Sitemap

Bestuursrapportage I-2022 Blz. 1
Bestuursrapportage I-2022 Blz. 2
Hoofdstukken Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Algemeen Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Financiële hoofdlijn Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Algemene uitkering Blz. 9
Begrotingssaldo 2022 Blz. 10
Belangrijke bijstellingen Blz. 11
Programma overstijgende bijstellingen Blz. 12
Financieel technische bijstellingen Blz. 13
Programma 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 14
Doelstellingen Blz. 15
0.1 Samenspraak Blz. 16
0.1.1 De tijdelijke kaders burgerparticipatie worden geëvalueerd en omgezet in een definitief participatiebeleid binnen de kaders van de omgevingswet. Blz. 17
0.1.2 De kaders voor samenspraak in brede zin worden opnieuw tegen het licht gehouden. Blz. 18
0.1.3 De raad benoemt in de begroting maximaal vijf belangrijke thema’s/projecten/onderwerpen waar de komende jaren samenspraak met de omgeving over plaats moet vinden. Blz. 19
0.1.4 Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd aan de hand van criteria. De criteria moeten als voldoende worden beoordeeld. Blz. 20
0.2 Toegankelijkheid van informatie Blz. 21
0.2.1 Rapportcijfer = 7,5 voor de klanttevredenheid balie Blz. 22
0.2.2 Rapportcijfer = 6,5 voor de klanttevredenheid website Blz. 23
0.3 Meldingen Blz. 24
0.3.1 Rapportcijfer = 6,5 op de gemeten onderdelen van het meldingenproces Blz. 25
0.4 Woonlasten Blz. 26
0.4.1 Ons uitgangspunt is dat de woonlasten in Veldhoven tot de laagste 25% van alle Nederlandse gemeenten blijven behoren. Blz. 27
0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead Blz. 28
0.5.1 Formatie (2022: 7,3 Fte per 1.000 inwoners) Blz. 29
0.5.2 Bezetting (2022: 7,3 Fte per 1.000 inwoners) Blz. 30
0.5.3 Apparaatskosten (2022: € 131,03 per inwoner) Blz. 31
0.5.4 Externe inhuur (2022: 5,3% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) Blz. 32
0.5.5 Overhead (2022: 8,2% van totale lasten) Blz. 33
Budget Blz. 34
Bijstellingen budget Blz. 35
Bijstellingen investeringen Blz. 36
Programma 1 | Veiligheid Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
1.1 High Impact Crimes/incidenten Blz. 39
1.1.1 Woninginbraken: Aantal pogingen en voltooide woninginbraken met 10% verminderen t.o.v. 2020 Blz. 40
1.1.2 Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven met 10% t.o.v. 2020 Blz. 41
1.1.3 Winkeldiefstallen: Daling van het aantal winkeldiefstallen met 10% t.o.v. 2020 Blz. 42
1.1.4 Vernielingen/beschadigingen: daling van het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte met 10% t.o.v. 2020 Blz. 43
1.2 Personen met verward gedrag Blz. 44
1.2.1 Het aantal veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag in samenwerking terugdringen met 5% t.o.v. 2020 Blz. 45
1.3 Problematische jeugd(groepen) Blz. 46
1.3.1 Aantal incidenten jeugdoverlast met 10% verminderen t.o.v. 2020 Blz. 47
1.3.2 Wij streven naar het aantal criminele jeugdgroepen tot nul terug te dringen Blz. 48
1.3.3 Monitoren en anticiperen op het aantal verwijzingen Halt Blz. 49
1.3.4 Wij streven naar het aantal harde kern jongeren tot nul terug te dringen Blz. 50
Budget Blz. 51
Bijstellingen budget Blz. 52
Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 53
Doelstellingen Blz. 54
2.1 Fietsgebruik woon-werk Blz. 55
2.1.1 Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus (slowlane). Realisatie in 2022. Blz. 56
2.2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat Blz. 57
2.2.1 Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. Mogelijke uitvoering maatregelen in 2022/2023. Blz. 58
2.3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West) Blz. 59
2.3.1 West: De nieuwe aansluiting en Kempenbaan zijn opengesteld voor verkeer. Blz. 60
2.3.2 Oost: Ontwerpfase wordt afgerond en de realisatie wordt gestart. Blz. 61
