Uitgaven

29,71%
€ -1.116
x € 1.000
29,71% Complete

Inkomsten

49,38%
€ 2.148
x € 1.000
49,38% Complete

Saldo

549,49%
€ 3.264
x € 1.000

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

29,71%
€ -1.116
x € 1.000
29,71% Complete

Inkomsten

49,38%
€ 2.148
x € 1.000
49,38% Complete

Saldo

549,49%
€ 3.264
x € 1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

0.1 Samenspraak

Terug naar navigatie - 0.1 Samenspraak

Doelen & activiteiten

0.2 Toegankelijkheid van informatie

Terug naar navigatie - 0.2 Toegankelijkheid van informatie

We meten hoe onze klanten de dienstverlening waarderen. Dat doen we continu op de kanalen balie en website. 
(persoonlijk contact wordt altijd hoger gewaardeerd en de ervaring is dat bezoekers eerder over een website reageren als ze iets niet kunnen vinden)

Doelen & activiteiten

0.3 Meldingen

Terug naar navigatie - 0.3 Meldingen

We gebruiken de feedback en waardering van inwoners om het proces van de afhandeling van meldingen openbare ruimte te verbeteren.

Toelichting:
We meten de algemene klanttevredenheid via smileys en we meten op 4 meetfactoren met stellingen (Informatiekwaliteit, empathie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid). We meten niet in categorie ‘ongedierte/ratten’ en ‘straatverlichting’ omdat die terugkoppelingen via externe partijen worden gegeven.

Doelen & activiteiten

0.4 Woonlasten

Terug naar navigatie - 0.4 Woonlasten

Doelen & activiteiten

0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Terug naar navigatie - 0.5 Formatie, bezetting, apparaatskosten externe inhuur, overhead

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 20.990 20.988 20.209 -779
Baten 85.716 87.780 89.672 1.892
Saldo (- = nadeel) 64.726 66.792 69.463 2.671

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven -1.672 0 1.672
Algemene uitkering gemeentefonds 0 1.556 1.556
Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg 0 304 304
Rente -195 13 208
Algemene reserve afbouwcomplex BGE 156 222 66
Regionaal expertiseteams 21 voor de jeugd 100 100 0
Privacy en informatiebeveiliging 10 0 -10
Parkeerbelasting 0 -12 -12
Laptops raad 20 0 -20
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 50 0 -50
Restantkredieten 2021 44 -34 -78
Hybride werken 300 14 -286
Mutatie verwacht begrotingssaldo 336 -258 -594
Overige 72 -13 -85
Totaal (- = nadeel / + = voordeel) -779 1.892 2.671

Toelichting

Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven (€ 1.672 voordeel)
Lagere storting in de algemene reserve door lager resultaat BGE van € 1.672 geeft op mutaties reserves  een voordeel. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar programma 3 ( BGE bedrijven) en programma 8 (BGE woningen). De structurele doorwerking betreft 2023: € 307 nadeel, 2024: € 374 voordeel en 2025: € 50 voordeel. 

Algemene uitkering gemeentefonds (€ 1.556 voordeel)
De uitkering van gemeentefonds is in de decembercirculaire 2021 verhoogd door aanpassing taakmutatie en uitkeringsfactor, deze aanpassing  geeft een voordeel van € 451. Daarnaast is er een uitkering corona  verstrekt voor gemeenteraadsverkiezingen  (voordeel € 65) .  In de gemeentefondsuitkering hebben we rekening gehouden met de uitkering energietoeslag 2022 voor een bedrag van € 1.040.  Voor een verdere toelichting  met betrekking tot deze energietoeslag verwijzen wij u naar programma 6. De structurele doorwerking van de decembercirculaire 2021 betreft 2023: € 372 voordeel, 2024: € 371 voordeel en 2025: € 382 voordeel.

Verkoop grond Ambachtslaan en Heiberg/Heerseweg ( € 304 voordeel)
Verkoop grond  in 2022  ten behoeve van de herontwikkeling aan de Ambachtslaan geeft een voordeel van € 304 . Tevens heeft de gemeente afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer voor de bouw van een kantoorgebouw in combinatie met 7 appartementen en 1 tweekapper op een stuk grond nabij Heiberg/Heerseweg. In deze afspraken is een verkoop van grond opgenomen in 2023 voor een  een bedrag van € 55.

