Uitgaven

5,3%
€ 199
x € 1.000
5,3% Complete

Inkomsten

4,21%
€ 183
x € 1.000
4,21% Complete

Saldo

2,69%
€ -16
x € 1.000

Programma 1 | Veiligheid

Uitgaven

5,3%
€ 199
x € 1.000
5,3% Complete

Inkomsten

4,21%
€ 183
x € 1.000
4,21% Complete

Saldo

2,69%
€ -16
x € 1.000

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1 High Impact Crimes/incidenten

Terug naar navigatie - 1.1 High Impact Crimes/incidenten

Het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. 

Doelen & activiteiten

1.3 Problematische jeugd(groepen)

Terug naar navigatie - 1.3 Problematische jeugd(groepen)

Het samen met ketenpartners voorkomen en aanpakken van problematische jeugdgroepen en risicojeugd. 

Doelen & activiteiten

Budget

Terug naar navigatie - Budget
Budget Primitief Na wijziging Verwacht Bijstelling
Lasten 3.470 3.500 3.699 199
Baten 82 82 265 183
Saldo (- = nadeel) -3.388 -3.418 -3.434 -16

Bijstellingen budget

Terug naar navigatie - Bijstellingen budget
Omschrijving exploitatiebijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Lasten Baten Saldo burap
Opvang zwerfdieren 20 0 -20
Coronatoegangsbewijzen 174 174 0
Overige 5 9 4
Saldo (- = nadeel) 199 183 -16

Toelichting

Opvang zwerfdieren (€ 20 nadeel)
Na het uitschrijven van de aanbesteding voor het verzorgen van de opvang van zwerfdieren waarvoor alleen de Dierenbescherming had ingeschreven en zij een enorm hoog bedrag vroegen, is er vanuit de regio het plan opgevat om zelf in deze behoefte te voorzien.
Hiervoor moesten nog wel  middelen, zoals kooien worden aangeschaft. De kosten hiervan worden over de regio verdeeld. 

Corona toegangsbewijzen (budgettair neutraal)
Voor het ondersteunen van de naleving op de controle van coronatoegangsbewijzen, ontvangen we middelen van het Rijk (€ 174). Deze besteden we in de vorm van inhuur voor de controlewerkzaamheden (€ 45) en een budget waarop ondernemers hun extra kosten voor de naleving kunnen declareren (€ 129).

Overige (€ 4 voordeel)
- CAO stijging
- Subsidie begeleiding ex-gedetineerde