Uitgaven

7,56%
€ 12.731
x € 1.000
7,56% Complete

Inkomsten

6,36%
€ 10.733
x € 1.000
6,36% Complete

Saldo

1203,61%
€ -1.998
x € 1.000

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

7,56%
€ 12.731
x € 1.000
7,56% Complete

Inkomsten

6,36%
€ 10.733
x € 1.000
6,36% Complete

Saldo

1203,61%
€ -1.998
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze huidige manier van leven lijkt op de lange termijn onhoudbaar. We zien op allerlei terreinen de grenzen in zicht komen. Klimaatverandering en overbelasting van de aarde zorgen voor veel problemen, we leven steeds langer en willen actief en zelfstandig blijven én een ongezonde leefstijl zorgt voor veel gezondheidsproblemen.  Corona heeft laten zien dat het thema gezondheid belangrijker is dan ooit. Gezondheid vraagt net als duurzaamheid om een brede en integrale benadering. 

Versnelling en intensivering van ingezette acties op duurzaamheid is hard nodig, onder anderen om de klimaatdoelen te behalen. Er is een omslag in denken nodig, waarbij duurzaamheid wordt gezien als een kans en een noodzaak voor het verbeteren van onze leefomgeving. 

De opgaven rondom duurzaamheid en gezondheid vragen een grote verandering van mensen. De veranderingsbereidheid en het vermogen om mee te kunnen staan daarmee centraal in de veranderingsopgave.  Wij willen dat iedereen mee kan doen in in de veranderingsopgave en zetten onze inwoners en ondernemers in de aanpak centraal. We bieden waar nodig gepaste ondersteuning.  Met gebiedsgerichte activiteiten gaan we op zoek naar energie en kwaliteiten in de samenleving en zetten we inwoners en ondernemers in hun kracht. Voor die doelgroepen die wat extra hulp kunnen gebruiken of waarvoor de algemene aanpak niet werkt, ontwikkelen we een aanpak op maat. Tenslotte  nemen we als gemeente een voorbeeldrol in richting onze inwoners en ondernemers en maken we werk van het verduurzamen en het stimuleren van gezond gedrag binnen de gemeentelijke organisatie.

Volksgezondheid 
We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Veldhoven een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. Positieve gezondheid vormt het uitgangspunt, aangezien gezondheid veel meer betekent dan 'niet ziek zijn'.  Met die brede benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.  De komende jaren treedt in Veldhoven een aanzienlijke vergrijzing van de bevolking op.  Het aantal 65 plussers neemt naar verwachting in Veldhoven met 36 procent toe. Veel van deze ouderen inwoners hebben op enig moment een zorg en ondersteuningsvraag . Zorg en ondersteuning die vooral in de wijk en buurt zijn beslag moet krijgen, ook voor de groeiende groep dementerenden. 

Circulaire economie
Voor een duurzame toekomst is de huidige manier waarop we met grondstoffen omgaan onhoudbaar: de grenzen aan het delven van grondstoffen komen in zicht. In Nederland is daarom afgesproken om vóór 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Het tussendoel is om in 2030 vijftig procent minder gebruik te maken van minerale, fossiele en metalen primaire grondstoffen. 

Energietransitie 
We staan voor een grote opgave daar waar het gaat om de energietransitie. Om uitvoering te geven aan het landelijk klimaatakkoord zal Veldhoven stevig moeten inzetten op verduurzaming. Alleen al de opgave voor terugdringen van uitstoot van broeikasgassen is enorm: in 2050 moet deze een reductie van 95% laten zien tov 1990. De daarvoor noodzakelijke energietransitie gaat gepaard met het op grote schaal besparen van energie en opwek, opslaan en transport van duurzame energie. De vastgestelde transitievisie warmte, het beleidskader hernieuwbare energie en de integrale visie op laadinfrastructuur vormen de kaders voor de uitvoering, die onder meer vormt krijgt in het Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.