Bijstelling rente (€ 208 voordeel)
Actualisatie van de liquiditeitenplanning en de stijging van de rentetarieven zorgen voor een hogere rentelast in de begroting (€ 85 nadeel). Daartegenover staat dat de rentetoerekening naar de bouwgrondexploitatiecomplexen ook hoger wordt door de stijging van de rente. Dit levert een voordeel in de exploitatie op van € 293. Meerjarig is de bijstelling als volgt 2023 € 114 voordeel, 2024 € 61 nadeel en 2025 € 213 nadeel.

Algemene reserve afbouw complex BGE (€ 66 voordeel)
Het voordeel van € 66 betreft de afbouwcomplex BGE Oerle-Zuid en begraafplaats. Voor 2023 voordeel € 120.

Regionale expertiseteams 21 voor de jeugd (budgettair neutraal)
Veldhoven heeft namens de andere gemeenten in de regio van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland (BEN) een subsidie ontvangen van € 100 voor het faciliteren van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de regionale expertiseteams. De middelen worden in 2022 uitgegeven. Hiervoor zijn verbeterplannen opgesteld.

Privacy en informatiebeveiliging (€ 10 nadeel)
De indexatie van de jaarlijkse kosten voor het uitvoeren van de Ensia audit (privacy en informatiebeveiliging)  loopt niet in lijn met de indexatie van de gemeentelijke budgetten en maakt een structurele bijstelling van het budget noodzakelijk van € 10.

Parkeerbelasting (€ 12 nadeel)
De parkeerbijdrage van ondernemers in het Citycentrum aan de blauwe zone kwijt te schelden voor een periode waarin de winkels en horeca verplicht gesloten waren door corona maatregelen. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 12.

Laptops Raad  (€ 20  nadeel)
Om nieuw gekozen raadsleden te faciliteren van een laptop worden laptops middels een DAAS constructie geleased waarvoor jaarlijkse abonnementskosten  in rekening worden gebracht. Dit geeft een structureel nadeel in de exploitatie van € 20.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)  (€ 50 nadeel)
Door het Actieplan MVI wordt duurzaamheid stap voor stap onderdeel van inkoop. Gemeente Veldhoven draagt dan door inkoop bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG's) en verkleint haar ecologische voetafdruk. Gemeente Veldhoven laat hiermee zien maatschappelijk verantwoord inkopen belangrijk te vinden. Voor de uitvoering van het MVI actieplan in de  is  structureel € 50 nodig.

Restantkredieten 2021  (€ 78 nadeel)
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf "Financiële hoofdlijnen"

Hybride werken (€ 286 nadeel)
De Covidpandemie zette de wereld op zijn kop en zijn de digitalisering en het thuiswerken noodgedwongen versneld ingevoerd. Nu is het hybride werken niet meer weg te denken. Hybride werken, ook wel tijd- en plaats onafhankelijk werken genoemd, is een combinatie van op kantoor of thuis te werken en vergaderen.  Om medewerkers  binnen de spelregels die voor tijd- en plaats onafhankelijk werken zijn opgesteld te faciliteren is een budget nodig om laptops en smartphones te financieren op basis van een leaseconstructie Device as a Service (DaaS).  Voor 2022 geeft dit een nadeel van € 286 en voor 2023 en verder een nadeel van € 183.

Overig (€ 85 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Verzekeringen
- Starters- en stimuleringsregeling

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Numer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
740008 Thin clients en monitoren gemeentehuis I 0 0 85 85
740013 Thin clients en monitoren 2021 I 0 0 23 23
740016 TPOW – bureau’s en bureaustoelen U 0 0 45 45
740017 TPOW – beeldbelunits U 0 0 52 52
tekst

Toelichtingen

Afboeken Thin Clients (€ 108 voordeel)
De Thin Clients worden voor het hybride werken vervangen door laptops. De boekwaarde van € 108 zal daardoor worden afgeboekt.

Aanschaf bureau's en bureaustoelen (€ 45 nadeel)
Door tijd- en plaats onafhankelijk te werken zijn momenteel 50 bureaustoelen en 1 bureau door medewerkers in bruikleen. We schatten in dat er daarnaast nog voor 20 thuiswerkplekken een stoel en bureau wordt aangevraagd. Doordat op kantoor weer alle bureau's weer kunnen worden gebruikt, moeten de 50 stoelen die nu in bruikleen zijn, worden aangeschaft om alle werkplekken weer bruikbaar te maken. 

Aanschaf beeldbelunits (€ 52 nadeel)
Om beeldbellen te faciliteren, als de bezetting op het gemeentehuis stijgt, is het noodzakelijk om beeldbelwerkplekken te creëren.