Projectenblad

Kempenbaan West

Terug naar navigatie - Kempenbaan West

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is het verbreden van de westzijde van de Kempenbaan West en de aanleg van een aansluiting op de A67. 
De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. In oktober 2021 was de realisatie gereed en is de weg opengesteld voor verkeer. Gelijktijdig is ook de N69 opengesteld en is de nieuwe aansluiting en de doorstroming naar de N69 volledig in gebruik genomen. Enkele afrondende werkzaamheden zoals het plaatsen van de NBd bebording (voorheen ANWB borden), het aanplanten van de bomen en het oplossen van enkele restpunten zijn in Q1 2022 afgerond. Hiermee is het werk fysiek gereed. De laatste fase, overdracht naar de beheerders, is in volle gang. De gesprekken met de beheerders van de provincie Noord Brabant, Rijkswaterstaat en Gemeente Veldhoven zijn lopende. Streven is om in Q2 – 2022 het werk over te dragen en het project te beëindigen.

In maart dit jaar heeft een rondgang over het werk plaatsgevonden met alle mensen die in de loop der jaren vanuit gemeente Veldhoven betrokkenen zijn geweest bij het project. Dit gebeurde onder begeleiding van het projectteam. Eerder was dit niet mogelijk vanwege de opgelegde beperkingen door corona.

Kempenbaan Oost

Terug naar navigatie - Kempenbaan Oost

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende maatregelen genomen. De aansluiting van de Kempenbaan Oost op de N2/A2 wordt heringericht. Hiervoor worden extra rijbanen aangelegd, wordt een rechtstreekse aansluiting van De Run 1000 op de N2 gemaakt, en worden voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer verbetert. 
In december, vlak voor de kerst, is het werk gegund aan Boskalis Nederland. Zij hadden de economisch meest voordelige inschrijving van de 5 inschrijvers. De voorbereidingen zijn gestart en we hebben intrek genomen in het directieverblijf op De Run 4315. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd waarbij medio 2022 wordt gestart met de bypass en de retourbypass op De Run 1000. De volgende fase is de aanleg van De Run 2000. Als beide fases zijn afgerond, wordt gestart met de reconstructie van de Kempenbaan en de bouw van het ondergrondse busstation. Eind 2023 is de verwachte opening van het werk en medio 2024 is de verwachte opleverdatum.

Archivering

Terug naar navigatie - Archivering

Het is noodzakelijk dat de archivering van documenten binnen de organisatie verbetert. Er zal daarom in 2021 en 2022 een nieuw informatiebeheer worden opgebouwd waarbij verbinding wordt gelegd met de bestaande en nieuwe werkprocessen. Om het project te laten slagen zullen medewerkers in stappen worden opgeleid. Centraal staat daarbij: Informatiebeheer, informatiebeveiliging, applicatiebeheer, functioneel beheer en netwerkbeheer.

Vluchtelingen Oekraïne

Terug naar navigatie - Vluchtelingen Oekraïne

Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor de oorlog in hun land. Zij laten huis en haard en in veel gevallen ook familie achter. Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio's, waaronder Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeenten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te zorgen. Deze opvang zal mogelijk lange tijd, maanden of zelfs nog langer, duren. De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn in onze regio aangekomen en ondergebracht. Koningshof is een van de locaties waar vluchtelingen worden opgevangen. Koningshof heeft 68 kamers ter beschikking gesteld die door de Veiligheidsregio worden gebruikt als eerste noodopvang voor een paar dagen. Daarna gaan de vluchtelingen naar een permanentere locatie ergens anders. In de regio en in Veldhoven staan veel inwoners klaar om hulp en onderdak te bieden aan de vluchtelingen die naar Nederland komen. Naast de kortdurende opvang in Koningshof zijn er ook particuliere initiatieven waarbij vluchtelingen in gastgezinnen in Veldhoven worden opgevangen. 

Veel van wat de overheid en samenleving nu te doen staat, is onontgonnen terrein, mede gezien de omvang van de problematiek en de snelheid die geboden is. De verwachting is dat er nog grootschaligere opvang én langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de regio en Veldhoven volgt. De verwachte toestroom en mogelijk langdurige opvang vraagt van de gemeente Veldhoven in elk geval extra inzet.   Tot nu toe is de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aangepakt als een crisis met een bijbehorende crisisorganisatie. Het cluster Integrale Veiligheid voerde daarbij de coördinatie en fungeerde als eerste aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio en lokaal. Nu de eerste noodzakelijke aspecten zijn geregeld kunnen en moeten we vooruit gaan kijken. Het is nog onbekend wat de omvang (landelijk, regionaal en lokaal) en duur van de opvang op korte, middellange en langere termijn gaat betekenen. Wel is duidelijk dat de benodigde inzet zich niet alleen richt op huisvesting, maar ook op onderwijs, sociale voorzieningen, werk, medische en psychosociale zorg enz. Daarom gaan we van een crisisaanpak naar een programmatische aanpak. Hierbij brengen we de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke aspecten van langdurige opvang in Veldhoven in beeld. Waar we als gemeente verplicht een rol hebben of vanuit sociaal oogpunt willen hebben pakken we deze rol snel maar zorgvuldig op. 

De ruimtelijke aspecten betreffen onder andere het voorzien van huisvesting, afsluiten huurovereenkomsten en inrichting van woningen. De sociaal-maatschappelijke aspecten van langdurige huisvesting in Veldhoven richten zich onder andere op inschrijving in BRP, inzet van gemeentelijke voorzieningen (werk, inkomen, zorg) en met behulp van sociale partners begeleiden en ondersteunen van vluchtelingen en coördineren van lokale initiatieven. Omdat de opvang langere tijd kan gaan duren en de impact op zowel de vluchtelingen zelf als de gastgezinnen en onze samenleving in z’n geheel groot kan zijn zetten we hier als gemeente proactief op in. Voor zowel de ruimtelijke als sociaal-maatschappelijke aspecten zoeken we daarbij nadrukkelijk de samenwerking met (sociale) lokale partners en de regio. Het is nog onbekend wat dit betekent voor benodigde ambtelijke capaciteit en eventuele prioritering van werkzaamheden.

Ook is nog niet duidelijk in hoeverre er vanuit het Rijk compensatie van kosten mogelijk is. Dit wordt de komende periode in beeld gebracht en waar nodig voorgelegd aan de raad.