Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico’s opvangt. Hiervoor geven we inzicht in de omvang van de aanwezige risico’s, de mogelijkheden om de risico’s financieel af te dekken (weerstandscapaciteit), en de relatie daartussen: het weerstandsvermogen.
Verder maken kengetallen inzichtelijk hoeveel (financiële) ruimte de gemeente heeft om incidentele en structurele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht in de financiële weer- en wendbaarheid.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:
•    aanwezige risico’s; 
•    beschikbare weerstandscapaciteit;
•    weerstandsvermogen;
•    ontwikkelingen;
•    kengetallen.

Het beleid over risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd in de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2017’. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Inventariseren en kwantificeren
Voor deze begroting zijn de risico’s geïnventariseerd, samen met de kans dat ze optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Op basis van de inventarisatie hebben we een risicokaart samengesteld voor onze gemeente. Aan elk risico is een zogeheten risicoscore verbonden. Dit hebben we gedaan door de kansklasse te koppelen aan de gevolgklasse. Hierdoor kunnen we de risico’s onderling rangschikken op grootte. De risico’s met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus als zodanig ‘gemanaged’ worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in de cel geeft het aantal risico’s weer met dezelfde risicoscore. De kaart telt op dit moment 48 risico’s. 

Figuur 1: Risicokaart

Financieel gevolg (x)
x > € 1.000 1
€ 500 < x < € 1.000 1 2 1
€ 200 < x < € 500 3 4 2 2
€ 50 < x < € 200 12 3 4 1 2
x < € 50 6 1 3
10% 30% 50% 70% 90%
Kans

In de tabel hieronder worden 10 risico’s aangegeven die de grootste invloed hebben op het risicoprofiel van de gemeente.

Tabel 1: 10 risico's met de meeste invloed
Belangrijkste risico's Kans (%) Gevolg (max. in € 1.000) Invloed (%)
1 Inzameling PMD afval door tekort aan PMD zakken 90 600 20,9
2 Naheffing Attero door te weinig aangeleverd afval 70 371 10,1
3 Gevolgen Corona-crisis 50 500 9,7
4 Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun verplichtingen (financieel en/of beleidsmatig) 70 300 8,1
5 Uitkering verstrekken aan teruggekomen SIB (Social Impact Bond) deelnemers 20 728 5,6
6 Planschadevergoeding aansluiting A67 50 250 4,8
7 Ongeautoriseerde toegang ICT infrastructuur 20 500 3,9
8 Negatief aanbestedingsresultaat 30 300 3,5
9 Derving huuropbrengsten door brandschade aan verhuurd vastgoed 30 300 3,5
10 Onvoldoende inventarisatie planschade 30 200 2,3
Totaal maximala geldgevolg top 10 risico's € 4.049
Maximaal geldgevolg overige risico's ( 38) € 6.696
Totaal maximaal geldgevolg alle risico's € 10.745

Beheersen
We vinden het belangrijk om beheersmaatregelen te treffen bij risico’s. Met deze beheersmaatregelen wordt de kans en/ of gevolg van het risico kleiner. Als we het weerstandsvermogen bepalen, houden we rekening met de beheersmaatregelen. 
Voor vijf van de 10 belangrijkste risico’s is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn voor 25 van de 48 risico’s maatregelen getroffen. Dit betekent niet dat wij voor 23 risico’s geen maatregelen treffen. Een risico kan worden geïdentificeerd vóór en ná het toepassen van maatregelen. Er worden ook risico’s meteen geïdentificeerd op het niveau ná maatregelen. Dan is het niet zinvol om alsnog maatregelen te formuleren. 

Weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico’s op te vangen, zonder het bestaande beleid te hoeven aanpassen. 
Op basis van de beleidsnota wordt de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt opgebouwd:

Reserve benoemde risico’s € 4.309
Begrotingspost Onvoorzien €     151
Beschikbare weerstandscapaciteit € 4.460

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente risico’s financieel kan opvangen zonder beleid te hoeven aanpassen. Als dit getal 100% is of hoger, kunnen de risico’s worden opgevangen. Wij streven altijd naar 100%. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s (benodigde weerstandscapaciteit). Om te garanderen dat ons weerstandsvermogen toereikend is, streven we naar een norm van 100%. Dit percentage is gekwalificeerd als ‘ruim voldoende’. Om ongewenste schommelingen te voorkomen, hanteren we een minimum van 82% en een maximum van 141%. Buiten deze marges vullen we de risicoreserve benoemde risico’s aan of romen we die af.

De benodigde weerstandscapaciteit bepalen we door van alle risico’s de kans te vermenigvuldigen met het maximale schadegevolg. Daarna vermenigvuldigen we dit met 1,25. Deze berekening levert een benodigde weerstandscapaciteit op van € 3.229. Bij dit bedrag is het weerstandsvermogen 100%
Zoals aangegeven is de beschikbare weerstandscapaciteit nu € 4.460. Het weerstandsvermogen is dan € 4.460 / € 3.229 = 138%.
Dit percentage valt binnen de bovengrens van 141%. 

Hieronder een grafiek met het verloop van het weerstandsvermogen de afgelopen jaren

Figuur 2: verloop weerstandsvermogen

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Vergeleken met het vorige actualisatiemoment – de Jaarstukken 2021 –  zijn er geen ontwikkelingen. Er zijn geen nieuwe risico's onderkend of bestaande risico's vervallen.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Hieronder de kengetallen.
De kengetallen die het BBV voorschrijft, gaan in op totale financiële componenten zoals het totale eigen vermogen, totale baten etc. De bepaling van het weerstandsvermogen bevat één component van het eigen vermogen, namelijk de reserve benoemde risico’s. Er is geen verband tussen het weerstandsvermogen en de kengetallen. De kengetallen geven een aanvullend inzicht in de financiële weerbaarheid (kunnen we financieel tegen een stootje) en wendbaarheid (kunnen we ons financieel aanpassen aan veranderende omstandigheden) bovenop het weerstandsvermogen. 

Verloop van de kengetallen
Kengetallen Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Netto schuldquote 113% 115% 91% 73% 87% 84%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 111% 113% 88% 70% 84% 82%
Solvabiliteitsratio 27% 27% 29% 34% 36% 36%
Structurele exploitatieruimte 3% 0% 0% 1% 3% -1%
Grondexploitatie 67% 50% 30% 12% 10% 1%
Belastingcapaciteit 92% 99% 96% 96% 96% 96%

Toelichting kengetallen
•    Netto schuldquote:
       Dit kengetal geeft de schulden van de gemeente aan, in een percentage van de totale baten. Op de schulden zijn de financiële vorderingen in mindering gebracht, behalve de langlopend verstrekte leningen, zoals startersleningen.
•    Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen:
       Hier wordt hetzelfde aangegeven als bij bovenstaande netto schuldquote waarbij de langlopend verstrekte leningen in mindering worden gebracht op de schuldpositie.
•    Solvabiliteitsratio:
       Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen is uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal.
•    Structurele exploitatieruimte:
       Dit getal geeft aan in hoeverre de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.
•    Grondexploitatie:
       Dit kengetal geeft de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie weer in verhouding tot de totale baten.
•    Belastingcapaciteit:
       Bij dit getal worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld gezin opgeteld en afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Dit percentage kan geïnterpreteerd worden als de benutte belastingcapaciteit.

Beoordeling kengetallen
Ten eerste wordt opgemerkt dat de Begroting 2022 eerder is opgesteld dan de Rekening 2021. Verder zijn de kengetallen van de Begroting 2022 overgenomen uit de primitieve begroting.

De schuldquoten ontwikkelen zich positief in deze begroting. Dit is voornamelijk het gevolg van de verkoop van bouwgrond. In 2025 stijgen de schuldquoten licht. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste komt dit omdat we in 2025 € 20.576 investeren en in 2024 is dit met € 11.813 aanzienlijk minder.  En om deze investeringen te financieren lenen we geld. Ten tweede is de schuldquote een percentage van de totale baten. Vanaf 2025 zijn de baten lager omdat er dan minder bouwgrond wordt verkocht.  
En ook het kengetal grondexploitatie loopt sterk terug vanwege de ontvangsten uit de bouwgrondexploitatie.  Ook de stijging van de solvabiliteit komt grotendeels door de verkoop van bouwgrond.
De belastingcapaciteit komt 3% lager uit omdat de stijging van onze woonlasten in 2023 lager is dan de stijging van het landelijk gemiddelde.