Financiële hoofdlijn

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2022 van de gemeente Veldhoven geschetst na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2022. Dit wordt uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2022. 

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

Op 6 april 2022 hebben we de maartbrief 2022 voor het gemeentefonds ontvangen. Hierin geeft het Rijk een indicatie over de ontwikkeling van het gemeentefonds vanuit de afspraken in het coalitieakkoord Rutte IV. Het gaat hierin om de bevriezing van de opschalingskorting tot en met 2025, en dat hogere rijksuitgaven leiden tot een ruimer gemeentefonds oftewel een hoger accres.  Bij Voorjaarsbesluitvorming van het Rijk zal een actualisatie van het accres plaatsvinden, wordt  meer inzicht gegeven in andere posten uit het coalitieakkoord, en komen mogelijk andere onderwerpen aan bod die voor het gemeentefonds relevant zijn. Over de gevolgen hiervan worden we via de meicirculaire 2022 geïnformeerd. De indicatie van de voordelige effecten voor 2023 tot en met 2026 van deze maartbrief zijn, 2023 € 2,7 miljoen, 2024 € 4,5 miljoen, 2025 € 5,3 miljoen en 2026 € 1,8 miljoen. Omdat het een indicatie is hebben we deze gevolgen niet verwerkt in deze bestuursrapportage. De gevolgen van de meicirculaire 2022 verwerken we zoals gebruikelijk in de tweede bestuursrapportage.

Ook geeft het Rijk in de maartbrief een indicatie van de middelen die we gaan ontvangen om een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. In deze bestuursrapportage hebben we hiervoor een budgetneutrale bijstelling opgenomen.

Begrotingssaldo 2022

Terug naar navigatie - Begrotingssaldo 2022

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2022 weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2022:

-/- = tekort (nadeel) 2022
Primitieve begroting 2022 228
- Amendement sportattributen zwembad -10
- Amendement ondersteuning Go Clean Veldhoven -8
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2021 -469
Bijgesteld saldo 2022 -259
- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2022 594
Bijgestelde begroting 2022 na burap I 2022 335

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2022 bij de begroting 2022. Verder zijn de consequenties verwerkt van amendementen bij de begroting 2022 en de derde bestuursrapportage 2021.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2021 over het begrotingsjaar 2022 zijn:

Onderwerp Toelichting 2022
Gemeentefonds Septembercirculaire: corona compensatie en aanpassing maatstaven 1.674
Routekaart Externe expertise -200
Zwembad Extra sloopkosten zwembad -70
Onderwijshuisvesting Eerste inrichting voor Zilverackers verschuift van 2021 naar 2022 -151
BUIG Lager aantal bijstandsontvangers -1.452
WMO Toegang en Innovatie / woonvoorzieningen -112
Participatie Maatschappelijke participatie algemeen -60
Woonvisie Actualisatie woonvisie -50
Overige -48
Totale bijstelling -469

Belangrijke bijstellingen

Terug naar navigatie - Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we de belangrijkste bijstellingen die u aantreft in deze bestuursrapportage.

  • Van het Rijk ontvangen we € 1.556 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds (decembercirculaire 2021);
  • Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg ( € 304 voordeel);
  • Bijstelling rente (€ 208 voordeel);
  • Hybride werken (€ 286 nadeel);
  • CAO (€ 188 nadeel);
  • Overhevelen restantkredieten 2021 € 117 (voordeel) door minder kapitaallasten;
  • Het Rijk heeft een regeling vastgesteld waarbij gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten (€ 1.040 nadeel);
  • De invoering van de omgevingswet is  uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit betekent dat we extra uitgaven hebben in de tweede helft van 2022 welke niet in de begroting zijn opgenomen (€ 149 nadeel);
  • Woningbouw Bossebaan (€ 120 nadeel);
  • Overige (€ 192 voordeel).

Programma overstijgende bijstellingen

Terug naar navigatie - Programma overstijgende bijstellingen

Om dubbele teksten in de programmabladen te vermijden worden in deze paragraaf bijstellingen toegelicht die financiële consequenties hebben op meerdere programma’s. 

CAO/premieaanpassing
Het structurele effect van de CAO is dat er bovenop de 1,5% salarisverhoging in december 2021 ook 2,4% salarisverhoging per 1 april 2022 plaatsvindt. Ook zijn per 1 januari 2022 nieuwe premies vastgesteld. In de begroting 2022 e.v. is rekening gehouden met structureel 1,5% loonsverhoging/premieaanpassing. De nieuwe CAO en premieaanpassing heeft een nadelig effect in 2022 van € 188 en structureel € 300 op de begroting.

Financieel technische bijstellingen

Terug naar navigatie - Financieel technische bijstellingen

In deze bestuursrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma. 

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma afzonderlijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:
1.    overhevelen restantkredieten 2021 naar 2022;
2.    doorbelasting rente naar programma's.
Dit levert in totaal een voordeel op van € 117 in 2022, € 50 in 2023 en vanaf 2024 € 67 structureel. 

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2021 naar 2022 (effect 2022: € 123 voordeel)
In 2021 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een (restant)bedrag doorschuift naar 2022. Hierdoor worden de kredieten in 2022 voor € 8.106 opgehoogd. De daarbij horende dekking door subsidies bedraagt € 3.052. Door de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten waardoor een voordeel in de exploitatie 2022 ontstaat van € 123.

Ad 2. Doorbelasting rente naar programma's (effect 2022: € 6 nadeel)
Zoals hiervoor is aangegeven zijn in 2021 minder uitgaven gedaan op de investeringen dan gepland. Hierdoor wordt de doorbelasting van de rente naar programma's lager in 2022. De aanpassing van de rente over investeringen is een verdeelsystematiek die geen budgettair effect heeft. Maar voor de 100% kostendekkende tarieven (riolering, afval) geeft dit een nadeel voor de exploitatie van € 6. Dit komt omdat door de lagere lasten de baten naar beneden moeten worden bijgesteld.

Algemeen
De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze technische bijstellingen zijn in paragraaf "Bijstelling reserves & voorzieningen" gepresenteerd met de afkorting TB (Technische Bijstelling).