Uitgaven

2,18%
€ 3.665
x €1.000
2,18% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 83
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

2157,83%
€ -3.582
x €1.000

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

2,18%
€ 3.665
x €1.000
2,18% Complete

Inkomsten

0,05%
€ 83
x €1.000
0,05% Complete

Saldo

2157,83%
€ -3.582
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met vele (keten)partners. Veiligheid is veelomvattend en gaat om zaken waar inwoners dagelijks (bewust en onbewust) mee te maken krijgen. Denk daarbij aan veiligheid tijdens grote evenementen of de wetenschap dat de brandweer op tijd arriveert bij een brand, maar ook vervelende zaken zoals fietsendiefstal, woninginbraak, geweldpleging, ondermijning en jeugd- woon- of drugsoverlast. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leef gemeente en voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Om dit te bereiken, werken wij vanuit een gezamenlijke visie: Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar inwoners, bedrijven en bezoekers zich thuis en veilig voelen. Daarbij wordt gekozen voor een aanpak met een balans tussen preventie, zorg en repressie. Wij vinden voorkomen beter dan genezen. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Inwoners, bedrijven, organisaties en veiligheidspartners zijn actief en helpen mee aan een veilige, leefbare en gezonde leefomgeving. Daarnaast heeft men het vertrouwen in de lokale overheid en de gemeente staat dichtbij haar inwoners en ondernemers. Op het gebied van veiligheid opereren wij als een eenheid met aandacht voor de lokale diversiteit en eigenheid.

Concreet betekent dit de volgende uitgangspunten: 

• Werken aan veiligheid vanuit de eigen kracht van onze inwoners.
• Eén slagvaardige, daadkrachtige en integere overheid.
• Balans tussen preventie, zorg en repressie (praten waar kan en doorpakken waar moet).
• Verbinding tussen zorg en veiligheid.
• Wijk- en persoonsgerichte aanpak.
• Datagedreven werken.

Als gemeente hebben we zowel een regisserende, faciliterende als uitvoerende rol. Binnen de veiligheidsthema's (High Impact Crime, Ondermijning, Digitale Veiligheid, Zorg en Veiligheid en Fysieke Veiligheid) stellen we prioriteiten. Alle thema's pakken we integraal met onze partners aan. Het succes van de aanpak zijn de incidenten die nooit hebben plaatsgevonden en adequate de-escalatie bij incidenten. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021.

Terug naar navigatie - 1.01 Een verbetering van het veiligheidsgevoel met 5% ten opzichte van 2021.

Het verbeteren van de veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen: 
- een verdere afname van de criminaliteit;
- een toename van het veiligheidsgevoel;
- een verbeterde verankering van veiligheid in buurten en wijken;
- een integralere aanpak in het voorkomen en bestrijden van criminaliteit, incidenten en verstoringen van de openbare orde;
- een effectievere samenwerking en juiste gezamenlijke prioritering;
- een innovatieve overheid die op het gebied van veiligheid datagedreven werkt.

1.01.01 Het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en Uitvoeringsplan Basisteam De Kempen 2023-2026

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Het IVP is dé kadernota voor ons veiligheidsbeleid. Met het IVP kun je als gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Om de prioriteiten en de doelstellingen uit het IVP concrete invulling te geven, maakt Veldhoven gebruik van een uitvoeringsplan. In het IVP en UVP staat beschreven wat en hoe we de komende jaren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid binnen de acht basisteam gemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre en Veldhoven), het Openbaar Ministerie en de Politie prioriteren. 

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.01.02 In 2023 ontwikkelen we samen met onze (keten)partners de wijkgerichte aanpak verder door.