2.4 Parkeren Citycentrum Blz. 62
2.4.1 Herijken betaald parkeren om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat en ter voorkoming leegstand. Blz. 63
2.5 Eindhoven Airport Blz. 64
2.5.1 De aanbevelingen uit de Proefcasus worden, samen met betrokken partijen, uitgevoerd. Blz. 65
2.6 Inzicht in verkeersongevallen Blz. 66
2.6.1 Aantal ongevallen met letsel (voertuig en fiets) (BBV) Blz. 67
2.6.2 Aantal ongevallen materieel (voertuig en fiets) (BBV) Blz. 68
2.6.3 Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en fiets) (BBV) Blz. 69
Budget Blz. 70
Bijstellingen budget Blz. 71
Bijstellingen investeringen Blz. 72
Programma 3 | Economie Blz. 73
Doelstellingen Blz. 74
3.1 Ondernemersimago Blz. 75
3.1.1 Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7. Blz. 76
3.1.2 In 2022 nemen we, net als in 2021 weer deel aan het landelijke onderzoek ‘de MKB vriendelijkste gemeente’ georganiseerd door MKB Nederland. Blz. 77
3.2 Bedrijventerreinen Blz. 78
3.2.1 De Run is aantrekkelijk voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. Er wordt actief ingezet op omvorming van het bestaande terrein naar een innovatief werklandschap. Blz. 79
3.2.2 Habraken ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk circulair bedrijventerrein. Hiervoor wordt een omgevingsplan opgesteld. Blz. 80
3.3 Citycentrum Blz. 81
3.3.1 Het Citycentrum ontwikkelt zich tot een bruisend en toekomstbestendig hart van Veldhoven. Blz. 82
3.4 Werkgelegenheid Blz. 83
3.4.1 Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven in Veldhoven. Blz. 84
Budget Blz. 85
Bijstellingen budget Blz. 86
Programma 4 | Onderwijs Blz. 87
Doelstellingen Blz. 88
4.1 Huisvesting onderwijs Blz. 89
4.1.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde IHP, door het opstellen en uitvoeren van afzonderlijke projectplannen. Blz. 90
4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd” Blz. 91
4.2.1 Nadrukkelijke aandacht voor achterstandsleerlingen. We streven een doelgroepbereik na van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)hoger dan 90%. Blz. 92
4.3 Taalverwerving/beheersing Blz. 93
4.3.1 Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de  uitvoering van de nota opgepakt. Blz. 94
4.3.2  Sturing op taalverwerving/beheersing van (nieuwe) Veldhovenaren. Blz. 95
4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim Blz. 96
4.4.1 Veldhoven voert actief beleid om absoluut schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Blz. 97
4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim Blz. 98
4.5.1 Veldhoven voert actief beleid om relatief schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen. Blz. 99
4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten Blz. 100
4.6.1 Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Blz. 101
Budget Blz. 102
Bijstellingen budget Blz. 103
Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie Blz. 104
Doelstellingen Blz. 105
5.1 Groenonderhoud en zwerfafval Blz. 106
5.1.1    Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil en onderhoud groenvoorzieningen onder andere door bewustwordingsacties. In 2022 voeren wij 6 bewustwordingsacties uit. Blz. 107
5.1.2 Openbaar groen verder vormgeven en uitbouwen naar groen met een grotere biodiversiteit. Blz. 108
5.2 Veldhoven Beweegt! Blz. 109
5.2.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsprogramma ‘Veldhoven Beweegt’. Blz. 110
5.3 Verduurzamen sportaccommodaties Blz. 111
5.3.1 Onderzoek uitvoeren naar wat er nodig is om de binnen- en buitensportaccommodaties te verduurzamen. Blz. 112
5.3.2 Opstellen van afwegingskader hoe om te gaan met kunstgrasvelden (aanvragen hiervan) Blz. 113
5.4 Zwembad Blz. 114
5.4.1 In 2021 wordt het nieuwe nieuw zwembad in gebruik genomen. Het oude zwembad zal in 2022 gesloopt worden. Blz. 115