Klimaatadaptatie
We kunnen onze rug niet meer keren richting klimaatveranderingen. Veel regen in korte tijd gevolgd door lange warme en droge periodes. Deze extremere weersituaties komen vaker voor. We spelen in op deze verandering. Dit doen we vroegtijdig bij de inrichting van- en het toekennen van gebruiksfuncties aan de openbare ruimte. We kunnen dit niet alleen. Ook van ontwikkelaars en inwoners vragen we een bijdrage. We richten ons lokaal op de integrale verbinding met de thema’s Positieve gezondheid en Toekomstbestendigheid. Het integraal beheerkader met het bijbehorende beheerplan riool vormt hiervoor de basis.

Gezonde leefomgeving vanuit luchthaven
Voor een goed leefmilieu en een goede gezondheid zijn luchtkwaliteit, gevaarzetting en geluidbelasting belangrijke factoren. In Veldhoven heeft Luchthaven Eindhoven een grote invloed hierop. Veldhoven zet zich actief in om de aanbevelingen uit het rapport ‘Opnieuw verbonden’, samen met partners uit de regio, het Rijk en de luchthaven, te realiseren.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

Terug naar navigatie - 7.01 We stimuleren een gezonde leefstijl

We streven na dat binnen Veldhoven elke inwoner een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om regie te voeren op het eigen leven. 

7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Terug naar navigatie - 7.02 We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

We zetten binnen Veldhoven in op het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen op die onderdelen waar de meeste winst te behalen valt.

7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

Terug naar navigatie - 7.03 We werken aan een integrale duurzaamheidsaanpak

In de verduurzamingsaanpak verbinden we de verschillende duurzaamheidsopgaves (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving) met elkaar. 

7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

Terug naar navigatie - 7.04 Circulaire economie - Verminderen restafval

We stimuleren inwoners om hun afval beter te scheiden, waardoor een verschuiving plaats vindt van restafval naar gescheiden afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gescheiden stromen moet hoog blijven voor een kwalitatieve verwerking en inzet als grondstof. 

7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

Terug naar navigatie - 7.05 Energietransitie - We stimuleren de opwek van hernieuwbare energie

Vergroten hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit naar 50 GWh en 90 GWh in 2025 respectievelijk 2030.

7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

Terug naar navigatie - 7.06 Energietransitie - Afname aardgasverbruik

Verminderen aardgasverbruik  met 25% (359 TJ) in 2030 ten opzichte van 2019 (1.437 TJ) .
Verminderen aardgasverbruik (%) focuswijken Transitievisie Warmte ten opzichte van start wijkaanpak.

7.06.01 Gemeentebreed: diverse activiteiten zoals collectieve inkoop-/ontzorgingsactie

De praktijk leert dat het verduurzamen van woningen voor veel woningeigenaren erg complex is en dat de vele barrières woningeigenaren vaak weerhouden van het treffen van maatregelen. Door collectieve inkoop-/ontzorgingstrajecten te organiseren als gemeente of vanuit de regio worden woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning. Binnen de Metropoolregio Eindhoven zal er in 2022 een ontzorgingsproject van start gaan waar we als gemeente aan deel kunnen nemen en dat erop gericht is om woningeigenaren op verschillende fronten (financieel, technisch, organisatorisch) te ontzorgen bij het laten isoleren van hun woning.

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.06.02 Buurtgericht: Start Wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look

In 2021 heeft de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In de TVW zijn drie focuswijken aangewezen. Voor deze focuswijken zullen de komende jaren wijkuitvoeringsprogramma's uitgewerkt worden om invulling te geven aan de doelstellingen uit de TVW ten aanzien van CO2- en aardgasreductie en aan de wijkgerichte aanpak die in de TVW is benoemd. De uitvoeringsprogramma's zullen in nauw overleg met inwoners van de desbetreffende  wijken opgesteld worden. In 2022-2023 zal een begin gemaakt worden met het wijkuitvoeringsprogramma voor 'T Look. Hierbij wordt aangesloten bij de wijkactiviteiten die in 2022 zijn georganiseerd en het netwerk en inwonersinitiatief dat daarbij is gevormd.

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.06.03 Diverse activiteiten gericht op de verduurzaming van bedrijven

Afhankelijk van beschikbare capaciteit zullen er in 2023 diverse activiteiten/projecten uitgevoerd worden gericht op het verduurzamen van bedrijven. 