Bij een wijkgerichte aanpak wordt er integraal en multidisciplinair samengewerkt om te voorkomen dat de leefbaarheid in een wijk of gebied (met multiproblematiek) verslechtert. De aanpak wordt ook effectief ingezet in wijken en gebieden die vaker voorkomen in meldingen, signalen en gesprekken. In Veldhoven is in 2022 een start gemaakt met het wijkgericht werken met onder andere de partners Cordaad, Politie, Woningbouwstichtingen en zorgpartners (onder andere de GGD en Lumens). Deze aanpak, samen met het datagedreven werken, wordt in 2023 doorontwikkeld. Zo worden er onder andere wijkprofielen per wijk gemaakt op basis van beschikbare data van zorg- en veiligheidspartners. In 2023 wordt getart met het opzetten van de methodiek Bondgenootschap. De Bondgenotenmethodiek is een bijzondere netwerkmethodiek tussen overheid, politie en inwoners. In de methodiek worden daartoe met zorgvuldig geselecteerde inwoners ‘bondgenoten’.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021

Terug naar navigatie - 1.02 Het verminderen van incidenten met een hoge maatschappelijke, financiële en /of persoonlijke impact (HIC-feiten) met 5% ten op zichte van 2021

Deze delicten hebben veel impact op slachtoffers en zijn daarom belangrijk om te bestrijden. We staan als organisatie steeds meer in verbinding met de samenleving en zetten actief in op actuele HIC-feiten. Onder preventieve acties wordt verstaan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners. Vanuit het programma High Impact Crimes (HIC) zetten we daarbij in op het (verder) verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Onder repressieve acties wordt verstaan, acties die gericht zijn op het daderschap zoals onder andere: de veelplegers-, de Persoonsgerichte aanpak en effectieve inzet van bestuursrechtelijke instrumenten. Verder wordt er adequaat geageerd op trends- en ontwikkelingen. Mochten er incidenten met een groot maatschappelijk, financieel en/of persoonlijke impact plaatsvinden, dan wordt er ingezet op integrale preventieve en repressieve acties. 

1.02.01 Meer ondersteuning bieden aan buurtpreventiegroepen.

Als preventieve actie gaan we meer ondersteuning bieden aan bestaande en nieuwe buurtpreventiegroepen en hen betrekken bij trends en ontwikkelingen. Daarnaast gaan we specifieke doelgroepen actief informeren over het voorkomen van bijvoorbeeld woninginbraken en digitale fraude.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.02.02 De Keurmerken veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden versterken en uitbreiden.

Als preventieve actie willen het bestaande Keurmerken Veilig ondernemen, bedrijventerreinen en winkelgebieden verder versterken en uitbreiden. Het is de bedoeling om hiermee zowel de objectieve als subjectieve veiligheid te verhogen.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.02.03 Gericht kwetsbare doelgroepen informeren over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude.

Als preventieve actie wordt meer ingezet op het actief informeren van kwetsbare doelroepen als focusgroep over onderwerpen zoals woninginbraken en digitale fraude. 

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.02.04 Meer inzetten op bestuursrechtelijke instrumenten zoals een dwangsom of gebiedsontzegging.

 Onder bestuursrechtelijke instrumenten (repressieve actie) wordt onder andere verstaan: de dwangsom voor drugshandel, inbrekerswerktuig en gebiedsontzeggingen (bijvoorbeeld in het kader van geweldsincidenten en dreigende escalatie). In 2023 wordt gezorgd dat de werkprocessen op het gebied van bestuurs- en strafrecht op orde zijn.  Daarnaast wordt gezorgd dat onze medewerkers en partners hierbij voldoende getraind zijn om deze juiste instrumenten in te zetten.  

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.

Terug naar navigatie - 1.03 We optimaliseren de integrale aanpak op het voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende criminaliteit.

We pakken via de integrale aanpak ondermijning lokaal in de buurten en wijken aan. We investeren op het verstoren van lokale criminele netwerken, fenomenen en zorgen voor repressie met perspectief. We richten ons op de geprioriteerde thema's en verstevigen onze informatiepositie. We zetten in 2023 hierbij verder in op de bewustwording, signalering van en weerbaarheid tegen ondermijning. Daarbij worden onze netwerkpartners intensiever betrokken en uitgebreid waar kan. In de aanpak maken we onder andere gebruik van de Wet Bibob, integrale bestuurlijke controles van het Kempen Interventie Team (KIT) en bestuursrechtelijke maatregelen zoals het Damocles-beleid en bestuurlijk afpakken.

1.03.01 In 2023 starten we met een pilot datagedreven werken op het gebied van ondermijningssignalen

De gemeente wil op een innovatieve manier de basis van het werkproces ondermijning gaan optimaliseren, door in haar veilige informatiehuishouding en het daarbij behorende overzicht te investeren. In de vorm van een pilot worden verschillende datasystemen (Meld een Vermoeden, Atlas en openbronnen-applicatie) ingezet om meer regisserend, gestructureerd en efficiënter te gaan werken. 

