Uitgaven

15,38%
€ 25.909
x €1.000
15,38% Complete

Inkomsten

57,59%
€ 97.135
x €1.000
57,59% Complete

Saldo

42907,23%
€ 71.226
x €1.000

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

15,38%
€ 25.909
x €1.000
15,38% Complete

Inkomsten

57,59%
€ 97.135
x €1.000
57,59% Complete

Saldo

42907,23%
€ 71.226
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De sterke groei van Veldhoven, de ontwikkelingen in de regio en de betekenis van ASML voor Veldhoven en daarbuiten raakt onze hele samenleving. De grote taken en vraagstukken waar we voor staan, vragen om een organisatie (bestuurlijk en ambtelijk) die dicht bij de inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties van Veldhoven staat. En in de regio zichtbaar en actief is.

Inwoners en organisaties mogen rekenen op een goede dienstverlening van gemeenten.  Hierbij gaat het niet alleen over wat we leveren, maar ook hoe we onze diensten leveren.  In de gemeente Veldhoven staat hierbij de vraag van de klant centraal. Het gaat niet alleen om houding en gedrag, techniek en processen, maar ook om een goede interne samenwerking. We helpen inwoners en organisaties zo goed mogelijk vanuit het principe ' digitaal waar het kan'. We staan voor een toegankelijke en passende dienstverlening. 

De gemeente Veldhoven vraagt inwoners om mee te denken over nieuw beleid en projecten en wil aansluiten bij moderne ontwikkelingen op het gebied van (online) participatie en democratisering. Dat vraagt om een omgevingsbewuste en communicatieve organisatie.

Gemeenten gaan de komende jaren uitdagende financiële tijden tegemoet. De taken die we lokaal op ons bordje krijgen worden vanuit het Rijk niet altijd in voldoende mate financieel gecompenseerd. Het is  aan ons, om zorg te dragen voor financiering van dit beleid. Het is van belang om de gemeentelijke financiën gezond te houden en een ambtelijke organisatie te hebben die de opgaven van nu en de toekomst aan kan met voldoende capaciteit. De uitdagingen die op ons pad komen vragen om een vitale en slagvaardige gemeentelijke organisatie. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief

Terug naar navigatie - 0.01 De gemeentelijke organisatie werkt omgevingsbewust en communicatief

We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving, leven ons in  de inwoner in en sluiten aan bij bestaande netwerken. In ons werken zijn de effecten op onze omgeving leidend.  Daarbij zetten we communicatie in als instrument. 

0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening

Terug naar navigatie - 0.02 Toegankelijke en passende (digitale) dienstverlening

Veldhoven groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende (digitale) dienstverlening geleverd moet worden. We zijn voor iedereen bereikbaar en hebben oog voor de behoefte en de belangen van de klant. Onze koers gaan we uitzetten in een nieuwe realistische visie. 

0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig

Terug naar navigatie - 0.04 De gemeentelijke organisatie is vitaal en slagvaardig

Naast het uitvoeren van wettelijke taken, zijn we in staat om bepaalde wensen en ambities te realiseren en kunnen we inspelen op de snelle groei in onze regio.

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
0.02 Klanttevredenheid balie Rapportcijfer Eigen gegevens 2021 - - 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5
0.02 Klanttevredenheid website Rapportcijfer Eigen gegevens 2021 - - 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5
0.04 Formatie (BBV) Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2021 - 6,9 6,8 7,3 7,6 7,7 7,6 7,5
0.04 Bezetting (BBV) Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2021 - 6,8 6,5 7,3 7,6 7,7 7,6 7,5
0.04 Apparaatskosten (BBV) Kosten per inwoner Eigen gegevens 2021 - 694 764 772 864 865 859 846
0.04 Externe inhuur (BBV) Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen gegevens 2021 - 13,8% 16,3% 5,3% 8,4% 7,3% 7,3% 5,1%
0.04 Overhead (BBV) % van totale lasten Eigen gegevens 2021 11,2% 12,6% 8,0% 8,2% 7,9% 7,7% 8,6% 8,8%
t

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:
- BIZOB voor inkoopondersteuning binnen de bedrijfsvoering;
- BNG voor bankdiensten.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 25.074 21.937 26.075 26.644 28.564 24.258
Baten 91.741 93.847 97.135 103.041 106.026 103.802
Saldo (- = nadeel) 66.667 71.910 71.060 76.397 77.462 79.544

Bijstelling bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstelling bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Wachtgeld voormalige wethouders -300 -300 -194 0
Verlaging onroerende zaakbelasting (1% in 2023 en 3% in 2024) -136 -579 -579 -579
Uitbreiding personele capaciteit programma 0 (terugdringen wachttijden burgerzaken, optimaliseren digitale dienstverlening naar inwoners en optimaliseren participatie/samenspraak) -128 -261 -264 -268
1 fte bovenformatief -93 -95 -96 -97
Implementatie en uitvoeringskosten Wet Open Overheid (WOO) -90 -106 -118 -130
Inhuur WOZ belastingen -55 -12 -12 -12
Inhuur arbeidsmarktcommunicatie -45 -60 -60 -60
Vennootschapsbelasting -1 -1 -1 -1
Dekking kapitaallasten uit reserve 0 9 17 25
Uitkering gemeentefonds 7.653 10.801 13.902 7.923
Saldo (- = nadeel) 6.805 9.396 12.595 6.801

