Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten begroting 2023-2026

Terug naar navigatie - Baten en lasten begroting 2023-2026
Bedragen (x € 1.000) Begroting Progr
Taakveld 2023 2024 2025 2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
0.1 Bestuur 737 2.982 755 3.034 775 2.982 792 2.838 0
0.2 Burgerzaken 577 1.162 598 1.231 636 1.283 601 1.256 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 270 680 212 680 212 687 212 694 0
0.4 Overhead 88 13.306 90 13.310 92 13.225 94 13.743 0
0.5 Treasury 149 41 160 225 172 474 176 699 0
0.61 OZB woningen 8.177 532 8.846 509 9.348 516 9.798 524 0
0.62 OZB niet-woningen 6.576 437 7.034 418 7.364 425 7.655 431 0
0.63 Parkeerbelasting 819 2 819 2 819 2 819 2 0
0.64 Belastingen overig 758 28 765 28 782 29 803 29 0
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds 77.120 7 80.765 7 84.322 7 79.299 7 0
0.8 Overige baten en lasten 471 486 497 507 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 810 465 400 877 0
0.10 Mutaties reserves 1.864 5.451 2.997 3.738 1.504 2.979 1.991 2.651 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 166 2.511 5.058 1.562 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 66 2.550 66 2.697 66 2.691 66 2.744 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 17 1.115 18 1.135 18 1.155 18 1.174 1
2.1 Verkeer en vervoer 397 6.103 410 6.523 423 6.826 435 6.969 2
2.2 Parkeren 1.042 1.037 1.048 1.055 2
2.5 Openbaar vervoer 36 37 38 39 2
3.1 Economische ontwikkeling 1.524 1.464 1.484 1.512 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 10.806 10.393 5.784 7.341 5.280 5.646 3.373 3.902 3
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 20 367 20 372 20 378 20 386 3
3.4 Economische promotie 429 69 440 70 452 71 461 73 3
4.1 Openbaar basisonderwijs 9 9 10 10 4
4.2 Onderwijshuisvesting 644 3.771 682 4.095 684 4.265 685 4.614 4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 600 2.270 389 2.109 390 2.171 390 2.241 4
5.1 Sportbeleid en activering 50 426 50 456 51 467 52 476 5
5.2 Sportaccommodaties 1.038 3.467 1.040 3.509 1.043 3.543 1.043 3.549 5
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 402 2.627 442 2.681 404 2.695 404 2.741 5
5.4 Musea 67 295 67 302 67 309 67 315 5
5.5 Cultureel erfgoed 126 149 152 154 5
5.6 Media 88 1.178 88 1.204 88 1.228 88 1.252 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 81 3.980 83 4.338 86 4.573 89 4.795 5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 911 6.128 799 6.115 799 6.266 800 6.458 6
6.2 Wijkteams 41 4.178 2 4.205 2 4.273 2 4.340 6
6.3 Inkomensregelingen 8.664 12.223 8.945 12.535 9.160 12.847 9.297 13.102 6
6.4 Begeleide participatie 4.362 4.167 4.114 3.982 6
6.5 Arbeidsparticipatie 1.496 1.526 1.559 1.587 6
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 426 1.319 436 1.351 448 1.385 457 1.414 6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 10 11.733 11 12.018 11 12.331 11 12.590 6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10 8.088 10 8.272 10 8.471 10 8.639 6
6.81 Geëscaleerde zorg18+ 176 179 184 188 6
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 4.244 4.346 4.457 4.547 6
7.1 Volksgezondheid 19 2.524 19 2.679 19 2.746 19 2.801 7
7.2 Riolering 4.030 3.207 4.251 3.391 4.421 3.535 4.672 3.746 7
7.3 Afval 6.420 5.166 6.777 5.454 7.086 5.712 7.404 5.969 7
7.4 Milieubeheer 132 1.600 1.418 1.427 1.446 7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 234 132 224 132 247 132 227 7
8.1 Ruimtelijke ordening 512 1.916 85 1.616 79 1.487 64 1.490 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 34.061 30.861 37.181 35.231 13.198 11.723 20.007 18.710 8
8.3 Wonen en bouwen 1.463 1.793 1.491 1.860 1.507 1.892 1.550 1.923 8
Totaal 168.671 168.671 172.759 172.759 151.970 151.970 155.418 155.418