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.03.02 In 2023 stellen we een actieplan op voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit

In het actieplan voor de aanpak van Ondermijnende criminaliteit zetten we onder andere verder in op:

- Bewustwording en weerbaarheid van inwoners (maatschappelijke weerbaarheid), instellingen/organisaties en ondernemers. Dit doen we door de meervoudige inzet van verschillende soorten preventieve acties (campagnes, voorlichting en gesprekken).
- Het verstevigen van onze informatiepositie (bestuurlijke weerbaarheid), door onze partners in de aanpak actief te betrekken en uit te breiden, waardoor ondermijning vroegtijdig wordt gesignaleerd en er integraal wordt doorgepakt.
- Het optimaliseren van een werkproces van signalen op het gebied van ondermijning, waarin signalen van melding tot interventie worden geregisseerd (bestuurlijke weerbaarheid). 
- Een betrouwbare overheidsorganisatie, die haar preventieve en repressieve middelen (voorlichtingscampagnes en integrale controles) in de aanpak van ondermijning op een rechtvaardige, daadkrachtige en transparante manier inzet (bestuurlijke weerbaarheid en actiegerichtheid). 

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021

Terug naar navigatie - 1.04 We verminderen slachtofferschap op het gebied van gedigitaliseerde criminaliteit (Cybercrime) met 5% ten opzichte van 2021

Gedigitaliseerde criminaliteit is een verzamelterm geworden van alle delicten die met een computer en op internet worden gepleegd. Maar ook incidenten zoals sexting of digitaal pesten vallen onder deze term. Dit thema is inmiddels het snelst groeiende thema in de veiligheidswereld. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners, instellingen/organisaties en bedrijven slachtoffer worden van  gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen. Daarnaast werken we aan een veilige, transparante en stabiele informatiesamenleving door het inzetten van preventieve- en repressieve acties. Bij repressieve acties wordt ingestoken op het voorkomen van recidive en door het bieden van positieve alternatieven. We blijven aansluiten bij trends en ontwikkelingen op dit thema en gaan pilots actief volgen en implementeren die passend en succesvol zijn.

1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering.

Terug naar navigatie - 1.05 We hebben bij complexe veiligheidsproblematieken een integrale benadering.

Onder het thema Zorg- en Veiligheid vallen meerdere sub thema's; Jeugdzorg- en veiligheid, Polarisatie en Radicalisering, Woonoverlast, Personen met onbegrepen gedrag en Nazorg ex-gedetineerden. In deze veiligheidsthema's zien we als trend een stijgende lijn in problematiek en dalende lijn in mogelijkheden. Veldhoven streeft naar een juiste balans tussen preventie, repressie en zorg. Dit doen we onder andere door het borgen van een goede structuur en werkwijze binnen het zorg- en veiligheidsdomein. We kijken daarbij binnen alle domeinen en denken vanuit de bedoeling en de leefwereld van onze kwetsbare inwoners. Het is van belang om met elkaar voorwaarden te creeren waardoor iemand "fijn" kan wonen en de buurt zo min mogelijk overlast ervaart. We praten waar kan en pakken door waar moet! 

1.05.01 In 2023 zorgen we ervoor dat Veiligheid nog beter aansluit bij zorg- en hulpverlening.

Dit doen we door onder andere het continueren en verbeteren van de samenwerking tussen de domeinen Zorg & Veiligheid, met de Wijk-GGD’ers, de kwartiermaker GGzE met specifieke aandacht voor (overlastgevende) kwetsbare personen. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.05.02 Het doorontwikkelen van zorg- en veiligheidsnetwerken.

Per genoemd veiligheidsthema wordt verder ingezet op netwerkversterkingen op basis van trends en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.05.03 We werken volgens de bedoeling en leveren waar mogelijk maatwerk.

