Uitgaven

7,18%
€ 12.099
x €1.000
7,18% Complete

Inkomsten

1,02%
€ 1.726
x €1.000
1,02% Complete

Saldo

6248,8%
€ -10.373
x €1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,18%
€ 12.099
x €1.000
7,18% Complete

Inkomsten

1,02%
€ 1.726
x €1.000
1,02% Complete

Saldo

6248,8%
€ -10.373
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanuit sport, cultuur en (openlucht)recreatie dragen wij bij aan positieve gezondheid  voor al onze (toekomstige) inwoners en bezoekers.  Wij zetten er op deze drie onderdelen op in om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Sport en Bewegen
Op het gebied van sport en bewegen gebruiken wij het visiedocument “Veldhoven Beweegt”. De komende periode gaan wij dit verder uitvoeren. Het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord maken hier onderdeel vanuit.  Gezondheid is uiteraard ook erg belangrijk. De komende periode wordt ingezet om alle Veldhovenaren in beweging te krijgen en de Veldhovenaren gezonder te krijgen.

Cultuur
Cultuur voegt waarde toe aan het leven van mensen. Het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde, talentontwikkeling en identiteit. Het gaat bij identiteit nadrukkelijk ook om het sterker uitdragen van erfgoed.  Daarnaast versterkt cultuur het aantrekkelijke leef en vestigingsklimaat. In onze visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven' zijn onze culturele ambities benoemd. Het culturele aanbod dient-naast toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam-beschikbaar te zijn voor iedereen.  Alleen dan zal het ons leef- en vestigingsklimaat versterken.  Culturele activiteiten zijn gericht op eigen ontwikkeling en ontspanning. En door gezamenlijk culturele maatschappelijke activiteiten te beleven versterkt het de sociale cohesie. 

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Ruimte voor groen en water speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling op het gebied van flora, fauna, klimaat en de algehele gezondheid van de inwoners. We willen zorgen voor een betere biodiversiteit: steeds meer soorten insecten, wilde bloemen, vogels en dieren. We onderhouden al het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier. Hiermee borgen we ook de kwaliteit en de veiligheid van de groene omgeving. Het integraal beheerkader openbare ruimte en het bijbehorende groenbeheerplan vormen hiervoor de basis.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Terug naar navigatie - 5.01 Er is sport en cultuuraanbod beschikbaar en we stimuleren deelname hieraan

Wij faciliteren  een toegankelijk, aantrekkelijk, betaalbaar, veilig en duurzaam aanbod van sport- en culturele activiteiten. Wij stimuleren daarnaast de deelname hieraan door alle Veldhovenaren.

5.02 Behouden van historisch erfgoed

Terug naar navigatie - 5.02 Behouden van historisch erfgoed

Wij stimuleren het behoud van ons historisch erfgoed.

5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Terug naar navigatie - 5.03 We breiden biodiversiteit uit daar waar dat kan

Wij zien het belang van biodiversiteit en breiden die uit wanneer hiervoor kansen liggen.  We onderhouden het groen zoveel mogelijk op een natuurvriendelijke manier.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
5.01 Uitvoeringsplan Cultuur Verbindt Veldhoven Uitvoeringsplan Cultuur verbindt Veldhoven 2018 1
5.01 Niet-sporters (BBV) o.a. Beweegnorm Gezondheidsenquête (CBS, RIVM, GGD) 2020 43,7% 41,5% 40,0%
5.01 Convenant Veilig Sporten Aantal verenigingen Gemeente Veldhoven 2022 4 5 5 5 5
5.01 Rookvrije sportparken Aantal sportparken Gemeente Veldhoven 2022 3 5 3
5.01 Beweegtuin Aantal beweegtuinen Gemeente Veldhoven 2022 1 1
5.01 Kennismakingslessen Aantal kennismakingen Cordaad Welzijn 2022 Min 6 Min 6 Min 6 Min 6 Min 6
5.01 Fittesten Aantal fittesten Cordaad Welzijn en diverse andere organisaties 2022 1 2 2 2 2
5.01 Verduurzamen sportaccommodaties Onderzoek Onderzoeksbureau
5.01 Visie op volwaardige bibliotheekvoorziening 2021 1
5.02 Actualiseren gemeentelijk erfgoedbeleid beleidsdocument ODZOB 2022 1
5.02 Invoering adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit benoemen van leden door de raad ODZOB 2023 1
5.02 Opstellen gemeentelijke monumentenlijst aantal panden Gemeente Veldhoven/ODZOB 2022 10 10 10
5.02 Vaststellen kerkenvisie visiedocument Monumentenhuis Brabant 2022 1
5.03 Uitvoeren acties voor biodiversiteit Aantal acties Gemeente Veldhoven 3 3 3 3
5.04 Controle kwaliteit beheer openbaar groen Maandelijkse steekproeven CROW
t

