Uitgaven

4,5%

€ 169

x € 1.000
4,5% Complete

Inkomsten

1,52%

€ 66

x € 1.000
1,52% Complete

Saldo

17,34%

€ -103

x € 1.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

4,5%

€ 169

x € 1.000
4,5% Complete

Inkomsten

1,52%

€ 66

x € 1.000
1,52% Complete

Saldo

17,34%

€ -103

x € 1.000

Doelstellingen

5.1 Groenonderhoud en zwerfafval

Doelen & activiteiten

5.2 Veldhoven Beweegt!

Doelen & activiteiten

5.3 Verduurzamen sportaccommodaties

Doelen & activiteiten

5.4 Zwembad

Doelen & activiteiten

5.5 Cultuur verbindt Veldhoven!

Doelen & activiteiten

5.6 Uitbreiding foyer Art4U

Doelen & activiteiten

5.7 Ontwikkelen visie op beeldende kunst en het onderhoud hiervan in de openbare ruimte

Doelen & activiteiten

5.8 Ontwikkelen visie op volwaardige bibliotheekvoorziening

Doelen & activiteiten

5.9 Afname % niet-sporters

Doelen & activiteiten

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 12.052 12.116 12.285 169
Baten 1.684 1.720 1.786 66
Saldo (- = nadeel) -10.368 -10.396 -10.499 -103

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Renovatie kerktoren d'Ekker 85 0 -85
Kwijtschelding huur 2022 ivm corona 0 -69 -69
WBP subsidie zwembad 45 0 -45
Stormschade 30 0 -30
Lokaal sportakkoord 89 89 0
Combinatiefuncties 46 46 0
Onderhoud sportvelden -70 0 70
Restantkredieten 2021 -91 0 91
Overige 35 0 -35
Saldo (- = nadeel) 169 66 -103

Toelichtingen

Renovatie kerktoren d'Ekker (€ 85 nadeel)
De restauratie van de Jozeftoren in d'Ekker heeft in 2021 vertraging opgelopen. De renovatie vindt daardoor met name plaats in 2022. De werkzaamheden worden in het tweede kwartaal afgerond. Dit betekent een financieel voordeel in 2021 en een nadeel in 2022 voor een bedrag van € 85.

Kwijtschelding huur 2022 ivm corona (€ 69 nadeel)
Het nadeel bestaat uit de huurkwijtscheldingen van de accommodaties in verband met de coronacrisis.

WBP subsidie zwembad (€ 45 nadeel)
Voor de zwemsport is, in verband met het nieuwe zwembad, een nieuw subsidiebedrag afgesproken. Hiermee is in de berekening van de exploitatie en de huurovereenkomst rekening gehouden. Dit subsidiebedrag is hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Hierdoor ontstaat een verschil van € 45.

Stormschade (€ 30 nadeel)
De schade door de storm van 18 februari 2022 bedraagt € 30. Deze kosten zijn niet voorzien in het budget openbaar groen.

lokaal sportakkoord (budgettair neutraal)
De bestrijding van het coronavirus heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen voor de lokale sport en beweegaanbieders gehad. Momenteel worden alle activiteiten bij de sport weer aangeboden. De specifieke uitkering voor het lokaal sportakkoord van 2021 is niet geheel uitgegeven. Deze uitgaven van € 89 gaan in 2022 plaatsvinden en hebben als dekking de specifieke uitkering. Dit betekent een budgettair neutrale bijstelling.

Combinatiefuncties (budgettair neutraal)
Veldvest en RBOB geven jaarlijks een financiële bijdrage van € 46 voor de uitvoering van de Combinatiefuncties 'Dagarrangementen'.  Hiervoor wordt jaarlijks in samenwerking met Cordaad en de scholen een plan van aanpak opgesteld. Dit betreft een budgettair neutrale bijstelling.

Onderhoud sportvelden (€ 70 voordeel)
De resultaten van de nieuwe meerjarige aanbesteding onderhoud sportvelden zijn bekend. Het bestaande budget wordt geactualiseerd met een structureel voordeel van € 70 voor de komende jaren.

Restantkredieten 2021 (€ 91 voordeel)
Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Overige (€ 35 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Afbouw Oerle Zuid

Bijstellingen investeringen

Numer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur U 119 221 70 -151
707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur I 4 226 75 -151
tekst

Toelichtingen

Kempenbaan West: openbaar groen/natuur (budgettair neutraal)
Zie tekst op programma 2 over gunning Kempenbaan Oost met als dekking een voordeel op Kempenbaan West.