Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2022 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering op basis van de eerste 3 maanden van 2022. De vraag die in deze bestuursrapportage centraal staat, is of uitvoering en realisatie in de eerste 3 maanden aanleiding geeft tot bijstelling van de begroting of vraagt om andere bijsturingsmaatregelen. Het kan hier om beleidsinhoudelijke en om financiële bijsturing gaan.

Deze rapportage is op een andere manier opgesteld en vormgegeven dan we tot en met 2022 gewend waren. Financieel rapporteren we over de lasten en baten op programmaniveau en niet meer gedetailleerd op taakveldniveau. De bijstellingen die we op programmaniveau voorstellen, worden eerst aangegeven in een tabel. En vervolgens worden de bijstellingen toegelicht.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

In de financiële hoofdlijn wordt het begrotingssaldo 2022 weergegeven en onderbouwd met een opsomming van belangrijke bijstellingen.

Vervolgens wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelen & activiteiten die zijn overgenomen uit de begroting. Met behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang.
- Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
- Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
- Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
- Wit = “neutraal” (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt. 

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: 
- de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2022); 
- de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen); 
- Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2022 (kolom verwacht). 
- Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget worden toegelicht. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.

Het projectenblad bevat de voortgang van en toelichting op majeure en belangrijke projecten in de gemeente Veldhoven.

Verder wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2022-2025 worden gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk weergegeven.

Het college is verantwoordelijk voor de totale baten en lasten per taakveld. Tot slot wordt als bijlage een collegeblad toegevoegd met daarin de bijstellingen per taakveld (baten en lasten).