woningvoorraad is over het algemeen van redelijke kwaliteit: dit willen we behouden en versterken, zodat zij voldoende beschikbaar, betaalbaar, duurzaam, gedifferentieerd en  levensloopbestendig is. De woningvoorraad sluit beter aan bij de behoefte van de inwoners en  demografische, economische en andere ontwikkelingen. We willen dat ook kwetsbare personen en bijzondere doelgroepen (zo lang mogelijk) zelfstandig (thuis) kunnen wonen en leven. We faciliteren de ontwikkeling van hierbij passende (al dan niet geclusterde) woonvormen, al dan niet in combinatie met zorg. Ook bevorderen wij passend woningaanbod voor bijzondere doelgroepen, zoals vergunninghouders.  Als dat nodig is passen wij ons instrumentarium hierop aan. Om de Brainport Principes vanuit het Afsprakenkader Wonen SGE te borgen zijn deze voor de woningbouwversnellingsprojecten uitgewerkt in de Veldhovense Q-wijzer. 

8.02.01 Opstellen van een nieuwe woonvisie, inclusief woonzorgvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma

In de nieuwe woonvisie zal onder meer aandacht worden besteed aan de betaalbaarheid van het nieuwbouwprogramma (o.a. behoefte sociale huur en koop), het realiseren van alternatieve woonvormen en wonen met zorg, transformatie van bestaande woningen of andere panden en  de toepassing van mogelijke instrumenten (zoals startersleningen, zelfbewoningplicht, anti-speculatie instrumentarium, doelgroepenverordening, opkoopbescherming). Een van de doelen hierbij is om de woningen langjarig beschikbaar te houden voor de beoogde doelgroepen (van beleid). Met de nieuwe woonvisie geven we bovendien invulling aan de opgaven uit de nationale bouw- en woonagenda. De woonvisie wordt in het voorjaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Als gevolg van de vaststelling van de woonvisie kunnen mogelijk nog nadere indicatoren volgen in de loop van 2023. 

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.02.02 Opstellen of actualiseren van de meerjaren-prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging

Er zijn meerjarenafspraken met de corporaties over de periode 2021-2025. Deze worden in principe jaarlijks geactualiseerd en zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie. De prestatieafspraken gaan in op thema's als beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving. Zo wordt ook vastgelegd welke bijdrage de corporaties kunnen geven aan de opgaven vanuit de woonvisie (en gerelateerd beleid, zoals bv. de energietransitie). Naar aanleiding van de nieuwe woonvisie moeten de prestatieafspraken worden geactualiseerd. Als gevolg van de actualisatie kunnen mogelijk nog nadere indicatoren volgen in de loop van 2023. 

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.02.03 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Startersleningen

Per 1-1-2020 is de Verordening Starterslening gemeente Veldhoven 2020 van kracht. Hiervoor is door de raad €2 miljoen ter beschikking gesteld voor een revolverend fonds (op basis van een schatting in 4 jaarschijven van €500.000). Om de werking van de regeling te duiden, wordt het aantal nieuwe leningen per jaar gemonitord.

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.02.04 Uitvoering en monitoring van de verordening voor de SVN-Stimuleringsleningen

Per 1-1-2020 is de Verordening Stimuleringslening 'Langer thuis wonen', 'Duurzaam maken' en 'Asbestsanering' gemeente Veldhoven 2020 van kracht. Hiervoor is door de raad €2 miljoen ter beschikking gesteld voor een revolverend fonds (op basis van een schatting in 4 jaarschijven van €500.000). Om de werking van de regeling te duiden, wordt het aantal nieuwe leningen per jaar gemonitord.

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.02.05 In SGE-verband werken we aan een actualisatie van de Huisvestingsverordening per 1-1-2024, zodat de regionale urgentieregeling opnieuw kan worden verankerd

Sinds 2016 voeren de gemeenten van het SGE samen met de betrokken corporaties een gezamenlijke urgentieregeling.  Om dit te kunnen uitvoeren moet een (4-jaar geldende) huisvestingsverordening worden vastgesteld. De huidige verordening moet per 1-1-2024 weer worden vernieuwd. Daarom stellen wij eind 2023 een regionaal voorbereide aangepaste verordening vast.