5.5 Cultuur verbindt Veldhoven! Blz. 116
5.5.1 Uitvoering geven aan de visie en realisatie van het uitvoeringsdocument  ‘Cultuur verbindt Veldhoven!’ Blz. 117
5.6 Uitbreiding foyer Art4U Blz. 118
5.6.1 De uitbreiding van de foyer van de muziekschool is vanwege Corona doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Blz. 119
5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte Blz. 120
5.7.1 In de visie op cultuur ‘Cultuur verbindt Veldhoven’ zijn geen uitspraken gedaan over de positie van beeldende kunst in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Blz. 121
5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening Blz. 122
5.8.1 Om de regie over de bibliotheekvoorziening te blijven houden is het noodzakelijk een visie te ontwikkelen op een volwaardige bibliotheekvoorziening voor Veldhoven. Blz. 123
5.9 Afname % niet-sporters Blz. 124
5.9.1 Een afname van het % niet-sporters t.o.v. 2020 (55%) Blz. 125
Budget Blz. 126
Bijstellingen budget Blz. 127
Bijstellingen investeringen Blz. 128
Programma 6 | Sociaal Domein Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
6.1 Klanttevredenheid Blz. 131
6.1.1 We meten jaarlijks de klanttevredenheid van onze cliënten op de terreinen van Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Maatschappelijke Ondersteuning en Specialistische jeugdhulp. Blz. 132
6.2 Schulddienstverlening Blz. 133
6.2.1 Een toename van het aantal trajecten budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de gemeente tov 2021. Blz. 134
6.2.2 Het terugdringen van het beroep op bewindvoering (vanuit bijzondere bijstand) tov 2021. Blz. 135
6.2.3 Toename aantal geslaagde schuldregelingen tov 2021. Blz. 136
6.2.4 Een lagere gemiddelde schuld van de inwoner die zich meldt bij de gemeente Veldhoven voor een minnelijk schuldtraject ten opzichte van het landelijke gemiddelde Blz. 137
6.2.5 Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen in de schulddienstverlening, door middel van de gemeentelijke meedoenvoorziening. Dit aantal stijgt ten opzichte van vorig jaar (2021). Blz. 138
6.2.6 Het aantal inwoners met schulden dat zich voor ondersteuning meldt bij de gemeente Veldhoven neemt toe ten opzichte van het voorafgaande jaar (2021). Blz. 139
6.3 Cliëntondersteuning Blz. 140
6.3.1 Wij streven naar een toename van de bekendheid onder Wmo- en Jeugdhulpcliënten tot minimaal 50% (2019: Wmo 49% en Jeugdhulp 27%) Blz. 141
6.3.2 Wij streven naar een afname van het aantal cliënten van werk&inkomen dat graag hulp had bij het contact met de gemeente maar niet wist waar zij hulp konden krijgen.  (2019: 15%) Blz. 142
6.4 Kwaliteit van leven Blz. 143
6.4.1 Wij streven er naar dat minimaal 75% van de Wmo-cliënten verbetering in de kwaliteit van leven ervaart (2019: 85%) Blz. 144
6.5 Wmo Blz. 145
6.5.1 Wij streven er naar dat het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo stabiliseert ten opzichte van 2020. Blz. 146
6.6 Jeugdhulp Blz. 147
6.6.1 Monitoren en sturen op wachttijd (kwaliteit) Blz. 148
6.6.2 Matched care in plaats  van stepped care (kwaliteit) Blz. 149
6.6.3 Een afname van het aantal jongeren met (specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2021 Blz. 150
6.6.4 Een afname van het aantal jongeren met een delict voor de rechter t.o.v. 2021 Blz. 151
6.6.5 Een afname van het aantal jongeren met jeugdbescherming t.o.v. 2021 Blz. 152
6.6.6 Een afname van het aantal jongeren in de jeugdreclassering t.o.v. 2021 Blz. 153
6.7 Inclusieve arbeidsmarkt Blz. 154
6.7.1 Een toename van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking tov 2021 Blz. 155
6.7.2 Een afname van het aantal werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar tov 2021 Blz. 156
6.7.3 Een toename van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar tov 2021 Blz. 157