Wachtgeld voormalige wethouders
Door het formeren van een nieuw college in 2022 zijn er 4 wethouders die maximaal recht hebben tot 25 juli 2025 op wachtgeld. Deze berekening van wachtgeld kan leiden tot hogere lasten voor 2023 € 300, 2024 € 300 en 2025 € 194. 

Verlaging onroerende zaakbelasting (1% in 2023 en 3% in 2024)
In de begroting 2021 is de OZB  opbrengst tot en met 2024 met 5% per jaar verhoogd, bovenop de reguliere indexering. In deze begroting draaien we deze verhoging gedeeltelijk terug. In 2023 verlagen we de OZB opbrengst met 1%. En in 2024 verlagen we deze met 3%.

Uitbreiding personele capaciteit programma 0 (terugdringen wachttijden burgerzaken, optimaliseren digitale dienstverlening naar inwoners en optimaliseren participatie/samenspraak)
Capaciteitsuitbreiding Burgerzaken 
De wachttijden voor het aanleveren van documenten, oppakken van dossiers/ aanvragen en het inplannen van baliebezoeken is opgelopen tot 6 weken voor inwoners en bedrijven. Met de extra capaciteit kunnen we de wachttijden substantieel terugdringen. Daarnaast zijn de wachttijden om Nederlander te worden opgelopen tot ruim 2,5 maand. Dit wordt met name veroorzaakt door de structurele toename van het aantal Expats en vluchtelingen. De aantallen van 2019, 2020 en 2021 zijn nu al in juni gehaald. Gelet op de groei van ASML is de verwachting dat de aantallen niet zullen afnemen in de nabije toekomst. Deze uitbreiding kost € 70 structureel.

Capaciteitsuitbreiding digitale dienstverlening
Er is momenteel onvoldoende capaciteit om de digitale dienstverlening naar inwoners te optimaliseren. We willen weten hoe onze klant(en) de digitale dienstverlening ervaart, bijvoorbeeld door middel van klantreizen en onderzoek naar klanttevredenheid. Door monitoring van onze kanalen en analyse van data willen we dienstverlening meer sturen en voorspellen. Daarnaast ontstaan er steeds meer digitale communicatiekanalen waardoor het communicatielandschap steeds complexer wordt. Ook verschuift de communicatie steeds meer van schrift naar beeld en geluid. Alles wat we naar buiten brengen vergt ook beheer. Daarnaast zorgt wetgeving, zoals de richtlijnen omtrent Toegankelijkheid, er voor dat we onze communicatie en dienstverlening voortdurend moeten toetsen aan de eisen. Deze uitbreiding kost € 88 structureel.

Capaciteitsuitbreiding participatie en samenspraak
Uitwerking coalitieakkoord: Participatie en samenspraak aan de voorkant tussen de gemeente en belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Er is momenteel onvoldoende capaciteit om de samenspraak tussen inwoners, bedrijven en de gemeente te optimaliseren bijvoorbeeld d.m.v. de factor C methode toe te passen bij nieuwe projecten/activiteiten. Deze uitbreiding kost € 102 structureel.

1 fte bovenformatief
Dit betreft de formatie van 1 medewerker die formatief boventallig is geplaatst.

Implementatie en uitvoeringskosten Wet open overheid (WOO)
De wet open overheid (Woo) is de opvolger van de wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is per 1 mei 2022 gedeeltelijk in werking getreden conform het meerjarenplan Woo. Tot 2026 zal de implementatie gefaseerd uitgerold worden. Incidenteel zijn er € 68 aan extra kosten benodigd tot 2026 voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Daarnaast is er structureel € 22 oplopend tot € 62 in 2026 nodig bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

Inhuur WOZ belastingen
Het aantal informele bezwaarschriften blijft al jaren toenemen en aan deze vraag kan de huidige capaciteit niet voldoen hiervoor is structureel  € 12 benodigd. Daarnaast is er in 2023 tijdelijk € 43 inhuurbudget nodig voor de vervanging van een medewerker WOZ belastingen.

Inhuur arbeidsmarktcommunicatie
Het wordt in verband met de krapte op de arbeidsmarkt steeds lastiger om voldoende geschikt personeel aan te trekken. Een extra uitdaging hierbij is dat de komende jaren veel ambtenaren met pensioen gaan. Het actief benaderen van de arbeidsmarkt kan daarbij helpen, we hebben daarom het afgelopen half jaar middels een pilot gebruik gemaakt van een externe partij die ons heeft begeleid op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Graag zouden wij deze succesvolle samenwerking willen continueren en hier de komende jaren in willen investeren. 