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit

Terug naar navigatie - 8.03 Toevoegen van voldoende woningen in de juiste categorieën en typologieën en benodigde kwaliteit

In Veldhoven worden voldoende woningen toegevoegd om de groei van de bevolking onder invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen te faciliteren. Deze woningen worden gerealiseerd in de juiste categorieën en typologieën en dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.  Dit betreft enerzijds het in behandeling en procedure nemen van kleinere ontwikkelingen (principeverzoeken). Deze verzoeken zullen voortvarend en efficiënt worden opgepakt. Dit laatste betekent dat we kritisch gaan kijken naar het proces rondom principeverzoeken  Anderzijds sturen we vanuit de aanpak woningbouwversnelling op grotere ontwikkelingen (oa Zilverackers) om sneller meer woningen toe te kunnen voegen, in de daarvoor juiste categorieën en typologieën. Dit doen we, gebaseerd op de woonvisie, in projecten met een toegevoegde waarde voor woningzoekenden en de omwonenden en die bijdragen aan de gewenste woonmilieus. Dit doen we vanuit de Aanpak Woningbouwversnelling, inclusief de toepassing van de Q-wijzer in woningbouwversnellingsprojecten. Uitgangspunt voor de woningbouwversnelling zijn de regionale afspraken. Het bouwtempo stemmen we af op deze afspraken.

8.03.01 Uitvoering geven aan de Aanpak Woningbouwversnelling 2020-2024

Invulling geven aan de aanpak door sturing en beheersing op tempo en kwaliteit. Met een focus op efficiënte capaciteitsinzet wordt vanuit de aanpak woningbouwversnelling (WBV) de procesvoortgang optimaal geborgd, worden nieuwe projecten aangejaagd en beoogde kwaliteiten bewaakt. 
Door de aanpak WBV I wordt het tempo tot 2020 van 200 opgeleverde woningen per jaar verhoogd naar gemiddeld 400 woningen per jaar. De doorlooptijd van projecten is door de aanpak WBV verkort naar 2,5 tot 3 jaar, waar dat voorheen 6 tot 8 jaar was. Daaruit volgt dat de eerste effecten van de aanpak WBV die is geïmplementeerd in 2020, worden verwacht in 2023.
In de periode 2020 tot en met 2025 worden naar verwachting in totaal ca. 2.200 woningen opgeleverd. Daarmee geven we invulling aan de afspraken van de woondeal 2020-2024. 

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.03.02 Opstellen Aanpak verlenging woningbouwversnelling t/m 2030

 Veldhoven heeft zich in het Afsprakenkader Wonen SGE gecommitteerd aan de realisatie van 5.000 woningen tot 2040. De regionale ontwikkelingen (huishoudensgroei, groei werkgelegenheid) en de nationale bouw- en woonagenda geven aanleiding om nu reeds de ingezette woningbouwversnelling (WBV I) met behoud van tempo te verlengen. Inzet hierbij is voortzetting van het tempo van de WBV tot 2030. Daarbij blijft sturen op aspecten zoals betaalbaarheid, differentiatie en kwaliteit onverminderd van belang. Hiervoor wordt momenteel een voorstel voorbereid waarin wordt onderbouwd of en in hoeverre het in het coalitievoorstel genoemde programma van 5.000 woningen tot en met 2030 realiseerbaar is. Het voorstel wordt in het eerste halfjaar van 2023 ter vaststelling aangeboden aan college en raad.

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.03.03 In regionaal verband sluiten we een (nieuwe) woondeal met provincie en het Rijk, in het kader van de nationale bouw- en woonagenda

In 2019 is een woondeal gesloten tussen SGE, provincie en Rijk. In de nationale bouw- en woonagenda pakt het Rijk nog meer de regie door eerst afspraken te maken met de provincies (planning rijk najaar 2022) en daaropvolgend landelijk dekkende woondeals (eind 2022, begin 2023). Deze woondeal heeft mogelijk invloed op de regionale woningbouwafspraken en het lokale woonbeleid.  

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.03.04 Het huidig principeverzoekenproces wordt geëvalueerd en daar waar nodig aangepast

Bij de start van de Woningbouwversnelling in 2019 is besloten om de principeverzoeken 2 keer per jaar gebundeld te behandelen. De gedachte was dat hiermee efficiënter kon worden gewerkt.  Er wordt in 2023 gekeken hoe dit proces is gelopen. Daarbij zal tevens onderzocht worden of (ruimtelijke) plannen, in het licht van de nieuwe Omgevingswet,  ook middels andere processen behandeld kunnen worden. 

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.04 Werken met de Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.04 Werken met de Omgevingswet

We zorgen ervoor dat we kunnen werken met de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet, zodat we onze ambities waar kunnen maken.