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.06.04 Buurtgericht: Ontwikkelen verduurzamingsaanpak voor veel woningen en specifieke maatregelen

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. De eerste route is gericht op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met buren en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt. De activiteiten die verbonden zijn met deze route zijn opgenomen onder doelstelling 7.10. De tweede route is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.06.05 Opzetten energie- en klimaatmonitor

Om klimaatbeleid te kunnen sturen richting de klimaatdoelen en effectief uitvoering te geven aan klimaatbeleid, is het essentieel om inzicht te hebben in de huidige staat en recente trends in broeikasgasuitstoot. Daarnaast willen we in beeld krijgen wat de huidige activiteiten bijdragen aan het bereiken van onze doelen en waar de grootste kansen liggen. Hiervoor wordt een monitor ingericht in de vorm van een dashboard. 

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark

Terug naar navigatie - 7.07 Energietransitie - Groei van het aantal laadpalen afstemmen op de groei van het elektrische wagenpark

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte. E-rijders zonder eigen parkeerplek  hebben een openbare oplaadpaal nodig. Het aantal oplaadpalen moet voldoen in de laadbehoefte. 

7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

Terug naar navigatie - 7.09 Hinderbeperking door Luchthaven Eindhoven

We zetten ons in om  de geluidhinder van de luchthaven Eindhoven in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte 2019. 

7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners

Terug naar navigatie - 7.10 We zetten ons in voor een gedragen en rechtvaardige energietransitie voor al onze inwoners

We vergroten de slagkracht in wijken door inwonerscollectieven/-initiatieven te helpen die samen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun huizen, straat en/of buurt

We dragen bij aan een energietransitie waarbij iedereen toegang heeft tot een gezonde, comfortabele en energiezuinige woning 

 

7.10.01 Gemeentebreed: Werken aan een uitvoerings-/ samenwerkingsplatform energietransitie gebouwde omgeving

Opzetten van een uitvoeringsplatform waarbinnen betrokken partijen / uitvoeringspartners van de energietransitie in wisselende gremia samenwerken, afstemmen en afspraken maken over de uitvoering van projecten Energietransitie en toewerken naar gezamenlijke doelen.   Door een goede samenwerking met en tussen onze uitvoeringspartners kunnen we inwoners en ondernemers van Veldhoven zo goed mogelijk helpen met de Energietransitie. Een goed afgestemd uitvoeringsplatform zorgt er bovendien voor dat de plannen die we maken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.10.02 Doelgroepgericht: Diverse verduurzamingsactiviteiten voor o.a. Verenigingen van eigenaren en inwoners met (energie)armoede

In de Transitievisie Warmte (TVW) en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing is bepaald dat er naast gemeentebrede en wijkgerichte projecten en activiteiten ook doelgroepgerichte projecten en activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij zijn minima, ouderen, Verenigingen van eigenaren, ondernemers en koplopers als doelgroepen benoemd. In 2022 en 2023 zal een groot deel van onze aanpak gericht zijn op inwoners die met energiearmoede te maken hebben. Dit zijn inwoners die niet of nauwelijks in staat zijn om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Hiervoor hebben we van het Rijk middelen ontvangen die besteed kunnen worden aan adviezen en/of maatregelen gericht op het energiezuiniger maken van woningen en/of bijdrage aan gedrag gericht op het beperken van energieverbruik.

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.10.03 Buurtgericht: Activiteiten in buurten gericht op gezamenlijke inwonersinitiatieven

In de aanpak van de verduurzaming van woningen hanteren we twee routes die onderling verbonden zijn. Deze activiteit is onderdeel van de eerste route die gericht is op het helpen en stimuleren van inwoners om alleen of samen met buren en buurtgenoten aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, straat en buurt.  De tweede route, die onderdeel uitmaakt van doelstelling 7.06, is gericht op de woningen. Hierbij richten wij ons in het bijzonder op woningen die veel gebouwd zijn in Veldhoven. Door voor één of meerdere woningen van hetzelfde type een gedegen verduurzamingsplan op te stellen, wordt de basis gelegd voor de verduurzaming van alle woningen van dit type.