Dekking kapitaallasten uit reserve
Conform beleid worden de bijgestelde afschrijvingslasten van masten en armaturen in programma 2 gedekt door een vervangingsreserve.

Uitkering gemeentefonds
Het gemeentefonds is conform onderstaand overzicht voor de jaren 2023 tot en met 2026 naar boven bijgesteld. 

Bijstelling gemeentefonds voor de jaren 2023 tot en met 2026  2023 2024 2025 2026
Gemeentefonds meicirculaire 2022  7.653 10.099 13.256 7.477
Stelpost jeugdzorg conform afspraken rijk en VNG brief augustus 2022 0 702 646 446
Bijstelling begroting 2023-2026 7.653 10.801 13.902 7.923


De voornaamste oorzaken zijn:

Herverdelingseffect
In de meicirculaire 2022 is de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 verwerkt inclusief ingroeipad . Ook is hierbij de reeds opgenomen stelpost geëlimineerd.  Nadeel 2023: € 11, 2024: € 363, 2025 en 2026: € 437.

Accresontwikkeling meicirculaire 2022
Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd. 
In de meicirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2023 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De hogere accressen zijn het gevolg van extra rijksuitgaven voor vennootschapsbelasting (Vpb), koppeling AOW aan stapsgewijze verhoging wettelijk minimumloon (WML), inkomensbelasting Box 3 en defensie-uitgaven. Ook is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Voordeel 2023: € 5.553, 2024: € 9.010, 2025: € 11.354 en 2026: € 6.126.
 
Opschalingskorting
De opschalingskorting wordt door gemeenten als zeer oneerlijk ervaren omdat het principe van herindelen van bovenaf opgelegd is. De oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode. Het betreft een reeks die oploopt van € 400 miljoen in 2023 naar € 675 miljoen in 2025. Eerder was de oploop van de opschalingskorting al bevroren voor de jaren 2020 tot en met 2022. Dit betekent dat de stand van de opschalingskorting zoals bereikt in 2019 van € 300 miljoen wordt bevroren tot en met 2025. Incidenteel wil zeggen dat de korting in de betreffende jaren (€ 400 miljoen voor 2023; € 135 miljoen voor 2024 en € 140 miljoen voor 2025) wordt teruggeboekt, maar de reeks eindigt wel in een korting van € 975 miljoen cumulatief in 2026, zoals voorzien. Voordeel 2023: € 870, 2024: € 1.167 en 2025 € 1.468.

Uitname accres tbv volkshuisvestingsfonds en woningbouwimpuls
In het Coalitieakkoord van het rijk zijn middelen voor de volkshuisvesting en woningbouwimpuls opgenomen. Deze middelen worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 onttrokken aan het voor die jaren gereserveerde accres. voor Veldhoven is dit een nadeel van 2023: € 544, 2024: € 546 en 2025: € 544.

WOZ waardering en aanpassen rekentarieven 2023
In de meicirculaire zijn de rekentarieven en de WOZ waardering aangepast. Deze aanpassing geeft een voordeel vanaf 2023 van € 564 oplopend naar € 585 voor 2026.

Bijstelling jeugdzorg inclusief afspraken rijk en VNG middels brief augustus 2022
Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Hierbij gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen voor een bedrag van € 374 miljoen op de jeugdzorguitgaven in 2023 (die ook onderdeel is van de reeks van de Commissie van Wijzen). Vanuit de € 1,454 miljard is, vooruitlopend op de nadere invulling van de hervormingsagenda, € 9 miljoen overgeheveld naar de begroting van het ministerie van VWS ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda in 2023. De besteding van deze middelen vindt plaats in samenspraak met de VNG. Het overige deel (€ 1,445 miljard) is toegevoegd aan de algemene uitkering aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Veldhoven is dit € 2.973. We hebben hiervoor al een stelpost opgenomen van  € 2.340, die is met dit bedrag verrekend. De stelpost voor de jaren 2024 tot en met 2026 hebben we conform de afspraken middels brief augustus 2022 bijgesteld. Voordeel 2023: € 633, 2024: € 612, 2025: € 1.420 en 2026: € 1.784.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Lokale heffingen 13.393 14.545 15.941 17.084 17.946 18.717
2 Algemene uitkering gemeentefonds 69.182 75.013 77.120 80.765 84.322 79.299
3 Dividend 64 75 75 75 75 75
4 Saldo financieringsfunctie -226 36 23 -164 -419 -649
5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 82.413 89.669 93.159 97.760 101.924 97.442

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen (x € 1.000) Rek. Begr. Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Lasten overhead 12.020 14.049 14.703 14.745 14.653 14.906
2 Baten overhead -312 -109 -88 -90 -92 -94
3 Doorbelasting overhead -1.302 -1.110 -1.397 -1.435 -1.428 -1.163
Totaal overhead 10.406 12.830 13.218 13.220 13.133 13.649