Uitgaven

11,45%

€ 430

x € 1.000
11,45% Complete

Inkomsten

9,68%

€ 421

x € 1.000
9,68% Complete

Saldo

1,52%

€ -9

x € 1.000

Programma 4 | Onderwijs

Uitgaven

11,45%

€ 430

x € 1.000
11,45% Complete

Inkomsten

9,68%

€ 421

x € 1.000
9,68% Complete

Saldo

1,52%

€ -9

x € 1.000

Doelstellingen

4.1 Huisvesting onderwijs

Doelen & activiteiten

4.2 Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd”

Doelen & activiteiten

4.3 Taalverwerving/beheersing

Doelen & activiteiten

4.4 Terugdringen absoluut schoolverzuim

Doelen & activiteiten

4.5 Terugdringen relatief schoolverzuim

Doelen & activiteiten

4.6 Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten

Doelen & activiteiten

Budget

Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 5.452 5.650 6.080 430
Baten 931 1.027 1.448 421
Saldo (- = nadeel) -4.521 -4.623 -4.632 -9

Bijstellingen budget

Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
NPO middelen onderwijsvertraging 422 422 0
Overige 8 -1 -9
Saldo (- = nadeel) 430 421 -9

Toelichting

NPO middelen onderwijsvertraging (budgettair neutraal)
De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor de aanpak van onderwijsachterstanden ontstaan door coronamaatregelen. Dit zijn zogeheten NPO-middelen. De gemeente ontvangt in 2022 € 422 en in 2023 € 211. Een bedrag van € 156 wordt ingezet voor extra jeugdmaatschappelijk werk bij het Sondervick College. Dit vanwege de zorgen over de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen op het Sondervick College door de impact van de coronamaatregelen. Voor de besteding van de overige NPO-middelen zal in overleg met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en eventuele andere partijen uit Veldhoven een plan worden opgesteld. 

Overige (€ 9 nadeel)
- CAO
- Restantkredieten 2021