Uitgaven

64,48%
€ 2.422
x € 1.000
64,48% Complete

Inkomsten

28,07%
€ 1.221
x € 1.000
28,07% Complete

Saldo

202,19%
€ -1.201
x € 1.000

Programma 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

64,48%
€ 2.422
x € 1.000
64,48% Complete

Inkomsten

28,07%
€ 1.221
x € 1.000
28,07% Complete

Saldo

202,19%
€ -1.201
x € 1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.1 Omgevingswet

Terug naar navigatie - 8.1 Omgevingswet

Doelen & activiteiten

8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Terug naar navigatie - 8.2 Woningbouwversnelling (WBV)

Doelen & activiteiten

8.3 Woningcorporaties

Terug naar navigatie - 8.3 Woningcorporaties

Doelen & activiteiten

8.4 Actueel woonbeleid

Terug naar navigatie - 8.4 Actueel woonbeleid

Doelen & activiteiten

8.7 WOZ-waarde

Terug naar navigatie - 8.7 WOZ-waarde

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 21.114 21.183 23.605 2.422
Baten 21.275 21.275 22.496 1.221
Saldo (- = nadeel) 161 92 -1.109 -1.201

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen 2.144 592 -1.552
Invoering omgevingswet 149 0 -149
Woningbouw Bossebaan 120 0 -120
Restantkredieten 2021 -10 0 10
Heiberg Heerseweg 0 65 65
BOVO bijdrage appartementencomplex Kempenbaan/Plank 0 560 560
Overige 19 4 -15
Saldo (- = nadeel) 2.422 1.221 -1.201

Toelichting

Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen (€ 1.552 nadeel)
Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2021 is de resultaatprognose aangepast. Nadeel 2022 € 1.552, 2023 nadeel € 550, 2024 nadeel € 838 en 2025 nadeel € 300. De bijstellingen zijn als volgt:

Dit meerjarige nadeel ontstaat door een bijstelling van met name de civiele kosten en de kosten van het bouw- en woonrijp maken  op het project Kransckerdorp. De aanbestedingen van Bosackergehucht en De Erven  (onderdelen Kransackerdorp) zijn hoger dan het begrote bedrag.

Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q. onttrokken aan de algemene vrije reserve.

Invoering omgevingswet (€ 149 nadeel)
De invoering van de omgevingswet is  uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit betekent dat we extra uitgaven hebben in de tweede helft van 2022 welke niet in de begroting zijn opgenomen. Deze niet geraamde uitgaven bestaan grotendeels uit inhuurkosten voor expertise op het gebied van projectbegeleiding, werkproces implementatie en aanpassen DSO stelsel.  Daarnaast zijn er werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2021 verschoven naar 2022. Dit heeft geresulteerd in een voordeel in de jaarrekening van 167. 

Woningbouw Bossebaan (€ 120 nadeel)
Door het hoge aantal bezwaarschriften en de beroepsprocedure bij de Raad van State zijn de kosten voor de geplande woningbouwontwikkeling op locatie Bossebaan hoger. 

Restantkredieten 2021 (€ 10 voordeel)
Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Heiberg Heerseweg (€ 65 voordeel)
De gemeente heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer voor de bouw van een kantoorgebouw in combinatie met 7 appartementen en 1 tweekapper op een stuk grond nabij Heiberg Heerseweg. De hier opgenomen bijstelling van € 65 is de BOVO bijdrage die initiatiefnemer verschuldigd is. Overigens is in deze afspraken ook een verkoop van grond opgenomen. Deze is op programma 0 verwerkt voor een  een bedrag van € 55.

BOVO bijdrage appartenemencomplex Kempenbaan/Plank (€ 560 voordeel)
Er is een projectovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een appartementencomplex aan Kempenbaan/Plank. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het ontwerp, het programma, het kostenverhaal en de verdere procedure. De hier genoemde bijstelling van €560 is de BOVO bijdrage die initiatiefnemer verschuldigd is na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. 

Overig (€ 15 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Numer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
729023 Voorbereidingskrediet Djept I 67 67 50 -17
tekst

Toelichting

Voorbereidingskrediet Djept (nadeel € 17)

Er is met Stayinc en Woonbedrijf een tripartiete samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van het gebied Djept. De afspraak is dat externe kosten tussen de 3 partijen worden verdeeld. Abusievelijk is begroot dat zowel in- als externe kosten tussen de 3 partijen worden verdeel. Dit wordt nu bijgesteld (nadeel € 17).