Uitgaven

0,53%
€ -20
x € 1.000
0,53% Complete

Inkomsten

0,07%
€ -3
x € 1.000
0,07% Complete

Saldo

2,86%
€ 17
x € 1.000

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

0,53%
€ -20
x € 1.000
0,53% Complete

Inkomsten

0,07%
€ -3
x € 1.000
0,07% Complete

Saldo

2,86%
€ 17
x € 1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.1 Fietsgebruik woon-werk

Terug naar navigatie - 2.1 Fietsgebruik woon-werk

Naam
2.1 Fietsgebruik woon-werk

Doelen & activiteiten

2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 2.6 Inzicht in verkeersongevallen

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 6.156 6.120 6.100 -20
Baten 324 324 321 -3
Saldo (- = nadeel) -5.832 -5.796 -5.779 17

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Restantkredieten 2021 -80 0 80
Afbouwbudget Oerle Zuid 15 0 -15
Vuurwerkschade 35 0 -35
Overige 10 -3 -13
Saldo (- = nadeel) -20 -3 17

Toelichting

Restantkredieten 2021 (€ 80 voordeel)
Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Vuurwerkschade (€ 35 nadeel)

De vuurwerkschades aan gemeentelijke eigendommen bij de jaarwisseling 2021/2022 bedragen € 35 (incidenteel). Deze kosten waren niet voorzien.

Afbouwcomplex Oerle Zuid (€ 15 nadeel)
In 2021 is de bouwgrondexploitatie Oerle-Zuid afgerond. Om nog enkele werkzaamheden uit te kunnen voeren is een nazorgbudget (afbouw) noodzakelijk. De werkzaamheden betreffen onder meer het afronden van het groen, afronden van speelplekken, de aanleg van een parkeerstrook Zittardsestraat en het woonrijp maken van 't Stoom.

Overig (€ 13 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Corona kwijtschelding

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Numer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) U 11.000 12.000 18.130 6.130
707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) I 9.512 10.512 16.642 6.130
707211 Kempenbaan West: OV U 78 143 44 -99
707211 Kempenbaan West: OV I 2 146 47 -99
707212 Kempenbaan West: VRI U 45 82 25 -57
707212 Kempenbaan West: VRI I 1 86 29 -57
707213 Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels U 2.954 5.394 1.654 -3.740
707213 Kempenbaan West: aanleg verharding/viaduct/kabels I 89 5.627 1.887 -3.740
707214 Kempenbaan West: werkzaamheden Gender U 12 22 7 -15
707214 Kempenbaan West: werkzaamheden Gender I 0 22 7 -15
712702 Verblijfsgebied 't Look - fase 4 U 788 788 188 -600
712702 Verblijfsgebied 't Look - fase 4 I 0 0 152 152
728900 reconstructie St. Jansstraat U 500 500 100 -400
780622 Vervangingsinvesteringen armaturen 2022 U 275 275 425 150
729025 Vervanging brug Runstraat U 0 0 285 285
tekst

Toelichting

Kempenbaan Oost en West (budgettair neutraal)

Eind 2021 is de uitvoering van Kempenbaan-Oost gegund. De huidige vastgestelde investering is onvoldoende (€ 6.130) voor de uitvoering van het project na deze gunning.  Voor werkzaamheden aan duikers ad € 1.320 voor Waterschap de Dommel ontvangen we additioneel een bijdrage ter grootte van deze investering. Het tekort bedraagt € 4.810.  Om dit tekort te dekken wordt er € 4.200 van Kempenbaan West ingezet. Dit is over van de extra dekking die is ingezet voor Kempenbaan west vanuit het maatregelenpakket. Omdat Kempenbaan west nog niet volledig is afgerond, zijn de cijfers nog niet definitief. De verschuiving van de dekking is budgetneutraal.  Voor de rest van het tekort (€ 610) staat de Taskforce (maatregelenpakket) ook garant. 

Verblijfsgebied 't Look (€ 752 voordeel)
Fase 3 van 't Look is pas eind 2021 gestart waardoor een deel van de werkzaamheden van fase 4 van de herinrichting 't Look pas in 2023 wordt uitgevoerd. Hierdoor schuift € 600 van het krediet door van 2022 naar 2023. Inkomsten schuiven van 2023 naar 2022 (€ 152 voordeel).

Reconstructie St. Janstraat (€ 400 voordeel)
Door actualisatie van de planningen worden de budgetten van reconstructie St. Jansstraat en vervanging riolering St Jansstraat (programma 7) grotendeel doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Vervanging armaturen (€ 150 nadeel)
Een groot deel van de lampen in gemeente Veldhoven is toe aan vervanging door uitval. Kapotte lampen geven overlast en verminderen het veiligheidsgevoel. De ouderwetse hallogeen lampen worden vervangen voor LED Lampen, hiervoor moet ook het armatuur worden vervangen. Daarnaast hebben we te maken met forse prijsstijgingen voor armaturen. Het budget vanuit de vervangingsinvestering 2022 is niet meer toereikend en vereist daarom een aanvulling van incidenteel € 150. 

Vervanging brug Runstraat (€ 285 nadeel)
Een ligger van een brug in het Veldhovense buitengebied, tussen de Runstraat en de Dommelstraat Zuid,  is in zeer slechte staat aangetroffen tijdens de laatste inspectie. De brug is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug dient vervangen te worden door een volledig nieuwe brug die voldoet aan de minimale eisen voor gebruik door (zwaar) landbouwverkeer.  Dit levert een eenmalig nadeel op van € 285.