Portefeuillehouder

  • Mariëlle Giesbertz

7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

Terug naar navigatie - 7.11 Invullen voorbeeldrol in de transitie naar een duurzame toekomst

We geven invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en zetten stappen in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

7.12 Beheersen van rattenproblematiek

Terug naar navigatie - 7.12 Beheersen van rattenproblematiek

We gaan in gesprek over preventie- en bestrijdingsmaatregelen die ze samen met buurtgenoten op kunnen pakken als inwoners aangeven overlast te ervaren. Als gemeente ondernemen we acties in het openbaar gebied: zo plaatsen we onder andere vangkasten en snoeien we struiken in gebieden waar overlast wordt ervaren. Daarnaast zullen we bewustwordingsacties en communicatie opstarten.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
7.04 Omvang huishoudelijk restafval (BBV)* Kg/inwoner CBS (nader voorlopig cijfer) 2018 ? 205,0 132,1 100
7.04 Vangvergelijker (Benchmark huishoudelijk afval)* kg/inw Restafval (incl grof) 2020 ? 189,7 126,0 100
7.05 Hernieuwbare elektriciteit (BBV) 50% in 2040 % RWS 2020 27 75 6 9 11 13 14 16
7.05 Hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit GWh Nationale Klimaatmonitor 2020 X X 21 33 39 45 50 58
7.05 Toename hoeveelheid zonne-energie van daken GWh Lokale GIS-analyse luchtfoto's 2021 28 X X 32 38 44 49 54
7.06 Afname temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik  (in 2030 359 TJ (=25%) minder ten opzichte van 2019) * correctie t.o.v. 1437 TJ Transitievisie Warmte TJ Nationale Klimaatmonitor 2019 1412* X X 1.316 1.284 1.252 1.220 1.188
7.06 Afname gemiddeld aardgasverbruik per woning in de focuswijken 'T Look, 'D Ekker en Polders % VNG-wijkpaspoort 2022 X X X
7.06 Aantal huishoudens die deelnemen aan gemeente brede activiteiten rondom verduurzaming van woningen Aantal Regionaal energieloket X X X X
7.06 Aantal wijkuitvoeringsprogramma's verduurzaming Aantal X X X 1 2 3
7.07 Aantal (semi) publieke laadpalen voor elektrische auto's Aantal Klimaatmonitor 2021 85.453 306 206 622
7.08 Aantal bewustwordingsacties klimaatverandering Aantal Gemeente Veldhoven X X X X 2 2 2 2
7.09 Geluidhinder luchthaven Eindhoven Contouren Luchthavenbesluit 2019
7.10 Aantal inwoners-/buurtinitiatieven gericht op verduurzaming Aantal X X X 2 3 4 5 6
7.11 Aantal Maatschappelijk Verantwoord Inkopen trajecten Aantal Gemeente Veldhoven X X X X 3
7.12 Aantal bewustwordingsacties rattenoverlast Aantal Gemeente Veldhoven X X X X 2 2 2 2
t
* De omvang huishoudelijk restafval op basis van de CBS-gegevens is een verplichte indicator (BBV). De CBS-gegevens lopen echter achter. In de Vangvergelijker (Vang = van afval naar grondstof) zijn meer recente afvalgegevens opgenomen .

Subsidies in programma

Terug naar navigatie - Subsidies in programma

Conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie wordt per programma zichtbaar gemaakt welke subsidies zijn opgenomen in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

WBP bedrag

Verslavingszorg en slachtofferhulp 85
 Jeugdgezondheidszorg
402

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 12.206 12.502 12.731 13.166 13.667 14.189
Baten 9.993 10.425 10.733 11.179 11.658 12.227
Saldo (- = nadeel) -2.213 -2.077 -1.998 -1.987 -2.009 -1.962

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstellingen bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Uitbreiding personele capaciteit programma 7 (energietransitie, afvalcoach en omgevingswet) -335 -397 -403 -409
Duurzaamheid -100 0 0 0
Energietransitie -100 -100 -100 -100
Onderhoud begraafplaats -20 -20 -20 -20
Vervanging ondergrondse containers (investering € 200 in 2026) 0 0 0 0
Verminderen zwerfafval (€ 50 baten en lasten) 0 0 0 0
Saldo (- = nadeel) -555 -517 -523 -529

