Uitgaven

3,59%
€ 6.050
x €1.000
3,59% Complete

Inkomsten

0,74%
€ 1.244
x €1.000
0,74% Complete

Saldo

2895,18%
€ -4.806
x €1.000

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

3,59%
€ 6.050
x €1.000
3,59% Complete

Inkomsten

0,74%
€ 1.244
x €1.000
0,74% Complete

Saldo

2895,18%
€ -4.806
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. We willen dat al onze Veldhovense jongeren goed voor zichzelf kunnen zorgen wanneer ze later volwassen zijn. Onderwijs helpt jongeren om dit te leren. School is een belangrijke plek waar kinderen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We vinden het daarom van belang dat jongeren -indien dit binnen hun mogelijkheden ligt- een opleiding volgen en diploma halen. 

We zorgen ervoor dat kinderen zoveel als mogelijk dichtbij huis naar school kunnen en gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Het liefst in de buurt waar zij opgroeien. Indien het niet mogelijk is om dichtbij huis onderwijs te volgen, hebben leerlingen -onder bepaalde voorwaarden- recht op leerlingenvervoer. 

Door de woningbouwopgave wordt de komende jaren een aanzienlijke groei van het aantal inwoners en daarmee kinderen verwacht. Een toename van het aantal inwoners van de gemeente, kan de uitbreiding van de onderwijscapaciteit en voorschoolse voorzieningen noodzakelijk maken. Dit vraagt om het actueel houden van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). 

Het aantal nieuwkomers in de gemeente zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Niet alleen vanwege de voorspelde groei van ASML, maar ook door de komst van statushouders en vluchtelingen. Internationalisering van het onderwijs vinden wij daarom een belangrijke ontwikkeling. Maar bovenal vinden wij het belangrijk dat iedereen naar eigen vermogen meedoet in Veldhoven. Dat is moeilijk als je de Nederlandse taal niet goed beheerst of digitaal niet zo handig bent. We willen daarom taalachterstanden en kansenongelijkheid voorkomen en oplossen, zowel bij jeugdigen als bij volwassenen. 

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen

Terug naar navigatie - 4.01 Leerlingen kunnen thuisnabij onderwijs volgen

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) biedt mogelijkheden  dat leerlingen kunnen kiezen voor zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs in kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen

Terug naar navigatie - 4.02 Jeugdigen kunnen zo optimaal mogelijk opgroeien en zich ontwikkelen

We zetten actief in op optimale opgroeikansen en ontwikkeling van jeugdigen.

4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen

Terug naar navigatie - 4.03 Taalachterstand bij peuters wordt voorkomen

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden van
(doelgroep)peuters.

4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd

Terug naar navigatie - 4.04 Kansengelijkheid wordt bevorderd

We zetten in op het voorkomen dan wel oplossen van taalachterstanden en
kansenongelijkheid van (nieuwe) Veldhovenaren.

4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen

Terug naar navigatie - 4.05 Schoolverzuim wordt voorkomen

We zorgen ervoor dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Indien er sprake is van schooluitval of voortijdig schoolverlaten zetten we waar mogelijk in op terugkeer naar het onderwijs.

4.05.01 Bestrijden absoluut verzuim

De adviseur leerplicht controleert of alle jongeren die onder de Leerplichtwet vallen, op een school staan ingeschreven. Indien dit niet het geval is, onderneemt de adviseur leerplicht meteen actie. 

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

4.05.02 Tegengaan relatief schoolverzuim

Door preventieve maatregelen proberen we het relatieve schoolverzuim te verminderen. Er wordt onder meer ingezet op goede contacten met scholen, het op tijd voeren van gesprekken met ouders en jongeren en samenwerking met het generalisten- en specialistenteam.  

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

4.05.03 Voorkomen voortijdig schoolverlaten

RMC-regio’s (Regionale Meld- Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters), scholen in het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen proberen te voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat zij een startkwalificatie hebben. Ook worden kwetsbare jongeren in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs door meerdere partijen gemonitord. Hierdoor zijn en blijven zij in beeld binnen de arbeidsmarktregio Eindhoven de Kempen.

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

4.05.04 Inzet op overig verzuim

Wanneer een leerplichtige  minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken –begint te verzuimen wordt samen met de school (na melding bij adviseur leerplicht) een preventieve aanpak afgesproken. Indien nodig wordt er bijvoorbeeld zorg ingezet en/of een waarschuwingsgesprek gevoerd. 

Portefeuillehouder

  • Thomas van Broekhoven

Meetindicatoren

Terug naar navigatie - Meetindicatoren
Nr. Realisatie peiljaar Streefwaarden
Doel Naam Eenheid Bron Peiljaar NL Verg. Vhvn 2022 2023 2024 2025 2026
4.01 Uitvoering geven aan de projecten de zijn vastgesteld in het IHP Opgeleverde projecten volgens tijdspad IHP Projectbureau - * * *
4.02 Opstellen uitvoeringsplan Document Nxt nvt - - - nvt gereed
4.03 Taalachterstand peuters % doelgroepbereik voorschoolse Educatie VE-monitor 2020-2021 - - 95% >90% >90% >90% >90%
4.04 Deelnemers bij het Veldhovense Digitaalhuis: Aantal deelnemers bij het Veldhovense Digitaalhuis Digitaalhuis 2021 - - 846 >900 >900 >900 >900 >900
2021
Spreekuren – Bezoekers    107
Spreekuren – Telefonische aanvragen    97
Spreekuren – E-mailaanvragen    66
Taalmaatjes (nieuwe matches)    28
Taalcafé – Deelnemers    493
Klik & Tik – Deelnemers    36
En nu zelf aan de slag! – Deelnemers    6
Digisterker – Deelnemers    13
Totaal: 846
4.05 Absoluut verzuim (BBV) Aantal per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2021 2.5 1.1 3.4 ** ** ** ** **
4.05 Relatief verzuim (BBV) Aantal per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado 2021 19 16 7 ** ** ** ** **
4.05 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (BBV) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO/Ingrado 2021 1.9 1.6 1.5 ** ** ** ** **
t
* Tijdspad van projecten vastgesteld in het IHP:
- 2023: Zilverackers nieuwbouw permanente voorziening en kinderopvang
- 2024: Levensduur verlengende renovantie de Meerhoef
- 2025: Levensduur verlengende renovatie 't Heike
- 2027: Levensduur verlengende renovatie of vervangende nieuwbouw Zeelsterhof
** Streefwaarde: gelijk of lager dan de gemiddelde realisatie in Nederland

Wat gaat dat kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat dat kosten?
Budget Rekening Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten 5.218 6.167 6.050 6.213 6.446 6.865
Baten 1.204 1.449 1.244 1.071 1.074 1.075
Saldo (- = nadeel) -4.014 -4.718 -4.806 -5.142 -5.372 -5.790