6.7.4 45 personen, die werkzaam zijn met loonkostensubsidie Blz. 158
6.7.5 Het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden naar werk Blz. 159
6.7.6 >= 15 lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar) Blz. 160
6.7.7 Het verminderen van het aantal personen met een bijstandsuitkering tot = 20 personen per 10.000 inwoners tov 2021 Blz. 161
6.8 Minimabeleid Blz. 162
6.8.1 Een toename van aantal toekenningen ten opzichte van 2021 Blz. 163
6.8.2 < 4 % kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin Blz. 164
Budget Blz. 165
Bijstellingen budget Blz. 166
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 167
Doelstellingen Blz. 168
7.1 Volksgezondheid Blz. 169
7.1.1 De uitvoering van taken van de Wet Publieke Gezondheid wordt gedaan door de GGD. Een actuele nota lokaal gezondheidsbeleid, conform de uitgangspunten van het Rijk, vormt daarbij het kompas. Blz. 170
7.2 Actueel laadpalenbeleid Blz. 171
7.2.1 Het lokale laadpalenbeleid afgestemd houden op de landelijke ontwikkelingen en de groei van het elektrische wagenpark. Blz. 172
7.3 Verlaging restafval Blz. 173
7.3.1 Verdere verlaging van restafval per inwoner naar 100 kilo (incl. Milieustraat) in 2025 (peil 2020: 138,5 kg/inw incl. Milieustraat). Blz. 174
7.4 Hernieuwbare energie Blz. 175
7.4.1 Stimuleren dat het percentage hernieuwbare energie hoger wordt. Blz. 176
Budget Blz. 177
Bijstellingen budget Blz. 178
Bijstellingen investeringen Blz. 179
Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 180
Doelstellingen Blz. 181
8.1 Omgevingswet Blz. 182
8.1.1 In 2022 wordt de Omgevingswet verder geïmplementeerd met de daarbij behorende aanpassingen van instrumenten, regelgeving, werkprocessen en ondersteunende systemen. Blz. 183
8.2 Woningbouwversnelling (WBV) Blz. 184
8.2.1 De aanpak WBV leidt tot aantal opgeleverde woningen van gemiddeld 400 per jaar van 2020-2024. Blz. 185
8.2.2 De realisatie van Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022. Blz. 186
8.2.3 Huysackers is in zijn geheel bouwrijp. Het bouwrijp maken van het Kransackerdorp wordt in 2021/2022 uitgevoerd. Blz. 187
8.3 Woningcorporaties Blz. 188
8.3.1 Waarborgen van een goed functionerende sociale huurwoningenmarkt in Veldhoven. Prestatieafspraken worden met de woningcorporaties gemaakt. Blz. 189
8.4 Actueel woonbeleid Blz. 190
8.4.1 Actualisatie van de woonvisie uit 2016 en een specificatie op wonen en zorg zodat deze beter aansluiten op de actualiteiten zoals de WBV. Blz. 191
8.5 Woningbouwprogramma Blz. 192
8.5.1 In 2022 worden de doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord en wordt de woonvisie geactualiseerd. Blz. 193
8.6 Regionaal bouwperspectief Blz. 194
8.6.1 Veldhoven bouwt in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en stemt af met de regio. Blz. 195
8.7 WOZ-waarde Blz. 196
8.7.1 We bepalen de WOZ-waardes als grondslag voor de berekening van de onroerende zaakbelasting (onderdeel woonlasten). Blz. 197
8.8 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden. Blz. 198
8.8.1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden. Blz. 199
8.9 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. Blz. 200
8.9.1 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden. Blz. 201
Budget Blz. 202
Bijstellingen budget Blz. 203
Bijstellingen investeringen Blz. 204
Projectenblad Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Kempenbaan West Blz. 207
Kempenbaan Oost Blz. 208
Archivering Blz. 209
Vluchtelingen Oekraïne Blz. 210
Financiële recapitulatie Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Meerjarenperspectief 2022-2025 Blz. 213
Bijstelling reserves & voorzieningen Blz. 214
Collegeblad Blz. 215
Inleiding Blz. 216
Taakveldmutaties Blz. 217
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap