Uitgaven

7,53%
€ 283
x €1.000
7,53% Complete

Inkomsten

5,06%
€ 220
x €1.000
5,06% Complete

Saldo

10,61%
€ -63
x €1.000

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

7,53%
€ 283
x €1.000
7,53% Complete

Inkomsten

5,06%
€ 220
x €1.000
5,06% Complete

Saldo

10,61%
€ -63
x €1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

Doelen & activiteiten

7.3 Verlaging restafval

Terug naar navigatie - 7.3 Verlaging restafval

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 11.761 11.677 11.960 283
Baten 10.077 9.969 10.189 220
Saldo (- = nadeel) -1.684 -1.708 -1.771 -63

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Afbouwcomplex de Hoge Boght 30 0 -30
Regeling RREW 36 36 0
Aanvalsplan zwerfafval 52 52 0
Uitvoeren energiemaatregelen 132 132 0
Overige 33 0 -33
Saldo (- = nadeel) 283 220 -63

Toelichting

Afbouwcomplex de Hoge Boght (€ 30 nadeel)
Na oplevering van het project de Hoge Boght zijn nog enkele afrondende infrastructurele werkzaamheden noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn in 2021 niet volledig afgerond. Dit jaar wordt dit alsnog volledig afgerond.  Het gaat om een incidenteel nadeel van € 30. De dekking is beschikbaar in programma 0 (dekking reserve afbouwcomplexen).

Aanvalsplan afval (budgettair neutraal)
Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen is in het kader van Jaarplan Zwerfafval 2022 door Nederland Schoon een incidentele subsidie toegekend (€ 52) voor extra uitgaven (€ 52) met als doel om, samen met andere partijen, het zwerfafval te voorkomen. Deze uitgaven omvatten een aanvalsplan zwerfafval voor vrijwilligers en scholen. Daarnaast plaatsen we nog enkele extra innovatieve afvalbakken om zwerfvuil te voorkomen.

Regeling RREW (budgettair neutraal)
Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een specifieke uitkering ontvangen van € 244. Dit is bedoeld voor projecten gericht op energiebesparing voor huiseigenaren en huurders. In 2021 is hiervoor € 36 minder uitgegeven dan geraamd. De niet bestede middelen worden uitgegeven in 2022.

Uitvoeren energiemaatregelen (budgettair neutraal)
Van het ministerie van BZK is een specifieke uitkering ontvangen van € 265. De uitkering is bedoeld om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van  energiebesparende maatregelen. Te denken valt onder andere aan energiedisplays, radiatorfolie en isolerende maatregelen. De uitgaven worden evenredig verdeeld over 2022 en 2023.

Overig (€ 33 nadeel)
- CAO
- FUWA
- Bijdrage GGD
- Handhaving label C kantoren

Bijstellingen investeringen

Terug naar navigatie - Bijstellingen investeringen
Numer Omschrijving investering U/I Primitief Na Verwacht Bijstelling
wijziging burap
707216 Kempenbaan West: riolering U 110 201 62 -139
707216 Kempenbaan West: riolering I 3 209 70 -139
731011 Vervanging riolering St. Janstraat U 160 270 0 -270
731011 Vervanging riolering St. Janstraat I 0 270 0 -270
tekst

Toelichting

Kempenbaan West: riolering (budgettair neutraal)
Zie tekst op programma 2 over gunning Kempenbaan Oost met als dekking een voordeel op Kempenbaan West.

Vervanging riolering St. Janstraat (budgettair neutraal)
Door actualisatie van de planningen worden de budgetten van reconstructie St. Jansstraat (programma 2) en vervanging riolering St Jansstraat grotendeel doorgeschoven van 2022 naar 2023.