We kiezen voor maatwerk en het werken volgens de bedoeling, zodat de aansluiting op de leefwereld van onze inwoner goed plaatsvindt. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.05.04 Versterken Aanpak Verward Gedrag (WvGGZ)

In 2023 ontwikkelen we samen met onze partners de aanpak Verward Gedrag door met als aandachtspunten het werken vanuit de bedoeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is de verdere uitrol, implementatie en borging van het AVE escalatiemodel voor de verbinding van zorg en veiligheid bij (complexe) problematiek. Er wordt een werkproces opgesteld. Daarnaast werken we verder mee aan de doorontwikkeling van het Meldpunt Zorg en Veiligheid, met specifieke aandacht voor de verbinding met de Wet Verplichte GGZ, de Wet Zorg en Dwang en de samenwerking met de (veiligheids)partners. In samenwerking met het sociaal domein wordt verdere invulling gegeven aan de toekomst van outreachend werk. Zie ook programma 6 Sociaal Domein.

Portefeuillehouder

 • Marcel Delhez

1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties.

Terug naar navigatie - 1.06 We zorgen voor het behouden van een veilige en fysieke leefomgeving en zijn toegerust op adequate reactie op rampen en crisissituaties.

Dit thema concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeente Veldhoven behoudt haar professionele crisisbeheersings- en incidentenbestrijdingsorganisatie, die op haar taak is toegerust. Daarnaast beschikt Veldhoven over een actuele brandweerzorg, met een voldoende niveau van bluswater en bereikbaarheid. 

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
1.01 Sociale veiligheid, index overlast Index (2014=100) CBS Veiligheidsmonitor 2021 98,00 98,00 92,00 87,40 <87,4 <87,4 <87,4 <87,4
1.01 Winkeldiefstallen Per 10.000 inwoners Politie 2021 17,57 11,22 5,71 5,42 <5,42 <5,42 <5,42 <5,42
1.01 Brandstichting Per 10.000 inwoners Politie 1e kwartaal 2022 0,65 0,81 0,44 0,42 <0,42 <0,42 <0,42 <0,42
1.01 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (BBV) Per 10.000 inwoners CBS 2021 41,20 30,31 29,45 27,98 <27,98 <27,98 <27,98 <27,98
1.01 Diefstal van brom-, snor-, fietsen Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 6,76 12,00 11,40 <11,4 <11,4 <11,4 <11,4
1.01 Diefstal van motorvoertuigen Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 1,21 1,31 1,24 <1.24 <1.24 <1.24 <1.24
1.01 Diefstal en inbraak bij bedrijven Per 10.000 inwoners Politie 2021 6,43 3,83 6,15 5,84 <5,84 <5,84 <5,84 <5,84
1.01 Verboden wapenbezit en -handel Per 10.000 inwoners Politie 2021 3,88 1,77 3,52 3,34 <3,34 <3,34 <3,34 <3,34
1.01 Geluidshinder Per 10.000 inwoners Politie 2021 6,31 4,37 3,06 2,91 <2,91 <2,91 <2,91 <2,91
1.01 Sociaal-preventief gedrag Somscore (0 t/m 4) CBS Veiligheidsmonitor 2021 2,10 2,20 2,40 2,28 <2,28 <2,28 <2,28 <2,28
1.01 Preventieve voorzieningen in en rond de woning Somscore (0 t/m 6 CBS Veiligheidsmonitor 2021 1,70 1,80 2,00 1,90 <1,9 <1,9 <1,9 <1,9
1.02 Diefstal en inbraak uit woning (BBV) Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 2,96 3,05 2.90 <2,90 <2,90 <2,90 <2,90
1.02 Verwijzingen Halt (BBV) Per 1.000 inwoners Halt 2021 8,00 6,00 8,00 7,60 <7,6 <7,6 <7,6 <7,6
1.02 Geweldsmisdrijven (BBV) Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 81,81 89,01 84,56 <84,56 <84,56 <84,56 <84,56
1.02 Levensdelicten per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 0,28 0,22 0,21 <0,21 <0,21 <0,21 <0,21
1.02 Overval Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 0,21 0,22 0,21 <0,21 <0,21 <0,21 <0,21
1.02 Straatroof Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 0,40 0,22 0,21 <0,21 <0,21 <0,21 <0,21
1.02 Aantasting lichamelijke integriteit: Per 10.000 inwoners Politie 1e kwartaal 2022
- Bedreiging 3,53 1,97 2,18 2,07 <2,07 <2,07 <2,07 <2,07
- Mishandeling 5,14 3,45 2,84 2,70 <2,70 <2,70 <2,70 <2,70
- Openlijk geweld (persoon) 0,49 0,76 0,65 0,62 <0,62 <0,62 <0,62 <0,62
1.02 Zedenmisdrijven Per 10.000 inwoners Politie 2021 4,42 2,84 3,30 3,14 <3,14 <3,14 <3,14 <3,14
1.03 Drugsdelicten: drugsvervaardiging, -handel en -bezit Per 10.000 inwoners Politie 2021 6,59 2,48 6,15 5,84 <5,84 <5,84 <5,84 <5,84
1.03 Ondermijning: Aantallen Politie- en gemeentelijke cijfers 2021
- Damocles waarschuwingen geen data geen data 2,00 1,90 <1,9 <1,9 <1,9 <1,9
- Sluitingen 6,00 5,70 <5,7 <5,7 <5,7 <5,7
- Wet Bibob 15,00 14,25 <14,25 <14,25 <14,25 <14,25
1.04 Gedigitaliseerde Veiligheid Aantallen Politiecijfers 2021 geen data geen data 16,00 15,20 <15,20 <15,20 <15,20 <15,20
1.04 Slachtoffers van hacken Cijfers percentages CBS Veiligheidsmonitor 2021 0,07 0,07 0,06 5,98 <5,98 <5,98 <5,98 <5,98
1.05 Veilig Thuis-meldingen (ex)partnergeweld Per 100.000 inwoners Politie 2e halfjaar 2021 131,00 103,00 66,00 62,70 <62,70 <62,70 <62,70 <62,70
1.05  Veilig Thuis-meldingen kindermishandeling Per 100.000 inwoners Politie 2e halfjaar 2021 170,00 135,00 121,00 114,95 <114,95 <114,95 <114,95 <114,95
1.05 Overlast door personen met onbegrepen gedrag Per 10.000 inwoners Politie 2e kwartaal 2022 geen data 12,75 21,16 20,10 <20,10 <20,10 <20,10 <20,10
1.05 Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 2e halfjaar 2020 0,30 0,20 0,40 0,38 <0,38 <0,38 <0,38 <0,38
1.05 Overlast door  jeugd Per 10.000 inwoners Politie 1e kwartaal 2022 10,97 13,53 7,86 7,47 <7,47 <7,47 <7,47 <7,47
1.06 Brand - ontploffing Aantallen Politie 2021 geen data geen data 12,00 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40
t

