Uitgaven

57,99%
€ 2.178
x € 1.000
57,99% Complete

Inkomsten

23,45%
€ 1.020
x € 1.000
23,45% Complete

Saldo

194,95%
€ -1.158
x € 1.000

Programma 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

57,99%
€ 2.178
x € 1.000
57,99% Complete

Inkomsten

23,45%
€ 1.020
x € 1.000
23,45% Complete

Saldo

194,95%
€ -1.158
x € 1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.1 Klanttevredenheid

Terug naar navigatie - 6.1 Klanttevredenheid

Doelen & activiteiten

6.2 Schulddienstverlening

Terug naar navigatie - 6.2 Schulddienstverlening

Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de schuld danwel het voorkomen van (nieuwe) schulden. Wij streven naar:

Doelen & activiteiten

6.3 Cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - 6.3 Cliƫntondersteuning

Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning onder cliënten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schulddienstverlening:  

Doelen & activiteiten

6.4 Kwaliteit van leven

Terug naar navigatie - 6.4 Kwaliteit van leven

Inwoners ervaren positieve effecten door ontvangen ondersteuning.

Doelen & activiteiten

6.5 Wmo

Terug naar navigatie - 6.5 Wmo

Doelen & activiteiten

6.6 Jeugdhulp

Terug naar navigatie - 6.6 Jeugdhulp

Jongeren hebben het recht om zich in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven naar een verschuiving van de inzet van specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische jeugdhulp en ondersteuning. 

Doelen & activiteiten

6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.7 Inclusieve arbeidsmarkt

We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen vanuit de Participatiewet betaald werk verrichten zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Wij streven naar: 

Doelen & activiteiten

6.8 Minimabeleid

Terug naar navigatie - 6.8 Minimabeleid

Inwoners met een minimum inkomen maken gebruik van meedoenregeling
Wij streven naar: 

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 49.143 49.372 51.550 2.178
Baten 10.929 9.488 10.508 1.020
Saldo (- = nadeel) -38.214 -39.884 -41.042 -1.158

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Energietoeslag 1.040 0 -1.040
Opvang statushouders 632 603 -29
Wet inburgering 286 286 0
Hoofdlijnenakkoord GGZ 88 88 0
Beschermd wonen en steunwijzer 49 49 0
CAO 59 0 -59
Overige 24 -6 -30
Saldo (- = nadeel) 2.178 1.020 -1.158

Toelichtingen

Energietoeslag (€ 1.040 nadeel)
Het Rijk heeft een regeling vastgesteld waarbij gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen ter compensatie van de stijgende energielasten. In de Meicirculaire zal de compensatie voor deze regeling bekend gemaakt worden en aan het gemeentefonds toegevoegd worden.  In programma 0 zijn o.b.v. de maartbrief deze inkomsten in de algemene uitkering verwerkt.

Opvang statushouders (€ 29 nadeel)
De gemeente heeft op verzoek van het COA ingestemd met de vestiging van een overbruggingslocatie voor de regio voor statushouders op locatie De Buitenjan. De regiogemeenten dragen bij in de kosten.  Het aandeel van Veldhoven in de kosten is € 29 in 2022. In 2023 is het aandeel van Veldhoven in de kosten € 4.

Wet inburgering (budgettair neutraal)
Voor het aanbieden van inburgeringstrajecten aan inburgeraars ontvangt de gemeente een SPUK-uitkering van het Rijk. Voor het jaar 2022 bedraagt deze uitkering 285.500 euro. Gemeenten kunnen hiervoor 35 asielmigranten en 17 gezinsmigranten uit Veldhoven een traject aanbieden. Omdat dit een nieuwe gemeentelijke taak is en we niet precies weten hoeveel inburgeraars in Veldhoven gehuisvest gaan worden, gaan we ervan uit dat we de lasten van deze activiteit kunnen dekken met de inkomsten. We zullen monitoren of dit budget voldoende is.

Hoofdlijnenakkoord GGZ (budgettair neutraal)
Centrumgemeente Eindhoven heeft rijksmiddelen ontvangen vanuit het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Dit om meer te doen aan preventie, het beperken van instroom in en het verbeteren van uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In overleg met de 15 regiogemeenten is afgesproken dat Eindhoven deze middelen aan elke individuele gemeente beschikbaar stelt. De gemeente kan deze middelen in 2022 lokaal inzetten om toe te werken naar meer ambulantisering, minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis, voor de doelgroepen psychisch kwetsbaren. 

Beschermd wonen en steunwijzer (budgettair neutraal)
Voor de uitvoering van Beschermd Wonen en Steunwijzer wordt in 2022 en 2023 ingehuurd. Deze lasten dekken we met de vergoeding die we hier voor krijgen.

CAO (€ 59 nadeel)
Toelichting opgenomen in paragraaf financiële hoofdlijn.

Overige (€ 30 nadeel)
- Controle kinderdagverblijven
- Kwijtschelding huur vanwege corona