Uitbreiding personele capaciteit programma 7 (energietransitie, afvalcoach en omgevingswet)
Energietransitie - Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving
Op 26 juli 2022 heeft het college het Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving 2022-2025 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is het vervolg op de, in het kader van de energietransitie in 2021 en 2022, door de raad vastgestelde Transitievisie Warmte en het beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing. In het uitvoeringsprogramma is beschreven welke projecten en activiteiten de komende jaren uitgevoerd worden en hoeveel capaciteit en middelen daarvoor nodig zijn. In totaal bedragen de kosten voor capaciteit en uitvoering jaarlijks circa € 2,2 miljoen. Een groot deel van deze kosten wordt gedekt uit Rijksmiddelen. Een deel van deze Rijksbijdrage is bedoeld voor specifieke taken zoals bijvoorbeeld het bieden van hulp aan inwoners die vanwege de stijgende energieprijzen in de problemen komen. De omvang van deze specifieke bijdrage voor 2023 was bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma al bekend en is meegenomen in deze begroting. Wat nog niet bekend was zijn de jaarlijkse Rijksgelden die gemeenten in de periode 2022 tot en met 2030 krijgen voor de uitvoering van de wettelijke taken die gemeenten moeten oppakken in het kader van het Klimaatakkoord. In het uitvoeringsprogramma is er op basis van afspraken in het landelijke coalitieakkoord wel een inschatting van de Rijksbijdrage gemaakt. In de begroting is vanwege de onduidelijkheid over de Rijksmiddelen slechts een beperkt deel van de kosten (voor capaciteit en uitvoering) uit het uitvoeringsprogramma opgenomen. De verwachting is dat het Rijk eind dit jaar de omvang van de Rijksbijdrage bekend zal maken. Na deze bekendmaking wordt duidelijk hoeveel aanvullende gemeentelijke middelen nog nodig zijn. Dit zal naar verwachting een substantiële bijdrage zijn. Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke prioritering en fasering van het uitvoeringsprogramma mede afhankelijk zullen zijn van de definitieve hoogte van het uiteindelijke bedrag. De financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma zullen in de eerstvolgende bestuursrapportage na het bekend worden van de Rijkbijdrage verwerkt worden. 

Afvalcoach
In 2021 is het college akkoord gegaan met het uitvoeringsprogramma Afval om de doelstelling van de hoeveelheid restafval te verminderen. Onderdeel van de uitvoering van dit programma ligt bij een Afvalcoach die inwoners/ondernemers helpt/informeert/voorlicht over afval en de regie voert over de overige projecten uit het uitvoeringsprogramma. De kosten voor de afvalcoach worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Budgettair neutraal.

Omgevingswet Vergunningen
Met de komst van de Omgevingswet (voorzien per 1 januari 2023) treden er veranderingen op bij gemeenten in takenpakket, in te zetten capaciteit, verhaalbare kosten en omvang van de legesopbrengsten. Voor een deel zijn de effecten van de veranderingen ‘autonoom’ en voor een deel afhankelijk van keuzes (heffen leges activiteiten milieu). De effecten die dit heeft op de ambtelijke capaciteit zijn in kaart gebracht door middel van een impactanalyse. De Omgevingswet vormt een majeure uitdaging en verandering. Naast de forse inspanningen in de voorbereiding op inwerkingtreding gaan er in de jaren na de inwerkingtreding veel zaken veranderen in relatie tot de gemeentelijke taken.

Duurzaamheid
Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamer naar het duurzaamheidsbeleid is afgesproken dat er een integrale duurzaamheidsagenda/- programma wordt opgesteld. Hiervoor zal een opdracht aanbesteed worden. De kosten voor 2023 bedragen € 100.

Onderhoud begraafplaats
Door uitbreiding van o.a. het strooiveld, het columbarium en het aantal te onderhouden graven zijn de werkzaamheden toegenomen. Door deze uitbreidingen van werkzaamheden is  structureel € 20 nodig om het onderhoud op het huidige kwaliteitsniveau te houden.

Vervangingsinvesteringen ondergrondse containers
In 2026 worden 20 ondergrondse restafval en/of glascontainers vervangen. De 20 containers kosten in totaal €200. De kosten worden aan de vervangingsinvestering ondergrondse containers toegerekend.

Verminderen zwerfafval
We willen het zwerfafval nog verder verminderen. Om hier maatregelen voor te nemen is een structureel budget van €50 benodigd. Dekking voor deze kosten komt uit de verrekening met de afvalstoffenheffing.