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Bij dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken:
- Veiligheidshuis;
- Brabant Water voor bluswatervoorziening;
- VeiligheidsRegio Brabant ZuidOost.

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 3.784 3.722 3.665 3.832 3.846 3.918
Baten 378 265 83 84 84 84
Saldo (- = nadeel) -3.406 -3.457 -3.582 -3.748 -3.762 -3.834

Bijstelling bestaand en nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bijstelling bestaand en nieuw beleid
Bijstelling bestaand en nieuw beleid Begroting (x € 1.000,-)
2023 2024 2025 2026
Hogere bijdrage Veiligheidsregio -62 -62 -30 -30
Uitbreiding personele capaciteit programma 1 (taakuitbreiding BOA's) -15 -31 -32 -32
Saldo (- = nadeel) -77 -93 -62 -62

Hogere bijdrage Veiligheidsregio
In mei 2022 heeft de raad de begroting 2023-2026 van de Veiligheidsregio behandeld. In deze begroting is een hogere bijdrage voor de 21 deelnemende gemeenten vastgesteld. 
In 2023 en 2024 is de bijdrage € 32 hoger omdat de Veiligheidsregio de achterstanden in de doorontwikkeling van de organisatie wegwerkt. Verder brengt de Veiligheidsregio de processen rondom bevolkingszorg op orde. Dit geeft een hogere bijdrage van € 14, vanaf 2023. Tot slot is de index op loonkosten voor de Veiligheidsregio structureel te laag. Hierdoor stijft de bijdrage vanaf 2023 met 16.

Uitbreiding personele capaciteit programma 1 (taakuitbreiding BOA's)
In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer heeft 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee landelijk structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. Van dit bedrag wordt structureel € 25 miljoen voor de BOA’s beschikbaar gesteld. Voor deze lasten ontvangt Veldhoven middelen binnen het gemeentefonds.