8.04.01 Stellen we een handboek werkprocessen Omgevingswet op en implementeren dat

Het handboek werkprocessen Omgevingswet omvat alle werkprocessen die veranderen door de komst van de Omgevingswet. Samen met verschillende clusters stellen we deze werkprocessen (integraal) op zodat de relevante medewerkers weten hoe ze met de nieuwe Omgevingswet moeten werken. De processen zien erop toe dat de klantreis in de organisatie is geborgd.

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.04.02 Stellen we een participatiebeleid bij ruimtelijke initiatieven op en dragen deze ook uit

Om meer gehoor te geven aan het belang van de inwoner stellen we een participatiebeleid op waarin we de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid beschrijven. We zoomen hier in op de toepassing van participatie bij de verschillende instrumenten van de Omgevingswet en verwerken dit in de werkprocessen.

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

8.04.03 Stellen we vóór 2030 één omgevingsplan voor heel Veldhoven op. Daarvoor zijn we in 2022 aan een pilot gestart voor de wijk Zonderwijk en bouwen we in 2023 voort op de inzichten uit deze pilot

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt hebben we een tijdelijk omgevingsplan (van rechtswege). Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan, en één van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. Het tijdelijke omgevingsplan vormen we stapsgewijs om naar een definitief omgevingsplan voor de gehele gemeente. Dit doen we gebiedsgericht. Zo starten we met een omgevingsplan voor de wijk Zonderwijk, de pilot omgevingsplan Zonderwijk. De resultaten, lessen en inzichten van deze pilot benutten we om te komen tot een omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Veldhoven. 

Portefeuillehouder

 • Caroline van Brakel

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
8.01 Leefbarometer.nl * 9 categorieën van 'Zeer onvoldoende' tot 'Uitstekend' Ministerie van Binnenlandse Zaken 2020 n.v.t. Goed / Ruim voldoende / Goed Uitstekend
8.02 Gemiddelde WOZ waarde (BBV) Duizend euro CBS 2021 290 329 346 - - - - -
8.02 Demografische druk (BBV) % CBS 2022 70.3 73.1 74.8 - - - - -
8.02 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV) In Euro’s COELO
8.02 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV) In Euro’s COELO
8.02 Startersleningen Aantal uitgegeven leningen SVN 2021 - - 22 14 14 14 nnb nnb
8.02 Stimuleringsleningen Aantal uitgegeven leningen SVN 2021 - - 33 30 30 30 nnb nnb
8.02 Taakstelling vergunninghouders % gerealiseerd Gemeente 2021 1 1 1 1 1
8.03 Nieuw gebouwde woningen (BBV) Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen 2021 8.9 9.7 9.8 10 25 25 - -
8.03 Opgeleverde woningen Aantal Gemeente 2021 - - 165 200 500 500 ntb ntb
8.03 In aanbouw genomen woningen Aantal Gemeente 2021 - - 64 500 500 ntb ntb ntb
8.03 Prioritaire segmenten of doelgroepen % sociale huur Gemeente 2021 - - 0 0 0 ntb ntb ntb
t
* Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer informatie voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken en buurten. De leefbarometer wordt elke 2 jaar geactualiseerd.

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 10.949 23.555 34.570 38.707 15.102 22.123
Baten 8.272 22.451 36.036 38.757 14.784 21.621
Saldo (- = nadeel) -2.677 -1.104 1.466 50 -318 -502

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Uitbreiding personele capaciteit programma 8 (omgevingswet en principeverzoeken) -178 -361 -270 -273
Saldo (- = nadeel) -178 -361 -270 -273

Uitbreiding personele capaciteit programma 8 (omgevingswet en principeverzoeken)
Omgevingswet vergunningen
Met de komst van de Omgevingswet (voorzien per 1 januari 2023) treden er veranderingen op bij gemeenten in takenpakket, in te zetten capaciteit, verhaalbare kosten en omvang van de legesopbrengsten. Voor een deel zijn de effecten van de veranderingen ‘autonoom’ en voor een deel afhankelijk van keuzes (heffen leges activiteiten milieu). De effecten die dit heeft op de ambtelijke capaciteit zijn in kaart gebracht door middel van een impactanalyse. De Omgevingswet vormt een majeure uitdaging en verandering. Naast de forse inspanningen in de voorbereiding op inwerkingtreding gaan er in de jaren na de inwerkingtreding veel zaken veranderen in relatie tot de gemeentelijke taken. 

Toestroom principeverzoeken
De (versnelde) groei van Veldhoven zorgt voor een toestroom aan ruimtelijke dossiers. Doorgaan met de huidige capaciteit zal leiden tot meer achterstand in de werkzaamheden. Daarom is er extra capaciteit nodig.