Subsidies in dit programma

Terug naar navigatie - Subsidies in dit programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

WBP bedrag

Aangepast sporten 4
Jeugdsport 88
Zwemsport 648
Muziekschool 666
Theater 1.207
Evenementen 30
Amateurkunst 102
Emancipatie 17
Cultuurhistorie 226
Bibliotheek 967
Lokale Omroep 32
Natuur en milieueducatie 1

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 11.095 12.297 12.099 12.639 12.967 13.282
Baten 1.166 1.784 1.726 1.770 1.739 1.743
Saldo (- = nadeel) -9.929 -10.513 -10.373 -10.869 -11.228 -11.539

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Uitbreiding personele capaciteit programma 5 (groen / openbare ruimte) -38 -77 -78 -79
Uitvoeren kleinschalige vergroeningsactiviteiten -20 -50 -70 -70
Verduurzaming voertuigen wijkonderhoud (investering 2023,2024,2025 van € 385) 0 -24 -35 -59
Gemeentelijk monumentenbeleid 0 -20 -20 -20
Vervangingsinvestering binnensport (investering € 297 in 2026) 0 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -58 -171 -203 -228

Uitbreiding personele capaciteit programma 5 (groen / openbare ruimte)
Aan de hand van de capaciteitsplanning 2023 is de behoefte van een Groen adviseur/ontwerper naar voren gekomen. De afgelopen jaren zien we een toename in de gevraagde capaciteit op projecten. De binnen de organisatie beschikbaar gestelde capaciteit bleek niet toereikend en maakte prioritering van werkzaamheden noodzakelijk. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in het doorschuiven van reguliere (onderhouds)projecten in de planning. Dit is echter vanaf 2023 en verder niet langer wenselijk en daarom worden de onderhoudsprojecten volgens planning uitgevoerd. De grote vraag naar inzet van personeel op projecten (onder andere woningbouw, infra, onderwijs blijft de komende jaren onverminderd groot en daarom is structurele uitbreiding van capaciteit benodigd.
Daarnaast is er een extra beheerder Meldingen Openbare ruimte nodig. De afgelopen jaren zijn de hoeveelheid meldingen flink toegenomen. Om de meldingen tijdig en zorgvuldig af te blijven handelen en een goede dienstverlening tegenover de inwoners te realiseren is een formatieve uitbreiding nodig om dit te coördineren. Het niet tijdig afhandeling van meldingen kan leiden tot meer schade, meer kosten en in het uiterste geval zelfs schadeclaims. 

Uitvoering kleinschalige vergroeningsactiviteiten
We gaan de buitenruimte verder vergroenen voor een betere biodiversiteit, minder wateroverlast en minder hittestress. Hierbij stimuleren we de inwoners om mee te doen in hun eigen tuin. We gaan hiervoor een aantal kleinschalige acties uitvoeren zoals bijvoorbeeld het afkoppelen regenwater/regentonnen. De structurele kosten bedragen € 70.

Verduurzaming voertuigen Wijkonderhoud
Een gedeelte van de voertuigen voor het dagelijkse werk in het wijkonderhoud is de aankomende jaren aan vervanging toe. Vanuit de regeling 'bevordering schone werkvoertuigen' is het verplicht het wagenpark verder te verduurzamen. De huidige budgetten in de vervangingsinvesteringen voor het wagenpark zijn niet toereikend om deze verduurzamingsslag uit te voeren. Extra budget voor deze verduurzaming is daarom noodzakelijk. Het gaat om extra investeringen van € 160 in 2023, € 70 in 2024 en € 155 in 2025. 

Gemeentelijk monumentenbeleid
In 2023 wordt een erfgoedbeleid opgesteld. De gemeentelijke monumenten maken hier onderdeel van uit en het is de verwachting dat er een monumentenlijst gaat komen. Er wordt rekening gehouden dat er per jaar 10 panden aangewezen gaan worden vanaf 2024. De kosten voor het maken van de beschrijving en het voeren van de procedure bedragen per jaar in totaal € 20. 

Vervangingsinvesteringen binnensport 
Het vervangen van de sportmaterialen voor de binnensportaccommodaties kost voor 2026 € 360 en heeft als voor € 63 aan subsidie inkomsten (spuk).